Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

22.5.2016 | Zuzana Zimenová, Jana Dubovcová | Vláda a reforma

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová predložila Národnej rade Slovenskej republiky Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2015, ktorá ju na 4. schôdzi prerokovala. „Je to síce drobný, nie však postačujúci posun oproti roku 2013, kedy sa z rozhodnutia vtedajšej parlamentnej väčšiny tvorenej poslancami strany SMER-SD odmietla čo i len zaoberať mimoriadnou správou, ktorú ombudsmanka NR SR predložila,“ uviedol člen ústavnoprávneho výboru NR SR Ondrej Dostál.


Zo správy ombudsmanky za rok 2015 vyberáme nasledovné skrátené a upravené časti, ktoré sa týkajú oblasti vzdelávania:


Zistenia v roku 2013


„V roku 2013 som uskutočnila prieskum zameraný na dodržiavanie základného práva detí na vzdelanie, ktorého výsledky sú uverejnené v Správe o uplatňovaní práva na vzdelanie detí príslušníkov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z júla 2013.


Na základe výsledkov prieskumu som upozornila na porušovanie základného práva detí na prístup k vzdelaniu, ako aj na to, že toto porušovanie má charakter systémovej chyby v právnom aj faktickom nastavení školského systému. Dôsledky tejto chyby majú dlhodobo nepriaznivé dopady na celú spoločnosť a podpisujú sa pod takmer uzavretý kruh dedičnej chudoby ľudí z vylúčených spoločenstiev.


Prieskum v roku 2013 iba potvrdil už roky známe skutočnosti, a to, že opakovane dochádza k zaraďovaniu veľkého počtu detí, pochádzajúcich z vylúčeného spoločenstva rómskych komunít, do špeciálneho školského vzdelávania.

V špeciálnych školách a triedach im pritom školský systém umožňuje dosiahnuť ako najvyššie možné vzdelanie iba nižší stupeň stredoškolského vzdelania.


Súčasný právny stav zároveň umožňuje, resp. nezabraňuje vytvárať segregované školské obvody.


Zistený stav ukázal, že vzdelávací systém právne aj fakticky umožňuje zaradiť dieťa do typu školského vzdelávania s obmedzeným stropom dosiahnuteľného vzdelania nielen zo zdravotných dôvodov, ale aj z dôvodu, že pochádza z nepodnetného prostredia.


Správu o zisteniach závažného porušovania základného práva na prístup k vzdelávaniu som v auguste 2013 predložila do Národnej rady SR ako prílohu Mimoriadnej správy o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov. Súčasťou mimoriadnej správy bol aj návrh konkrétnych opatrení v oblasti vzdelávania. K prerokovaniu správy v pléne národnej rady dodnes (po viac ako 2,5 roku!!!) nedošlo a verejným ochrancom práv navrhované opatrenia ostali od roku 2013 bez adekvátnej odozvy.“


Zistenia v roku 2014


„Pre zaradenie dieťaťa do špeciálneho systému vzdelávania je v súčasnom vzdelávacom systéme na Slovensku potrebné splniť nasledovné podmienky:


- na základe diagnostikovania je u dieťaťa potvrdené jeho ľahké mentálne postihnutie,

- rodičia dieťaťa/žiaka dali škole informovaný súhlas na jeho zaradenie do špeciálnej školy, triedy.


V roku 2014 uskutočnil verejný ochranca práv prieskum zameraný na vplyv praxe testovania školskej spôsobilosti detí na základné práva detí. Jeho výsledky sú uverejnené v Správe o výsledkoch vplyvu testovania školskej spôsobilosti na základné práva dieťaťa z nepodnetného prostredia s kultúrnou, sociálnou, jazykovou bariérou, najmä z rómskej národnostnej menšiny z júla 2014.


Psychologické pracoviská v prieskume uviedli, že pri diagnostikovaní detí postupujú rovnako voči všetkým deťom a že nerobia rozdiely s odôvodnením, aby ich nediskriminovali. To ale v praxi znamená, že pri diagnostikovaní nijako nezohľadňujú pomery dieťaťa, teda to, že dieťa pochádza z vylúčeného prostredia, čím sa jeho situácia podstatne odlišuje od situácie detí, ktoré nepochádzajú z takéhoto prostredia.


Používanie rovnakého postupu voči všetkým deťom, pri ktorom sa bez adekvátneho dôvodu nezohľadňuje osobitná situácia dieťaťa vyrastajúceho vo vylúčenom spoločenstve s kultúrnou, sociálnou a jazykovou bariérou, je podľa práva diskriminačným postupom.


Okrem toho psychologické pracoviská uviedli, že pri diagnostikovaní neberú do úvahy materinský jazyk diagnostikovaného dieťaťa, a teda neprihliadajú na to, že dieťa im nemusí rozumieť. Dorozumievajú sa s ním v štátnom jazyku pomocou rodičov alebo súrodencov, či iných príbuzných. Pritom o nich v prieskume uviedli, že sú často nespoľahliví.


Prieskum taktiež potvrdil, že z dôvodu diagnostikovania mentálnej poruchy dieťaťa dochádza na Slovensku k zaraďovaniu takého vysokého počtu rómskych detí do systému špeciálneho školstva, ktorý je z biologického hľadiska vylúčený, pretože výskyt mentálneho postihnutia v takomto vysokom počte je v populácii vylúčený.


V prieskume sa zároveň nepreukázalo, či a ako funguje systém povinnej rediagnostiky detí.


