Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

18.3.2015 | Veronika Adamčíková | Vláda a reforma

Približne v polovici februára zverejnil Štátny pedagogický ústav (ďalej ŠPÚ) takzvaný Inovatívny Štátny vzdelávací program (ďalej ŠVP) pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, ktorý má byť platný od 1. 9. 2015. Dovolím si zamyslieť sa nielen nad obsahom samotného ŠVP, ale aj nad procesom, akým jeho príprava z pohľadu odbornej verejnosti prebiehala.


ŠPÚ spustil v rámci prípravy nového ŠVP tzv. verejnú diskusiu k navrhovanému obsahu s možnosťou pripomienkovania tohto obsahu. Vyjadriť sa k obsahu bolo možné do 31. 10. 2013. Očakávala som, že verejná diskusia s možnosťou pripomienkovania znamená, že pri zadávaní mojej pripomienky uvidím aj pripomienky ďalšej odbornej verejnosti ku konkrétnemu predmetu. Nebolo to tak. Pripomienka sa dala cez formulár na stránke ŠPÚ iba poslať a to bez možnosti informácie o ostaných pripomienkach (počet, obsah pripomienok).


Doteraz nevieme čo presne sa dialo potom. Koľko pripomienok k jednotlivým predmetom prišlo? Akým spôsobom boli vyhodnocované a nakoľko boli akceptované? Od jesene 2014 sme počúvali, že do Vianoc 2014 bude nový ŠVP zverejnený. Môžeme sa iba pýtať, čo ministerstvo školstva zdržalo tak, že nový ŠVP bol zverejnený až v polovici februára.


Takisto sa môžeme pýtať, kedy bude o možnom obsahu vzdelávania skutočná verejná diskusia? Kedy budú pripomienky k obsahu vzdelávania verejne dostupné? Kedy bude verejne dostupná diskusia, do ktorej sa môže zapojiť nielen odborná verejnosť, ale aj rodičia žiakov? Kedy bude verejne známy spôsob vyhodnocovania pripomienok z verejnej diskusie?


Pokiaľ ide o samotný obsah „inovovaného ŠVP“, treba konštatovať, že sa opätovne vrátilo rozdelenie hodín v učebnom pláne podľa ročníkov, ktoré predchádzajúca zmena rozdelila do stupňov.


Na 1. stupni ZŠ pribudla prvouka, ktorá bola pred niekoľkými rokmi vypustená. Pridalo sa niekoľko hodín slovenského jazyka a literatúry a takisto matematiky, čo oceňujem, pretože na 1. stupni by sa mali žiaci naučiť hlavne riadne čítať spolu so základmi čítania s porozumením a naučiť sa, pochopiť i upevniť základy počítania (porovnávanie, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, propedeutika zlomkov a geometrie).


Na strane druhej, samozrejme, klesol počet voliteľných hodín na približne 10%. Zásadný obsah vzdelávania, až na niektoré malé zmeny či kozmetické úpravy, ostal v podstate nezmenený.


Čo je pre mňa ťažko pochopiteľné, je obsah predmetu pracovné vyučovanie, ktoré už na 1. stupni definuje, napr. v oblasti technického konštruovania také obsahové štandardy, ktoré sú pre žiaka v súvislosti s obsahom iných predmetov príliš náročné. Takisto sa pýtam kompetentných, aký pedagóg môže tento predmet na 1. stupni vyučovať?


2. stupeň prináša aj niekoľko pozitívnych zmien ako je mierne zvýšenie počtu hodín slovenčiny, matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky, čo samozrejme znížilo počet voliteľných hodín na približne 15%.


Podľa základného porovnania v súčasnosti platného ŠVP a toho inovovaného sú zmeny v obsahu vzdelávania takisto mierne – tu i tam sa niečo málo pridalo, rozšírilo. Mnohé nelogické veci, ktoré boli súčasnému ŠVP vyčítané, však ostali aj v inovovanom znení: rozbité tematické celky do viacerých ročníkov, napr. gramatické kategórie v slovenčine, nelogická nadväznosť tematických celkov, napr. výučba desatinných čísel pred zlomkami v matematike, budovanie matematického aparátu nie je v súlade s potrebami prírodovedných predmetov.


