Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

12.1.2011 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Výsledky medzinárodného testovania PISA (viac o výsledkoch vo formáte PDF tu), zameraného na hodnotenie úrovne čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov, Slovensko opakovane zahanbujú. Odhaľujú veľké problémy našej dospievajúcej mládeže vo viacerých oblastiach, najmä však v oblasti porozumenia textu a spracúvania informácií, čo môže mať vážne dôsledky nielen pre ich budúci dospelý život, ale pre celú spoločnosť.

Podpriemerné výkony našich žiakov v testovaní čitateľskej gramotnosti napríklad naznačujú, že na Slovensku dospieva generácia povrchných občanov, ktorí budú mať veľmi nízke právne povedomie. Ak nebudú rozumieť zložitým zákonným normám, môžu mať i nižší prah tolerancie k obchádzaniu zákona. Zároveň nám tu dorastá generácia príliš dôverčivých spotrebiteľov, ktorí sa nebudú vedieť zorientovať v rozmanitých ponukách. Nebudú si vedieť vybrať, správne sa rozhodnúť a odhadnúť svoje možnosti. A na spoločenskú scénu vstúpi generácia naivných voličov, ktorí nebudú vedieť odlíšiť populistické frázy od hodnotovej politiky. To všetko sú možné dôsledky nepriaznivých výsledkov slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti, ktoré môžu mať oveľa závažnejšie dopady, ako toľko omieľané podpriemerné umiestnenie Slovenska v tabuľkách úspešnosti jednotlivých krajín.

Čo hovorí PISA

Slovenskí žiaci bez problémov pochopia a zreprodukujú jednoduché príbehy, návody, či príkazy, nerozumejú však zložitejším textom, ktoré od nich vyžadujú vlastný úsudok. Zlyhávajú pri porovnávaní viacerých alebo protichodných informácií a nedokážu ich samostatne doplniť z ďalších informačných zdrojov. Nevedia pracovať s nesúvislými textami, s tabuľkami a grafmi. Nie sú schopní vnímať viacero významových vrstiev, zasadiť prečítané do širšieho kontextu, kriticky ho zhodnotiť, ani si z neho vytiahnuť informácie, ktoré im môžu uľahčiť život v každodennej praxi.

Všetky tieto zručnosti, spolu s mnohými ďalšími, tvoria mozaiku pojmu čitateľská gramotnosť. Byť „gramotný“ dnes znamená omnoho viac ako v minulosti. Nejde iba o plynulé čítanie a bezchybný pravopis, ale o schopnosť bezpečne sa orientovať vo svete informácií a zvládať zložité komunikačné situácie. Práve v tom naši žiaci zaostávajú za celosvetovým štandardom.

Začali to negramotní zamestnanci

Zaujímavosťou je, že hoci sa výskum čitateľskej gramotnosti spája v súčasnosti najmä so školským prostredím, prvé impulzy na skúmanie tohto fenoménu sa vynorili najprv vo svete dospelých, v bežnej pracovnej praxi. S nástupom nových technológií a nových foriem práce začali neúnosne pribúdať situácie, kedy zamestnanci rôznych firiem napriek tomu, že vedeli riadne čítať aj písať, nerozumeli dôležitým oznamom a inštrukciám. Efektivita práce sa zbytočne brzdila a zvyšoval sa i počet pracovných úrazov. Zistenie, že čitateľská gramotnosť je životne dôležitá zručnosť, ktorá podmieňuje efektivitu nielen daného podniku, ale v širšom meradle aj produktivitu celej ekonomiky, podnietilo následne záujem o jej hlbší výskum.

Prvé metodologicky prepracované výskumy úrovne čitateľskej gramotnosti dospelých sa zrealizovali v USA v druhej polovici minulého storočia. V plnom rozsahu potvrdili intuitívne formulované nepríjemné skutočnosti o úrovni čitateľskej gramotnosti dospelých. Tieto zistenia potom pomerne rýchlo naštartovali prieskumy čitateľskej gramotnosti aj v Európe a položili základy budúceho masívneho medzinárodného porovnávania.

Slabé čitateľské zručnosti sú celospoločenský problém

Prvý veľký porovnávací prieskum čitateľskej gramotnosti dospelých sa na medzinárodnej úrovni zrealizoval v roku 1994 (International Adult Literacy Survey – IALS). Druhá vlna zbierania údajov prebehla v roku 1998 (Second International Adult Literacy Survey – SIALS). Žiaľ, Slovensko sa ani do jedného z prieskumov nezapojilo, preto dnes nevieme objektívne hodnotiť úroveň čitateľských zručností starších generácií, iba školopovinných detí. Je však veľmi pravdepodobné, že naši dospelí majú rovnaké problémy ako naše deti a starosta, ktorý nevie poriadne prečítať svoj sľub, nebude iba pobavenia hodnou výnimkou. Ak sa totiž v škole naučené zručnosti v dospelosti nepoužívajú, dokážu nadobro vyblednúť.

