O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

10.5.2013 | Zuzana Zimenová | Vláda a reforma

Potreba modernizácie systému odborného vzdelávania a prípravy na povolanie (OVP) je v súčasnosti vysoko aktuálna, keďže si ju vynucujú vážne systémové problémy slovenskej ekonomiky. Čo robia krajiny s nízkou mierou nezamestnanosti inak ako my?


Zamestnávatelia na Slovensku dlhodobo avizujú, že absolventi stredných odborných škôl nie sú na prácu vo firmách dostatočne pripravení. Niektoré pracovné pozície dokonca nevedia vôbec obsadiť, pretože na pracovnom trhu nie je dostatok absolventov s nižšou kvalifikáciou. Na iné pracovné pozície sa hlási až príliš vysoký počet absolventov, najmä tých s maturitou alebo vysokoškolákov. Príprava budúcej pracovnej sily na Slovensku neladí s požiadavkami trhu práce.

Tvrdú realitu slabého výkonu systému OVP dokazujú rastúce čísla nezamestnanosti, najmä v kategórii dvadsiatnikov, kde sa Slovensko umiestnilo po Grécku a Španielsku najhoršie v Európe. V marci 2013 tvorila skupina mladých vo veku 15 až 24 rokov tretinu z celkového počtu nezamestnaných, pričom veková skupina 20 až 29 ročných je zároveň najpočetnejšia v štruktúre uchádzačov o zamestnanie.

Čo robia krajiny s nízkou mierou nezamestnanosti inak ako my? Ako fungujú ich vzdelávacie systémy, ktoré produkujú absolventov, o ktorých je na pracovnom trhu záujem? Ako súvisí kvalita prípravy budúcej pracovnej sily s hospodárskym úspechom týchto krajín? V diskusiách o potrebných zmenách v systéme OVP, ktoré v rámci pripravovaných národných projektov za milióny eur rozprúdil rezort školstva, si treba klásť aj tieto otázky.


Švajčiarsko ako inšpirácia

Základným princípom švajčiarskeho duálneho systému odborného vzdelávania je reálny predpoklad, že drvivá väčšina dobre zaškolených absolventov dostane prácu tam, kde ich na ňu pripravovali, teda vo firmách, kde pracovali už ako učni. Náš systém OVP funguje na predpoklade, že (ne)dostatočne pripravení absolventi škôl bez potrebnej praxe si sami nájdu zamestnanie na trhu práce a v drsnom konkurenčnom prostredí uspejú v boji o pracovné miesto s tými najlepšími, často skúsenejšími a prekvalifikovanými uchádzačmi. Prax ukazuje, nakoľko je tento predpoklad nereálny.Plenárna časť druhého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyVo Švajčiarsku sa v príprave budúcich pracovníkov angažujú samotní zamestnávatelia. Robia to najmä vo vlastnom záujme, pretože platí, že najlepšia pracovná sila je taká, ktorú si firma sama vychová. Platí to nielen o murároch alebo automechanikoch, ale aj o účtovníkoch, manažéroch prevádzok cestovného ruchu, dokonca o vývojároch informačných technológií, či o predajcoch mobilných telefónov. Odborné vzdelávanie má vo Švajčiarsku mnoho podôb a úrovní a vďaka flexibilite a priepustnosti celého systému ide o model, ktorý sleduje nielen benefity zamestnávateľov, ale podporuje aj individuálnu kariéru, dráhu samostatného podnikania nevynímajúc.


Investície do vzdelávania sa vyplatia

Švajčiarski zamestnávatelia znášajú 60% nákladov na vzdelávanie, zvyšných 40% je hradených z verejných zdrojov. Investície, ktoré firmy na vzdelávanie vynaložia, sa im vrátia v produktívnej práci, ktorú učni počas prípravy na povolanie v prevádzkach vykonajú, dokonca im prinesú čistý zisk.

Zatiaľ čo u nás derie „učeň“ najmä školské lavice a do skutočnej firemnej prevádzky neraz ani nenakukne, vo Švajčiarsku je od prvého dňa nástupu na vzdelávanie zamestnancom firmy, ktorá ho hneď ako je to možné nasadzuje do produktívnej prevádzky. Švajčiarsky učeň chodí do školy len 1 až 2 dni v týždni. Prevažná časť jeho prípravy na povolanie prebieha vo firme a je spojená s praktickými činnosťami, za ktoré učeň dostáva vo všetkých ročníkoch pravidelný mesačný plat.

Napriek tomu, že švajčiarske firmy majú so vzdelávaním budúcej pracovnej sily výdavky, do ktorých treba zahrnúť aj platy učňov, zamestnávatelia vedia vyčísliť celkový zisk, ktorý im duálny model OVP prináša. Švajčiarski učni dokázali v roku 2009 vyprodukovať ekonomické hodnoty vo výške 5 824 mil. CHF, firmy do duálneho systému investovali 5 350 mil. CHF, čo znamená, že celkový „čistý zisk“ firiem z duálneho systému dosiahol v roku 2009 výšku 474 mil. CHF.

