Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

17.5.2021 | Anna Dráľová | Vláda a reforma

Parlament prerokoval výročné správy verejnej ochrankyne práv, komisárky pre deti a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím (tu, tutu).


Čím sa komisárky a ombudsmanka zaoberali v súvislosti dopadmi pandémie na deti a ich vzdelávanie?


Zásah do práva na vzdelanie a chaotickosť rozhodnutí


Prerušenie povinnej školskej dochádzky, ku ktorému po prvýkrát došlo na jar roku 2020, verejná ochrankyňa práv označuje za zásah do podstaty práva na vzdelanie, ktorý musí mať legálny základ, sledovať legitímny cieľ, musí byť nevyhnutný, primeraný vzhľadom na okolnosti a vždy aj primerane odôvodnený. V tejto súvislosti Mária Patakyová uvádza, že počas prvej vlny pandémie mali prešetrované rozhodnutia o mimoriadnom prerušení výučby vždy zákonný základ.


V druhej vlne však primeranosť zásahov do práva na vzdelávanie posudzovala prísnejšie. „Príslušným orgánom totiž bol poskytnutý postačujúci čas medzi prvou a druhou vlnou pandémie, aby vyhodnotili zistenia z prvej vlny a aj na to, aby pripravili stratégiu riešenia prípadnej druhej vlny. Prípadné zanedbanie týchto úloh nie je z právneho hľadiska spôsobilé ospravedlniť ďalší postup,“ dôvodí Patakyová. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) podľa nej pri vydávaní rozhodnutí o mimoriadnom prerušení prezenčného vzdelávania nedodržal princípy dobrej verejnej správy. Išlo o rozhodnutia z novembra a decembra 2020, v ktorých podľa ombudsmanky absentovalo jasné a výstižné odôvodnenie ich prijatia. „Považujem za potrebné zdôrazniť, že tieto opatrenia sú nestabilné, vydávané zo dňa na deň, pričom od všetkých aktérov (žiakov, rodičov, škôl, učiteľov alebo aj od zriaďovateľov škôl) sa očakáva, že sa novým podmienkam, nielen uzatvárania ale aj obnovovania prezenčnej školskej výučby, prispôsobia doslova v priebehu víkendu,“ uviedla Patakyová.


Podľa ombudsmanky síce zatvorenie škôl sledovalo legitímny cieľ ochrany zdravia, ale preskúmané rozhodnutia ministra „absolútne opomínali výsledky plošného testovania a existujúce regionálne rozdiely v šírení predmetného ochorenia. Nemožno akceptovať intenzívne celoštátne zásahy do práva na vzdelanie (…), keď existujú relevantné fakty nasvedčujúce tomu, že vo významnej časti regiónov takéto prísne opatrenia neboli nevyhnutné,“ dodáva.


Deti z chudobných rodín odstrihnuté od vzdelávania


Podľa Patakyovej minister nedostatočne zohľadňoval fakt, že mimoriadne prerušenie prezenčného vzdelávania znamená pre významnú časť žiakov de facto odňatie práva na prístup k vzdelaniu, osobitne u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.


To, že veľká časť podnetov adresovaných úradu komisára pre deti sa týkala práve prerušenia prezenčnej výučby a nedostatočného utvorenia podmienok na dištančné vzdelávanie, konštatuje vo svojej správe aj komisárka Viera Tomanová. Tú podľa správy rodičia v podnetoch žiadali, aby zasiahla vo veci neadekvátneho prístupu k deťom pri vzdelávaní dištančnou formou a medzi najčastejšie problémy uvádzali aj nedostatok finančných zdrojov pre technické zabezpečenie online vzdelávania.


Podľa úradu verejnej ochrankyne práv mimoriadne prerušenie prezenčného vzdelávania počas druhej vlny pandémie porušovalo práva žiakov. Z tohto dôvodu od ministerstva školstva požadovala prípravu a schválenie predvídateľného plánu postupov prijímania a rušenia reštrikčných opatrení, v závislosti od celoslovenskej aj regionálnej epidemiologickej situácie. Ombudsmanka zároveň ministra vyzývala, aby v prípade, že už k zatvoreniu škôl dôjde, mali k prezenčnému vzdelávaniu prístup aspoň tí žiaci, u ktorých dištančná výučba znamená odňatie prístupu k učeniu sa.


