Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

18.11.2008 | Zuzana Humajová | Vláda a reforma

Ad: Martin Hanus a Eva Čobejová: Dosť bolo selekcie?, .týždeň 45/2008, 3. november 2008

Minister Mikolaj pripravuje radikálnu redukciu osemročných gymnázií. Ak ide o redukciu čisto mechanickú, ktorá vôbec neberie do úvahy kvalitu konkrétnych škôl a prirodzené rozdiely v regionálnom rozvrstvení detskej populácie, nemožno ani náhodou povedať, že „mikolajova redukcia je – napriek výhradám – správnym rozhodnutím“ (Martin Hanus a Eva Čobejová in .týždeň 45/2008). Nie je.

Autori článku (článok tu) uvarili v mene objektívnosti akýsi „light-guláš“, hoci isto nie zámerne, iba v mene kŕčovitej objektivity a možno tak trochu i z neznalosti súvislostí – ciele vzdelávacej politiky veselo zamieňali na viacerých miestach za vzdelávacie ciele a naopak. Pritom to zďaleka nie je to isté.

Vzdelávacia politika v európskom priestore dnes hovorí o tom, že včasná stratifikácia detí nie je dobrá, pretože neprospieva napredovaniu tých slabších. Hovorí o tom, že verejné výdavky treba rozložiť v systéme rovnomerne, lebo nie je v poriadku keď niekto dostane viac ako druhý. Hovorí aj o tom, že na konci vzdelávacej cesty, teda po skončení povinnej školskej dochádzky, by mali všetky deti stáť na rovnakej štartovacej čiare a jedným dychom k tomu dodáva, že tento proces „unifikácie“ by mal trvať čo najdlhšie, najlepšie až do 18 roku veku „detí“. Vzdelávacie ciele naproti tomu hovoria trochu o inom – o tom, že treba neustále zvyšovať kvalitu vzdelania a vzdelávací proces dieťaťu „ušiť na mieru“, že vo vzdelávaní je potrebný individuálny prístup, že deti treba povzbudzovať a viesť primerane ich výkonu a schopnostiam, že slabší potrebujú špeciálnu pomoc a nadaní špeciálnu motiváciu.

Takýchto proklamatívnych vyhlásení je plná nielen reformná vízia rezortu školstva, známa pod názvom Milénium, ale i samotné Štátne vzdelávacie programy. Znejú paradoxne? Tak trochu určite. Autori článku to akoby „cítili v kostiach“, preto sa radšej pohybovali iba po povrchu rezortných reformných návrhov a v podstate ich, hoci vlažne, prijímali, namiesto toho, aby sa do nich parádne obuli. Pritom efektívne riešenie osemročných gymnázií mali priamo pod nosom.

Toľko spomínaný fínsky vzdelávací systém je skutočne dobrým príkladom. Autori článku ho však vytiahli iba na podporu „neselekcie“, teda európskych trendov vo vzdelávacej politike, čím síce povedali „a“, zamlčali však „b“, ktoré je akýmsi receptom i na splnenie požiadaviek individuálneho prístupu ku každému jednému žiakovi. V neselektívnych fínskych školách totiž poznajú i „užitočnú selekciu“, teda tú, ktorá sa deje v mene reálnej úspešnosti detí a ich individuálnej podpory. Je pravda, že vo Fínsku je „vylúčená akákoľvek selekcia detí do 15 rokov“ a ako sa spomína v ďalšom súvisiacom článku uverejnenom v týždenníku .týždeň pod názvom Fínsky recept (článok tu), že „vo Fínsku neexistujú elitné základné školy ani školy pre mimoriadne talentované deti“. Autori však nikde nespomenuli systém tzv. „zgrupovania“ na fínskych školách, teda možnosť spájať i malé deti na prvom stupni nielen podľa ich záujmu a výberu voliteľných predmetov, ale i podľa tempa ich napredovania v povinných predmetoch do malých skupín. Ide o mimoriadne kvalitne prepracovaný systém vnútornej „krátkodobej“ selekcie, ktorý dokáže pomôcť slabším a motivovať šikovnejších. O tom môžu naše základné školy, ktoré sú i po prijatí nového školského zákona naďalej zväzované centrálne stanovenými učebnými plánmi a učebnými osnovami, iba snívať.

