Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

29.10.2009 | Branislav Pupala | Vláda a reforma

Nejdem riešiť otázku postavenia a funkcií alternatívnych škôl a ich modelov vzdelávania v súčasnom školskom systéme. Tieto školy a modely nemusia byť rozporným, rušivým či kultúrne destabilizačným prvkom v školských systémoch. Ich životaschopnosť je daná právom rodičov na voľbu vzdelávacej a socializačnej cesty ich detí.

Podstatná je otázka, či má táto rodičovská voľba šancu opierať sa o zodpovedné a zdôvodnené rozhodnutia a či nie je založená iba na povrchnom vnímaní lákavých ponúk alternatívneho vzdelávania. Relevantnosť tejto otázky signalizujú nejasné miesta alternatívneho vzdelávania rozvrstvené v troch rovinách: ideologickej, historickej a pedagogickej.

V ideologickej rovine ide o to, na čo u nás až v ostatnom období poukazujú analýzy niektorých alternatívnych škôl – pod pláštikom „radostnej“ a „na detské potreby orientovanej“ alternatívnej školy sa môžu nachádzať skryté svetonázorové ideológie, ktoré sú nielenže vzdialené našim tradičným kultúrnym hodnotám, ale nositeľmi týchto prúdov sú aj zámerne zahmlené, nedeklarované a v rámci uzavretého školského prostredia generujú potenciál ideologického totalitarizmu.

Historická rovina má u nás špecifickú, no o to významnejšiu povahu. Pre súčasníkov v postkomunistických krajinách sa fenomén alternatívneho vzdelávania objavuje až na sklonku dvadsiateho storočia, kedy pre mnohých prináša skratkovitú víziu na riešenie slabín dovtedajšieho „zošnurovaného“ školského systému.

Pedagogická rovina má veľa aspektov. Spýtajme sa však len na otázku, aký odborný pedagogický diskurz sa okolo alternatívneho vzdelávania u nás sformoval, aké postoje sugeruje verejnosti a ako môže napomáhať rozhodovaniu rodičov pri voľbe vzdelávacej cesty ich detí.

Ľahká cesta k novej identite

Ak spomínam proces formovania diskurzu u nás, mám na mysli ten, ktorý pochádza najmä z akademického prostredia, udržuje hlavný prúd pedagogického myslenia a je reprezentovaný väčšinovo akceptovanými odbornými textami z pedagogiky. A tu zisťujeme, že práve odborný pedagogický diskurz uvoľnil cestu povrchnému, neadekvátnemu a scestnému vnímaniu alternatívneho vzdelávania. Zasýtil verejnú mienku difúznou všeobecnou predstavou, že alternatívne vzdelávanie je opakom „tradičnej školy,“ hotovým modelom raziacim cestu reforme vzdelávania.

Koncom minulého storočia bola pre deformované prostredie akademickej pedagogiky akákoľvek novinka, prichádzajúca zo zahraničia, dostatočne atraktívna, aby zaplnila prázdne miesto po bezduchom socialistickom blúznení. Téma alternatívneho vzdelávania bola na tieto účely ako stvorená. Ponúkla najrýchlejšiu cestu nielen k podmanivému vyjadrovaniu sa o výchove a vzdelávaní, ale priniesla i viaceré inšpiratívne modely praktickej stránky vyučovania.

Atraktívnosť témy alternatívneho vzdelávania a jej rýchla asimilácia do pedagogického diskurzu súvisela aj so sebazáchovným pudom akademickej obce, keďže v nej vzrástla potreba vytvoriť si novú pedagogickú identitu. Ľahšie ako krvopotné dobiehanie zameškaného bolo prijatie jednoduchých, hotových a dobre komunikovateľných alternatívnych modelov, ktoré bez námahy a rýchlo umožnili odmietnuť jednotnú školu socialistického strihu a siahnuť po „inakosti“. Inovatívnosť za každú cenu sa stala pedagogickým imperatívom – identita bola príliš nalomená a času málo na to, aby sa dalo pochopiť, že alternatívne vzdelávanie je spravidla iba okrajovou záležitosťou, a podstatné sú najmä kľúčové medzníky vývoja hlavného prúdu pedagogického myslenia vo svete.

Skreslené reformné vízie

Alternatívnemu vzdelávaniu otvorila u nás dvere dokorán idea „humanizácie vzdelávania“. Popularitu získala ráznym vymedzením sa voči kritizovanej „tradičnej“ pedagogike. Priniesla dobre znejúci slovník a ušľachtilý obrat k „osobnosti dieťaťa,“ ktoré sa má stať „stredobodom úsilia a diania v pedagogickej činnosti,“ ktoré je „spoluautorom sebarozvoja,“ má sa „slobodne rozhodovať a hodnotiť“ v „klíme slobody, minimálnej direktívnosti a príjemného obrazu seba,“ pri uplatňovaní princípov „pedocentrického princípu výučby,“ „učenia sa osobným prežívaním“ či „otvoreného učenia“ spojeného s „objavovaním a vynaliezaním, tvorivým poznávaním a pretváraním,“ ako píše Š. Švec v Humanistickej didaktike a školovaní (1994). Tieto idey začali byť zovšeobecňujúco vnímané ako prototyp celkovej reformy vzdelávacieho prostredia škôl a získali priaznivý ohlas.

