Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

13.9.2010 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Hodnotenie zámerov v oblasti vzdelávacieho systému v Programovom vyhlásení vlády (PVV | viac vo formáte PDF tu) z pohľadu Programového vyhlásenia reformnej vlády (PVRV | viac na www.reformnavlada.sk tu).

V systéme základných a stredných škôl sa vláda nezaväzuje k väčšiemu šetreniu zdrojov, ani k prehodnoteniu systémových štruktúr so zámerom zefektívniť ich činnosti. Neavizuje razantný ústup štátu z pozícií garanta vzdelávania ani v procese definovania záväzného obsahu vzdelávania, ani v procese kontroly a hodnotenia kvality škôl. Naopak, predkladá návrhy na zavádzanie nových povinností do procesu vzdelávania, a to bez toho, aby konkretizovala spôsob realizácie navrhovaných zmien. Vláda neplánuje presunúť žiadne odborné činnosti, doteraz zabezpečované ministerstvom školstva, na nezávislé odborné inštitúcie a nezávislých vzdelávacích expertov, ani posilniť slobodu a osobnú zodpovednosť jednotlivých aktérov vzdelávacieho procesu. Namiesto záväzku prehodnotiť činnosť priamo riadených organizácií Ministerstva školstva SR za účelom zrušenia väčšiny z nich, plánuje poveriť ich pri realizácii avizovaných zmien novými úlohami.

V systéme vysokých škôl sa vláda zaväzuje prehodnotiť posledné novely vysokoškolského zákona, ktoré brzdia rozvoj vysokoškolského systému. Na zabezpečenie vyššej kvality vzdelávania plánuje využiť aj celý rad ďalších nástrojov verejnej politiky, vrátane informačných a finančných, ktoré však nie sú v dokumente dostatočne konkretizované. V oblasti financovania vysokých škôl vláda neavizuje postupný prechod na financovanie vysokoškolského vzdelávania výlučne zo súkromných zdrojov.

V oblasti vedy a výskumu vláda identifikuje ako hlavný problém nedostatok finančných prostriedkov, ale aj spôsob ich použitia, ktorý nezabezpečuje ich koncentráciu na najlepšie výskumné tímy a inštitúcie. Vláda deklaruje zámer vytvoriť nový systém inštitucionálneho a grantového financovania výskumu, ktorý bude transparentný, zrovnoprávni výskumné pracoviská bez ohľadu na zriaďovateľa, bude oddelený od financovania vzdelávania a bude motivovať k zvyšovaniu spolupráce pracovísk v rámci vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií. Rovnako v tejto oblasti však predkladá len minimum konkrétnych opatrení, ktorými chce zámery naplniť.

Z pohľadu potreby riešiť podstatu problémov vo vzdelávacom systéme a v porovnaní s PVRV sú navrhované opatrenia vlády príliš všeobecné, nedostatočne prepracované a málo ambiciózne. Návrhy systémových riešení, ktoré by vzdelávací systém dokázali významným spôsobom skvalitniť, v programovom vyhlásení vlády chýbajú.


1. Súlad s PVRV

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k realizácii niektorých zámerov, ktoré sú v značnej miere v súlade s PVRV, napríklad:

  - Záväzok otvoriť systém základných a stredných škôl všetkým aktérom procesu vzdelávania, od rodičov a žiakov až po pedagógov, zriaďovateľov a zamestnávateľov.
  - Záväzok posilniť autonómiu základných a stredných škôl.
  - Záväzok transformovať Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) na nezávislú organizáciu a podporiť jej rastúci význam pri financovaní výskumu a vývoja na Slovensku.


2. Neúplnosť, nedostatočnosť

Viaceré zámery ale vláda z pohľadu autorov PVRV deklaruje v programovom vyhlásení nedostatočne, čo môže spôsobiť vážne problémy pri ich následnej realizácii, napríklad:

