Školstvo

6.3.2007 | Branislav Pupala a Zuzana Humajová | Publikácie

Autori predkladajú základné údaje o fungovaní, perspektívach a bariérach rozvoja slovenského školstva. Sústreďujú sa najmä na regionálne školstvo, kde charakterizujú zmeny v jeho financovaní s prihliadnutím na pôvodné princípy spravodlivého rozdeľovania financií podla žiakov. Osobitnú pozornost venujú viacerým aspektom reformného procesu v školstve a prioritám, ktoré do tohto procesu prinieslo nové vedenie rezortu. Opisujú opatrenia, ktoré by mali prispieť k profesijnému rozvoju pedagogických pracovníkov. V oblasti vysokého školstva problém kvality vzdelávania otvárajú najmä cez faktor garantovania študijných programov.


Štúdia Školstvo, ktorej autorom sú Branislav Pupala, profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite, a Zuzana Humajová, analytička KI, je vo formáte PDF dostupná tu.


Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Publikácie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Kľukaté cesty k inklúzii

Na každom dieťati záleží | Obec - škola - mediácia

Novinky z kampane Chceme vedieť viac

Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva

Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

O krok bližšie k inklúzii

Školy v prúde reforiem

Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Publikácia:
Reforma školstva v súvislostiach

Štúdia:
Reforma školstva v spoločenskom kontexte

Stratégia reformy školstva

Školstvo

Publikácia: Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách

Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)