Peniaze nie sú jediným motívom zamestnávateľov, pre ktorý dobrovoľne vstupujú do vzdelávania budúcej pracovnej sily. Ďalším je silný inovačný potenciál. V procese vzdelávania prúdia inovácie do firiem všetkými smermi – aj prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích programov, ktoré musia firmy pre učňov pripraviť, aj od samotných učňov, ktorých v kreativite nikto nebrzdí, keďže sa očakáva, že väčšinu z nich si firma ponechá aj po skončení vzdelávania.


Duálny model musí byť „market driven“

Na Slovensku rezort školstva a niektorí zamestnávatelia sýtia verejnú diskusiu o potrebných zmenách v OVP vlastnými predstavami o duálnom systéme. Vďaka tomu trpí verejná diskusia o duálnom systéme na Slovensku falošnou sentimentalitou – zvykne sa v nej „argumentovať,“ že duálny systém sme tu predsa kedysi mali a odkazuje sa na systém odborného školstva pred rokom 1989. Ide o hrubý omyl.

Základným znakom duálneho systému je, že je „ťahaný trhom“ a keďže socialistická ekonomika trhová nebola, ani odborné vzdelávanie v nej nemohlo byť „duálne” v takom zmysle, v akom dlhé roky funguje napríklad v Nemecku alebo vo Švajčiarsku. Centrálne plánované mechanické prepájanie teórie a praxe funguje na celkom iných princípoch ako duálny systém a preto nie je ani zdrojom hospodárskeho úspechu, o čom svedčí dostatočne robustná historická evidencia spojená s krachom centrálne riadeného hospodárstva koncom 80. rokov minulého storočia.

Podobne podozrivo znejú aj plány rezortu na „kvalifikované“ odhady potrieb pracovného trhu v horizonte piatich rokov. V podmienkach trhového hospodárstva je principiálne nemožné podobnú ambíciu naplniť. Slovensko je šiesta najviac otvorená ekonomika sveta, o úspechu slovenských firiem sa teda rozhoduje na celkom iných miestach ako sú predstavy ktoréhokoľvek ministerstva.


Treba na to ísť komplexne

Ak by sme na Slovensku chceli mať vážnu ambíciu zaviesť duálny systém a nie len jeho bližšie nešpecifikované prvky, ako nás informuje Správa o stave školstva, ktorú zverejnil rezort školstva v apríli, bude potrebné venovať sa nielen praktickým otázkam o „aplikácii“ duálneho systému. Z diskusií počas dvoch doterajších stretnutí iniciatívy Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky organizovanej v spolupráci TREND Holding a OZ Nové školstvo, ktoré boli venované fínskemu modelu financovania školstva a švajčiarskemu modelu odborného vzdelávania, vyplynuli tri prierezové odporúčania všeobecného charakteru.

Po prvé, v kontexte diskusií o reforme školstva sa nemožno vyhnúť otázkam o novom funkčnom modeli decentralizácie krajiny a o novom usporiadaní kompetencií v dnešnom regionálnom školstve. Fínsko aj Švajčiarsko sú v tejto súvislosti ideálnymi príkladmi. S prihliadnutím na slovenské špecifiká stojí za úvahu vytvorenie špecializovanej školskej správy na úrovni budúcich municipalít. Po druhé, na Slovensku je potrebná „mentálna zmena paradigmy“ pri pohľade na funkcie a ciele vzdelávacieho systému. V centre pozornosti má stáť žiak a servis, ktorý sa mu pri vzdelávaní poskytuje, nie škola alebo sieť škôl. Školy majú byť v prvom rade nie zamestnávateľmi učiteľov, a teda nástrojom na budovanie sociálnych istôt učiteľského zboru, ale prostredím, ktoré sa dokáže sústrediť na rozličné potreby detí a tínedžerov.

Po tretie, obzvlášť k odbornému školstvu je potrebné pristupovať s oveľa vyššou mierou pragmatizmu, a to nie v úzkom zmysle nekonečných debát o financovaní škôl a výške normatívov, ale vo všeobecnom zmysle významu odborného vzdelávania pri realizácii hospodárskej politiky a tiež politiky zamestnanosti v krajine. Školy treba prestať vnímať ako špeciálny, do seba uzavretý svet, ale naopak ako priestor so silným integračným potenciálom rôznych záujmov, ktoré spája spoločný vektor: budúci úspech krajiny.


Autorka je analytička a editorka Portálu o reforme vzdelávania | noveskolstvo.sk. Spolu s Fedorom Blaščákom zastupujúcim TREND Holding organizuje iniciatívu Verejná komisia pre vzdelávaciu politiku, ktorá bola odštartovaná v januári 2013.


Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 04/2013.Správa z druhého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/