Vo Fínsku sa po reforme vzdelávania posilnila dôvera v učiteľa a tým i jeho autorita. Fínsky učiteľ je dnes plne zodpovedný za školské kurikulum, za výber učebníc i za výber foriem a metód vo vyučovaní, pričom má možnosť neustále odborne rásť v dobre prepracovanom systéme metodickej pomoci a ďalšieho vzdelávania. Preto si mohli vo Fínsku dovoliť zrušiť centrálne direktívne riadenie škôl, dokonca i štátnu školskú inšpekciu a posilniť nezávislú kontrolu a hodnotenie kvality priamo na pôde škôl. V takto nastavenom školskom systéme je možné spoliehať sa na to, že na pôde neselektovaných základných škôl budú uspokojené i všetky individuálne potreby detí. Spoliehať sa na to v slovenskom systéme je však hazard. Najmä, ak rezort školstva za hlavný ozdravný nástroj na skvalitnenie základných škôl považuje samotných žiakov, čomu autori článku bez rozmyslu pritakávajú: „vyberanie šikovnejších detí už zo štvrtých tried má fatálny vplyv na úroveň vzdelávania na základných školách. V mnohých ostanú po štvrtej triede len slabší žiaci. Úroveň i motivácia idú dole.“ Hurá, našlo sa riešenie – zakážme „nadpriemeru“ odchádzať, aby potiahol „podpriemer“, čím skvalitníme „priemer“. To je však zase len politická odpoveď, ktorá dobrého učiteľa ani rodiča neuspokojí.

Model osemročných gymnázií je naozaj diskutabilný a spôsob, akým dnes funguje v slovenskom vzdelávacom systéme je skutočne neudržateľný. Ale rozhodne to nie je chyba osemročných gymnázií ako takých, je to chyba zlého nastavenia vzdelávacieho systému. Reforma školstva mala byť o tom, že sa tento systém komplexne zmodernizuje, nie že sa iba sem-tam obrúsi zopár jeho nevyvážených segmentov. Ak by sa tak skutočne stalo, možno by bola zmysluplnejšia i legitímnejšia debata o celkovom zrušení osemročných gymnázií ako len o ich redukcii. Taká reforma, ktorá by v systéme posilnila postavenie základných škôl, vrátila by im ich pôvodnú úlohu v povinnom vzdelávaní a vytvorila by fungujúce nástroje na zvýšenie ich kvality a pestrosti ponúkaných programov je však stále v nedohľadne, preto buďme radi, že minister Mikolaj si zatiaľ trúfol iba na redukciu osemročiek. Avšak podporovať toto jeho polovičné riešenie je nezmysel. Je nezmyselné očakávať, že mechanickou redukciou istého typu škôl sa ich problematickosť vyrieši akosi sama od seba. Naopak, dnes je už isté, že „vďaka“ tomuto kroku budú problémy iba akcelerovať – mnohé kvalitné školy umelo zaniknú, čo vyvolá nespokojnosť rodičov i učiteľov, v regiónoch, kde je dopyt po „elitných“ školách oprávnene vysoký, sa obmedzí sloboda voľby vzdelávacej cesty, čo sa dotkne práv samotných žiakov a v systéme sa rozkorení korupcia do rozmerov, aké sme poznali za čias socializmu.

Mikolajova redukcia nie je ani náhodou dobrý plán. Autori článku však napriek tomu, že na spomínané negatíva poukazujú, pokojne v závere napísali, že to dobrý plán je, lebo je iba „nevyhnutným začiatkom“. Spoliehajú sa na to, že „po rozhodnutí o redukcii osemročiek prichádza naliehavejšia výzva: zlepšenie kvality základných škôl“, akoby verili, že rezort školstva túto výzvu zvládne. Akosi si nevšimli, že „veľká septembrová obsahová reforma“ už bola s veľkou pompou spustená, a to spôsobom, ktorý jasne ukazuje, že ide iba o „veľký humbug“. Žiadne zásadné kvalitatívne zmeny na školách neumožní. Problematické bude nielen samotné zavádzanie inovácií do škôl, ale zlyhávajú i všetky podporné mechanizmy, ktoré v tom majú učiteľom pomôcť – nemajú k dispozícií nové učebnice ani nové metodiky, nové postupy im nemá kto priblížiť, na zmeny nie sú adekvátne pripravení a v konečnom dôsledku nie sú za nové výkony ani adekvátne ohodnotení. V takejto situácii je viera, že po likvidácii „elitných“ škôl sa skvalitnia tie „obyčajné“ nebezpečnou ilúziou. Napriek tomu autori pokojne uzavreli článok slovami: „pokračovanie majú v rukách riaditelia a učitelia základných škôl“. Ministrovi Mikolajovi tak už aj v .týždni mediálne posvätili prehodenie zodpovednosti za zbabrané reformné kroky na plecia tých, ktorí nemajú takmer nijaké možnosti ich napraviť.

Autorka je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.


Súvisiace články uverejnené v týždenníku .týždeň 45/2008 dňa 3. novembra 2008:


Michal Rehúš: Poľský zázrak?

Eva Čobejová: Fínsky recept

Radšej diferenciácia ako segregácia (Rozhovor s Vladimírom Dočkalom)

Martin Hanus a Eva Čobejová: Dosť bolo selekcie?

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/