Planéta vedomostí /apríl 2011/

12.6.2011 | Admin | Vláda a reforma

V marci rozvíril diskusiu okolo učebníc a digitálneho vzdelávacieho obsahu Ján Žabka, spoluautor nových učebníc matematiky pre II. stupeň ZŠ. Vo svojom článku Otázniky okolo Planéty vedomostí, ktorý vyšiel v časopise Dobrá škola č. 7/2011 poukázal na nedorozumenia, ktoré sa objavujú pri pilotnom overovaní tohto projektu na 300 vybraných školách:


„Prvé nedorozumenie

Predovšetkým, systém Planéta vedomostí nie je digitálnou učebnicou, ale digitálnou encyklopédiou, pripomínajúcou publikácie typu Prehľad matematiky. V čom je rozdiel? V encyklopédii sú zhrnuté poznatky, ktoré už vieme. Učebnica má žiaka postupne a pomaly sprevádzať objavovaním týchto poznatkov. Učebnica (a osobitne učebnica matematiky) by mala obsahovať aj námety na aktivity, ktoré rozvíjajú schopnosť žiakov diskutovať a argumentovať. Navyše by svojím rozsahom (výberom učiva) mala byť prispôsobená predpokladanému počtu vyučovacích hodín.

Planéta vedomostí však obsahuje najmä hotové fakty, ktoré predkladá žiakom (aj keď v digitálnej forme). Veľmi málo objavovania, často iba jeden vzorový príklad alebo jedna „poučka“ a za ňou 3 – 10 podobných úloh na riešenie. Ak by sme to chceli prirovnať k učebnici, tak iba k jednej jej časti – opakovaniu už objaveného a pochopeného učiva.

Druhé nedorozumenie

Planéta vedomostí nerobí to, čo sa má v škole diať: učiť žiaka premýšľať. Vysvetľujúce videá predkladajú hotové poznatky, testovanie formou hľadania správnej odpovede metódou pokus – omyl, predpripravené kroky riešenia rovnice. Nevidno žiadny rozvoj divergentného myslenia.

Tretie nedorozumenie

Planéta vedomostí nerieši problém s nedostatkom učebníc: ten by rovnako dobre vyriešila aj dotlač starých učebníc. V matematike totiž podľa mňa nie je veľký rozdiel medzi didaktickým spracovaním starých učebníc a súčasnou podobou Planéty vedomostí.

V našom základnom a strednom školstve je mnoho problémov, ktoré rezonujú v odbornej verejnosti (často sa o nich diskutuje aj na stránkach DOBREJ ŠKOLY): ako zmeniť školy tak, aby pripravovali žiakov na život a ďalšie odborné štúdium, financovanie školstva, testovanie žiakov, vzdelávanie učiteľov... Planéta vedomostí žiadny z týchto zásadných problémov nerieši“.

Celý článok Jána Žabku je dostupný tu.


Na článok v apríli reagoval Roman Baranovič, riaditeľ Ústavu informácii a prognóz školstva. V odpovedi na článok Jána Žabku uvádza termín „digitálna učebnica“ na pravú mieru a obhajuje zámer ministerstva školstva zaviesť do škôl digitálny obsah:


„Budem súhlasiť s Jánom Žabkom, že predstavenie Planéty vedomostí ako digitálnej učebnice nebolo celkom presné. Rozhodnutie hovoriť o nej ako o digitálnej učebnici bolo kompromisom v snahe použiť jazyk zrozumiteľný aj verejnosti, rodičom. A tak výhrady autora kritiky vznikli sčasti z tohto nedorozumenia. Myslím si, že Planéta vedomostí je viac ako multimediálna encyklopédia, ale na druhej strane to nie je ani učebnica v klasickom zmysle. Po zvážení reakcií chceme Planétu do budúcnosti označovať skratkou DUMA – digitálne učebné materiály, čo lepšie vystihuje jej podstatu. Roky považujeme vo vzdelávaní za alfu a omegu učebnicu. Vieme však, čo robí učebnicu učebnicou? Čo odlišuje učebnicu fyziky od knihy o fyzike alebo od multimediálnej fyzikálnej encyklopédie? Na tieto otázky potrebujeme dať odpoveď.

