Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

8.7.2008 | Oľga Zápotočná | Vláda a reforma

Edičný plán učebníc, ktoré budú od budúceho školského roka, kedy sa spúšťa obsahová reforma, financované z peňazí daňových poplatníkov, bol schválený a zverejnený (nájdete ho tu).

Skúmať, ako prebehol proces rozhodovania o vybraných tituloch a vydavateľoch už asi nemá zmysel, aj keď je to proces plný pochybností. Nejasnosti a otázky, ktoré sa na jeho pozadí vynárajú, presahujú rámec mojej odbornosti, takže ich posúdenie ponechávam na iných. To, čomu by som sa chcela venovať a čo si trúfam posúdiť je jedno z „rozhodujúcich kritérií výberu“ (UN, 20, str. 28 – vo formáte PDF dostupné tu), kritérium „obsahu a kvality“ v prípade učebníc počiatočného čítania a písania, keďže nielen ich obsah a kvalitu, ale aj históriu veľmi dôverne poznám. Tá „víťazná,“ ktorá sa od septembra 2008 ako jediná dostane do školských lavíc, je šlabikár autorov A. Hirková – M. Nemčíková z Vydavateľstva Aitec, ktoré mimochodom nepoznám, tak ako ho nepozná väčšina učiteľov. (Slovenská národná knižnica neeviduje do apríla 2008 – okrem niekoľkých písaniek pre 1. ročník ZŠ od vyššie uvedených autoriek – zatiaľ žiadnu inú učebnicu z jeho produkcie). Šlabikár bol vybraný na základe toho (tamtiež), že používa „vysoko efektívne, overené a praxou potvrdené metodické postupy,“ vyhovujúce všetkým deťom („v celom spektre populačného ročníka“). S tým, až na jednu výnimku, v celku súhlasím, keďže viem (v prípade, že naozaj pôjde o upravené vydanie šlabikára Lipka manželov Nemčíkovcov), že ide o šlabikár, ktorý postupuje desaťročiami overenou hláskovou analyticko-syntetickou metódou. Tá výnimka sa týka len tej „efektívnosti,“ ktorá – ak by sme ju posudzovali z dlhodobejšej perspektívy, s odstupom času, napr. na konci prvého stupňa ZŠ – asi nie je až taká vysoká. Myslím, že výsledky štúdií čitateľskej gramotnosti našich štvrtákov (PIRLS 2001, 2006) to čiastočne dokumentujú. Napriek tomu sa nedá poprieť, že šlabikár sa od začiatku 90-tych rokov úspešne používa a aj dnes má v radoch učiteľov svojich priaznivcov, ktorí ho – aj keď len v menšinovom náklade – odoberajú. Zrejme aj preto, že im tento tradičný a zaužívaný postup plne vyhovuje, keďže sú naňho zvyknutí a majú s ním bohaté skúsenosti.

