Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

12.6.2011 | Anna Chlupíková | Vláda a reforma

Na úvod – pedagogickú profesiu milujem. Keby to bolo opačne, tieto riadky by som nepísala. Končí sa ďalší školský rok. Prišla ďalšia zmena. Mám k nej plno otázok, ale neviem, komu ich položiť. Nový učebný plán pre ISCED 1, 2 prišiel znenazdajky, bez diskusie učiteľov.

Postavila som sa pred učiteľov v zborovni a trápne som sa pokúšala vyjadriť, čo nás čaká od 1. septembra 2011. S platnosťou pre ktoré ročníky? Tie, čo prídu? Tie, čo sú už reformné? To azda nie, je dosť nelogické uprostred vzdelávacieho stupňa meniť učebné plány... Ako obísť ironickú vetu, že ak si chcete dať viac hodín do učebného plánu, hraďte si to zo svojich príjmov? Vie ministerstvo, ako my tu dolu žijeme? Aké máme vlastné príjmy, aké máme možnosti na modernizáciu vzdelávania, učebných pomôcok, opravy striech, ihrísk, financovanie súťaží žiakov, vedenie portálov, agendy, ...?

Apropo, vedenie agendy – je „úsmevné“, ako dve firmy bojujú o miesto na trhu v elektronickej dokumentácii a ich spor si odnášame my, učitelia, ktorí už nevieme, ktorý softvér je ten správny, ktoré tlačivo je použiteľné a ktoré nie. Ach, prepáčte, zabudla som, že učiteľ musí dokázať rozlíšiť po právnej stránke všetky náležitosti, ktoré má mať úradný dokument...


Čo všetko musí slovenský učiteľ?


Vyrábať učebné osnovy

Tento bod sa mi zdá najtragickejším v našom školstve. Ak sa na Slovensku nájde riaditeľ, ktorý dokáže kompetentne prejsť a zhodnotiť správnosť učebných osnov, vytvorených učiteľmi, dajte mu tú najvyššiu cenu ministerstva. Jaj, prepáčte, veď je tu vedúca PK, MZ, ktorá to má v náplni svojej činnosti, mimochodom, za ktorú nedostáva nič. Robí ju len z lásky k povolaniu, zo zodpovednosti, preto, že to niekto robiť musí a riaditeľka ju uprosila... ale učiteľ, ktorý túto funkciu nerobí, má taký istý plat... na osobné príplatky nie je.

Je vedúca PK, MZ preškolená a úplne kompetentná posúdiť správnosť učebných osnov? Chceme od vedúcej PK, MZ, riaditeľa, aby zhodnotil správnu implementáciu štátnych učebných osnov predmetu do školských? Ktorý vedúci PK, MZ to skutočne vydrží a dokáže to?

Pozreli ste sa niekedy na portál, kde sa zverejňujú /dobrovoľne, pre vzájomnú pomoc, keďže iné odborné materiály nie sú alebo nie sú dostupné našim finančným možnostiam/ aj tematické výchovno-vzdelávacie plány /TVVP/? Mnohí dodnes nevyčiarkli učivo, ktoré reforma v roku 2008 presunula do vyšších ročníkov alebo úplne zrušila, a tak sa veselo v niektorých školách učí aj to, čo by sme učiť nemali. Budeme za to postihovať učiteľov? Riaditeľov? Nie je tento problém v tom, že obsah učiva v štátnom vzdelávacom programe bol podaný chaoticky, neprehľadne, rýchlo, za každý predmet inak, že sa boríme s pojmami, ktoré nám nik nevysvetlil, nič do konkrétnej práce neprinášajú, len to pôsobí múdrejšie? Napíšem konkrétne:

Ako a kedy mám vysvetliť učiteľom – tvorcom učebných osnov a TVVP pojmy a ich význam, význam všetkých kompetencií, štandardov, ako ich stanoviť, merať, hodnotiť? Pravdupovediac, pokúsila som sa o preškolenie našich učiteľov v tejto terminológii ešte v roku 2009. Oslovení školitelia nemali čas, tak som školila sama. 16 hodín. Oči niektorých mi aj po 16 hodinách stále kládli otázky, ktoré som sa už radšej neotvárala.

Budeme spokojní a úspešní, ak tieto termíny napíšeme do daných dokumentov? Zlepší sa úroveň nášho školstva?

Posledné slová k učebným osnovám – pozreli ste si nové varianty učebných osnov? Tak napr. štátne učebné osnovy pre slovenský jazyk a literatúru majú 170 strán. K tomu si treba sadnúť, prelúskať, pochopiť, vybrať, čo učiť v ktorom ročníku, napísať, skonzultovať v PK, opraviť, napísať, poslať vedeniu, vytlačiť a môžete sa pustiť do tvorby TVVP... Dokáže niekto z kompetentných za týmito slovami vidieť aj reálnu prácu? Robili by to autori týchto osnov, keby učili dva – tri predmety?