Planéta vedomostí je platforma, pomocou ktorej vieme k učiteľom dostať digitálny vzdelávací obsah. Teória hovorí, že úspešná platforma sa má skladať z digitálnych vzdelávacích objektov a musí umožniť skladať digitálne vzdelávacie objekty do lekcií pomocou scenárov. Scenár má umožniť doplnenie jednotlivých vzdelávacích objektov o výklad, vlastné materiály a podobne. Toto všetko Planéta umožňuje. Pomocou jednoduchých nástrojov si učiteľ môže zostaviť svoju vlastnú „učebnicu”. Neočakávame od každého učiteľa, že to bude vedieť, no očakávame, že sa nájdu autori scenárov, ktoré sa budú dať upravovať podľa potreby. Dnešná Planéta vedomostí sa bude ďalej rozvíjať.

Planéta zatiaľ nerieši problém s nedostatkom učebníc. Ale o niekoľko rokov, keď bude mať každý žiak v taške notebook namiesto kilogramov papierových učebníc, má potenciál tento problém vyriešiť. Názor kolegu Žabku je asi ovplyvnený tým, že jedna éra končí a druhá začína a na budúcnosť sa snaží pozerať cez prizmu starej skúsenosti“.

Reakcia Romana Baranoviča v plnom znení je dostupná tu.


V diskusii o Planéte vedomostí pokračoval v júni Martin Mojžiš na stránkach denníka .týždeň č. 23/2011, kde v článku Planéta čudných vedomostí píše nielen o diskutabilnej kvalite tohto digitálneho projektu, ale informuje aj o pozadí jeho netransparentnej implementácie do školského prostredia:

„Ako je možné, že ministerstvo sa rozhodlo kúpiť takýto nevydarený produkt bez súťaže? To je celkom vtipný uzavretý kruh: o nedostatkoch projektu sa nedozviete, ak ho s ničím neporovnáte, a potrebu porovnávať nepocítite, ak o nedostatkoch neviete. Práve preto súťažia firmy v prípade štátnych zákaziek najmä o to, aby sa dostali k verejným obstarávaniam bez súťaže. S Planétou vedomostí to bolo konkrétne takto: Myšlienka zakúpenia tohto projektu vznikla na ministerstve školstva ešte za Mikolajovej éry, financované to malo byť – ako inak – z eurofondov. Lenže to nevyšlo, a tak Eugen Jurzyca zdedil ministerstvo aj s rozbehnutým projektom, ktorý musel byť buď zrušený, alebo financovaný zo štátneho rozpočtu. A zdedil aj všeličo iné. Napríklad katastrofálnu situáciu s novými učebnicami. A tiež takzvané Dátové centrum, čo je kopa trestuhodne nevyužitého počítačového hardvéru.

Jurzyca sa rozhodol tieto tri dedičstvá v nejakom zmysle prepojiť a problémy s jedným riešiť aspoň do istej miery pomocou zvyšných dvoch. Mínové pole, zanechané Mikolajom v podobe absolútne nesplniteľných termínov vo vydávaní učebníc, sa malo čiastočne obísť práve využitím Dátového centra, ktoré bolo predsa vybudované ako „centrálne úložisko digitálneho obsahu výchovy a vzdelávania a administratívnych dát”. Situácia s meškajúcimi učebnicami sa mala zmierniť tým, že by školy získali prístup k nejakému digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, ktorým malo byť tretie dedičstvo – Planéta vedomostí. Bolo by to celkom rozumné riešenie: hardvér by sa naplnil softvérom a učiteľom by to mohlo pomôcť.