Znepokojujúce sú aj výsledky Českej republiky, ktorá sa druhej vlny prieskumov zúčastnila a získala relevantné poznatky o tom, nakoľko formálne dosiahnuté vzdelanie Čechov nekorešponduje s ich reálnymi zručnosťami a do akej miery je nízka úroveň ich tzv. funkčnej gramotnosti zdrojom napätia na pracovnom trhu. Vážny problém dospelých u našich susedov potvrdil nedávno i spoločný prieskum českého ministerstva financií a Českej národnej banky Měření finanční gramotnosti dospělé populace České republiky v roce 2010. Odhalil neúnosne vysoké percento obyvateľov ČR, ktorí nerozumejú ponuke bankových produktov, obsahu zmlúv a najmä záväzkov, ktoré pre nich zo zmlúv vyplývajú a nevedia si ani stanoviť reálny odhad vlastných finančných možností. Aj tieto skutočnosti naznačujú, že nízka úroveň čitateľských zručností zasahuje oveľa širšie spektrum spoločnosti.

Situácia na Slovensku

Aktuálny obraz o úrovni čitateľskej gramotnosti našej dospelej populácie by sa mal začať rysovať už tento rok, kedy sa Slovensko po prvýkrát zapojí do tretieho rozsiahleho medzinárodného prieskumu, zameraného na skúmanie úrovne základných životných zručností (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC). Už teraz sa však dá vysloviť predpoklad, že dospelí našich 15-ročných žiakov zrejme netromfnú.

Túto obavu podporujú i nedávno publikované výsledky výskumu P. Gavoru Sonda do čitateľskej gramotnosti vysokoškolských študentov (2010). Na zisťovanie úrovne čitateľskej gramotnosti našich vysokoškolákov použil rovnakú sadu úloh, aké riešili 15-roční žiaci pri testovaní PISA v roku 2006. Závery sú varujúce. Vysokoškoláci síce dosiahli podľa očakávaní lepšie výsledky, avšak ich skóre bolo nečakane nízke. Výskum tak potvrdil predpoklad, že slabé čitateľské zručnosti netrápia len školopovinných žiakov, ale aj ich starších kolegov. Zároveň naznačil, že problematika čitateľskej gramotnosti presahuje hranice základných škôl a vyžaduje si širšiu pozornosť.

Len škola nás nespasí

Ak je problematika čitateľskej gramotnosti natoľko široká a zložitá, ako sa pri pohľade zblízka ukazuje, nebude zrejme ani recept na jej zvládnutie jednoduchý. A hoci prieskumy PISA zvádzajú zúžiť celý problém iba na prostredie škôl, ak má s porozumením textu ťažkosti celá spoločnosť naprieč generáciami, treba podľa toho pristupovať aj k hľadaniu vhodných riešení.

Širší záber podpory čitateľskej gramotnosti by prospel všetkým, nielen deťom. Ale pochopiteľne, najmä im, keďže sa treba sústrediť najmä na podporu nastupujúcej generácie. Nestačí však hodiť celú zodpovednosť za ich prípravu na plecia škôl. Relevantné výskumy upozorňujú, že aj domáce prostredie a najmä celková kultúrna atmosféra v spoločnosti môžu byť pre úspešný rozvoj čitateľských zručností rozhodujúce, ako je to napríklad v tak často spomínanom Fínsku.

Nie je jedno, či našim deťom rodičia doma čítajú alebo nie, alebo či v nich niekto ďalší okrem učiteľov prebúdza chuť čítať knihy len tak pre potešenie. Rovnako nie je jedno, čo deti čítajú, počúvajú, vyhľadávajú na internete a následne so svojím okolím komentujú, na akej úrovni a v akej kvalite sa im to ponúka a aké nástroje majú k dispozícií na spracovanie toľkých podnetov. Ponuka knižníc a kníhkupectiev, repertoár divadiel, úroveň televíznych programov, internetových diskusií, politických prejavov, či aktuálneho spravodajstva v médiách – to všetko sú stimuly, atakujúce ich každodenné vnímanie, to všetko je materiál, na ktorom nepretržite trénujú porozumenie nielen textu, ale i sveta.

Je jasné, že v tej záľahe podnetov a informácií potrebujú naše deti pomoc. Od školy však nemožno očakávať, že im dá do ruky jednoduchý návod ako cez to všetko preplávať a nestratiť sa, škola samotná to jednoducho nezvládne, nech by bola i dokonale zreformovaná. Ich ďalšími sprievodcami musíme byť aj my ostatní, minimálne tí z nás, ktorých mozog ešte nestihol nadobro zakrpatieť.

Autorka je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a garant kapitoly Vzdelávací systém v rámci Programového vyhlásenia reformnej vlády, ktoré nájdete na www.reformnavlada.sk.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 01/2011.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/