Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

3.6.2019 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Návrh koaličných poslancov zaviesť povinnú dochádzku do materskej školy je iba predstieraním riešenia, ktoré v skutočnosti deťom nepomôže. Nezaručí dostupnosť vzdelávania, ani nezvýši jeho kvalitu.


Kvalita vzdelávania a jeho dostupnosť sú spolu úzko previazané. Bez primeranej dostupnosti nemožno povedať, že vzdelávanie plní účel a naopak, dostupné vzdelávanie bez zabezpečenia vysokého štandardu je iba polovičným naplnením cieľa.


Nedostupné vzdelávanie – nedostupná pomoc pre rodičov

Na Slovensku platí Dohovor o právach dieťaťa, čo znamená, že vzdelávanie musí byť dostupné pre všetky deti, bez ohľadu na ich pôvod, miesto bydliska, sociálny status, nadanie, či zdravotné znevýhodnenie. Predprimárne vzdelávanie pre deti od troch do šiestich rokov však dostupné nie je.

Vo verejných materských školách nie sú voľné miesta, súkromné škôlky sú drahé, detské skupiny nefungujú. V parlamente usilujem o zavedenie garancie pre rodičov, že svojim deťom nájdu po zavŕšení troch rokov vhodnú starostlivosť. Márne. Koaliční poslanci tieto návrhy neustále ignorujú.


Ani dostupnosť, ani kvalita

Zabezpečiť deťom prístup do škôlky však nestačí. Kľúčové je vytvoriť vo všetkých školách, materskými počnúc, vhodné podmienky na to, aby sa deti skutočne niečo naučili. Vzdelávanie treba nastaviť tak, aby sa prehĺbil individuálny prístup k deťom a aby každé jedno dostalo pri rozvíjaní svojho potenciálu dostatočnú podporu pedagógov a v prípade potreby aj ďalších odborníkov, ktorí mu pomôžu problémy prekonať a napredovať.

Na Slovensku stále platí úzus, že dieťa a jeho rodina sa majú prispôsobiť požiadavkám škôlok, a nie naopak. Zároveň platí, že nie všetky deti škôlky prijímajú. Len pätina bežných škôlok je napríklad pripravená na vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Podobne to platí aj v prípade detí z marginalizovaných rómskych komunít.


Učiace sa Slovensko zapadlo prachom

Téza o neoddeliteľnosti dostupnosti a kvality vzdelávania je chrbtovou kosťou reformnej koncepcie Učiace sa Slovensko. Ako spoluautorka základných téz si dovolím povedať, že nie náhodou ju nájdeme hneď v úvode prvej kapitoly. Je základným reformným pravidlom, ktoré nemožno obísť, ak má modernizácia školstva priniesť očakávané ovocie.

Koaliční reformátori na čele s ministerkou školstva však toto pravidlo opakovane ignorujú. Návrh koaličných poslancov na zavedenie povinnej dochádzky do materskej školy pre päťročné deti je toho ďalším dôkazom.


Len chodením do školy sa zmúdrieť nedá

Autori reformnej koncepcie Učiace sa Slovensko navrhovali okrem iného zmeniť tradičnú povinnú školskú dochádzku na povinné vzdelávanie. Povinnosť vzdelávať sa mala ostať zachovaná, zároveň by bolo jasné, že zmúdrieť možno nie chodením do školy, ale len učením sa.

Autori dokumentu argumentovali, že „vzdelávanie viažuce sa k určitému stupňu vzdelania súvisí nie s miestom, priestorom, či budovou školy, ale s príslušným vzdelávacím programom. Stupeň vzdelania je možné získať iba na základe úspešného absolvovania vzdelávacieho programu, nie fyzickým chodením do školy“.


Koalícia prehliada veľké problémy aj drobnosti

V aktuálnych školských predpisoch sa skutočne nachádzajú znenia, ktoré navzájom neladia. Na jednom mieste školského zákona sa spomína povinná školská dochádzka, na inom mieste toho istého zákona príslušné paragrafy definujú, že samotné „chodenie do školy“ nevedie k získaniu vzdelania. Stúpať po rebríčku jednotlivých vzdelávacích stupňov je totiž možné len absolvovaním vzdelávacieho programu.

Vnímavý zákonodarca by sa mal snažiť tento chaos v pojmoch a významoch odstrániť, nie na ňom stavať ďalšie návrhy. Koaliční poslanci sú však zahľadení iba do seba. Nevnímajú skutočné potreby detí, nereagujú na požiadavky škôlok a ľahostajná im je aj bezradnosť rodičov, ktorí musia rok čo rok bojovať o vhodnú starostlivosť pre svoje deti.


Najviac záleží na vzdelávacom programe

Keď človeka bolí zub, nestačí mu prísť k zubárovi a posadiť sa do čakárne. Musí otvoriť ústa a nechať si boľavý zub odborne ošetriť. Keď sa nám pokazí auto, nestačí ho dopraviť do servisu. Ak má opäť fungovať, musí sa naň pozrieť odborník, ktorí ho opraví.

Napriek tomu koaliční poslanci vo svojom návrhu na zavedenie povinnej školskej dochádzky do materskej školy tvrdia, že u detí stačí, keď ich v piatich rokoch povinne naženieme do škôlok. Neponúkajú pritom žiadne záruky, že v nich dostanú cielenú podporu od skúsených pedagógov a ďalších odborníkov, ktorí dnes v školstve zúfalo chýbajú.


