Reforma vzdelávania v dátumoch

26.2.2009 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma


Pozrite si prehľad aktivít vlády SR v oblasti reformy vzdelávania od roku 1994 až dodnes:August 1994

Ministerstvo školstva pod vedením Ľubomíra Haracha prezentuje prvú ucelenú reformnú koncepciu po roku 1989 pod názvom Projekt Konštantín - Národný program výchovy a vzdelávania.

Viac o Projekte Konštantín nájdete vo formáte DOC tu (1. etapa) a tu (2. etapa).


December 1994

Do kresla ministra školstva si sadá Eva Slavkovská. Projekt Konštantín sa zrealizovať nepodarí.


November 1998

Minister školstva Milan Ftáčnik opätovne deklaruje potrebu reformy vzdelávania. Programové vyhlásenie vlády SR je bezprostredným podnetom pre vypracovanie ďalšej reformnej koncepcie.


Máj 1999

Ministerstvo školstva SR ustanovuje komisiu na vypracovanie Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR s horizontom na najbližších 10 – 15 rokov. Tento časový horizont sa zo začiatku uvádza aj v samotnom Projekte Milénium, neskôr sa v texte Národného programu výchovy a vzdelávania v SR posúva o ďalšiu päťročnicu, pretože hrozí, že základný dokument reformy zostarne skôr, ako sa so zmenami vôbec začne.


December 1999

Autori koncepcie (Vladislav Rosa, Ivan Turek, Miron Zelina), vypracovanej na štátnu objednávku, ju pod názvom Projekt Milénium predkladajú kompetentným orgánom a na verejnú diskusiu. Napriek pôvodnému zámeru však táto diskusia neprerástla do podoby celonárodnej diskusie.

Viac o Projekte Milénium nájdete vo formáte PDF tu.


Máj 2000

Vláda opätovne deklaruje, že reforma školstva je jednou z jej hlavných priorít. Až do konca roka však žiadne konkrétne návrhy nepredkladá.


Január 2001

Štátna školská inšpekcia predkladá do vlády prvú súhrnnú Správu o stave a úrovni vzdelávania v školách a v školských zariadeniach SR. V správe opäť rezonuje potreba uskutočniť obsahové zmeny v slovenskom školstve. Od tohto dátumu vypracúva Štátna školská inšpekcia podobné správy o úrovni vzdelávacej sústavy každoročne – vždy za uplynulý školský rok.

Správy štátnej školskej inšpekcie vo formáte PDF:

Správa o stave školstva 1999-2000 tu
Správa o stave školstva 2000-2001 tu
Správa o stave školstva 2001-2002 tu
Správa o stave školstva 2002-2003 tu
Správa o stave školstva 2003-2004 tu
Správa o stave školstva 2004-2005 tu
Správa o stave školstva 2005-2006 tu
Správa o stave školstva 2006-2007 tu
Správa o stave školstva 2007-2008 tu
Správa o stave školstva 2008-2009 tu
Správa o stave školstva 2009-2010 tu
Správa o stave školstva 2010-2011 tu
Správa o stave školstva 2011-2012 tu


December 2001

Vláda schválila Národný program výchovy a vzdelávania v SR, ktorý je rozpracovaním Projektu Milénium a má slúžiť ako východisko pri koncipovaní novej školskej legislatívy. Reformná koncepcia je však aj v tomto dokumente formulovaná príliš všeobecne, bez zadefinovania konkrétnych krokov v ich časovej následnosti.

Národný program výchovy a vzdelávania v SR si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.


Február 2002

Minister školstva Milan Ftáčnik zverejňuje návrh nového školského zákona. Vo verejnej diskusii vyvoláva protichodné reakcie a neprejde schvaľovacím procesom.


Apríl 2002

Do kresla ministra školstva prichádza na 6 mesiacov Peter Ponický. V októbri 2002 ho vystrieda Martin Fronc.


November 2003

Minister školstva Martin Fronc štartuje reformu vzdelávania decentralizáciou financovania a riadenia školstva. Prijali sa dva nové zákony – Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Na reformu obsahu vzdelávania sa ešte len čaká.


Február 2004

Ministerstvo školstva predstavuje ďalší koncepčný dokument, ktorým potvrdzuje reformnú líniu, načrtnutú v projekte Milénium – Koncepciu celoživotného vzdelávania. Koncepcia je vytvorená v súlade s materiálom Európskej komisie Memorandum o celoživotnom vzdelávaní z roku 2001.

