Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

24.4.2019 | Anna Dráľová | Vláda a reforma

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, komisárka pre deti Viera Tomanová a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská koncom marca do parlamentu predložili správy o svojej činnosti za uplynulý rok.
Správy ombudsmanky, komisárky pre deti a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím veľa napovedia nielen o stave nášho vzdelávacieho systému, ale i o stave spoločnosti. Zatiaľ to nie je veľmi radostné čítanie | Foto – Ben White, unsplash.comPonúkame vám prehľad príkladov zlej i dobrej praxe, na ktoré správy upozorňujú v oblasti vzdelávania a dodržiavania práv detí.


Nedostupné základné vzdelanie v slovenčine na juhozápade


Na juhozápade Slovenska v posledných rokoch dochádza k nárastu dopytu po vzdelávaní v slovenskom jazyku. Dôsledky jeho nedostatočného zabezpečenia pocítili najmä deti z obcí v okolí Šamorína. Spádová základná škola v tomto meste kapacitne nezvládala nápor žiakov so slovenským materinským jazykom, dôsledkom čoho došlo k zrušeniu spoločného školského obvodu zahŕňajúceho viaceré okolité obce. Riešením mal byť náhradný školský obvod v okolí Gabčíkova.


„Deti z týchto dedín (…) tak majú základnú školu vzdialenú aj viac ako 20 kilometrov pri použití automobilovej dopravy a ešte viac kilometrov pri použití autobusovej dopravy, to všetko v prehustenej premávke tohto regiónu. Do školy by tieto deti mohli autobusom cestovať aj viac ako trištvrte hodinu. Takýto stav je pre malé deti neúnosný. Školský zákon pritom považuje za zníženú dostupnosť základného vzdelania už vzdialenosť 6 kilometrov,“ konštatuje správa komisárky pre deti. (s. 33)


Iniciatívy sa následne ujali rodičia, ktorí sa dožadovali lepšej dostupnosti vzdelávania pre svoje deti v slovenčine. Obec Rohovce, ktorá je zriaďovateľom veľkej, no kapacitne dostatočne nevyužitej školy s maďarským vyučovacím jazykom, vyzvali k zriadeniu slovenských tried alebo samostatnej školy. Obecné zastupiteľstvo však túto žiadosť odmietlo. „Komisárka a rodičia sa preto obrátili na Okresný úrad v Trnave so žiadosťou, aby základnú školu zriadil okresný úrad. Ten doteraz nekonal a školu nezriadil,“ dodáva komisárka. (s. 34)


Podmienky určovania školských obvodov sprísnila novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve aj novela školského zákona. Obciam vymedzila kritériá pre stanovovanie obvodov tak, aby sa zohľadnili nielen kapacitné možnosti, ale aj primeraná vzdialenosť dochádzky, dopravná obslužnosť a najlepší záujem dieťaťa. „Rodičia detí s vyučovacím jazykom slovenským na juhu Slovenska už dlhodobo bojujú s nedostupnosťou vyučovania v slovenskom jazyku, preto vítam schválenie novely zákona. (…) Dôležitá však bude ich aplikácia v praxi, čo budeme naďalej sledovať,“ uviedla na margo tohto problému ombudsmanka Mária Patakyová. (s. 30)


Zdravotne a sociálne znevýhodnení pred bránami škôl


Ombudsmanka v súvislosti s problémom určovania školských obvodov nespomína len územia so slovensko-maďarským obyvateľstvom, ale aj lokality s početným zastúpením rómskych komunít. Upozornila napríklad na prípad školy v Demandiciach, na pôde ktorej sa odohrala potýčka medzi troma rómskymi a jedným nerómskym žiakom. V reakcii na incident sa obec ako zriaďovateľ rozhodla vylúčiť obce Ipeľský Sokolec a Lontov zo spoločného školského obvodu.


Dôsledkom vylúčenia týchto obcí bola strata nároku na náhradu cestovných nákladov pre všetkých dochádzajúcich žiakov. Opatrenie sa tak nepriaznivo aj detí, ktoré dochádzali z týchto obcí do demandickej školy, no s incidentom nemali nič spoločné. V mnohých prípadoch išlo o deti zo sociálne znevýhodnených rodín.


