Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

8.12.2020 | Peter Dráľ | Vláda a reforma

Koncom novembra 2020 bol zverejnený tzv. Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.

V sprievodnom texte ministerstvo školstva uvádza, že Nultý akčný plán „je východiskom na naštartovanie funkčných zmien, ktoré povedú k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní.“ Ich základným cieľom je dať „rovnakú možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, v živote a na trhu práce pre všetky deti, žiakov a študentov.“ Akčný plán má teda zabezpečiť prijímanie opatrení na zabezpečenie inkluzívnejšej výchovy a vzdelávania v slovenských školách a poradenských zariadeniach, čo je v súlade s programovým vyhlásením súčasnej vlády, aj s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.


Je chvályhodné, ak si ministerstvo vytvorí zoznam úloh na podporu inklúzie vo vzdelávaní na konkrétne časové obdobie. Tobôž, ak doterajšie snahy v tomto ohľade boli skôr ojedinelé a nedostatočné, nemenili celkovú filozofiu a systém vzdelávania a často boli aj neadekvátne inštitucionálne, finančne alebo personálne pokryté. Prijatie zoznamu čiastkových úloh však prináša aj riziká, ktoré pramenia z charakteru a (ne)ukotvenia takéhoto dokumentu v širšej stratégii, z motivácie na jeho prijatie, ako aj zo spôsobu vymedzenia konkrétnych úloh a spôsobov ich plnenia. Paradoxom je, že Nultý akčný plán už vo svojom názve odkazuje na niečo, čo zatiaľ neexistuje – Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.


Riziko vajca alebo sliepky. Klasická dilema, čo bolo či má byť skôr, bola v tomto prípade rozlúsknutá pragmaticky. Nultý akčný plán je nultým preto, lebo predchádza prijatiu ucelenej stratégie inkluzívneho vzdelávania. Tá je v ňom obsiahnutá ako jedna z úloh a až po jej splnení bude možné v jej rámci prijať aj prvý akčný plán. Akčné plány sa spravidla koncipujú ľahšie a rýchlejšie ako ucelené stratégie, lebo namiesto analyzovania východiskovej situácie, spresňovania pojmov a formulovania všeobecnejších zámerov obsahujú konkrétnejšie vymedzené úlohy s termínmi, ukazovateľmi, zodpovednými subjektami a v optimálnom prípade aj potrebnými zdrojmi na ich dosiahnutie. Aby však akčný plán naozaj „sedel,“ nič dôležité neopomenul a v kľúčových bodoch sa od stanovených princípov a zámerov neodchýlil, musí byť s ucelenou stratégiou v súlade. Práve to však nie je možné v prípade Nultého akčného plánu posúdiť, pretože zo žiadnej stratégie nevychádza a z komunikácie ministerstva nebadať, že by sa opieral o už dávnejšie schválený koncepčný dokument. Riziko teda spočíva v tom, že plnenie úloh Nultého akčného plánu môže dôležité a potrebné opatrenia v lepšom prípade opomenúť, v horšom pokaziť či rovno znemožniť.


Riziko šitia horúcou ihlou. Skôr než pozitívne vyznievajúca motivácia prijať potrebné proinkluzívne zmeny čo najskôr, aby sa nestrácal čas, motivoval prijatie Nultého akčného plánu najmä externý tlak. Slovensko naďalej čelí konaniu Európskej komisie za diskrimináciu a segregáciu vo vzdelávaní, kvôli ktorému musí konať, aby za takéto dlho neriešené praktiky nebol štát potrestaný. Zároveň musí vláda komisii predložiť rámcové strategické dokumenty, aby sa umožnilo čerpanie európskych zdrojov v rokoch 2021-2027. Krátkodobé riziko tu spočíva v tom, že ak sa ministerstvu podarí komisii Nultý akčný plán odprezentovať ako základný rámec pre inkluzívne zmeny v školstve, prijatie „ozajstnej“ inkluzívnej stratégie už nebude také pálčivé, resp. sa prijme „niečo,“ len aby bolo. Dlhodobé riziko zas spočíva v tom, že bez prijatia ucelenej a dlhodobej stratégie sa bude najneskôr v ďalšom volebnom období v tejto oblasti opäť začínať odznova. Bez dátami a doterajšími skúsenosťami podloženého, riadne vydiskutovaného a konsenzuálne prijatého cieľa inkluzívneho vzdelávacieho systému bude omnoho ľahšie prijímať opäť iba čiastkové opatrenia, ktoré síce možno budú dobre vyzerať, no skutočnú zmenu budú len imitovať.


