Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

17.9.2010 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

V programovom vyhlásení vlády sa minister školstva Eugen Jurzyca zaviazal zaviesť do škôl povinnú výučbu anglického jazyka /vládny návrh súvisiacej novely školského zákona nájdete tu/.

Ovládať cudzie jazyky je v súčasnosti jedným zo základných predpokladov úspechu, preto sa zavedenie povinnej angličtiny do škôl javí na prvý pohľad ako rozumná vec.

Obmedzenie slobody výberu

Za vstupenku do sveta prosperity sa dnes okrem stredoškolského či vysokoškolského diplomu považuje aj schopnosť prekonať povestné slovenské zápecníctvo, otvoriť sa svetu, dorozumieť sa v ňom a porozumieť mu, čo sa dá zvládnuť ľahšie s dobrou jazykovou výbavou ako bez nej. Angličtina je na tento účel ako stvorená. V porovnaní s inými jazykmi sa dá naučiť pomerne rýchlo a vďaka masovej rozšírenosti je široko uplatniteľným komunikačným nástrojom.

Snaha vydláždiť školopovinným deťom cestu k šťastnejšiemu životu znalosťou angličtiny je bezpochyby dobre mienená. Pochybnosti však vyvoláva ľahkosť, s akou sa do školského systému zavádza v podobe ďalšej povinnosti, ktorá žiakom odkrajuje z krehkého práva na slobodný výber vlastnej vzdelávacej cesty.

Politická netrpezlivosť

Znepokojujúce je i načasovanie a spôsob, akým ministerstvo školstva o jazykovú vybavenosť nasledujúcich generácií usiluje. Návrh, ktorým sa snaží urýchlene zaviesť nové povinnosti do zastaraného školského systému, svedčí skôr o politickej netrpezlivosti ako o premyslenej stratégii.

Nový minister školstva sa so vzdelávacím systémom ešte len oboznamuje a už avizuje zmeny, ktorých realizácia predpokladá bezchybné fungovanie všetkých jeho súčastí. Zjavne robí rozhodnutia bez toho, aby prenikol pod povrch systémových štruktúr. Bez dôkladného zmapovania čiernych dier, v ktorých mizne podstatná časť verejných financií v školstve a ktoré dokážu záhadne pohltiť i pozitívny potenciál väčšiny dobrých nápadov, je jednoducho nerozumné zavádzať do škôl inovácie masívneho rozsahu.

Narušená statika nosných prvkov

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Štátny inštitút odborného vzdelávania, metodicko-pedagogické centrá a ďalšie priamo riadené organizácie ministerstva školstva sa všeobecne považujú za skelet slovenského školského systému, avšak nosnosť tejto zastaranej, čoraz viac korodujúcej systémovej výstuže sa nezvykne nijako preverovať. Doteraz každý ponovembrový minister školstva akosi automaticky predpokladal, že „jeho“ priamo riadené organizácie sú spoľahlivým nástrojom na realizáciu akejkoľvek reformnej zmeny. Napriek tonám papierovo vykazovanej expertnej činnosti sa však priamo riadeným organizáciám rezortu školstva stále nedarí zvrátiť negatívny trend v kvalite školopovinného vzdelávania. Je teda najvyšší čas položiť si otázku prečo.

Nový minister školstva Jurzyca má potenciál na to, aby dokázal zdvihnúť zrak ponad múry rezortných inštitúcií a aby preskúmal svoj rezort objektívnym nezainteresovaným pohľadom. Mal by to však urobiť skôr ako poverí štátne inštitúcie novou úlohou, ktorú tieto s najväčšou pravdepodobnosťou opäť nezvládnu.

Pramene nedôvery k štátnym expertom

Dôveru k výstupom štátnych expertných skupín naštrbujú viaceré nezvládnuté projekty. V súvislosti s výučbou cudzích jazykov stačí spomenúť Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, ktorú vypracoval ŠPÚ a vláda ju schválila v septembri 2007. Návrhy na zvýšenie kvality, ktoré sa v koncepcii objavili, vyvolali vlnu ostrej kritiky nielen v radoch učiteľov, ale i vydavateľov cudzojazyčnej literatúry.

Odborníci vyslovili oprávnené obavy, že zámery „odstrániť vysokú variabilitu učebného plánu pre predmet cudzí jazyk“ a „vytvoriť jednotné národné učebnice“ spôsobia v školskom prostredí, využívajúcom možnosti slobodného výberu nielen jazyka, ale aj kvalitných cudzojazyčných učebníc, opačné efekty a úroveň výučby cudzích jazykov klesne. Protesty ľudí z praxe však nepomohli. V čase, keď sa učitelia a žiaci tešili aspoň v jednom predmete z pestrej ponuky kvalitných študijných materiálov, rozhodli sa im naši štátni experti prístup k voľne dostupnému inovačnému prameňu zahatať a vynájsť vlastnú teplú vodu. A vláda im k tomu dala zelenú.