Koaličná trojka – nevidia, nepočujú a zamlčiavajú

Predkladatelia návrhu na zavedenie povinnej dochádzky do škôlky argumentujú, že chcú pomôcť najmä deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V dôvodovej správe uvádzajú, že ich k tomu vedie „potreba riešiť čo najskoršie vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom najmä na deti z marginalizovaných rómskych komunít.“

Neverím, že ich návrh týmto deťom pomôže. A nerozumiem, na základe čoho to koaliční poslanci – všetko členovia parlamentného školského výboru – tvrdia. Len nedávno sme totiž na pôde tohto výboru prerokúvali správu školskej inšpekcie, ktorá upozorňuje na to, že škôlky v starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zlyhávajú. Predkladatelia teda buď správu vôbec nečítali, alebo moje upozornenia práve na tieto body v správe nepočúvali, alebo zámerne zamlčiavajú problémy, o ktorých vedia, ale ich ignorujú.


Varovný prst inšpekcie

V Správe o stave a úrovni vzdelávania v školách a školských zariadeniach za školský rok 2017/2018 sa napríklad uvádza: „Výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich výkonové, rozvojové možnosti a momentálne dispozície boli učiteľmi rešpektované iba v necelej polovici pozorovaných činností. V riadených a aj v spontánnych činnostiach deti často vyžadovali usmerňovanie a pomoc učiteľov, no nie vždy ju dostali,“ a tiež to, že „vzhľadom na jazykovú bariéru mali mnohé deti z marginalizovaných rómskych komunít problém reagovať na pokyny učiteľov v slovenčine.“

Alarmujúce sú aj zistenia inšpekcie týkajúce sa vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením: „Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je v materských školách skôr výnimkou ako pravidlom.“ A aj pri tom nízkom počte sa stáva, že „pri výchove a vzdelávaní diagnostikovaných detí učitelia nie vždy implementovali odporúčania poradenských zariadení, ktoré sa týkali konkrétnych oblastí ich rozvoja.“


Naliehavé otázky

V spomínanej správe sa na viacerých miestach konštatuje, že vzdelávanie detí v materských školách až príliš často prebieha spôsobom, „ktorý je čo najjednoduchší pre pedagógov“, no ktorý prehliada špecifické potreby konkrétnych detí, nevyrovnáva ich hendikepy a neumožňuje im optimálne napredovať.

Otázka teda znie, nakoľko pomôže formálne zavedenie povinnosti chodiť do škôlky deťom hovoriacim rómskym nárečím alebo cudzím jazykom, keď nebudú mať po ruke nikoho, kto by im rozumel a kto by ich naučil aktívne komunikovať s učiteľkou a ostatnými deťmi? Kto pomôže deťom z menej podnetného prostredia dobehnúť ich rovesníkov, ktorí vyrastajú v dostatku a ktorým doma pravidelne čítajú pred spaním rozprávky? A čo sa bude diať v škôlkach so zvýšeným počtom detí so zdravotným znevýhodnením? Ako si s nimi majú učiteľky poradiť bez asistentov, špeciálnych a liečebných pedagógov?

Vieme, že práve tieto deti predprimárne vzdelávanie potrebujú, no zároveň máme informácie, že väčšina škôlok s nimi pracovať nevie. Aké dôsledky z toho vyplývajú pri zavedení povinnej školskej dochádzky, bez garancie zvýšenia kvality vzdelávania?


Riešenia existujú, koalícia ich ignoruje

Opäť pripomeniem Učiace sa Slovensko. Autori v ňom taktiež navrhujú povinné vzdelávanie päťročných detí. Nie však v podobe povinnej školskej dochádzky, ale v podobe absolvovania príslušného vzdelávacieho programu – buď v materských školách alebo iných predškolských zariadeniach, ktoré sú alternatívou k tradičným škôlkam.

V Učiacom sa Slovensku tiež nájdeme návrh na zavedenie garancie miesta v predškolskom zariadení pre deti od troch rokov, pričom by si rodič mohol vybrať, či dá dieťa do tradičnej materskej školy, alebo napríklad do detskej skupiny, či detského lesného klubu. Pestrú ponuku rôznorodých služieb v tejto oblasti považovali autori reformnej koncepcie za pozitívum hodné rezortnej podpory.

Najdôležitejšou požiadavkou však boli zmeny v prístupe k deťom a skutočné naplnenie ich vzdelávacích potrieb. Autori navrhovali posilniť individuálny prístup k deťom, ponúknuť učiteľom potrebné zaškolenie a zabezpečiť im potrebný servis v podobe tímovej spolupráce s ďalšími odborníkmi priamo v školách.

Nič z toho vládna koalícia nezrealizovala a ministerka školstva v závere volebného obdobia skrýva svoju neschopnosť za poslanecké návrhy, ktoré sú povrchným gestom.


Text bol pôvodne publikovaný na blogu na stránkach Denníka N dňa 13. mája 2019.


Súvisiaca informácia:

Vypočujte si tiež audiozáznam z diskusie Z prvej ruky na vlnách Rádia Slovensko na tému Povinná škôlka pre deti od piatich rokov. Hosťami v štúdiu RTVS boli dňa 21. mája 2019 poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová (nez., klub SaS) a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).


Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/