Z toho vyplynul záver verejného ochrancu práv, že právne predpisy a spôsob ich uplatňovania v praxi umožňujú zaradenie dieťaťa do systému špeciálneho vzdelávania aj z iných ako zdravotných dôvodov, napríklad aj z dôvodu, že dieťa sa narodilo a žije v spoločensky vylúčenej rómskej osade, teda z dôvodu jeho sociálneho postavenia alebo príslušnosti k rómskej národnostnej menšine.


Týmto postupom orgánov verejnej správy dochádza k zásahu do základného práva na vzdelanie a na prístup k vzdelávaniu u veľkého počtu detí.


V závere správy ponúkol verejný ochranca práv opäť odporúčania, ktoré neboli realizované.“


Zistenia v roku 2015


„V roku 2015 bol vykonaný prieskum získavania informovaného súhlasu od rodičov žiaka základnej školy, s osobitným zameraním na zisťovanie postupu, ktorým školy získavajú informovaný súhlas od rómskych rodičov žiaka s kultúrnou, sociálnou a jazykovou bariérou, aj žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Úlohou prieskumu bolo zisťovať ako škola svojím postupom zabezpečuje to, že informovaný súhlas rodiča vykonaný ako súhlas s porozumením veci.


V nadväznosti na výsledky prieskumu a s cieľom skvalitniť uplatňovanie inštitútu informovaného súhlasu v praxi základných škôl som navrhla opatrenia, ktorých prijatie som odporučila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva mi oznámilo, že návrhy opatrení analyzuje z hľadiska ich uskutočniteľnosti.“


Prvý krok k náprave


„K prvej pozitívnej zmene došlo až potom, ako Európska komisia opierajúc sa o svoje zistenia, aj o zistenia verejného ochrancu práv, odoslala ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky úradné oznámenie – upozornenie na nezhodu medzi implementáciou Smernice Európskej komisie 2000/43/EC v Slovenskej republike a jej aplikáciou v praxi. Spomínaná smernica zakotvuje princíp rovnakého zaobchádzania medzi osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod.


Európska komisia vyčíta Slovenskej republike, že rómske deti sú na Slovensku predmetom rozšírenej diskriminácie, a to disproporčným umiestňovaním v špeciálnych školách alebo špeciálnych triedach pre deti s mentálnym alebo iným postihnutím, v ktorých sa vyučuje v obmedzenom rozsahu.


V snahe odvrátiť začatie konania voči Slovensku navrhla vláda SR zmenu v školskom zákone a Národná rada SR túto novelu prijala. S účinnosťou od 1. januára 2016 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon), obsahuje novelizované znenie paragrafu, ktorý upravuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podľa neho dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovnovzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôžu byť prijatí do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy, ale sa zaraďujú do bežných škôl a tried spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi.


Z pohľadu verejného ochrancu práv ide o prvý krok, ktorý vytvára formálne právne predpoklady pre zmenu postupov uplatňovaných voči deťom pochádzajúcim z vylúčených spoločenstiev. Zmenu, ktorú v záujme detí a našej spoločnosti očakáva verejný ochranca práv aj Európska komisia, však možno dosiahnuť iba správnou aplikáciou a vnútorným prijatím zmyslu týchto zmenených ustanovení v školskej a diagnostickej praxi. A (ako prieskum potvrdil), je stále postavená na inom vnímaní tejto problematiky.


Ak v diagnostike nebude rozlišované, tak ako tomu bolo doteraz, či špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka vyplývajú z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí alebo majú zdravotnú príčinu a ak bude aj naďalej informovaný súhlas rodičov vnímaný iba ako formálny doklad pre školu, potom k napĺňaniu základného práva detí na základe tejto zmeny právnej úpravy nedôjde a jej účel bude možné v praxi obchádzať.“


Na ťahu je vláda


Ombudsmanka trvá aj na prijatí opatrení, ktoré navrhovala už v predchádzajúcich správach a v mimoriadnej správe, ak neboli prijaté.


Poslanec Ondrej Dostál preto navrhol, aby sa NR SR uzniesla na tom, že žiada vládu, aby vypracovala a parlamentu následne v termíne do konca júla 2016 predložila stanovisko k návrhom a odporúčaniam verejnej ochrankyne práv v správe za obdobie roka 2015 a k dosiaľ nerealizovaným návrhom a odporúčaniam v správach za roky 2012, 2013 a 2014 a v mimoriadnej správe z augusta 2013.


„Inými slovami, navrhol som, aby si parlament od vlády vyžiadal stanovisko k tým návrhom a opatreniam, ktoré sú obsiahnuté v správe verejnej ochrankyne práv, a i keď vláda nemusí so všetkými súhlasiť, ale ak s nimi nebude súhlasiť, aspoň by mala vysvetliť, prečo má na tie veci iný názor,“ uviedol Dostál.


Poslanci vládnej koalície tento návrh odmietli. Podľa poslanca Ondreja Dostála tým vlastne „vyjadrili okrem iného nezáujem o to, či a ako budú orgány verejnej správy postupovať pri oddeľovaní rómskych žiakov od ostatných žiakov, či orgány verejnej správy vytvoria podmienky pre plné zabezpečenie práva na prístup k rovnocennému vzdelávaniu aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo nie, či sa vytvoria podmienky pre prístup ku všetkým stupňom vzdelania aj pre tých žiakov, ktorí sú vzdelávaní v špeciálnych školách a v špeciálnych triedach, alebo bude dosiahnutie vyšších stupňov vzdelania pre tieto deti naďalej znemožnené.“


Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/