Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

30.6.2020 | Peter Dráľ | Vláda a reforma

Možné dopady uzatvorenia škôl kvôli pandémii COVID-19 sa od minulých epidémií líšia vo svojom rozsahu i trvaní. Logický model výskumníkov z University College London ukazuje, že dopady tohto bezprecedentného opatrenia sa týkajú mnohých aspektov vo vzdelávaní aj mimo neho.

 

Na Slovensku môžu byť od 1. júna otvorené materské školy pre deti a základné školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Ostatné ročníky a školy sa do konca júna otvorili len kvôli uzatvoreniu známok, vráteniu učebníc a ukončeniu školského roka, ktorý bol kvôli pandémii COVID-19 výrazne iný ako minulé školské roky kvôli takmer trojmesačnému zatvoreniu škôl.

 

To môže mať dopady, ktoré dnes ešte nedokážeme plne vyhodnotiť. Pritom vplyvy sa budú líšiť nielen medzi rôznymi školami, ale aj učiteľmi, žiakmi a rodinami. Na ich zhodnotenie ešte pred tým, ako budú dostupné dostatočné dáta, sa ako užitočné javí zmapovať oblasti dopadov, na čo sa podujali britskí vedci z University College London. Podľa ich štúdie môže mať prerušenie prezenčného vyučovania rôzne vplyvy na rôzne skupiny ľudí i celé odvetvia.

Logický model britských vedcov je interaktívnou konceptuálnou mapou (tu vo formáte PowerPoint), ktorá prehľadne ukazuje, čo je potrebné mať na pamäti ohľadom vplyvov uzatvorenia škôl. Logické modely sú nástroje na grafické zobrazenie procesov, aktivít či udalostí, ktorých výskyt sa predpokladá po realizácii prvotnej intervencie. Vďaka podobným modelom sa môžu pôvodné predpoklady o jej dopadoch meniť podľa toho, do akej miery v realite vedú k žiaducim alebo nežiaducim výsledkom, a či okrem zamýšľaných priniesli aj nezamýšľané dopady. Vďaka tomu možno pôvodnú intervenciu meniť a prehodnocovať jej nastavenie či trvanie. Modely tiež umožňujú posudzovať opodstatnenosť intervencií a zrozumiteľnejšie ich komunikovať verejnosti.

 

Cieľom vypracovaného logického modelu je pomôcť aktérom vo vzdelávaní prijímať také opatrenia, ktoré na pandemickú situáciu adekvátne a účinne zareagujú. Model má pomôcť nastaviť nielen bezprostredné kroky, ale aj dlhodobejšie opatrenia. Britskí vedci pri jeho koncipovaní vychádzali z analýzy akademických, vládnych i mediálnych zdrojov, ktoré sa zaoberali dopadmi zatvorenia škôl pri epidémiách v minulosti. Model bol vyvinutý na základe 177 štúdií z rôznych období a častí sveta, kde bolo uzatvorenie škôl samostatným alebo jedným z viacerých opatrení zameraných na zastavenie šírenia epidémií a zmiernenie ich dôsledkov. Väčšina analyzovanej akademickej produkcie sa týkala pandémie H1N1 z roku 2009, známej aj ako prasacia chrípka. Ďalšie sa venovali epidémii akútneho respiračného syndrómu v rokoch 2002-2004, tzv. španielskej chrípky z rokov 1918-1919 alebo pandémiám vo všeobecnosti. Celkovo sa koncepty abstrahované zo súboru zdrojov týkali najmä krátkodobých a lokálnych uzavretí škôl, čo je významný rozdiel oproti súčasnej situácii s plošným zatvorením škôl a dlhšie trvajúcimi opareniami nielen v oblasti vzdelávania.

 

Aj v minulosti sa rôzne pandémie líšili vo svojom rozsahu a dĺžke trvania, ako aj v šírke prijímaných opatrení. Relatívne dlhšie trvanie pandémie COVID-19 tvorcov modelu viedlo k zdôrazneniu potreby ďalej zbierať názory a skúsenosti rôznych aktérov, vrátane učiteľov, detí, rodičov a tvorcov vzdelávacej politiky. Na ich základe sa vytvorený model má ďalej upravovať a dopĺňať. Zámerom vedcov je po recenznom konaní a na základe spätnej väzby vytvoriť aktualizovaný model, prípadne viaceré modely, ak by to bolo vhodnejšie pre zachytenie dopadov v rôznych prostrediach a úrovniach vzdelávania.