„Postup (…) považujem za nepriamu diskrimináciu z dôvodu príslušnosti k národnostnej menšine, lebo 37 žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity dotknutých obcí stavia v dôsledku straty nároku na úhradu cestovných nákladov do výrazne horšieho postavenia,“ uvádza ombudsmanka. Správa dodáva, že po intervencii odboru školstva Okresného úradu v Nitre došlo k obnoveniu spoločného školského obvodu atoto rozhodnutie „zhora“ podľa nej poukazuje na pozitívny posun v téme vzdelávania bez segregácie. (s. 29)


Neadekvátne vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov


Výrazne sťaženú dostupnosť ku kvalitnému vzdelaniu nielen u sociálne, ale i zdravotne znevýhodnených detí, konštatujú zhodne komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, ombudsmanka aj komisárka pre deti.


Výsledky pilotného monitoringu škôl a školských zariadení, ktorý realizoval úrad komisárky Stavrovskej v roku 2018, poukázal na chýbajúce a neaktualizované individuálne vzdelávacie programy pre zdravotne znevýhodnené deti, neodborný prístup pri hodnotení žiakov, absenciu osobných asistentov pre úkony sebaobsluhy a absolútne nedostatočný počet asistentov učiteľa.


„Žiadosti o posúdenie nedostatočného zabezpečenia asistentov učiteľa boli najčastejšie sa opakujúcim dôvodom, pre ktorý rodičia detí / žiakov so zdravotným postihnutím podávali podnety na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania za rok 2018,“ konštatuje komisárka v súhrne hlavných zistení. (s. 128)


Na to, že finančné prostriedky na asistentov z kapitoly ministerstva školstva a ministerstva vnútra nepostačujú na pokrytie potrieb detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami upozorňuje aj komisárka Tomanová. V tejto súvislosti konštatuje, že pre nedostatky spojené s integrovaným vzdelávaním zdravotne znevýhodnených žiakov bolo jej úradu doručených 20 podnetov a nepridelenie asistenta bolo predmetom ďalších 20.


Správa komisárky Stavrovskej dopĺňa, že samotné zabezpečenie potrebného odborného a pomocného personálu v školách nepostačuje. „Na vyučovacom procese sa zúčastňujú rôzne subjekty, pričom školský zákon predpokladá ich úzku súčinnosť s jediným cieľom, vytvoriť pre deti čo najvhodnejšie vzdelávacie podmienky. Pri osobných návštevách škôl a z doručených podnetov som vysledovala, že v mnohých školách táto kooperácia absentuje,“ uvádza komisárka. (s. 129)


Stratené a školami nechcené deti


Prípady bežných či špeciálnych škôl, ktoré nemajú dostatok odborného a pomocného personálu pre vzdelávanie detí s rôznymi potrebami, nie sú na Slovensku ničím výnimočným. Ako však ukázali výročné správy oboch komisárok a ombudsmanky, zdravotne či sociálne znevýhodnené deti čelia problému už v prvom kroku, a to v procese prijímania do školy alebo škôlky.


Ombudsmanka napríklad opisuje „ukážkový“ príklad nesprávneho postupu pri zabezpečení práva na vzdelanie v materskej škole. V skúmanom prípade škôlka pre dieťa so zdravotným znevýhodnením „nielenže žiadne podmienky nevytvorila, neriadila sa ani skutočnými špeciálnymi vzdelávacími potrebami dieťaťa, ktoré spočívali len v dôslednejšom sa venovaní dieťaťu, dieťa „opečiatkovala“ ako problémové a rizikové pre všetky ostatné deti a vyhodnotila, že v najlepšom záujme pre toto dieťa bude nie dochádzať do bežnej materskej školy v mieste bydliska, ale do bežnej materskej školy v susednej obci s potrebou využitia dvoch spojov verejnej autobusovej dopravy,“ uvádza sa v správe ombudsmanky. (s. 30)


Ešte závažnejšie zistenia odhalila kontrolná činnosť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím aj komisárky pre deti v súvislosti s neplnením povinnej školskej dochádzky v prípade zdravotne znevýhodnených detí.


