Chceme vedieť viac /december 2013/

31.12.2013 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Rozdiel medzi verejným pripomienkovaním Správy o stave školstva a skutočnou verejnou diskusiou o budúcnosti vzdelávania, ktorej sa Slovensko stále vyhýba, je priepastný ako medzi hrou Človeče, nehnevaj sa a šachom.


Pripomienkovanie rezortných návrhov pripomínalo nenáročnú detskú hru, v ktorej si každý mohol hodiť kockou – poslať e-mail. Ak hodil dostatočne vysoké číslo, pripomienky boli akceptované a mohol sa posunúť o pár políčok ďalej. Pri troche šťastia sa dokonca dalo vyraziť súperovi panáčika – od niektorých pôvodných návrhov ministerstvo pod tlakom kritiky ustúpilo. Tým to však skončilo, hracie pole priestor na hlbšie zamyslenie neumožnilo. Rezortná správa totiž nie je inšpiratívnou víziou budúcnosti vzdelávania našich detí, nech by bola hoci aj celý ďalší rok pripomienkovaná. Obsahom i formou ponúka iba zopár záplat na diery v ošúchanom školskom systéme, ktorý tak ako ho zažívame po celé generácie, má ostať nezmenený zrejme naveky.


Potreby detí valcuje prevádzka

Ministerstvo školstva má síce v náplni práce podporovať kreativitu vo vzdelávaní, no pri uvažovaní o potrebných zmenách samo uviazlo v škatuli rezortných stereotypov. Celkom ho pohltila operatíva a sústreďuje sa iba na zefektívnenie prevádzky školského systému. Na premýšľanie o potrebách jeho „užívateľov“ mu nezvyšuje ani čas, ani kapacita. Za prioritu považuje vyčerpanie eurofondov, zvýšenie platov učiteľov, racionalizáciu siete škôl a pritvrdenie pravidiel ich naplnenosti, stráca však zo zreteľa dôvod, pre ktorý vlastne existuje – vytváranie podmienok na poskytovanie kvalitných vzdelávacích služieb obyvateľom tejto krajiny.


Skutočnosť skreslená zlou optikou

Rezort školstva sa pod vedením ministra Dušana Čaploviča čoraz viac uzatvára do seba. Nevníma kvasenie vo vnútri spoločenského kotla; necíti dynamiku, ktorá pulzuje pod povrchom známeho školského terénu; ignoruje podnety, ktoré odkrývajú potrebu jeho zásadnej zmeny. Nekomentuje aktuálny pedagogický výskum vo svete, stačia mu tvrdé dáta z OECD. Neinšpiruje sa praktickými zlepšeniami školského prostredia v iných krajinách, porovnáva len ich výsledky v medzinárodnom testovaní PISA. Dokonca priviera oči nad systémovými zlyhaniami pri (ne)napĺňaní práva detí na vzdelanie, na ktoré čoraz častejšie upozorňujú nielen experti, ale už aj súdne rozhodnutia.


Obmedzené rezortné obzory

Hranice svojho obzoru má ministerstvo školstva úzko vykolíkované vlastnými poradnými orgánmi, akoby v obave, že za týmto bezpečným plotom žijú levy. No práve to, čo sa deje za ním, vplýva na budúcnosť našich detí viac ako aktuálne rezortné plánovanie. To, že sa rezort školstva vyhýba témam, ktoré inde vo svete do segmentu vzdelávania čoraz viac presakujú a sýtia verejnú diskusiu, neznamená, že múdro zvažuje priority. To len hlboká nevedomosť mu zastiera zrak.


Politika namiesto odborných argumentov

V krajinách, kde bývajú diskusie o vzdelávaní kompetentnejšie a kultivovanejšie, prenikajú do rôznych tém aj argumenty z oblasti vedy a výskumu. Nielen pedagogika, aj ďalšie vedné disciplíny vrátane prírodovedných, zameraných na biologický a kognitívny vývin detí, dnes vedia byť nebývalo praktické. Výsledky ich výskumov môžu byť preto inšpiráciou aj pri uvažovaní o zmenách v školstve. Na Slovensku však navrhované opatrenia neformujú vedecké argumenty a expertné prognózy, iba krátkozraká túžba politikov po rýchlom a viditeľnom efekte. Avizované zmeny u nás rámcuje programové vyhlásenie vlády, nie odborný kontext.


Ignorancia potenciálu

Slovensko má silný inovatívny potenciál. Dobré nápady sa tu však presadzujú mimoriadne ťažko, rezistencia voči novým myšlienkam je tu príliš silná. Prečo? Máme primálo chochmesu, peňazí, či dravosti? Brzdí nás prílišná opatrnosť, poddajnosť a apatia? Alebo nás „iba“ dusí pritesný pancier formalizmu? To je ďalšia veľká téma na zamyslenie, ktorou by sa oplatilo verejnú diskusiu o budúcnosti vzdelávania popretkávať. Ak nám nie je jasné, kde sa ukrývajú brzdy nášho súčasného rozvoja, na základe čoho si trúfame uvažovať o podobách budúcnosti, do ktorej dnešné deti dospejú? Čo iné je totiž uvažovanie o budúcej podobe vzdelávania ak nie uvažovaním o príprave detí na budúcnosť, do ktorej rastú?


