Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

5.4.2014 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Odborné školy treba viac prepojiť s praxou priamo vo firmách. Aktuálne sa diskutuje už „len“ o tom, ako na to. Odborné vzdelávanie na Slovensku sa môže inšpirovať duálnym modelom odbornej prípravy vo Švajčiarsku.


Rezort školstva realizuje v spolupráci so Švajčiarskom, Nemeckom a Rakúskom národné projekty, ktorými avizuje, že sa chce inšpirovať ich modelmi duálneho odborného vzdelávania. Zároveň sa ozývajú hlasy, ktoré nostalgicky spomínajú na systém učňovského školstva za socializmu. Podľa nich sme tu duálny model odborného vzdelávania mali už vtedy, fungoval dobre a odborné školy stačí prebudovať späť na jeho obraz.


Zmeny v odbornom školstve nemožno naordinovať podľa jednoduchého receptu. Inšpirovať sa však treba najmä tými príkladmi, ktoré reálne zdvihnú jeho úroveň a prispejú k ekonomickej prosperite krajiny. Švajčiarsko môže byť jedným z nich.


Žiaci sú rovno zamestnancami

Zásadný rozdiel medzi postavením mladého človeka, vstupujúcom do systému odborného vzdelávania na Slovensku a vo Švajčiarsku je ten, že kým u nás je až do ukončenia štúdia na strednej odbornej škole žiakom, vo Švajčiarsku je od prvého dňa nástupu na prípravu na povolanie zamestnancom. Po skončení povinnej školskej dochádzky v základnej škole si totiž mladý Švajčiar, ktorý netúži po akademickej dráhe a nepokračuje v štúdiu na gymnáziu, nevyberá školu, do ktorej bude chodiť ďalšie 3-4 roky, ale firmu, ktorá ho na zvolené povolanie pripraví a po absolvovaní prípravy spravidla aj zamestná.


Jedným z významných dôsledkov tohto rozdielu je aj rozdielna finančná situácia mladých ľudí počas prípravy na povolanie. Zatiaľ čo na Slovensku je príjem žiakov počas štúdia skôr výnimočný, vo Švajčiarsku má učeň zmluvne zabezpečený pravidelný mesačný plat. Možnosť osamostatnenia sa je pre mladých Švajčiarov dôležitou motiváciou, ktorá podporuje ich výber ďalšieho štúdia v odbornom vzdelávaní. Samozrejme, učeň zarába vždy menej ako riadny zamestnanec. Výhodou jeho zaradenia do pracovného kolektívu je však okrem peňazí aj to, že sa takmer okamžite stáva plnohodnotným členom pracovného tímu.


Hodia ich do vody a učia plávať

Švajčiarske firmy učňov nevyužívajú na vykonávanie pomocných prác, ale ich postupne poverujú čoraz dôležitejšími samostatnými úlohami. To ich spolu s finančným ocenením motivuje k väčšej zodpovednosti, k rýchlejšiemu osvojeniu si potrebných pracovných zručností a k lepším pracovným výsledkom. Tínedžerom sa tým uľahčuje prechod do dospelého života. Slovenskí žiaci sa v porovnaní so švajčiarskymi dostanú k reálnej praxi v podniku iba zriedka. Prípravu na povolanie absolvujú v škole, ktorá pre nich vytvára nie reálne, ale iba „skleníkové“ prostredie, ktoré ich na skutočný pracovný život pripraví len ťažko.


Základným princípom švajčiarskeho duálneho systému je reálny predpoklad, že drvivá väčšina dobre vyškolených absolventov dostane prácu tam, kde ich na ňu pripravovali. Pointou nášho systému odborného vzdelávania je nereálny predpoklad, že nedostatočne pripravení absolventi škôl si sami nájdu zamestnanie na trhu práce a uspejú v drsnom konkurenčnom boji so skúsenejšími uchádzačmi. Vo výsledku je zjavné, čo lepšie funguje. Švajčiarsko je známe dlhodobo najnižšou nezamestnanosťou mladých ľudí v Európe. Tá v súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii neprekračuje hranicu 7 %.


Učni nie sú pre firmy príťažou

Zásadným faktorom úspechu švajčiarskeho duálneho modelu prípravy na povolanie je skutočnosť, že sa v ňom výrazne angažujú samotní zamestnávatelia. Nerobia to iba preto, že cítia spoločenskú zodpovednosť, ale najmä preto, že je to v ich vlastnom záujme. Učňov vo firmách nevnímajú ako príťaž, ale ako príležitosť. Firmám totiž prináša úžitok nielen samotná práca učňov, ale aj ich inovatívny potenciál. Mladým ľuďom sa vo Švajčiarsku prekážky v oblasti dobrých nápadov nekladú. Naopak, očakáva sa od nich, že sami prídu s návrhmi na zlepšenia a kvalitné tímy firemných majstrov a mentorov ich k tomu motivujú.