Dokumenty ministerstva školstva k celoživotnému vzdelávaniu nájdete tu


December 2004

Štátny pedagogický ústav zverejňuje výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2003, v ktorej sa ukázalo, že slovenskí žiaci nedosahujú očakávané výsledky. Štúdia opäť rozprúdila verejnú diskusiu o nevyhnutnosti reformy obsahu vzdelávania na slovenských základných a stredných školách. Viac o štúdii nájdete tu.


Jún 2005

Podpredseda vlády Ivan Mikloš zverejňuje Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Lisabonskú stratégiu pre Slovensko. V dokumente sa moderná vzdelávacia politika považuje sa jednu z prioritných rozvojových oblastí a reforma obsahu vzdelávania za základný predpoklad zvýšenia kvality v regionálnom školstve.

Dokument si môžete stiahnuť vo formáte DOC tu.Júl 2005

Vláda prijíma akčné plány Lisabonskej stratégie pre Slovensko, známe pod názvom MINERVA (mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít). V kapitole Investície do ľudí a vzdelávania sa opätovne zdôrazňuje potreba reformy vzdelávania, dokument však konkrétne návrhy na systémové zmeny neponúka. Viac nájdete na stránkach MINERVA tu.


September 2005

Ministerstvo školstva prezentuje novú reformnú líniu Naučme sa učiť – učíme sa pre život, ktorou avizuje pripravované zmeny v obsahu vzdelávania, orientované na viac slobody pre učiteľov, rodičov i samotných žiakov.


Október 2005

Vláda schvaľuje Národný program reforiem SR na roky 2006 – 2008, v ktorom za prioritné úlohy považuje prijatie nového školského zákona ešte v priebehu roka 2006, vypracovanie stratégie celoživotného vzdelávania a vytvorenie národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Dokument nájdete vo formáte PDF tu.


December 2005

Štátny pedagogický ústav prezentuje projekt Kurikulárnej transformácie pre stredné školy. Ministerstvo školstva zároveň avizuje prípravu návrhu nového školského zákona, ktorý má vytvoriť potrebné legislatívne prostredie na realizáciu obsahovej reformy na základných a stredných školách.

Viac o projekte Kurikulárnej transformácie pre stredné školy nájdete tu.


Február 2006

V kresle ministra školstva strieda na Martina Fronca na 5 mesiacov László Szigeti. Poslanec Martin Fronc predkladá do parlamentu avizovaný návrh nového školského zákona z dielne KDH, OKS a Konzervatívneho inštitútu.

Znenie návrhu zákona nájdete tu.


Júl 2006

Ministrom školstva sa stal Ján Mikolaj. Nová vláda vo svojom programovom vyhlásení deklaruje, že oblasť vzdelávania patrí medzi jej priority.

Naše hodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR nájdete tu.


August 2006

Minister Mikolaj predstavuje dvanásť priorít pre svoj rezort, ktoré sú rozpracovaním Programového vyhlásenia vlády. S uvedeným prioritami súvisia konkrétne úlohy pre oblasť regionálneho školstva, detí a mládeže, ktorých splnenie je plánované do konca roka 2006. Viac o prioritách rezortu školstva a o procese plnenia jednotlivých úloh nájdete v štúdii Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Kapitola Školstvo je dostupná tu.


December 2006

Ministerstvo školstva ponúka na verejnú diskusiu návrh Stratégie celoživotného vzdelávania. Materiál je dostupný vo formáte DOC tu. Naše hodnotenie Stratégie celoživotného vzdelávania nájdete tu.


Február 2007

Vláda schvaľuje Návrh zákona o uznávaní odborných kvalifikácií. Materiál je dostupný tu.
Ministerstvo školstva obnovuje vydávanie Učiteľských novín. Jednotlivé čísla na stiahnutie nájdete tu.


Marec 2007

Vláda schvaľuje Návrh koncepcie v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy. Materiál je dostupný tu.
Naše hodnotenie Návrhu koncepcie predškolskej výchovy nájdete tu.

V marci 2007 vláda schvaľuje aj dve ďalšie koncepcie, vypracované ešte v roku 2006:
Koncepciu špeciálno-pedagogického poradenstva (materiál je dostupný tu) a
Koncepciu pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe (materiál je dostupný tu).