 

Dopady uzatvorenia škôl v rôznych oblastiach

Skúsenosti z minulosti ukazujú, že zatvorenie škôl môže vďaka významnej redukcii sociálnych kontaktov prispieť k zníženiu rozsahu nákazy, avšak kľúčové je vhodné načasovanie i celkové trvanie tohto opatrenia. Rovnako dôležité je brať do úvahy rôzne spôsoby uzatvorenia i znovuotvorenia škôl, teda či sa týkajú všetkých alebo geograficky vymedzených škôl, na všetkých alebo vybraných stupňoch vzdelávania, všetkých alebo len určitých tried a skupín žiakov. Tvorcovia modelu identifikujú kritické miesta, kde môžu byť dopady uzatvorenia škôl najzásadnejšie alebo sa vo výrazne väčšej miere týkať niektorých skupín škôl, žiakov a rodín kvôli ich nastaveniu, spôsobu realizácie alebo iným kontextuálnym a populačným charakteristikám.

 

Aktuálny model obsahuje vyše 100 konceptov roztriedených do 7 hlavných oblastí, na ktoré má uzatvorenie škôl podstatný vplyv:

 • x dopady na zdravie a pohodu detí;
 • x dopady na vzdelávacie výsledky detí;
 • x dopady na učiteľov a ďalších pracovníkov škôl;
 • x dopady na organizáciu školy;
 • x dopady na rodiny a domácnosti;
 • x dopady na verejné zdravie;
 • x širšie ekonomické dopady.
 

Zobrazenie jednotlivých oblastí a konceptov v modeli nevyjadruje ich relatívnu dôležitosť, časovú následnosť alebo kauzálny vzťah. Model zobrazuje dopady identifikované v dostupnej literatúre, ale aj faktory, ktoré doň autori sami doplnili. Takto doplnené faktory sú v modeli zaznamenané kurzívou a prepojenia medzi nimi zelenou farbou. Koncepty priamo identifikované v literatúre sú zobrazené tučným písmom s fialovými prepojeniami.

 

 • x dopady na zdravie a pohodu detí: nedostupnosť školského stravovania prehlbujúca nerovnosti v oblasti zdravia, zníženie sociálnych interakcií medzi deťmi, zvýšené aj znížené úrovne úzkosti u niektorých detí, nedostupnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v školách, zvýšené riziko domáceho násilia alebo zneužívania detí alebo naopak zlepšené vzťahy medzi rodičmi a deťmi;
 • x dopady na vzdelávacie výsledky detí: prerušenie prezenčnej výučby, vymeškané vyučovacie hodiny a znížená dochádzka aj po znovuotvorení škôl, znížená frekvencia vyučovania niektorých predmetov a zvýšená pozornosť venovaná iným predmetom, prehĺbené nerovnosti medzi žiakmi kvôli nedostupnosti online vzdelávania pre časť z nich, nedostupnosť podpory a pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nevyslovené očakávanie od žiakov byť schopní samostatne sa učiť, dopady na úroveň rozvinutia základných gramotností, zrušenie priebežných a záverečných skúšok a testovaní, dopady na prechod medzi vzdelávacími stupňami, ako aj na pestrosť a dostupnosť možností vzdelávania na vyšších stupňoch;
 • x dopady na učiteľov a dalších pracovníkov škôl: zvýšená pracovná záťaž a stres učiteľov, strata zamestnania u časti pracovníkov v školách, prerušenie programov profesijného rozvoja;
 • x dopady na organizáciu školy: dopady zavedenia dištančného vzdelávania, zvýšená potreba komunikácie a koordinácie s inými inštitúciami (najmä v oblasti verejného zdravia a sociálnej starostlivosti), zvýšené nároky na komunikáciu s rodičmi, organizácia prezenčného vzdelávania pre časť detí (ktorých rodičia pracujú v kľúčových zdravotníckych a bezpečnostných inštitúciách), zavedenie opatrení na zabezpečenie sociálnej vzdialenosti a zvýšených hygienických štandardov, zmeny pracovnoprávnych vzťahov, zabezpečenie dopravy žiakov;
 • x dopady na rodiny a domácnosti: negatívne psychosociálne dopady na rodičov v období reštrukcií, všeobecnej neistoty a nemožnosti dlhodobejšieho plánovania, zabezpečenie alternatívnej starostlivosti o deti pri plnení pracovných povinností (aj pri práci z domu), vyššie nároky na rodičov pri podpore učenia detí, dopady na príjem domácností kvôli zníženému množstvu práce, kráteniu úväzkov alebo strate zamestnania, zvýšenie výdavkov na chod domácností, diferencované dopady na otcov a na matky a na domácnosti s jedným rodičom;
 • x dopady na verejné zdravie: zníženie prenosu ochorenia na deti a dospelých vďaka reštrikčným opatreniam, dopady na dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, dopady na disponibilnú pracovnú silu v zdravotníckom sektore, vplyvy zmenených hygienických štandardov na správanie v súkromnom a verejnom priestore, dopady na úmrtnosť obyvateľstva;
 • x širšie ekonomické dopady: dopady na dĺžku a kvalitu života so zohľadnením rôznych znevýhodnení a postihnutí, dopady pracovnej absencie na celkovú ekonomickú produktivitu, vplyv na objem výdavkov vynakladaných na zdravotnú starostlivosť.
 