Nie všetky firmy sa do prípravy budúcich zamestnancov zapájajú. Vzdelávanie učňov má svoje výhody, na druhej strane so sebou nesie zvýšenie nákladov, spoločenský záväzok a s ním spojenú veľkú zodpovednosť. Výhody však spravidla prevažujú nad rizikami, preto ak firmy do procesu vzdelávania vstúpia, robia to dobrovoľne, žiaden právny predpis im to nemusí ukladať ako povinnosť. Ide o opačný prístup ako u nás, kde sa energia investuje najprv do vytvárania zaväzujúcich pravidiel účasti zamestnávateľov vo vzdelávaní, potom akoby na „ospravedlnenie“ do mechanizmov na kompenzáciu ich finančných a časových strát a celkom sa zabúda na benefity, ktoré môže zamestnávateľom angažovanie sa vo vzdelávaní priniesť.


Otvorený systém motivuje ľudí vzdelávať sa

Podstatou švajčiarskeho duálneho modelu odbornej prípravy je jeho „dvojkoľajnosť“, čo znamená, že časť vzdelávania prebieha priamo vo firmách a časť v školách, ktoré zriaďuje samospráva na úrovni kantónov. Učni v školách povinne absolvujú odbornú teoretickú prípravu a výučbu všeobecno-vzdelávacích predmetov, strávia v nich však menej času ako slovenskí žiaci. Kľúčová je pre nich odborná prax vo firmách.


Švajčiari sa vzdelávajú najmä z pragmatických dôvodov, nie kvôli „papieru“. Očakávajú, že vzdelávanie bude odpovedať na ich potreby a bude mať pre nich praktický význam. A švajčiarskemu vzdelávaciemu systému sa darí ich očakávania napĺňať. Je natoľko flexibilný, že im ponúka prakticky neobmedzené prestupy a opätovné návraty do vzdelávania – ľudia si v ňom môžu kedykoľvek doplniť kvalifikáciu, postúpiť vyššie, či dokonca úplne zmeniť povolanie. Na Slovensku ľuďom výber životnej dráhy komplikujú rôzne obmedzenia, ktoré náš systém namiesto odbúrania ešte pritvrdzuje.


Duálny model odborného vzdelávania sme na Slovensku nikdy nemali

Z uvedenej charakteristiky švajčiarskeho duálneho modelu odborného vzdelávania vidno, že ide o celkom iný typ prípravy na povolanie, než aký dnes funguje na Slovensku. Zároveň je úplne iný než ten, ktorý sme tu mali v minulosti. Podstata duálnych modelov nielen vo Švajčiarsku, ale aj v Nemecku, v Rakúsku a v ďalších krajinách totiž spočíva v tom, že sú „market driven“, teda „ťahané trhom“. A to naše odborné školy nikdy nepoznali.


V podmienkach plánovaného hospodárstva, kde bola produkcia podnikov regulovaná „zhora“ a napriek tomu nestíhala pokryť dopyt, trpela príprava učňov rovnakými chybami krásy. Veci bežnej spotreby boli nedostatkovým tovarom, podobne ako inštalatéri či maliari. Na druhej strane, v mene plnej zamestnanosti sa v mnohých podnikoch tolerovala prezamestnanosť a strácal sa pocit zodpovednosti za kvalitu. V rámci hesla „kto neokráda štát, okráda svoju rodinu“ si ľudia z prevádzok odnášali aj to, čo im nepatrilo. Zároveň museli robiť veľa vecí doslova „na kolene“, lebo modernizovať nebolo za čo. S obdobnými problémami bojovali aj učňovské strediská. Navyše, a na to netreba zabúdať, vzdelávanie v základných a stredných školách bolo vtedy neoddeliteľne späté s ideologickým tlakom, ktorý ho výrazne deformoval.


Pozerajme viac dopredu ako dozadu

Pri uvažovaní o potrebných zmenách v odbornom vzdelávaní nemá význam sentimentálne odkazovať na zašlú slávu československého systému prípravy učňov. Zamerať sa treba radšej na skúsenosti krajín, v ktorých odborné vzdelávanie naozaj funguje. Samozrejme, vlastnú historickú skúsenosť nemožno vytesniť a podobne nezmyselné by bolo snažiť sa skopírovať cudzí vzdelávací model v slovenských podmienkach. Oplatí sa však pozerať viac dopredu než dozadu. Sústrediť sa treba najmä na zmeny, ktoré zvýšia šance mladých zamestnať sa a firmám umožnia rásť.


Autorka je analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.


Článok bol uverejnený v aprílovom vydaní časopisu Dobrá škola.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/