Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

15.4.2016 | Jozef Miškolci, Lucia Kováčová, Zuzana Zimenová, Peter Dráľ, Miroslava Hapalová a Jarmila Lajčáková | Vláda a reforma

Sú naši študenti v škole šťastní? Spomedzi 64 krajín sú slovenskí žiaci spolu s českými a juhokórejskými na úplnom chvoste, teda medzi najmenej spokojnými.


(Text je analýzou šiestich odborníkov z oblasti školstva.)


Programové vyhlásenie vlády pre oblasť regionálneho školstva prináša niekoľko čiastkových vylepšení súčasného systému vzdelávania, vrátane navýšenia finančných investícií.

Vláda však očividne nemá ambíciu systémovo zmeniť vzdelávanie tak, aby bolo schopné podporiť talent a reagovať na potreby každého dieťaťa.

Naviac, vágnosť viacerých naformulovaných záväzkov a nedostatočne špecifikované ciele neumožnia ich odpočet a zhodnotenie.

Viac financií do školstva

V prvom rade je nutné oceniť, že vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje zvýšiť investície do rezortu školstva, ktoré je v pomere k ostatným rezortom a hrubému domácemu produktu dlhodobo podfinancované i v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.

Navýšenie financií do školstva umožní i navýšenie platov učiteľov, ktoré je nutné z hľadiska zvyšovania atraktivity učiteľského povolania, a teda i prilákania kvalitných uchádzačov do pedagogických študijných odborov a učiteľskej profesie ako takej.

Iniciatíva slovenských učiteľov však upozorňuje, že navrhované navyšovanie platov je iba symbolické a neodráža ani minimálne požiadavky učiteľov (namiesto požadovaných 140 eur, by mali byť učiteľské platy v nasledujúcom roku zvýšené v priemere len o 45 eur).

Kvalitné vzdelávanie pre všetkých

Taktiež je vhodné oceniť, že do programového vyhlásenia sa konečne dostal záväzok rozvíjania „inkluzívneho vzdelávania vo všetkých školách ako efektívneho nástroja na odstraňovanie sociálneho vylúčenia“.

Toto opatrenie je podporené cieľom skvalitniť diagnostiku a navýšiť počet odborných zamestnancov v školách ako napríklad asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov.

K úspešnejšiemu začleňovaniu detí z vylúčených rómskych lokalít do bežných základných škôl môže výrazne prispieť i podpora predprimárneho vzdelávania, pokiaľ sa budú všetky deti vzdelávať v materských školách už od troch rokov života.

Rómske deti ostávajú v špeciálnych školách

Programové vyhlásenie vlády SR však odignorovalo vyšetrovanie Európskej komisie a hrozbu žaloby Slovenska na Európskom súdnom dvore z dôvodu podozrenia z porušovania Smernice o rasovej rovnosti pre segregáciu (alebo zámerné oddeľovanie) rómskych žiakov od ostatných žiakov v školách.

Mnoho odborníkov a odborníčok v oblasti vzdelávania dlhodobo poukazuje na fenomén nadmerného a neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl (bývalých osobitných škôl) alebo špeciálnych tried v bežných školách namiesto toho, aby sa vzdelávali so všetkými ostatnými deťmi v hlavnom vzdelávacom prúde.

Zatiaľ čo vzdelávací systém na Slovensku vyčleňuje až 6,4 % všetkých žiakov do špeciálneho alebo oddeleného prúdu vzdelávania, priemer Európskej únie je iba 2,2 % detí vzdelávaných v špeciálnom školstve.

Zo všetkých detí v systéme špeciálneho školstva na Slovensku pritom tvoria rómski žiaci 60 až 80 %, čo sa nedá vysvetliť iným spôsobom ako systémovou charakteristikou, na ktorej sa podieľa množstvo faktorov a ktorej odstránenie leží na pleciach vlády.

