Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

6.9.2013 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Vláda SR schválila v lete dva dôležité dokumenty, týkajúce sa postavenia detí v našej spoločnosti.


Prvým je správa o uplatňovaní práv dieťaťa a druhým akčný plán na ich prehlbovanie v ďalšom období. Oba dokumenty sú ladené optimisticky, oba konštatujú najmä dosiahnuté úspechy a navrhujú plynulo pokračovať v doterajšom úsilí štátu zameranom na blaho detí. Niektorým vážnym problémom sa však vôbec nevenujú.

Konsolidovanú tretiu, štvrtú a piatu periodickú správu SR  o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa predkladá SR Výboru OSN pre práva dieťaťa, podobne ako ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Slovenská republika ju predkladá za obdobie rokov 2007-2012, teda za pomerne dlhé obdobie, pretože – ako vyplýva zo sprievodných materiálov – prípravu správy v SR dlho nikto nekoordinoval, čo vlastne znamená, že nikto ani nesledoval priebežné plnenie odporúčaní OSN, ktoré pre SR vyplynuli z predchádzajúcich reportov. Preto teraz predkladá SR správy „3 v 1“. Blaho detí leží predstaviteľom tejto krajiny naozaj na srdci.

Základným nástrojom na koordinovaný postup pri implementácii dohovoru (a ďalších záväzných dokumentov, ako napr. Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím) predstavujú národné akčné plány pre deti (NAP). V súčasnosti je v platnosti Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017, schválený vládou v júni 2013.  Aktuálny NAP je definovaný ako otvorený dokument, ktorý sa má priebežne vyhodnocovať, dopracovávať a dopĺňať. Na jednej strane ide o potešujúcu informáciu, ktorá ľudskoprávnych aktivistov isto povzbudí do ďalšej činnosti, v skutočnosti však ide skôr o alibizmus, ktorým sa vopred ospravedlňuje neúplnosť materiálu.

Žiaden zo schválených dokumentov napríklad neotvára – a tým pádom ani nerieši – aktuálny  problém SR v nenapĺňaní práv špecifických skupín detí v oblasti vzdelávania, pričom na problém dlhodobo upozorňujú odborníci na ľudské práva a vzdelávanie a najnovšie aj kancelária verejného ochrancu práv.


Týranie ako metóda reedukácie?

Kancelária ombudsmanky zverejnila v prvej polovici roku 2013 dve správy z prieskumov v reedukačných zariadeniach v Hlohovci a v Sološnici. V správach sa konštatuje, že štát voči deťom, ktoré sú vyňaté z rodín a zverené do jeho opatery, nielen že nedostatočne napĺňa svoje záväzky v oblasti ľudských práv, ale ich dokonca hrubo porušuje. Správa z reedukačného centra v Hlohovci uvádza, že pobyt detí v centre „nenapĺňa svoj zákonom ustanovený výchovný účel“ čo znamená, že je spochybnená nielen vhodnosť podmienok, za akých deti v centre žijú, ale samotný zmysel ich prevýchovy v tomto zariadení. Namiesto reedukácie ich tam totiž týrajú.

Okrem iných dych vyrážajúcich skutočností prieskum odhalil, že v centre sa zverencom poskytuje vzdelanie nižšieho štandardu, čím sa „zasahuje do ich základného práva na vzdelanie“. Pri poskytovaní vzdelávania im centrum „opakovane vytvára a udržiava podmienky nezlučiteľné s dôstojnosťou človeka“, ktoré sú „na hranici neľudského zaobchádzania a prejavom bezdôvodného šikanovania detí“.  Štát navyše zasahuje do ich práva na riadnu výživu tým, že im neposkytuje dostatok stravy  (dospievajúci chlapci majú nárok na stravu v cene 2,80 € na deň) a otázniky visia aj nad plnením jeho povinností v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Keď deti doma týrajú, bijú, zlámu im rebrá, odtrhnú slezinu, nedajú im dostatočne najesť, nevodia ich k lekárovi keď majú bolesti a nechajú im zhniť zuby, namiesto toho, aby im ich dali ošetriť, štát ich rodičom spravidla vezme s tým, že im pod jeho ochrannými krídlami bude lepšie. Kto sa však zastane detí v prípade, že sa k nim takto správa štát v uzavretom reedukačnom centre?