Úspech napriek systému, nie vďaka nemu

Ak sa na Slovensku napriek všetkému niečo dobré uchytí, nestane sa tak spravidla v rámci štátom regulovaných štruktúr, ale mimo nich. Mnohí ľudia, ktorí si na dobrom nápade postavili úspešný biznis, sa nezaskveli vďaka nášmu vzdelávaciemu systému, ale napriek nemu. Vidno to z ich životných príbehov. Takmer polovica mladých podnikateľov štartuje v inom odbore ako vyštudovali, mnohí už etablovaní biznismeni podnikajú v oblastiach na hony vzdialených ich pôvodnému povolaniu. Ak sa školy majú priblížiť životu a praxi, diskusiu o vzdelávaní by mali sýtiť aj ich skúsenosti.


Veštenie z krištáľovej gule

Ministerstvo školstva však po inšpiráciu do externého prostredia veľmi nechodí. S klapkami na očiach rokuje iba s formálnymi reprezentantmi hospodárskych organizácií, odborových zväzov a miestnych a regionálnych samospráv. Tí všetci však sledujú iba svoje úzko špecifické záujmy. Ich kreativita je navyše silne limitovaná napojením na štátne peňazovody či vidinou ďalších výhod. Napriek tomu sa ministerstvo školstva spolieha práve na ich veštby z krištáľovej gule, ktoré vzletne nazýva prognózovaním trhu práce. Reálne uplatnenie mladých ľudí v dospelom živote však podmieňuje oveľa viac faktorov, ktoré je potrebné identifikovať a prediskutovať spoločne, nie za zatvorenými dverami.


Bez slobody niet transparentnosti ani zodpovednosti

O tom, čo všetko treba deti v školách učiť a akými novými spôsobmi, treba rozprávať najmä s tými, ktorí do škôl trpezlivo zavádzajú aspoň drobné inovácie. Nielen učitelia, aj rôzne mimovládky vedia naše školy osviežiť inšpiratívnymi projektmi. Nie vždy je však ich snaha docenená a nie vždy sa dá realizovať v plnej miere, keďže často naráža na systémové obmedzenia. Obchádzanie byrokracie a balansovanie na hrane zákona je potom v školách, ktoré chcú vyjsť deťom v ústrety, každodennou realitou. Očistiť školský systém od dvojtvárnosti je preto ďalšia výzva, ktorej treba v diskusii o vzdelávaní venovať pozornosť. Kým školy nebudú zažívať skutočnú tvorivú slobodu vo svojej práci, učitelia neprevezmú skutočnú zodpovednosť za to, čo sa v ich škole deje. Len v otvorenom prostredí, kde prácu učiteľov s deťmi a komunikáciu školy s rodinou rámcuje transparentný školský program a zmysluplné pravidlá, môže zažívať školská komunita pocity bezpečia a spolupatričnosti.


Valec je už rozbehnutý

Patent na rozum a páky na realizáciu navrhovaných opatrení má minister Čaplovič pevne v rukách prostredníctvom svojich priamo riadených organizácií. Tie regulujú praktický život učiteľov a žiakov bez ohľadu na to, v akom štádiu sa proces navrhovania, pripomienkovania a schvaľovania rezortných koncepcií nachádza. Je naivné domnievať sa, že minister čaká na posvätenie svojich zámerov verejnou mienkou či parlamentom. Kľúčové zámery už ministerstvo školstva dávno realizuje – likviduje súkromný sektor v školstve, zužuje sieť škôl, redukuje osemročné gymnáziá, zavádza prospechové priepustky na vybrané stredné školy, kastruje normatívne financovanie, mení vzdelávacie obsahy.


Doplatia na to deti

Kedy a či vôbec bude finálna podoba správy prerokovaná vo vláde a v parlamente nie je až také dôležité, veci sa dejú a budú diať i bez toho. Významný je snáď len prísľub postupného zvyšovania platov učiteľov, ktorý až jeho schválením nadobudne záväznú podobu. Deti však v žiadnom prípade nič dobré nečaká. Aj naďalej budú iba číslami v štatistikách, nie jedinečnými bytosťami s individuálnou škálou nadania, ktorej sa má vedieť prispôsobiť každá škola. Školský systém ich bude aj naďalej ohýbať a selektovať podľa svojich vlastných potrieb a nie naopak. Vo výsledku to bude znamenať, že aj za Čaploviča budú drať školské lavice s rovnakými ťažkosťami, rovnako znudene a nezriedka rovnako neúspešne ako ich rodičia a prarodičia, hoci s tabletmi v aktovkách.


Nehrajme iba Človeče, máme na viac

Verejná „diskusia“ o stave školstva by nemala skončiť zapracovaním niektorých prijatých pripomienok do Správy o stave školstva. O žiaducej podobe vzdelávania v blízkej i vzdialenej budúcnosti sa v správe vôbec nehovorí, a preto treba ďalej diskutovať o všetkom, čo bolo opomenuté. Hovorme spoločne nielen o aktuálnom stave škôl, ale najmä o tom, aké by mali byť, aby plnili svoju úlohu dobre a aby sa v nich dobre cítili všetci - učitelia, deti, aj ich rodičia. Sledovať a pripomienkovať aktuálne reformné kroky vlády je dôležité a každej drobnej zmene treba aj naďalej venovať náležitú pozornosť. Nemali by sme však reagovať iba na to, čo ponúkne rezort školstva, lebo toho ponúka toho príliš málo. Nové školstvo preto pozýva všetkých, vrátane zástupcov ministerstva, do ďalšej diskusie o budúcnosti vzdelávania. Začíname v novom roku!


Autorka je analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.


Článok bol uverejnený v decembrovom vydaní časopisu Dobrá škola.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/