Kraľuje tomu predmet technika, ktorý miestami požaduje od žiakov výkony na úrovni stredoškoláka napr. vo finančnej gramotnosti, v technickej dokumentácii alebo v elektronike. Kým sa žiak v 6. ročníku ešte len oboznamuje so základmi fyziky, na technike má zvládnuť zapájať jednoduché elektrické obvody. Nasleduje opäť otázka, kto bude tento premet učiť, pretože podľa jeho obsahu by to mal byť súčasne matematik, ekonóm, fyzik, technik, stavbár.


Odpoveď na otázku v názve článku je NIE. Celkový pohľad na nový ŠVP je jednoznačný – žiadna zásadná inovácia neprebehla. Z pohľadu procesu reformy vzdelávania sú zmeny zapracované doň len kozmetické úpravy v jednotlivých predmetoch, ktoré nijakým spôsobom nedokázali odstrániť tie problémy, ktoré boli a sú aktuálne platnému VP vyčítané. To, čo začala tzv. Mikolajova reforma, lepšie povedané deforma v roku 2008, pokračuje ďalej len s malými úpravami. Žiaci vedia čoraz menej a úroveň ich zručností alebo kompetencií má klesajúcu tendenciu. A dôsledok tejto re/deformy už začína byť viditeľný nielen na výsledkoch medzinárodných prieskumov ale aj na trhu práce.


Príde niekedy čas skutočnej reformy vzdelávania? Takej, ktorá bude obsahovať logické kroky reformy, ako je skutočné poznanie stavu vzdelávania, stanovenie toho, čo je potrebné zmeniť, stanovenie cieľov vzdelávania a až následne vypracovanie kurikulárnej koncepcie? Samozrejme, súbežne s týmto procesom musí prebiehať široká verejná odborná aj laická diskusia. Nedokážem pochopiť, prečo sa procesu reformy vzdelávania nemôžeme učiť od krajín, ktoré ich už majú úspešne niekoľko za sebou.


Autorka je riaditeľka Pedagogického vydavateľstva Didaktis.
Protestný list maďarských pedagógov ministrovi školstva


Inovovanými štátnymi vzdelávacími programami pre základné školy (stupne vzdelávania ISCED 1 a 2), ktoré boli schválené ministerstvom 6. februára 2015, sa dňa 21. februára 2015 na svojom zasadnutí zaoberal aj Celoštátny výbor Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku.


V protestnom liste (na stiahnutie v PDF tu) sa okrem iného o „inovovaných ŠVP“ píše, že „žiaľ nenapĺňajú očakávania, skôr naopak,“ keďže podľa maďarských pedagógov „došlo k výraznému zníženiu disponibilnej časti, t. j. že v značnej miere došlo k obmedzeniu tvorby miestnej, individuálnej časti ŠkVP (školský vzdelávací program, pozn. ed.) a k posilneniu povinnej, centrálnej časti obsahu. De facto ide o (re)centralizáciu obsahu vzdelávania.“


Maďarskí pedagógovia na Slovensku kladú otázku, či „má ešte vôbec význam tvoriť školské vzdelávacie programy“ a ďalej uvádzajú, že „v rámcových učebných plánoch pre ZŠ s vyučovacím jazykom národností je pre vyučovanie materinského jazyka a literatúry stanovená hodinová dotácia, ktorá je pre školy s vyučovacím jazykom maďarským neprijateľne nízka.“


Zároveň však podľa nich platí, že „žiaci na školách s VJM (vyučovací jazyk maďarský, pozn. ed.) majú počas štúdia na ZŠ o 7,3 % viac povinných hodín, t.z. sú značne preťažení v porovnaní s ich rovesníkmi, navštevujúcich školy s VJS (vyučovací jazyk slovenský, pozn. ed.).“ Požadujú tiež „za nevyhnutné zvýšiť hodinovú dotáciu vyučovania materinského jazyka na 1. st. ZŠ“.


Maďarskí pedagógovia na Slovensku uvádzajú, že od slovenských učiteľov - kolegov by potrebovali pochopenie, podporu a pomoc.


Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/