Ignoranti v parlamente

Zistenia z ďalších prieskumov kancelárie verejného ochrancu práv, ktoré sa sústredili na širšiu oblasť dodržiavania ľudských práv, nielen na naplnenie práva na vzdelanie, sú rovnako znepokojujúce. Ombudsmanka Dubovcová preto využila svoje právo a Národnej rade SR v auguste 2013 predložila Mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov spojenú s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi Národnej rady SR.

V mimoriadnej správe sú uvedené ďalšie dôvodné podozrenia, že v SR sa porušuje právo detí na vzdelanie, pretože vzdelávací systém v SR systém je nastavený diskriminačne voči istým skupinám detí, najmä voči deťom so zdravotným postihnutím a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školský systém identifikuje tieto deti ako žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a vyčleňuje ich z bežného vzdelávacieho prúdu.

Na negatívne dôsledky tejto selekcie žiakov upozorňujú vzdelávací experti už dávno. V zhode s ich argumentmi správa ombudsmanky konštatuje, že „zaradenie detí do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predstavuje vo výchovno-vzdelávacom systéme SR viac-menej trvalé spojenie s výlučným vzdelávaním v špeciálnej triede alebo v špeciálnej škole. Takéto zaradenie potom v podstate nemenne predurčuje osud žiaka a obsah (rozsah) vzdelania, ktoré môže získať. Žiaľ, pre tieto deti už cesta späť do bežných škôl prakticky neexistuje.“ V praxi to pre ne znamená obmedzenie slobodného výberu školy, nemožnosť postupovať na vyššie vzdelávacie stupne a oklieštenie možností nájsť si vhodné zamestnanie v dospelosti.

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, v ktorom majú väčšinu poslanci vládnej strany SMER-SD, správu prerokoval a vzal na vedomie, odmietol však návrh, aby bola správa zaradená do programu najbližšej schôdze parlamentu, a to napriek tomu, že správa obsahuje konkrétne riešenia na nápravu zisteného stavu. Dal tým jasne najavo, že reálne problémy školopovinných detí nepatria medzi priority, o ktorých treba diskutovať tam, kde možno krivdy rýchlo napraviť.

Lídri našej krajiny evidentne preferujú obsahovo bezzubé formálne dokumenty pred materiálmi, ktoré odkrývajú nelichotivé skutočnosti a radšej zametajú problémy pod koberec, ako by ich mali riešiť.

Majú však ešte jednu príležitosť na reparát. Práve sa pripravuje Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorej znenie by predsa len mohlo prekvapiť. Bez ohľadu na to, že aj k príprave tohto dokumentu pristupujú kompetentní ako k horúcemu zemiaku a termín jeho odovzdania už niekoľkokrát predĺžili, v odbornom podklade k stratégii možno nájsť nádejne znejúce výzvy, že pre slobodné a úplné užívanie ľudských práv nie je dostatočná len samotná existencia právneho systému. Dôležité je správanie vlády a štátnych orgánov, ktoré musia vykonávať svoje právomoci smerom k účinnému napĺňaniu ľudských práv, pričom tento výkon musí byť efektívne kontrolovaný.“

Stratégia mala byť predložená vláde SR na schválenie do konca septembra 2013. Vláda však opäť termín jej vyhotovenia posunula – takmer o rok, na jún 2014. Je teda dosť času na zapracovanie pripomienok odbornej verejnosti.


Autorka je analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.


Článok bol uverejnený dňa 5. septembra 2013 na blogu Verejnej komisie a nájdete ho tu.


Správa o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačnom centre

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/