Okrem identifikovania možných dopadov uzatvorenia škôl v rôznych oblastiach autori modelu pomenovali aj faktory, ktoré môžu uvedené dopady zvyšovať, zmierňovať či diferencovať pre rôzne skupiny obyvateľov a jednotlivé sektory. Faktory zahŕňajú charakteristiky vírusu (spôsob prenosu, inkubačnú a infekčnú dobu, dostupnosť vakcín, mieru asymptomatického prenosu, rozsah testovania), okolnosti uzatvorenia verejných priestranstiev, ako aj faktory vplývajúce na život detí a mieru ich sociálneho kontaktu a rôzne sociálno-politické a environmentálne faktory, napríklad postoj ľudí k prijímaným opatreniam, mieru ich dodržiavania alebo aj ročné obdobie a počasie.

 

Model sa napokon zaoberá aj rôznymi etickými otázkami prijímania rozhodnutí počas pandémie s ohľadom na procesy a hodnoty. Z hľadiska procesov sú to otázky zodpovednosti za prijaté opatrenia, ich transparentnosť, inkluzívnosť, opodstatnenosť i možnosti ďalšieho prehodnocovania podľa vývoja situácie. Z hľadiska hodnôt je dôležité posudzovať mieru poskytovanej ochrany, starostlivosti a pomoci ľuďom, solidaritu, rešpektovanie súkromia a osobných slobôd, ako aj rovnosť, proporcionalitu a reciprocitu opatrení a celkovú mieru dôvery.

 

Záver

 

Možné dopady uzatvorenia škôl kvôli pandémii COVID-19 sa od minulých epidémií líšia vo svojom rozsahu i trvaní. Logický model výskumníkov z University College London ukazuje, že dopady tohto bezprecedentného opatrenia sa týkajú mnohých aspektov vo vzdelávaní aj mimo neho. Podľa autorov modelu pandémia koronavírusu zvýraznila, že mnohé krajiny napriek existencii epidemických plánov neboli na situáciu dostatočne pripravené a ich opatrenia boli skôr reaktívne než proaktívne. Pritom mnohoraké dopady uzatvorenia škôl môžu byť väčšie, ako sa vo všeobecnosti predpokladalo.

 

Na lepšiu pripravenosť pre budúcnosť, prijímanie informovaných rozhodnutí a zavádzanie účinných opatrení je podľa britských výskumníkov potrebné brať do úvahy omnoho viac faktorov pri tvorbe sektorových politík a pri zabezpečovaní rovného prístupu ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti. Tento cieľ je ešte dôležitejší v krajinách, kde nerovnosti v socioekonomickom postavení rodín výrazne vplývajú na vzdelávacie výsledky žiakov a na ich vyhliadky do budúcnosti.

 

Konceptuálna mapa ukazuje množstvo zjavných aj skrytých dopadov uzatvorenia škôl, ktoré môžu nielen reprodukovať, ale ďalej prehlbovať nerovnosti vo vzdelávaní. Ako uvádza analytik spoločnosti EDUin Štěpán Kment, tento fakt sa podľa čerstvej štúdie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) bytostne dotýka napríklad českých škôl. Aj bez podobnej štúdie zo slovenského prostredia nie je žiaden dôvod domnievať sa, že by sa to isté netýkalo i slovenských škôl, detí a rodín.

 

Autor je analytikom a riaditeľom občianskeho združenia Nové školstvo.

 

Podkladové dáta k britskej štúdii sú dostupné v repozitári Zenodo: School closure in response to epidemic outbreaks: Systems-based logic model of downstream impacts

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/