Riziko bližšej košele ako kabáta. Ako jeden z dôvodov na obídenie štandardného postupu prijímania koncepčných zámerov a až následne implementačných nástrojov, je často uvádzané aj to, aby sa zbytočne nepísali siahodlhé dokumenty, ktoré opäť iba poputujú „do šuplíka“. Do istej miery pochopiteľná logika politikov mentálne ohraničených volebnými cyklami a s tým súvisiaci dopyt po rýchlych, jednoduchých a ľahko predateľných riešeniach tak často naráža na požiadavku prípravy ucelených, dobre premyslených a dlhodobých sektorových politík. Riziko tu spočíva v tom, že prijaté opatrenia nenaštartujú udržateľnú zmenu a budú len krátkodobým plátaním dier. Ozajstné zmeny v školstve totiž nenastanú, ak tí, čo ich majú v praxi vykonať alebo sa nimi riadiť, nie sú s nimi aj vnútorne stotožnení. A stotožnení s nimi budú len vtedy, ak budú zmeny dostatočne reflektovať ich záujmy, požiadavky a očakávania, ale aj obavy a potreby. To si vyžaduje adekvátny čas a priestor na vyjasňovanie východiskovej situácie aj želaného stavu, ako aj spôsobov jeho dosahovania.


Riziko diabla skrytého v detailoch. V Nultom akčnom pláne nie je jediná čiastková úloha, ktorej zámer by sa intuitívne nedal vnímať ako žiaduci. Zároveň tam však nie je žiadna, pri ktorej by bolo aspoň naznačené, ak už nie podrobne zdôvodnené, prečo sa má naplniť a aké sú implementačné riziká. Každá z piatich pokrytých oblastí si vyžaduje podrobné rozpracovanie, dobré naplánovanie, načasovanie a aj vzájomné prepojenie v procese realizácie. A práve v tomto skonkrétňovaní a rozfázovaní môže byť mnoho ďalších nástrah a pascí, ktorým sa je ľahšie vyhnúť, ak je základný cieľ jasne pomenovaný a všeobecne akceptovaný, ak je proces zmeny zrozumiteľne komunikovaný a pri jeho zavádzaní dostávajú všetci aktéri účinnú podporu. Príklady krajín, ktorých vzdelávacie systémy sa dokážu kontinuálne zlepšovať, ukazujú, že každá významná zmena v nich bola najprv z rôznych perspektív vydiskutovaná a zanalyzovaná, aby sa následne prijal implementačný plán a zaviedli podporné mechanizmy na jeho realizáciu. Žiadna zmena sa totiž neudeje iba na papieri, prijatím zákona alebo stratégie. Iba participatívnym prístupom pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní opatrení možno docieliť, aby sme opäť neboli svedkami povestného „mysleli sme to dobre, no dopadlo to ako vždy.“


Na opravu komplikovaného a v mnohých ohľadoch zlyhávajúceho vzdelávacieho systému na Slovensku dnes nepotrebujeme rutinného údržbára s jednoduchým bodovým manuálom, ale odvážneho, trpezlivého, pozorne načúvajúceho a komplexne uvažujúceho manažéra zmeny. Takého, ktorý dobre vie, že stlačením jedného gombíka ovplvyňuje funkčnosť celého stroja a že úspech celého mechanizmu nestojí a nepadá na jeho mediálnej prezentovateľnosti, ale na využiteľnosti tisíckami aktérov v každodennej vzdelávacej praxi.


Participatívny proces tvorby a realizácie inkluzívnej stratégie nie je zbytočným rozmarom, ale nevyhnutnou podmienkou úspešnej inkluzívnej politiky i praxe.


Autor je analytikom a riaditeľom občianskeho združenia Nové školstvo.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/