Prehodnotiť učebné plány

Učebné plány treba zmeniť podľa nového návrhu. Viem, veď môžeme zostať pri starom. Ale ak sa rozhodnem ho zmeniť, prináša to povinnosť opäť vypracovať nové učebné osnovy, nové TVVP. Kedy? Nuž cez prázdniny, cez dovolenku, aby sme boli na začiatku roka pripravení – s obavou – nepríde potom ďalšia zmena?

Ak presuniem vyučovanie predmetu do iného ročníka, ako to bude s učebnicami? Budem mať z čoho učiť? Čo na to rodičia, ktorí chcú pomôcť svojim deťom a učebnice nie sú?

Otriasla mnou vypočutá myšlienka, že UČITEĽ má - môže skĺbiť predmety vo vzdelávacích oblastiach tak, aby ich obsahy navzájom korešpondovali. To znamená, že cez tie prázdniny /lebo inokedy nie je šanca dať na dlhší čas učiteľov dohromady/ si sadnú spolu učitelia a budú sa dohadovať, čo v ktorom predmete a kedy sa bude učiť tak, aby sme sa zladili... Za ako dlho sa dohodnú? Týždeň, dva? Kto to potom všetko napíše, skontroluje, zhodnotí? Čo keď po roku prídeme na chyby? Urobíme to znovu? Sme výskumný ústav alebo škola? Nie je náhodou za niečo takéto niekto platený? Asi je, ale učiteľ to rozhodne nie je.


Začleňovať prierezové témy

Do kolónky v triednej knihe sa ti musí zmestiť zapísať učivo aj skratky prierezových tém, ktoré si v ňom odučila. Že učíte tú hodinu delene a musíte tam zapísať dva predmety? No, nejak sa potráp. Ak si tam tú skratku nedala, tak si asi neodučila tú prierezovú tému. Čo na tom, že tvoja hodina bola vynikajúca, nesplnila si predpis.

V snahe obísť formálnosť sme vytvorili kurzy na realizáciu prierezových tém. Úžasné dni, keď sa venujete len environmentálnej výchove, navštevujete zberné suroviny, skládky alebo sa venujete osobnostnému rozvoju detí v triede a máte čas na didaktické hry, rozprávanie, testy, krásne chvíle so svojimi deťmi... Ale pozor, už sa búria učitelia, lebo hodiny ich klasických predmetov sa skracujú a treba doháňať... a prosím ťa, už nevolaj rytierov na Netradičné vyučovanie dejepisu, ani nepôjdeme na muzikál, ktorý nacvičila naša spriaznená umelecká škola, lebo nestihneme prebrať učivo, ktoré máme predpísané ... ale veď aj tým ich vyučuješ, dokonca netradične, zážitkovo ... ale nestihnem prebrať učivo a v mojom pláne žiadni rytieri ani muzikál nie sú...


Vzdelávať sa

To robím rada. Prihlásila som sa. Po roku a pol som dostala odpoveď o zaradenie do vzdelávania, ktoré som potrebovala pred rokom, nie teraz. Tak sedím a počúvam veci, s ktorými som sa borila ešte nevzdelaná a keďže som si tým prešla sama, s mnohými informáciami teraz mi podávanými nesúhlasím, ale keďže nechcem pôsobiť ako rebel, už som moju diskusiu počas vzdelávania ukončila. Tak sedím a počúvam. Kedy? Trikrát do týždňa popoludní a každú sobotu celý deň. Kedy sa stihnem pripraviť na hodiny? Rozmýšľať nad zmenou učebných osnov? Vytvárať procesy zážitkového vyučovania? A domáci by ešte chceli aj večeru...

Nezabudnite však, že ak vaše vzdelávanie presiahne 5 dní v kalendárnom roku, už nemáte nárok na pracovné voľno a vzdelávate sa cez dovolenku, NV. Ešteže chodíme naň v sobotu.


Pracovať v projektoch

O tom z EÚ /OP Vzdelávanie/ nemám ani síl písať. Len stručne - keby som bola vedela, nikdy nebudem iniciatívna... Nikdy viac.