A tak Jurzycovo ministerstvo rozbehlo testovanie Planéty vedomostí v rámci pilotného projektu. Toto testovanie prebiehalo až v dojímavej spolupráci medzi rezortom školstva a súkromnou firmou Agemsoft. Ústav informácií a prognóz školstva hradil záujemcom z radov učiteľov cestovné a školenie v centre moderných technológií Edulab patriacom Agemsoftu. Učitelia zapojení do testovania dostávali za vypracovanie záverečnej správy honorár 50 eur. Okrem toho mohli získať od Agemsoftu certifikát, ktorý ich oprávňuje urobiť školenie pre učiteľov na vlastnej škole za honorár 200 eur. Výsledkom sú „tisíce děkovných dopisů”, mnohé z nich (možno drvivá väčšina) myslené naozaj úprimne.

Na základe pozitívnych reakcií sa minister rozhodol vážne uvažovať o zakúpení licencie pre všetky školy. Dá sa to pochopiť, veď napríklad na anketovú otázku „Chcete využívať digitálny obsah Planéta vedomostí na vašej škole?” odpovedá na stránke ministerstva viac než 80 percent respondentov kladne. Aj keď, škoda, že sa ministerstvo nepýtalo trošku modifikovanou otázkou: „Chcete, aby ministerstvo kúpilo celoplošnú licenciu Planéty vedomostí za 12 miliónov eur, alebo má tie peniaze radšej rozdeliť medzi školy, ktoré s nimi môžu naložiť podľa vlastného uváženia?“

.planéta a brána

Len čo sa minister rozhodol, úradníci ministerstva mu vysvetlili, že Planétu vedomostí nemôže kúpiť v rámci verejnej súťaže, pretože „práce/dodávky tovarov/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ, z dôvodov vyplývajúcich z ochrany výhradných práv“. A tak sa minister uspokojil s tým, že aspoň zverejnil oznámenie o rokovaní. Taký postup je rozhodne významným krokom z hľadiska transparentnosti celého procesu. Lenže takáto transparentnosť plní len jednu zo svojich funkcií – konkrétne, že do istej miery bráni korupcii a krádežiam spoločného majetku. Neplní si však inú, oveľa podstatnejšiu úlohu – zabezpečiť férovú súťaž s možnosťou porovnania ponúk a výberu najlepšej z nich.

Čo sa napríklad ministerstvo dozvedelo testovaním Planéty vedomostí o iných podobných produktoch? Nechal si minister nahovoriť, že iné podobné projekty neexistujú? Ale existujú. Jeden z nich – Bránu poznania z roku 2003 – distribuovala na Slovensku práve firma Agemsoft. Spomínanú Bránu poznania tvorila sada CD-čiek s multimediálnymi titulmi pre základné a stredné školy. Pokrývala viac predmetov ako Planéta vedomostí. Tri až štyri CD-čka sa predávali za 1 520 Sk, pred dvoma rokmi sa dve takéto CD-čka dali kúpiť v Lacných knihách približne za 1 euro.

Bránu poznania, odporúčnú projektom Infovek, zakúpilo asi tisíc slovenských škôl. Bývalý riaditeľ Infoveku (do roku 2003) a súčasný riaditeľ ÚIPŠ Roman Baranovič – zanietený propagátor Planéty vedomostí – nám nevedel povedať, do akej miery sa Brána poznania líši svojím obsahom od Planéty vedomostí. Nevedel nám ani povedať, ako sa Brána poznania na školách využívala, či sa využíva dodnes a či ju naozaj treba nahradiť ďalším produktom za milióny eur.

Sami sme zatiaľ tieto dva produkty porovnať nedokázali. Roman Baranovič nám síce poskytol sadu 14 CD-čiek Brány poznania, tie sa však nedali nainštalovať (po dlhom pátraní sme sa dozvedeli, že je to pravdepodobne pre „upgrade od Microsoftu, konkrétne ide o hot-fix KB916281“). Ale ministerstvo by si ich porovnať malo.

.obsah a prístup

Keď sme hovorili s ministrom Jurzycom o našich zisteniach, bol jednoznačne za zverejnenie všetkého, na čo sme prišli. Okrem iného však povedal, že by očakával nielen opis problémov, ale aj návrh riešenia. Pokúsime sa vyjsť mu v ústrety.