Podmieňovanie prezenčnej výučby testovaním


Ombudsmanka Patakyová aj komisárka pre deti Tomanová v uplynulom roku riešili aj podnety, ktoré sa týkali podmienky testovania detí a rodičov za účelom obnovenia prezenčnej výučby a účasti na nej.


„Podmieňovanie vstupu žiaka do priestorov školy za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a s tým spojeného ústavného práva na vzdelanie preukázaním sa negatívnym testom na zistenie vírusu SARS-CoV-2 bolo v skutočnosti vynúteným testovaním maloletých detí,“ myslí si Tomanová. Testovanie a preukazovanie sa negatívnym testom pri vstupe žiaka do školy podľa nej nebolo v súlade s ústavným právom na vzdelanie v prípade, ak žiak nevykazoval symptómy nakazenia chorobou.


Iný názor má verejná ochrankyňa práv. Tá v správe konštatuje, že požiadavka opakovaného preukazovania sa negatívnym testom bola vo vzťahu k samotným žiakom legitímna. Upozornila však, že testovanie malo byť v takom prípade dostupné, bezplatné a zabezpečené štátom po finančnej aj personálnej stránke.


Vyžadovanie testu od zákonného zástupcu s cieľom obnovenia prezenčnej výučby však Patakyová označila za nelegitímny krok, ktorý nebol nevyhnutný ani primeraný. „Nie je totiž zrejmé, akým spôsobom má významne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti prostredia testovanie zákonných zástupcov žiakov, popri opakovanom testovaní samotných žiakov,“ píše Patakyová, podľa ktorej testovanie rodičov nemožno spájať s obnovovaním školskej výučby, ani ju tým podmieňovať. „Osobitne vtedy, ak realizujú povinnú školskú dochádzku,“ dodáva.


Sporné prijímanie budúcich stredoškolákov


Úrad verejnej ochrankyne práv riešil aj podnety rodičov, ktorých deti v uplynulom roku dosiahli základné vzdelanie a mali sa zúčastniť prijímacích skúšok na stredné školy. Ministerstvo školstva v dôsledku pandémie v apríli minulého roka pristúpilo k rozhodnutiu o zavedení tzv. administratívneho prijímacieho konania. Kľúčovým kritériom prijímania študentov boli známky získané na základnej škole, doplnené o body za ďalšie kritériá, napríklad za účasť na olympiádach, súťažiach či za iné školou zvolené oblasti.


„Nastavené kritériá v prijímacom konaní však pomerne jednoznačne ustanovovali dominanciu dosiahnutých známok,“ uvádza Patakyová s tým, že vo veľkej výhode boli najmä dovtedajší jednotkári. Tento prístup podľa ombudsmanky nezohľadňoval významné kvalitatívne rozdiely medzi školami,  zložité podmienky žiakov a žiačok zo sociálne znevýhodneného prostredia, či osobitosti vývoja v puberte. Vo výsledku sa známky mohli stať de facto vylučujúcim kritériom pre mnohých uchádzačov. Ombudsmanka v tejto súvislosti dospela k názoru, že rozhodnutie ministra o administratívnych prijímačkách síce sledovalo legitímny cieľ, ale z hľadiska dopadov bolo na hraniciach ústavnosti.


Chýbajúca podpora zdravotne znevýhodnených detí


Na to, že pandémia zvýraznila a prehĺbila problémy vo vzdelávaní znevýhodnených detí, upozornila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. „Na jar 2020 som dostala veľké množstvo podnetov od rodičov detí s ťažkými kombinovanými zdravotnými postihnutiami, odkázanými na poskytovanie špeciálnej starostlivosti, ktorí sa po náhlom zavretí špeciálnych školských zariadení, či zariadení poskytujúcich sociálne služby ambulantnou formou, alebo formou týždennej pobytovej služby dostali často do neriešiteľnej a neznesiteľnej situácie,“ uvádza komisárka.