V programovom vyhlásení sa žiaľ nadmerné smerovanie rómskych detí do špeciálneho vzdelávania redukuje na problematiku diagnostiky, čo je síce jednou z príčin tohto stavu, zďaleka však nie jedinou.

Vláda teda opäť vysiela jasný signál, že odstránenie segregácie rómskych detí a ich nadmerného oddeľovania do špeciálneho školstva nepovažuje za jednu z priorít, a to napriek tomu, že špeciálne školy neposkytujú rovnocenné vzdelanie a systematicky vychovávajú skupinu absolventov s obmedzenou šancou uplatnenia sa na trhu práce.

Inkluzívne vzdelávanie skôr ako prídavok, nie ako nová perspektíva

Ako už bolo povedané, programové vyhlásenie vlády zmieňuje cieľ rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

Tento cieľ však bez záväzku výrazne redukovať podiel detí vzdelávaných v špeciálnom školstve a rôzne formy segregácie rómskych detí (priestorovej, organizačnej, fyzickej, symbolickej alebo inštitucionálnej) pôsobí ako prázdna fráza bez obsahu.

Vyznieva ako nevýznamný prídavok k celej spleti ďalších cieľov, pričom si tvorcovia programového vyhlásenia evidentne neuvedomujú jeden dôležitý aspekt. Inkluzívne vzdelávanie znamená úplne nový prístup k všetkým deťom.

Je nielen nástrojom na začlenenie detí z rómskych lokalít do bežného kolektívu rovesníkov, ale je zároveň cestou, ako vyjsť v ústrety každému žiakovi v triede a rozvinúť jeho potenciál.

Preto inkluzívne vzdelávanie nemá šancu byť realizované a uplatňované v praxi, pokiaľ nebude brané ako úplne nová perspektíva pre celé školstvo, ktorá musí byť zohľadnená vo všetkých jeho oblastiach.

Teda v spôsobe financovania, hodnotenia žiakov, vzdelávania pedagogických pracovníkov, zaraďovania detí do špeciálneho školstva, a zároveň vhodnej podpory všetkých detí v bežných triedach.

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania

V neposlednom rade, programové vyhlásenie vlády sa v oblasti regionálneho školstva zaoberá veľkým množstvom tém.

Napríklad platmi učiteľov, výsledkami v čitateľskej alebo matematickej gramotnosti, uplatniteľnosťou absolventov na trhu práce, učebnicami, či administratívnou záťažou učiteľov. Hoci ide nepochybne o dôležité opatrenia, to najpodstatnejšie však akoby z programu úplne vypadlo.

Záväzok, že deti budú skutočne v samotnom centre vzdelávacieho procesu a že ich záujmy, talenty, túžby a pocity nebudú prekrývať prevádzkové potreby škôl, učiteľov alebo budúcich zamestnávateľov.

Pri testovaní OECD PISA 2012 položili 15-ročným študentom jednoduchú otázku, či sú v škole šťastní a spokojní. Spomedzi 64 krajín ostali slovenskí študenti spolu s českými a juhokórejskými na úplnom chvoste, teda medzi najmenej spokojnými v škole.

Výskum pri tom už dlhodobo poukazuje na súvislosť medzi pocitmi spokojnosti detí v škole a ich motiváciou sa učiť a dosahovať lepšie študijné výsledky.

Bolo by teda asi na čase, aby sa vlády okrem záujmov všetkých zainteresovaných aktérov v školstve ako napríklad učiteľov, rodičov, samospráv, či zamestnávateľov začali zaoberať primárne tými, komu by malo naše školstvo hlavne slúžiť a koho by malo obohacovať, teda deťmi.

Autori a autorky analýzy:

Jozef Miškolci (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI)

Lucia Kováčová (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI)

Zuzana Zimenová (Nové školstvo)

Peter Dráľ (Kampaň Chceme vedieť viac)

Miroslava Hapalová (Člověk v tísni)

Jarmila Lajčáková (Centrum pre výskum etnicity a kultúry)

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/