Apríl 2007

Minister školstva menuje Kurikulárnu radu. Jej hlavnou úlohou má byť koordinácia školskej reformy na Slovensku.
Kurikulárnu radu tvoria desiati odborníci z oblasti školstva. Sú medzi nimi spoluautori Milénia Miron Zelina a Vladislav Rosa, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Beáta Kosová, predsedníčka Asociácie učiteľov angličtiny Eva Tandlichová, výskumný a vývojový pracovník Štátneho pedagogického ústavu pre dejepis na stredných školách Viliam Kratochvíl, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠ SR Peter Juráš, riaditeľ Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie Ivan Stankovský, vedecký tajomník Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Korbas. Tajomníkom Kurikulárnej rady sa stal poradca ministra školstva Zdenko Krajčír.

Postupne je zavŕšené aj kreovanie ďalších poradných orgánov ministra školstva. Minister školstva menuje Radu pre regionálne školstvo, Radu pre informatizáciu a informatiku v školstve, Radu pre školský systém, Radu pre celoživotné vzdelávanie a vedu, Radu pre deti a mládež, Radu pre národnostné školstvo, Radu pre odborné vzdelávanie a Radu pre šport. Štatúty poradných orgánov a zoznam ich členov nie sú naďalej dostupné (stav k 1.1.2013).

V apríli vláda schvaľuje Koncepciu profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme (materiál je dostupný tu) a Stratégiu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva (materiál je dostupný tu).


Máj 2007

Vláda schvaľuje Koncepciu základného umeleckého vzdelávania na zabezpečenie kontinuity systému umeleckého vzdelávania s postupným zavádzaním informačných a komunikačných technológií (IKT) a multimediálnej techniky do vzdelávacieho procesu týchto škôl (materiál je dostupný tu).


Jún 2007

Vláda schvaľuje Legislatívny zámer zákona o celoživotnom vzdelávaní (materiál je dostupný tu) a Koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike (materiál je dostupný tu). Naše hodnotenie koncepcie nájdete tu.

Ministerstvo školstva predstavuje zámer pripraviť optimalizáciu organizačnej štruktúry školskej správy. V súčasnosti má vo svojej pôsobnosti 32 priamo riadených organizácií a rezortný audit preukázal, že ich činnosť nie je efektívna. Ministerstvo školstva uviedlo, že ich aktivity nie sú dostatočne koordinované, organizácie pracujú izolovane a duplicitne vykonávajú tú istú činnosť. Z týchto dôvodov sa rozhodlo pristúpiť k zoštíhleniu a zefektívneniu činnosti špecializovanej školskej správy. Rezort školstva však nezverejnil ani výsledky auditu, ani jasnú stratégiu transformácie priamo riadených organizácií.

Ministerstvo školstva zároveň otvára počas letných prázdnin verejnú diskusiu k Legislatívnemu zámeru zákona o výchove a vzdelávaní. Náš príspevok do verejnej diskusie nájdete tu.


August 2007

Poslanci Martin Fronc (KDH), László Szigeti (SMK) a Ferdinand Devínsky (SDKÚ-DS) predkladajú do parlamentu opozičný návrh nového školského zákona. Ich aktivita je odpoveďou na zverejnenie legislatívneho zámeru ministerstva školstva. Opozičný návrh zákona je totožný s návrhom zákona z roku 2006 z dielne KDH, OKS a KI. Znenie opozičného návrhu zákona je dostupné tu. Naše porovnanie oboch návrhov, rezortného i opozičného, nájdete tu.


September 2007

Vláda schvaľuje Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách (materiál je dostupný tu). Naše hodnotenie koncepcie nájdete tu.


Október 2007

Vláda schvaľuje Legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní (materiál je dostupný tu) a Legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov (materiál je dostupný tu).

Minister školstva menuje Pracovnú skupinu pre tvorbu štátneho programu výchovy a vzdelávania, do ktorej prechádza väčšina členov Kurikulárnej rady. Týmto krokom prestáva byť Kurikulárna rada výkonným orgánom, zodpovedným za obsahovú reformu na základných a stredných školách.


December 2007

Vláda schvaľuje Koncepciu výchovy a vzdelávania národnostných menšín (materiál je dostupný tu).

Ministerstvo školstva predkladá v čase vianočných prázdnin na verejnú diskusiu paragrafové znenie návrhu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Naše hodnotenie návrhu zákona nájdete tu.