Ostatné realizujeme len vďaka nadšeniu učiteľov – bez nároku na odmenu, na osobný príplatok, len s chuťou niečo pre školu získať, vytvoriť, dokázať, že naše deti sú šikovné. Po vyučovaní. Lebo cez hodiny musíte plniť plán, ktorý sa nedá stihnúť, ak vám odpadne 1 – 2 hodiny. Nepovedzte mi, že si môžem zaradiť úlohy projektu do TVVP. Keď tvorím TVVP, ani nesnívam o tom, aké projekty budú cez rok vytvorené. Meniť TVVP počas roka – na to niet času ani síl a predpísané učivo mi aj tak nedovolí nič vkladať.


Vyučovať, tvoriť a žiadať

Mám veľa žiakov na fyziku, chémiu , rozdeľte mi ich. Nemáme peniaze.

Zas nemáme toner, ako mám tlačiť materiál pre žiakov? Nemáme peniaze.

Chceli by sme ísť na športové podujatie do Bratislavy. Nemáme peniaze.

Potrebujeme nové lopty. Nemáme peniaze.

Nemôže byť viac interaktívnych tabúľ?

Videla som vynikajúci vizualizér.

Na ihrisku už nemôžeme cvičiť, je na ňom nebezpečný povrch.

Učivo vlastivedy je zas obsiahlejšie ako bolo.

Vo výtvarnej výchove máme pracovať s fotoaparátmi.

Rozumiem /?/ jednej veci – chceme zmeniť obsah a formy vyučovania tak, aby sa naši žiaci vedeli orientovať, aby vedeli prakticky využívať svoje vedomosti a zručnosti a tvorivo sa zapojiť do pracovného procesu. Táto zmena sa však nedá robiť skokovo a nesystematicky. Boríme sa s dilemou, čo vlastne chceme dosiahnuť vo vyučovacom procese:

- chceme menej, ale trvalejšie vedomosti ?

- chceme viac praktických zručností?

- prečo tomu nezodpovedajú štátne učebné osnovy?


Snívať

Slovenskí učitelia môžu a musia snívať. O tom, že:

- zodpovední sa budú správať zodpovedne a nebudú presúvať svoju prácu na učiteľov,

- raz dostanú pomoc v podobe materiálov, z ktorých si môžu vyberať,

- budú mať menej vyučovacích hodín, na ktoré sa budú môcť lepšie pripraviť pri neskrátenom pracovnom čase, v ktorom bude priestor na diskusie, zasadania PK, MZ,

- budú jasne stanovené štátne učebné osnovy, ktoré budú prehľadné, jasné, bez nič nehovoriaceho slovného balastu s výrazne upraveným vyučovacím obsahom,

- na 1. stupni sa deti naučia „LEN“ čítať, písať, počítať a násobiť,

- na 2. stupni budú môcť učitelia na týchto vedomostiach budovať a učiť „LEN“ potrebné učivo - obsah predmetov bude navzájom korešpondovať,

- dostaneme priestor /a peniaze/ na kurzy, vychádzky, exkurzie, netradičné vyučovacie hodiny,

- bude jednotná – jedna – jednoduchá elektronická dokumentácia,

- vzdelávanie pre učiteľov bude prospešné nielen na získanie kreditov, ale i obsahovo,

- na vzdelávanie pre učiteľov škola dostane peniaze, aby si mohla vybrať program nielen z Metodicko-pedagogického centra,

- v podobe finančného ohodnotenia si všimneme výchovných poradcov, vedúcich MZ, PK, koordinátorov, iniciatívnych učiteľov,

- stredné školy si budú vyberať zo žiakov podľa kvality na základe ich výsledkov,

- niekto si všimne rozdiel učiť 28 žiakov v triede a 5 až 8 žiakov v triede na malých školách,

- nebudú sa robiť len prieskumy ohľadom problémových žiakov, ale dostaneme finančnú možnosť zamestnať potrebných odborníkov, aby sme týmto deťom skutočne pomohli. Keďže nemáme v škole deti neprispôsobivých občanov, neviem si ani predstaviť, o čom môžu snívať riaditelia a učitelia takýchto žiakov /klobúk dolu, hlboko vás obdivujem/.

Nechcem písať frázy. Verím, že aj v tomto chaose sa vďaka obetavým učiteľom a úžasným rodičom podarí vychovať zrelých mužov a ženy, ktorí dokážu zodpovedne pristupovať k životu, k svojim túžbam a cieľom. Len mám túžbu, aby sme v galérii osobností školy mohli raz vyčleniť miesto aj pre učiteľa, ktorý to, napriek všetkému, zvládol, nevzdal, prežil a dokázal.

P.S. Otázka učiteľov: A ty sa nebojíš niečo takéto napísať? Nie, ja verím, že dobrý úmysel nebude potrestaný.


Autorka je riaditeľka základnej školy v Novákoch.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/