Napriek zjavnej odlišnosti prúdov alternatívnych škôl sa u nás vytvoril zovšeobecňujúci skreslený obraz alternatívneho vzdelávania, ktoré je nesprávne chápané ako monolitný model ostro kontrastujúci s kritizovanou „tradičnou“ školou. Nekritický a zjednodušený pohľad na alternatívne školy spôsobil, že obraz „humanistickej“ alternatívnej školy a ideálny obraz modernej „tradičnej“ školy sa navzájom prekryli, čo je prekážkou nielen pre diskurz o alternatívnych vzdelávacích modeloch, ale aj pre rozumné projektovanie školskej reformy.

Zlyhanie autority

Okrem toho, že v spoločnosti je vnímanie problémových oblastí „tradičnej“ školy i alternatívneho vzdelávania skreslené, narážame v pedagogickom i verejnom diskurze o alternatívnom vzdelávaní na ďalší problém, a tým je proces realizácie a legitimizácie „alternatív“ vo vzdelávaní.

V súčasnom systéme sa alternatívne modely realizujú na školách pod „odborným“ dohľadom štátu. Rodičia, žiaci i verejnosť sa preto nazdávajú, že nemajú dôvod pochybovať o účelnosti, efektívnosti a primeranosti alternatívnej výučby. Predtým, než možno alternatívne modely do školského systému celoplošne aplikovať, podliehajú totiž štátnej kontrole v režime tzv. „experimentálneho overovania“. Možno však hľadať objektivitu v procese odborného posudzovania experimentálneho overovania, ak presadzovateľmi a zároveň i hodnotiteľmi alternatívy bývajú spravidla tí istí experti? A nezriedka sú to práve tí, ktorí využili atraktívnu „alternatívnu skratku“ na vylepšenie svojho pedagogického imidžu.

Keď sa začali medializovať pochybnosti o ideologickej neutralite Waldorfských škôl, mnohí zo zvedavosti chytili do rúk knižku Alternatívne školstvo od M. Zelinu (1993, 2000). Ide u nás o prvú monografickú prácu o alternatívnych školách, pričom jej autor je pre verejnosť zaujímajúcu sa o školstvo, ako i pre značnú časť odbornej pedagogickej komunity, považovaný za najvýznamnejšiu autoritu slovenského pedagogického myslenia ostatného času. A to nielen myslenia „alternatívneho,“ ale i myslenia, ktoré reprezentuje a formuje slovenský pedagogický mainstream. Preto bolo pre mnohých sklamaním, že sa od tejto autority o waldorfskej pedagogike veľa nedozvedeli. Je až zarážajúce, s akým pokojom a blahosklonnosťou Zelina vykladá zblúdilú Steinerovu filozofiu ako „filozofiu človeka, ktorá ponúka odpovede na otázky o podstate človeka, zmysle ľudského bytia, ale aj na otázky, ako môžu vyučovanie a vzdelanie, či jednotlivé učebné predmety prispieť k tomu, aby sa dieťa zdravo a ucelene vyvíjalo,“ ako ho s jeho bludnou antropozofiou označuje za „významného mysliteľa v oblasti pedagogiky.“ Ak F. Šebej (in .týždeň 43/2006 – článok nájdete tu) po kritickej analýze pseudonáboženských bludov R. Steinera na margo Zelinovho výkladu Waldorfskej školy píše, že „v súvislosti so Steinerovým učením je to tragické nedorozumenie a úplné zlyhanie odbornej autority, ktorá by mala vzdelávací systém pred podobným vecami chrániť,“ nedá sa s ním nesúhlasiť.

Vyprázdnený experiment

Waldorfskú školu spomínam z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že v tomto školskom roku pre ňu končí režim experimentálneho overovania a v prípade kladného vyhodnotenia sa bude môcť šíriť po celom Slovensku. Toto záverečné vyhodnotenie si preto zasluhuje zvýšenú pozornosť. Druhý dôvod patrí do kategórie tzv. systémových otázok. Ako je možné, že centrálna autorita overuje zavádzanie pedagogických noviniek do praxe tak, že propagátor a garant alternatívnej školy nad ňou súčasne vykonáva i kontrolu, ako v prípade práve Waldorfskej školy a M. Zelinu? Deklarované snahy štátu o zabránenie prenikania sektárskych ideológií prostredníctvom ťažko čitateľných alternatívnych škôl pôsobia až komicky, keďže na pozíciu odborného garanta štát dosadil zapáleného propagátora alternatívneho vzdelávania. Ak má u nás takúto absurdnú podobu funkcia štátu, konkrétne rezortu školstva, ktorý má výlučnú právomoc formálne brániť zneužívaniu vzdelávania na pochybné ciele, je namieste nielen spochybnenie formálneho priebehu experimentálneho overovania, ale i jeho samotnej existencie. Štátna moc v pozícii „garanta“ inovácií vo vzdelávaní absolútne zlyháva.

Autor je profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 09/2009.


Súvisiace výstupy:

22. október 2009

Konzervatívny klub: Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/