  - Zámer vlády zvýšiť autonómiu základných a stredných škôl v rozhodovaní o obsahu vzdelávania bez toho, aby vláda zároveň uvažovala o zúžení rozsahu povinného vzdelávania (štátne vzdelávacie programy) a zväčšení tvorivého priestoru pre školy na jeho rozpracovanie do konkrétnej podoby (školské vzdelávacie programy), je nesystémový.
  - Zámer podporovať vo vzdelávaní normy, ktoré posilňujú nové zručnosti, interkultúrny dialóg a všeobecne prijímané normy morálky a etiky v spoločnosti, nie je podporený záväzkom prehodnotiť resp. nanovo definovať všeobecný základ vzdelávania, ktorý tvorí jadro tzv. povinného obsahu v štátnych vzdelávacích programoch pre základné a stredné školy.
  - Zámer zrušiť monopol štátu na učebnice a otvoriť trh s učebnicami nie je podporený presmerovaním financií na nákup učebníc priamo na školy. Vláda sa síce zaväzuje pomôcť školám učebnice nakupovať tak, aby to viedlo k úsporám a zároveň sa rešpektovala vôľa a dobrovoľné rozhodovanie škôl, reálne však na školy neprenesie plnú zodpovednosť za výber a nákup učebníc. Limitujúcim faktorom slobodného rozvoja trhu s učebnicami môže byť i zámer umiestňovať učebnice na internete.
  - Zámer vlády prepojiť v systéme základných a stredných škôl štátom garantované externé testovanie s výsledkami interného hodnotenia, realizovaného zainteresovanou školskou komunitou je prínosný, avšak vzhľadom k absencii systémového prístupu v danej oblasti, nedostatočný.
  - Zámer otvoriť vzdelávací systém iba na úrovni škôl je nedostatočný, keďže vzdelávací systém je potrebné otvoriť novým impulzom najmä na ďalších systémových úrovniach. Vláda však neplánuje presunúť žiadne odborné činnosti, zabezpečované ministerstvom školstva, na nezávislé odborné inštitúcie a nezávislých vzdelávacích expertov ani na úrovni odborných vstupov (výskumné, analytické a koncepčné činnosti), ani na úrovni odborných výstupov (kontrolné a hodnotiace činnosti).
  - Zámer vlády vylepšiť systém kariérneho rastu učiteľov tak, aby ho zbavila formalizmu a zdôraznila aktívnu prácu so žiakmi je nedostatočný vzhľadom na potrebu vykonať razantnejšie systémové zmeny v tejto oblasti, ktoré by mali základným a stredným školám uvoľniť ruky v zabezpečovaní kvalitných pedagogických a poradenských služieb aj z externého prostredia a ktoré by učiteľom a ďalším odborníkom umožnili uzatvárať so školami individuálne pracovné kontrakty. - Zámer znížiť administratívnu náročnosť akreditačného procesu v oblasti vysokých škôl a posilniť jeho medzinárodný rozmer je prínosný, avšak bez záväzku upraviť hodnotiace kritériá Akreditačnej komisie tak, aby sa diferencovane hodnotila kvalita na jednej strane a profil vysokej školy na strane druhej, je iba čiastkovým a nedôsledným riešením.


3. Protirečivosť

V PVV sa nachádzajú aj protirečivé zámery vo vzťahu k PVRV, ktoré môžu brániť riešeniu podstatných problémov v oblasti vzdelávacieho systému, napríklad:

  - Zámer vlády zaviesť povinný posledný ročník materskej školy je v rozpore so zámerom v PVRV zúžiť nielen rozsah povinného vzdelávania, ale aj dĺžku plnenia tejto povinnosti. Namiesto zníženia vekovej hranice povinného vzdelávania zo 16. na 15. rok veku dieťaťa vláda deklaruje rozšírenie tejto povinnosti i na oblasť doteraz dobrovoľného predškolského vzdelávania.
  - Záväzok postupne zaviesť angličtinu ako povinný cudzí jazyk tak, aby každý absolvent strednej školy vedel plynule rozprávať po anglicky, je v protirečení so zámerom v PVRV čo najviac zúžiť balík povinného vzdelávania a viaceré vzdelávacie oblasti, ktoré boli doteraz povinné, presunúť do balíka tzv. voliteľných predmetov, vrátane výučby cudzích jazykov. Tento záväzok je zároveň v ostrom protiklade k zámeru v PVRV obmedziť povinnosť vzdelávať sa iba na úroveň základnej školy a žiakom stredných škôl umožniť, aby si mohli slobodne si vyskladať vlastný vzdelávací program zo širokej ponuky rôznych poskytovateľov vzdelávania bez nutnosti absolvovania komplexného programu v jednej vzdelávacej inštitúcii.
  - Zámer inovovať štátne vzdelávacie programy mechanickým rozširovaním povinného balíka o nové vzdelávacie obsahy, resp. spoločensky aktuálne a atraktívne kontexty, ohrozuje kvalitu všeobecného vzdelania, keďže v obmedzenom časovom priestore je možné odučiť iba limitujúci objem vzdelávacích tém. To môže v budúcnosti ešte viac prehĺbiť napätie medzi neúnosne širokým povinným vzdelávacím základom a vôľou učiteľov slobodne vkladať do školských vzdelávacích programov vlastnú pedagogickú invenciu.
  - Zámer posilniť kompetencie priamo riadených organizácií v oblasti inovácie štátnych vzdelávacích programov ako aj v oblasti externej kontroly a hodnotenia kvality základných a stredných škôl, je v rozpore so zámermi v PVRV, v ktorých sa odporúča zrušiť neefektívne štátne organizácie a preniesť ich kompetencie priamo na poskytovateľov vzdelávacích služieb resp. v špecifických prípadoch na neštátne odborné inštitúcie a na nezávislých vzdelávacích expertov.
  - Zámer zvýšiť výšku finančných zdrojov na školstvo, vedu a šport počas volebného obdobia bez avizovania konkrétnych systémových zmien, ktoré by viedli k úsporám, je rizikový.


