Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

16.5.2008 | Martin Kríž | Vláda a reforma

Na stránkach Štátneho pedagogického ústavu sa objavil Štátny vzdelávací program. /Viac nájdete tu./ Konečne! Konečne, pretože september je za dverami a ak chceme na školách pripraviť školské vzdelávacie programy, tak je každý deň drahý. Máme sa však na čo tešiť?

Myšlienka štátneho vzdelávacieho programu dáva nádej na väčšiu slobodu škôl a vznik diferencovanej ponuky vzdelávacích programov pre rodičov. Napĺňajú sa však tieto nádeje? Aký je štátny vzdelávací program á la Mikolaj?

Základná charakteristika je, že je to kompilát. Členenie dokumentu nápadne pripomína „rámcové vzdelávacie programy“ z Českej republiky. Nájdeme v ňom mnohé myšlienky z projektu, ktorí sme spolu s Pavlom Černekom a tímom spolupracovníkov realizovali ešte ako zamestnanci Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). A objavíme aj niektoré moderné prvky zo sveta – napríklad revidovanú Bloomovu taxonómiu. Potiaľ dobré správy. Žiaľ, sú aj zlé. Do štátneho vzdelávacieho programu sa dostali mnohé málo obsažné myšlienky a krasorečnenia odborníkov na všetko a na nič, s hmlistou predstavou o školskej praxi. A sú v ňom nezmazateľne zakomponované aj mindráky úradníkov ústrednej štátnej správy, založené na obave, že ak niečo prestanú zo svojich kancelárií kontrolovať, usmerňovať a regulovať, bude to katastrofa.

.čoho sa boja úradníci

Práve tieto mindráky sú veľmi nebezpečné. V ich dôsledku sa nenaštartoval dvojúrovňový model (teda na úrovni štátu a škôl) tvorby vzdelávacích programov už za minulej vlády. V tomto modeli totiž štát nepredpisuje podrobne čo, kedy, na akých predmetoch a akými formami má škola učiť. Naopak, stanoví len nevyhnutné minimum toho, čo musí žiak vedieť, aby mohol byť považovaný za absolventa určitého stupňa vzdelávania. Všetko ostatné má byť ponechané na slobode škôl. A toto je predstava, ktorá centralisticky naladeným úradníkom naháňa strach. Strach, ktorý skrývajú za dobre mienené obavy, že školy si s takou náročnou úlohou neporadia, že budú potrebovať usmernenie a podobne. Pritom riešenie je veľmi jednoduché: dať školám minimálny príkaz a poskytnúť maximálnu pomoc. Štátny vzdelávací program je legislatívne zakotveným rámcom – mal by byť teda minimalistický, chrániť tradičné hodnoty spoločnosti, garantovať osvojenie základného rozsahu všeobecných poznatkov, požadovať rozvoj kritického myslenia žiakov primerane stupňu vzdelávania. Všetko ostatné má byť pomocou, ktorú škola môže alebo nemusí prijať – a nepatrí to do štátneho vzdelávacieho programu, ale do metodických príručiek. Má zverejnený dokument tieto atribúty?

.príkazy bez pomoci

Pozrime sa na štátny vzdelávací program pre gymnáziá. Prvých 22 strán ponúka teoretické východiská. Niektoré formulácie vyzerajú veľmi moderne – dôvera školám, nadpredmetový prístup k projektovaniu vzdelávania, možnosť komplexného hodnotenia žiakov, vedecké systémové, kritické a kreatívne myslenie. Postupuje sa od profilu absolventa, ktorý je definovaný cez jeho spôsobilosti (kompetencie). Ďalšie spôsobilosti sú pomenované pri charakteristike vzdelávacích oblastí a prierezových tém, kde sa stretávajú s obsahom vzdelávania. Tento postup má svoju logiku. Učiteľský pohľad však vzbudzuje obavu. Tie spôsobilosti sú veľmi pekne pomenované a keby niekto naozaj mal všetky tie charakteristiky, bol by to skvelý človek. Ak ich všetky naozaj budeme chcieť rozvinúť, koľko času na to bude treba? Dá sa to vôbec stihnúť? Alebo inými slovami: ak boli osnovy doteraz prehustené vedomosťami, nebudú teraz prehustené kompetenciami?