Ak je jednou z jeho priorít priniesť školám kvalitný digitálny vzdelávací obsah, mohol by začať tým, že nekúpi od firmy Agemsoft multilicenciu pre všetky školy. Formálne sa to dá dosiahnuť asi celkom jednoducho tým, že ŠPÚ neudelí Planéte vedomostí schvaľovaciu doložku. Dôvodov sa na to nájde viac než dosť. Okrem spomínaných faktických chýb je to napríklad nesúlad so štátnym vzdelávacím programom. Napríklad Matematika pre prvý stupeň ZŠ (ktorá predstavuje približne desatinu celkového obsahu Planéty vedomostí) sa podľa našich informácií prekrýva so štátnym vzdelávacím programom len na troch percentách (naozaj len troch percentách, nejde o tlačovú chybu). Ak je to pravda, potom sa Agemsoft, či už vedome, alebo nevedome, pokúsil uviesť ministerstvo do závažného omylu falošným predstieraním naplnenia obsahu tejto časti. To by azda mohlo stačiť na zrušenie rokovania s Agemsoftom aj bez ŠPÚ ako medzičlánku. Neznamenalo by to, samozrejme, že školy, ktoré si Planétu vedomostí obľúbili, ju nemôžu používať. Len by si museli zakúpiť svoju licenciu. A ak by ministerstvo rozdelilo tých 6 až 12 miliónov eur školám, mohli by niektoré z nich využiť tie peniaze práve na nákup Planéty vedomostí.

Ďalším krokom by mohlo byť nové rokovanie s Agemsoftom, tentoraz nie o dodaní celého balíka, ktorý sa skladá z dvoch častí, ale len o jednej z nich. Planéta vedomostí sa totiž naozaj skladá z dvoch celkom odlišných vecí. Jednak zo samotného vzdelávacieho obsahu (to sú tie „lekcie najvyššej kvality“) a jednak zo softvérového nástroja na prístup k tomuto obsahu. Ak chce minister dosiahnuť aký-taký voľný trh s digitálnymi učebnicami, potom by celkom stačilo kúpiť len ten nástroj a zverejniť formát, v akom majú byť lekcie pre tento nástroj spracované. Potom môže vypísať konkurzy na jednotlivé lekcie alebo balíky lekcií. Pravdepodobnosť, že tým získa lekcie kvality ešte vyššej ako najvyššej, je rozhodne nezanedbateľná. Podstatné je oddeliť obsah od nástroja a v obsahu vytvoriť podmienky pre súťaž.

Mimochodom, ani ten nástroj by sa asi nemal kupovať od Agemsoftu priamo. Aj v tom by sa zrejme mal usporiadať regulárny tender s jasne vymedzeným zadaním. V prvej fáze je dokonca možné vyhnúť sa tomu nástroju úplne a vypísať konkurz napríklad na powerpointové prezentácie.

Powerpoint je univerzálne rozšírený nástroj, ktorý majú školy zakúpený a v ktorom sa dajú pomerne jednoducho robiť kvalitné multimediálne a interaktívne lekcie. Rozšírenosť a všeobecná prístupnosť tohto nástroja by umožnila zaangažovať do celého procesu mnohých autorov, učiteľov, vydavateľov a podobne. Pomerne slušná všeobecná powerpointová gramotnosť by zas umožnila plné sústredenie na to podstatné – na obsah. Aby bol čo najpodnetnejší, didakticky premyslený a s čo najmenším počtom faktických chýb.

Takýmto spôsobom by ministerstvo školstva mohlo postupne vybudovať databázu kvalitných digitálnych lekcií a dať ju k dispozícii školám. Nebolo by to síce od 1. septembra, ale mohlo by to byť kvalitnejšie a najmä lacnejšie. A čo s ušetrenými peniazmi? Poslať ich na školy, tam už budú vedieť, čo s nimi.“

Celý článok Martina Mojžiša je dostupný tu.


Konečné rozhodnutie o osude projektu Planéta vedomostí zatiaľ nepadlo. Ministerstvo školstva čaká na záverečné vyhodnotenie pilotného overovania, ktoré majú školy prezentovať na projektovej konferencii 14. júna 2011. O ďalšom postupe rozhodne ministerstvo školstva až na základe konkrétnych výsledkov.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/