Zmena v nedohľadne

Konkrétnu predstavu o realizácii nového modelu výučby cudzích jazykov ministerstvo školstva zatiaľ nezverejnilo. Zatiaľ teda nemožno s určitosťou povedať, ako bude vyzerať záväzná podoba výučby anglického jazyka, ani z akých učebníc sa deti budú učiť, ani kto pre ne vytvorí štandardizované podmienky prechodu na vyššie jazykové úrovne, či akým spôsobom bude rezort školstva úspešnosť celého procesu vyhodnocovať. Jasné nie je ani to, odkiaľ školy vezmú kvalitných učiteľov-jazykárov a z čoho ich zaplatia.

Minister Jurzyca však tieto otázky vôbec neotvára, preto je veľmi pravdepodobné, že realizáciu zámeru zaviesť povinnú angličtinu do škôl prenechá rezortným odborníkom a o inom, ako o doteraz zaužívanom scenári, ani neuvažuje. Opäť teda hrozí, že sa do nepripraveného školského prostredia vhodí nová, celoplošne záväzná povinnosť, ktorú školy nedokážu splniť.

Bez auditu

Návrh nového ministra školstva zaviesť do škôl povinnú angličtinu je zatiaľ v podobe sľubu, Jurzyca zatiaľ žiaden koncepčný materiál na stôl nepoložil. Ku koncepcii svojho predchodcu, ide pritom o záväzný dokument schválený vládou, v súlade s ktorým sa ešte za Mikolaja masovo rozbehli projekty ďalšieho vzdelávania učiteľov, sa však nový minister tiež nevyjadril. Ak chce minister začať realizovať celkom iný koncept, mal by doterajší postup rezortu školstva najprv vyhodnotiť a uzavrieť. Nielen zo strategických dôvodov, ale najmä preto, že tak ako pri mnohých iných rezortných výstrelkoch, i v tomto prípade sa premrhalo príliš veľa peňazí, energie a času na to, aby bola celá záležitosť hodená do koša bez spätnej väzby.

Zámeru zaviesť do škôl povinnú angličtinu (ale nielen tomu), mal predchádzať finančný a výkonový audit priamo riadených organizácií, s cieľom odkryť príčiny doterajšej neschopnosti týchto inštitúcií vniesť do školského prostredia potrebnú kvalitu. Jeho výsledky mohli nového ministra školstva nasmerovať k hľadaniu efektívnejších riešení, než aké dokážu ponúknuť ŠPÚ a ďalšie rezortné inštitúcie.

Svet mimo rezortného ihriska

Bolo by užitočné porozhliadnuť po modeli, v ktorom výučba jazykov funguje dobre. Takým je napríklad komerčná oblasť jazykových škôl. Ako je možné, že tam kvalitní lektori nechýbajú, ale v školách sú úzkym profilom? Samozrejme, odpoveď má rozmer najmä finančný. Školy nedokážu kvalitných učiteľov-jazykárov adekvátne zaplatiť. Nižšia výška hodinového zárobku učiteľa základnej školy v porovnaní so zárobkom lektora jazykovej školy však nie je jediným obmedzením, pre ktoré kvalitní jazykári utekajú zo škôl do súkromnej sféry.

Zväzujúce pravidlá, ktorými štát v školstve reguluje pracovné zmluvy učiteľov, ich kvalifikačné predpoklady, či rozsah ich úväzkov v rámci pevne stanovených platových tabuliek, sú ďalšie prekážky, ktoré sa niekomu, kto vie byť úspešný v oveľa slobodnejšej súkromnej sfére, nechce prekonávať. Bez snahy vyrovnať konkurenčné šance školského prostredia s komerčným prostredím však nemá nádej na úspech žiaden rezortný reformný koncept.

Otvorme systém!

Jedným z možných riešení je nevyrábať narýchlo polovičných jazykárov z už hotových telocvikárov, ale otvoriť školské prostredie kvalitným jazykovým lektorom. Netlačiť školy do povinnosti zamestnať ich, ale umožniť im uzatvárať pracovné kontrakty aj s externistami. Na úhradu týchto služieb presmerovať financie, dnes tečúce do neefektívnych štátnych inštitúcií, priamo do škôl, aby bolo možné zaplatiť externých lektorov z riadnych (zvýšených) normatívov.

Nad kvalitou výučby by pritom nemusel dohliadať žiaden špeciálne vytvorený štátny orgán, lebo by bola daná medzinárodne uznávanými jazykovými certifikátmi, ktoré majú v priestore EÚ rozhodne väčšiu váhu ako školské vysvedčenie. Pochopiteľne, aby bolo možné podobné úvahy zrealizovať, je potrebné vykonať zásadné zmeny v štruktúre školského systému. Ak by sa tak stalo, možno by sa prišlo na to, že do škôl netreba zavádzať žiadne nové povinnosti, ale naopak dať im väčšiu voľnosť.

Autorka je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a garant kapitoly Vzdelávací systém v rámci Programového vyhlásenia reformnej vlády, ktoré nájdete na www.reformnavlada.sk.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 07-08/2010.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/