Samotnému obsahu vzdelávania (vzdelávacím štandardom) je v základnom dokumente venovaných len 27 riadkov teoretického úvodu – ostatné je v prílohe. Dočítame sa, že štát má definovať výstup, ku ktorému sa majú žiaci za pomoci učiteľov dopracovať. Dobrá správa. Ak to naozaj tak bude, potom vznikne priestor pre konkurenciu škôl. Štát povie, kam treba dôjsť, a školy budú ponúkať rôzne cesty a prostriedky, ako sa tam dostať. Ďalšia veta hovorí, že štruktúra štandardov bude pre všetky predmety rovnaká a bude vychádzať z revidovanej Bloomovej taxonómie. To iste pomôže jasnosti a zrozumiteľnosti štátnej požiadavky.

Po teoretickom úvode teda učiteľ s nádejou i obavami očakáva, do akých konkrétnych ustanovení sa tieto teoretické východiská pretransformujú.

Nasleduje tvrdá realita. Učebné plány prideľujú hodiny priamo predmetom a určujú aj presnú dotáciu v jednotlivých ročníkoch. Teda nie je priestor na nadpredmetové projektovanie vyučovania v škole – lebo štátny rámec prikazuje vyučovať predmety. Nie je ani priestor upraviť si hodinové dotácie jednotlivých predmetov v ročníkoch. Namiesto deklarovanej snahy dať školám viac dôvery, prichádza centralizácia. Už dnes totiž bez väčších problémov fungujú gymnáziá s rôznymi zameraniami, ktoré distribuujú hodiny jednotlivých predmetov do ročníkov rôzne. Osemročné gymnáziá majú takzvané jednostĺpcové učebné plány, ktoré definujú iba celkovú povinnú dotáciu pre jednotlivé predmety za celé štúdium. Ako budú tieto hodiny distribuované do ročníkov, je plne na rozhodnutí školy. Nový štátny vzdelávací program túto kompetenciu školám odoberá. Namiesto minimálneho príkazu a maximálnej pomoci prichádza maximálny príkaz a nijaká pomoc.

.nedorobok

Podobne je to aj s obsahom vzdelávania, ktorý tvorí prílohu základného dokumentu. Aj ten je nadiktovaný pre každý ročník – ani vo vnútri jednotlivých predmetov žiadna voľnosť v distribúcii obsahu neexistuje. Narýchlo dokončený je iba obsah prvého ročníka, ďalšie ročníky sú vo väčšine predmetov iba naznačené. Aj z toho mála sa však dá usúdiť, že v mnohých predmetoch ubudlo viac povinných hodín ako povinného učiva – čiže nakoniec ani k tej redukcii osnov zrejme reálne nedošlo. Štruktúra štandardov sa líši od predmetu k predmetu, avizovaná Bloomova taxonómia sa kamsi stratila. Za týchto okolností riaditeľ školy ani nemôže usporiadať jeden seminár pre všetkých učiteľov, aby im niekto kompetentný objasnil, ako sa majú orientovať vo vzdelávacích štandardoch a ako ich majú pretransformovať do školských vzdelávacích programov. Kvalita technického spracovania je katastrofálna, niektoré dokumenty (napríklad dejepis) sú nečitateľné, pretože časti textu jednoducho vypadli. Učiteľ teda vykročí na cestu tvorby školského vzdelávacieho programu s nekvalitnou mapou a bez toho, aby poznal cieľ cesty.

Aký teda je štátny vzdelávací program? Je to nedorobok, ktorý štátom požadovaný obsah vzdelávania iba naznačuje, nie definuje. A ak sa aj dorobí, nebude fungovať dobre, pretože už učebné plány sú nastavené zle. Namiesto decentralizácie centralizujú, namiesto toho, aby sa umožnilo nadpredmetové vzdelávanie, klasické predmety ostávajú jedinou možnosťou. Učiteľom a riaditeľom škôl zostávajú zhruba štyri mesiace času na to, aby pripravili školské vzdelávacie programy. Popri riadnom vyučovaní, popri maturitných skúškach, popri koncoročnej klasifikácii, popri čerpaní dovolenky (ak ju nevyčerpajú v lete – budú ju čerpať v októbri?). Dostupná metodická pomoc – žiadna. Školské vzdelávacie programy sa za týchto podmienok možno dajú napísať, ale nie premyslieť. Špecialistom na ŠPÚ, pre ktorých je tvorba kurikula hlavnou náplňou práce, to trvalo o mesiac dlhšie, a k cieľu sa nedostali. Reformu vzdelávania teda v tomto volebnom období možno vykážeme, ale takmer určite neuskutočníme.

Autor je stredoškolský učiteľ a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 20/2008 dňa 12. mája 2008.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/