Komisárka Stavrovská vo svojej správe poukazuje na podnet matky nevidiaceho 16-ročného syna, pri preverovaní ktorého zistila, že maloletý nikdy nenavštevoval žiadnu školu a až vo veku 16 rokov sa začal učiť Braillovo písmo a nacvičovať chôdzu s paličkou pre nevidiacich. „Neexistuje spoľahlivý spôsob na odsledovanie vzdelávania detí, ktoré môžu v dôsledku porušenia školského zákona zo strany zákonných zástupcov úplne vypadnúť zo vzdelávacieho procesu,“ hodnotí situáciu komisárka. Desí ma predstava, že takýchto „zabudnutých“ detí môže byť omnoho viac,“ dodáva Stavrovská. (s. 131)


Na podobný prípad upozornila aj komisárka Tomanová, keď poukázala na zistenia z monitoringu v zariadeniach sociálnych služieb. Bolo zistené, že ťažko zdravotne postihnuté 12-ročné dievča nenavštevuje školu. Povinnosťou zariadenia je zabezpečiť vzdelávanie v súlade s legislatívou aj pre takéto deti,“ napísala Tomanová. (s. 83)


Nedodržiavanie práv detí v detských domovoch a reedukačných centrách


Monitorovacia činnosť Úradu komisárky pre deti sa podľa výročnej správy za rok 2018 špecificky zamerala aj na oblasť dodržiavania práv detí v detských domovoch (39 štátnych detských domovov) a reedukačných centrách (14 centier).


Podľa výsledkov prieskumu sa 59 % detí v detských domovoch stretlo so zlým zaobchádzaním a až 27 % z nich sa s takýmto zaobchádzaním stretlo aj v škole. Ešte závažnejšie je zistenie, že až 54 % detí, ktoré sa stretli so zlým zaobchádzaním v detskom domove, sa stretlo so zlým zaobchádzaním zo strany dospelej osoby,“ uvádza správa komisárky. (s. 68) Dodáva pritom, že možnosť prípravy do školy hodnotia kladne všetky deti, vrátane vytvorenia priestoru na učenie sa i určenie osôb, ktoré im pri príprave pomáhajú.


Zo zistení monitoringu v reedukačných centrách zas vyplynulo, že deti umiestnené do reedukačných centier musia navštevovať ten odbor, ktorý mu reedukačné centrum pridelí. (…) Rodič dieťaťa, ako aj samotné dieťa, sú z tohto procesu úplne vylúčení. Tým dochádza k porušovaniu práva dieťaťa a jeho rodičov zvoliť druh vzdelania pre svoje dieťa, a teda aj výber povolania.“ (s. 75)


Zopár dobrých správ na záver


Aj v systéme s nedostatočnými financiami na odborný a pomocný personál škôl a so slabou kontrolou zariadení, v ktorých sú deti a maloleté osoby umiestnené, možno nájsť pozitívne príklady. Upozorňujú na ne komisárky aj ombudsmanka:


x Komisárka pre osoby so zdravotným znevýhodnením za príklad dobrej praxe označila prípad v obci Opoj, a to vďaka vytvoreniu elokovaného pracoviska materskej školy po tom, čo sa do kmeňovej škôlky pre nedostatok miesta nedostalo zdravé dieťa nepočujúcich rodičov, ktoré sa v predškolskom veku nevyhnutne potrebovalo rozvíjať v rečovom vývoji a nadobúdať spoločenské návyky;


x Ombudsmanka v roku 2018 odovzdala certifikáty pre „Vnímavé školy“ za ich iniciatívny a progresívny prístup k vzdelávaniu a za hľadanie spôsobov ako medzi žiakmi búrať stereotypy a predsudky;


x Ombudsmanka Mária Patakyová, hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová podpísali Spoločné vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému SR, v ktorom upozornili na nedostatky, pripomenuli vláde záväzky vyplývajúce z jej programového vyhlásenia a navrhli opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu.


Pôvodne uverejnené na blogu Nového školstva na stránkach Denníka N dňa 23. apríla 2019.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/