Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

19.10.2007 | Viera Grohová, Juraj Droppa a Jana Némethová | Vláda a reforma

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 519/2006 Z. z.

/Materiál Ministerstva financií SR predložený na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 25. septembra 2007 je k dispozícii na stiahnutie tu./

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 519/2006 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. je súčasťou komplexu legislatívnych noriem fiškálnej decentralizácie, podľa ktorých sa realizuje systém financovania originálnych kompetencií obcí a vyšších územných celkov od 1. januára 2005. Nariadenie vlády určuje kritéria a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

Predmetom predloženého návrhu je v prvom rade zahrnutie do mechanizmu rozdeľovania celoštátneho výnosu dane z príjmov fyzických osôb cirkevné a súkromné základné umelecké školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia, ktoré boli do roku 2006 financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR a v roku 2007 účelovou dotáciou z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Predložený návrh zakladá nerovnosť vo financovaní základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a neštátnych (cirkevných a súkromných) základných umeleckých škôl a školských zariadení. Napriek tomu, že cirkevné a súkromné základné umelecké školy a školské zariadenia poskytujú služby vo verejnom záujme občanom miest a obcí rovnako ako základné umelecké školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, budú občania, ktorí sa rozhodnú pre cirkevnú alebo súkromnú základnú umeleckú školu (školské zariadenie) potrestaní tým, že štát bude prispievať na ich dieťa nižšou sumou, ako keby sa rozhodli pre štátnu (obecnú) základnú umeleckú školu (školské zariadenie).

Žiadame zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a neštátnych (cirkevných a súkromných) základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Pripomienka:

V článku I. ods. 2 písmeno c) návrhu nariadenia vlády zmeniť text tak, že bude obsahovať len jednu prílohu č. 3 spoločnú pre základné umelecké školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce aj pre cirkevné základné umelecké školy, súkromné základné umelecké školy, cirkevné školské zariadenia a súkromné školské zariadenia.

Vypustiť prílohu č.3a a prílohu č.3 upraviť tak, že bude obsahovať koeficienty pre všetky základné umelecké školy a školské zariadenia bez rozdielu zriaďovateľa.

Odôvodnenie:

Zákon c. 564/2004 Z. z. a nariadenie vlády SR c. 668/2004 Z. z. určujú spôsob a kritériá rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam a vyšším územným celkom. Tieto výnosy daní sú určené na financovanie originálnych kompetencií vrátane školských originálnych kompetencií, medzi ktoré patria aj základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a deti materských škôl.

Z objemu finančných prostriedkov z výnosu dane, ktoré dostanú obce, sa 40% rozdeľuje jednotlivým obciam podľa počtu detí v materských školách v obci a podľa počtu žiakov v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach v obci. Každé dieťa a každý žiak sa započítava určitou váhou podľa toho, ktoré z uvedených zariadení navštevuje. Váha žiaka je určená koeficientom, ktorý stanovuje, aký podiel z výnosu pripadá na žiaka.

Ak obec nemá materskú školu, základnú umeleckú školu a ani školské zariadenie, z tohto podielu výnosu dane nedostane žiadne prostriedky. Z čoho logicky vyplýva, že nositeľom finančných prostriedkov je žiak alebo dieťa, ktoré navštevuje základnú umeleckú školu alebo príslušné školské zariadenie. Počet žiakov v jednotlivých školských zariadeniach v obci je kľúčom k rozdeľovaniu výnosu dane pre školské originálne kompetencie, teda ak počet žiakov v zariadeniach bude klesať, bude sa úmerne znižovať aj objem finančných prostriedkov pre obec.

Novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktoré schválila Národná rada SR dňa 6.12.2006 priniesla zmenu financovania neštátnych školských zariadení v tom zmysle, že tieto zariadenia už nie sú financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva ale priamo z rozpočtov obcí. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve V § 6 odsek 12 priamo uvádza: „obec poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu (Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia.“

Zákon ďalej uvádza, že: „zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môže požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad.“

Priamo v zákone sa teda uvádza, že sa jedná o dotáciu na dieťa alebo žiaka. Na základe čoho predkladateľ novely nariadenia vlády teda robí rozdiel medzi deťmi a žiakmi, ktoré navštevujú neštátne alebo štátne školy a školské zariadenia? Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia sú školami a školskými zariadeniami podľa tých istých zákonov ako štátne školy a školské zariadenia. Neštátne školy poskytujú služby občanom vo verejnom záujme tak isto ako štátne školy. Na základe uvedeného by mal štát prispievať na výchovu a vzdelanie detí rovnako, bez rozdielu zriaďovateľa. Tento princíp zachováva aj zákon o financovaní škôl v súčasnej podobe a žiadame aby bol tento princíp zachovaný aj v prípade základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Dieťa alebo žiak má právo na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty na štátnych, súkromných alebo cirkevných školách a školských zariadeniach. Rovnako tak aj zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo na slobodnú voľbu vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa platných zákonov.

Ak by nariadenie vlády upravilo spôsob financovania neštátnych škôl tak, že by štát neprispieval na výchovu vzdelávanie detí, ktoré sa rozhodli pre neštátnu školu alebo školské zariadenie rovnako, ako na deti, ktoré sa rozhodli pre štátnu školu alebo školské zariadenie, obmedzil by tým ich slobodnú voľbu pri výbere školy a školského zariadenie.

PaedDr. Viera Grohová, Poprad,
Ing. Juraj Droppa, Banská Bystrica,
Mgr. art. Jana Némethová, Bratislava

Pripomienku bolo možné podporiť najneskôr do 15. októbra 2007 prostredníctvom internetového denníka change|net.sk. Znenie hromadnej pripomienky a zoznam podporovateľov nájdete tu.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/