4. Absencia v PVV

Vo vládnom programovom vyhlásení chýba viacero podstatných zámerov a opatrení PVRV, ktoré by mohli prispieť k riešeniu kľúčových problémov v oblasti vzdelávacieho systému, napríklad:

  - Vláda nepodporí vznik konkurenčného prostredia v oblasti kontroly, hodnotenia a rozvoja kvality vzdelávania. V programovom vyhlásení absentuje zámer umožniť neštátnym odborným inštitúciám a nezávislým vzdelávacím expertom slobodne vstupovať do procesu externého vyhodnocovania úrovne základných a stredných škôl. Vláda naopak deklaruje, že väčšia autonómia škôl má byť spojená s posilnením nezávislého externého testovania garantovaného štátom, čím v skutočnosti avizuje posilňovanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie, Štátneho pedagogického ústavu, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.
  - V programovom vyhlásení absentuje záväzok otvoriť trh s programami ďalšieho vzdelávania učiteľov resp. zámer zrušiť monopol ministerstva školstva na bezplatné poskytovanie licencovaných programov ďalšieho vzdelávania a zrovnoprávniť postavenie neštátnych vzdelávacích subjektov so štátnymi poskytovateľmi metodickej pomoci. V dokumente absentuje i zámer vytvoriť nový systém financovania ďalšieho vzdelávania učiteľov.
  - Vláda nedeklaruje zámer upraviť právne predpisy obmedzujúce vykonávanie učiteľskej práce samostatne zárobkovo činnými osobami a umožniť uzatváranie kontraktov medzi učiteľmi a inštitúciami poskytujúcimi vzdelávanie na zmluvnej báze aj v prípade vyučovania v rámci zamestnaneckého pomeru.
  - Vláda nedeklaruje zámer posilniť zmysluplnosť trojstupňového vysokoškolského vzdelávania dôslednou akceptáciou najmä bakalárskeho stupňa vzdelávania v praxi a prispôsobením kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé pracovné pozície voči tomuto modelu, pričom práve táto úloha vyžaduje koordináciu na medzi rezortnej úrovni.
  - Vláda neavizuje zámer zrušiť rezortné vedecké agentúry VEGA a KEGA, z ktorých sa stali účelové nástroje hodnotenia vedeckej činnosti v rámci procesu akreditácie, realizovaného tým istým rezortom.

Primárnym cieľom projektu Programové vyhlásenie reformnej vlády, ktorý zrealizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) v partnerstve s Nadáciou F. A. Hayeka (NFAH) a v spolupráci s ďalšími expertmi, je prezentovanie systémového a uskutočniteľného programového vyhlásenia reformnej vlády, ktorého realizácia by zásadným a maximálne možným spôsobom posunula Slovensko k slobodnej, prosperujúcej a bezpečnej spoločnosti, kde sa dodržiavajú základné morálne pravidlá a zabezpečujú pravidlá pre udržateľné verejné financie.

Dokument bol zverejnený dňa 31. mája 2010 a jeho cieľom je inšpirovať akúkoľvek vládu, ktorá vznikne po voľbách konaných dňa 12. júna 2010.


VIAC INFORMÁCIÍ O KONKRÉTNYCH NÁVRHOCH OPATRENÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH REFORMNÝCH ZÁMEROV, KTORÉ ODPORÚČAME BUDÚCEJ VLÁDE REALIZOVAŤ, NÁJDETE NA www.reformnavlada.sk


Autorka je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/