Február 2008

Odborná verejnosť upozorňuje na skutočnosť, že reforma vzdelávania nie je dostatočne pripravená. Výstupy z tlačových konferencií KI a súvisiace mediálne výstupy nájdete tu, ďalej tu a tiež tu.


Marec 2008

Vláda schválila návrh zákona o výchove a vzdelávaní. Materiál je dostupný tu.


Máj 2008

Dňa 22. mája schválili poslanci Národnej rady SR nový školský zákon. Znenie nového školského zákona nájdete vo formáte PDF tu.


Jún 2008

Dňa 19. júna 2008 bol na gremiálnej porade ministra schválený Štátny vzdelávací program. Štátny vzdelávací program (ŠVP) vymedzuje všeobecné ciele škôl, rámcový obsah vzdelávania a vzdelávacie štandardy pre jednotlivé vzdelávacie stupne. Je východiskom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy. Znenie ŠVP nájdete tu. Náš komentár k ŠVP nájdete tu.

Zároveň boli schválené aj vzorové školské vzdelávacie programy a metodika ich tvorby. Nájdete ich tu. Naše hodnotenie nájdete tu.


Júl 2008

Štátne vzdelávacie programy pre základné umelecké školy a jazykové školy boli schválené na gremiálnej porade ministra školstva 1. júla 2008. Ich znenie nájdete tu.


August 2008

Vláda schválila Návrh legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave (materiál je dostupný tu).


September 2008

Dňa 1. septembra nadobudol účinnosť nový školský zákon a spustila sa reforma obsahu vzdelávania na základných a stredných školách. Naše hodnotenie prvých reformných krokov rezortu školstva nájdete tu.

V zmysle nového školského zákona majú orgány miestnej štátnej správy v školstve vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť do školského roku 2011/2012 postupný prechod počtu tried a žiakov prvého ročníka pre osemročné gymnáziá na hranicu 5 percent z populačného ročníka. Rezort školstva zverejnil plán postupného dosahovania tohto zámeru počas trojročného prechodného obdobia. Východiskom je zásada, podľa ktorej budú môcť gymnáziá s osemročným študijným programom otvoriť pre školský rok 2009/2010 iba jednu triedu 1. ročníka s maximálnym počtom žiakov 20. Tieto triedy budú môcť vytvoriť len tie osemročné gymnáziá, ktoré otvorili triedy 1. ročníka v školskom roku 2008/2009. Náš komentár k zámeru MŠ SR nájdete tu.

Ministerstvo školstva zriadilo s účinnosťou od 1. septembra 2008 novú rozpočtovú organizáciu – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Základným účelom činnosti ústavu je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, kontinuálne monitorovanie výsledkov vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov. Viac o činnosti ústavu tu.


Október 2008

Vláda schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008–2010. Opatrenia, týkajúce sa rozvoja regionálneho školstva, sú zamerané na informatizáciu školstva a tvorbu študijných materiálov a pomôcok. Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu sa očakáva aj od zavedenia špičkových gymnázií, ktoré majú poskytovať vzdelávanie na medzinárodnej špičkovej úrovni. Na základe účasti žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach bude špičkovým gymnáziám poskytovaná finančná podpora a v rámci komunitárneho programu Európskej komisie – programu celoživotného vzdelávania 2007–2013 - sa učiteľom týchto gymnázií umožní účasť na zahraničných študijných pobytoch. V prvom roku sa na základe stanovených kritérií vyberie osem špičkových gymnázií, tzn. že v každom kraji bude existovať jedno takéto gymnázium. Ďalšie opatrenia sledujú nasledovné ciele: zavedenie kariérneho systému v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, rozvoj podnikateľských zručností a osvojenie si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike na úrovni stredných škôl. Kompletný materiál je dostupný tu.


December 2008

Vláda schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Účelom návrhu novely je najmä doplnenie ďalšieho zdroja financovania škôl (príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov) a spresnenie využitia finančných prostriedkov z ďalších zdrojov financovania štátnych, cirkevných a súkromných škôl, ktoré zúži súkromným a cirkevným školám možnosti využitia školného, vyberaného od rodičov. Materiál je dostupný tu.

V decembri 2008 vláda schválila aj Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Materiál je dostupný tu.


Február 2009

Vláda schválila Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch. Znenie návrhu zákona je dostupné tu.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/