Rodičia detí s ťažkými vývinovými poruchami či s kombinovaným telesným postihnutím podľa nej v čase lockdownu zo dňa na deň stratili životne dôležitú podporu zo strany odborníkov.  „Situácia trvala niekoľko mesiacov, kým štát uznal vážnosť situácie, vytvoril systém podporných opatrení a postupne pristúpil k obnoveniu poskytovania sociálnych služieb a otvoreniu špeciálnych školských zariadení,“ sumarizuje Stavrovská, ktorá podľa výročnej správy neúspešne žiadala aj o členstvo v krízovom štábe a pracovných skupinách.


Stavrovská zároveň konštatuje, že v dôsledku pandémie a opakovaného zatvárania škôl sa zhoršila situácia v zabezpečovaní rovného a plnohodnotného prístupu k vzdelávaniu pre všetky deti. Dodáva, že nedošlo k realizácii takmer žiadnej zo sľubovaných zmien na nápravu systémových nedostatkov, ktoré deťom so zdravotným znevýhodnením sťažujú prístup k vzdelávaniu.


„Aj tento rok mi bolo doručených viacero podnetov, týkajúcich sa zabezpečenia asistenta učiteľa v školách a školských zariadeniach, hoci v roku pandémie (…) by som tento typ podnetov ani neočakávala,“ približuje komisárka opisujúc prípad obecnej školy, ktorá vzdeláva znevýhodneného žiaka, no nemá financie na asistenta, ani špeciálneho pedagóga. „Napriek prísľubu zmeny zo strany ministerstva školstva aj zmenám vo financovaní školstva sa naďalej uplatňuje systém financovania asistentov učiteľa, kvôli ktorému rodičia a ich deti so zdravotným postihnutím každým novým školským rokom čelia obrovskej neistote – či a akým spôsobom bude zabezpečená kontinuita vzdelávania,“ uzatvára Stavrovská a dodáva, že problémom nie je len málo asistentov a špeciálnych pedagógov, ale aj nevyriešená otázka prístupu osobných asistentov do škôl.


Odpočet a odporúčania


To, do akej miery ministerstvo školstva za uplynulý rok naplnilo odporúčania komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, sumarizuje Stavrovská v časti správy o odpočte. Upozorňuje napríklad, že ministerstvo okrem vyriešenia otázky dostupnej osobnej asistencie či zdravotnej starostlivosti na pôde školy nesplnilo ani požiadavku prepracovania systému evidencie detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky tak, aby ani jedno dieťa nebolo mimo systému vzdelávania. V minulosti totiž komisárka Stavrovská, ale aj komisárka pre deti Tomanová, odhalili prípady zdravotne znevýhodnených „stratených detí,“ ktoré nikdy nenavštevovali školu a nemali ani individuálny výchovno-vzdelávací plán a takpovediac vypadli zo vzdelávacieho systému. „Desí ma predstava, že takýchto „zabudnutých“ detí môže byť omnoho viac,“ uviedla vtedy Stavrovská.


Medzi ďalšie odporúčania a potrebné opatrenia komisárka zaradila napríklad:


•  investovanie do odstraňovania stavebných bariér v budovách všetkých škôl bez ohľadu na druh školy a stupeň vzdelávania;


• odstraňovanie diskriminácie zdravotne znevýhodnených žiakov, ktorá bráni v prístupe ku všetkým stupňom vzdelávania, čo je v rozpore aj s časťou ustanovení navrhovanej novely školského zákona;


• iniciovanie a vedenie širokej diskusie pre odstránenie predsudkov voči deťom so zdravotným znevýhodnením;


•  rozšírenie a zvýšenie flexibility rôznych foriem podpory a asistencie v školskom prostredí tak, aby každé dieťa malo k dispozícii potrebnú nárokovateľnú asistenciu od špecialistiek a špecialistov z inkluzívnych tímov (napr. školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, školský psychológ, školský sociálny pedagóg, logopéd, výchovný poradca, liečebný pedagóg, ABA analytik, rehabilitačný pracovník);


•   zlepšovanie metodiky riešenia prejavov násilia v školách vrátane nových fenoménov (kyber šikana);


• sprístupnenie vzdelávania v čo najvyššej kvalite čo najširšiemu počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením aj vďaka využívaniu nových technológií.


Všetky tri správy poukázali na problémy vo vzdelávaní, ktoré pandémia nového koronavírusu zvýraznila a prehĺbila.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/