Z odborného posudku nemenovaného autora (uverejneného v UN č. 20) však vidno, že šlabikár prešiel – okrem zmeny vydavateľa a prvého autora i viacerými úpravami, takže je otázne, či je platnosť schvaľovacej doložky, na základe ktorej bol do edičného plánu zaradený (z roku 1996), oprávnená. Isté pochybnosti vyvolávajú aj viaceré sporné tvrdenia recenzenta, ktorý konštatuje, že metodický postup je nastavený na „priemerného žiaka,“ resp. dbá na to, aby sa „slabší žiak nemusel konfrontovať s výkonmi spolužiakov, ktorí dokážu viac...“. Nie je totiž jasné, ako sa bude pristupovať k tým ostatným, podpriemerným ale najmä nadpriemerným žiakom? Alebo, či je takéto nastavenie v súlade s deklarovanými zámermi školskej reformy? Aj keď sa na inom mieste spomína istá podpora diferencovaného prístupu, táto časť materiálu je ešte len v štádiu prípravy. „Zaujímavejšie“ sú však ďalšie novinky, ako napr. tá, že pri preberaní nových hlások (so všetkými písmenami) sa údajne majú využívať „pravidelne a premyslene sa opakujúce postupy... bez nutnosti používať pomocné obrázky,“ hoci neskôr sa v posudku spomína „maľovaná abeceda, pomocou ktorej bude možné vyhľadať i neznáme – ešte nepreberané písmená, čo im umožní čítať slová s doteraz neprebranými písmenami“. Okrem toho sa – „s potešením“ – dozvedáme, že v prípravnom období sa bude pracovať s veľkou tlačenou abecedou a dôraz sa bude klásť na rozvoj sluchového vnímania, s osobitným dôrazom na nácvik slabiky... a pod. S potešením o týchto zaujímavostiach píšem v úvodzovkách z dôvodu, ktorý možno pochopia len tí, ktorí poznajú iný – donedávna ešte štátom hradený šlabikár – autoriek K. Štefekovej a R. Culkovej, ktorý sa do edičného plánu nedostal (šlabikáre, ktoré uvádza www.edicny-portal.sk nájdete tu). Tí totiž za uvedenými (zvýraznenými) postupmi pravdepodobne spoznávajú rukopis a podstatné znaky metodického postupu autoriek tohoto šlabikára, ktorý – aj vďaka týmto a mnohým ďalším mimoriadne významným a zásadným inováciám – získal jednoznačné víťazstvo v ostatnom právoplatnom konkurznom konaní v roku 2007. Priniesol totiž úplne novú koncepciu, ktorá pri zachovaní všetkých podstatných a osvedčených prvkov tradičnej hláskovej analyticko-syntetickej metódy, kompenzuje prakticky všetky jej najväčšie nedostatky (Zápotočná, 2001/2002). Táto koncepcia – autorizovaná prvým vydaním metodického materiálu „Učíme sa čítať“ (Štefeková, Culková, 2001) – prešla po prvom vydaní v podobe šlabikára (2001) serióznym experimentálnym overovaním. Uskutočnilo sa na rozsiahlej vzorke žiakov 1. ročníka z viacerých slovenských základných škôl prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov a prinieslo veľmi dobré výsledky (Mancová a kol., 2002). Napriek tomu táto koncepcia ešte niekoľko rokov trpezlivo bojovala so štátnou administratívou o svoje miesto v školských laviciach, z ktorých sa teraz – vďaka tej istej administratíve – po uplynutí jedného školského roka – opäť vytratí.

Učitelia, ktorí ho vyskúšali, vyjadrujú svoje postoje a skúsenosti na viacerých miestach i odborných fórach, (niekoľko ukážok takýchto výrokov uvádzam v prílohe bez ďalšieho komentára), žiaľ, na ich názory sa pri tvorbe edičného plánu nikto nepýtal. Štátna administratíva rozhodla a učitelia sa musia zmieriť s tým, čo určila. Aj keď verím a dúfam, že nájdu spôsob a prostriedky, aby na to neboli odkázaní.

Aby to však na záver nevyznelo sentimentálne, rada by som sa vrátila späť k tomu podstatnému. Otvorene priznávam, že tým, čo tu píšem, vyslovujem nielen veľké sklamanie, ale najmä podozrenie z nekorektnosti a netransparentnosti procesu výberu učebníc, a v prípade – aj keď ešte nepublikovaného šlabikára – aj z plagiátorstva. Domnievam sa, že viacerých podobne sklamaných čitateľov UN by zaujímalo, na základe čoho bola učebnici, ktorá mimochodom ani v minulosti v žiadnom konkurze nezvíťazila, uznaná stará schvaľovacia doložka a vydavateľstvu, ktoré ešte prakticky žiadnu učebnicu nevydalo, vyslovená taká dôvera? Na základe akého renomé si zaslúžilo takú lukratívnu štátnu objednávku? Som totiž presvedčená, že ak by proces výberu štátom financovaných učebníc prebiehal v súlade s platnými zákonmi (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a autorsko-právnym zákonom č. 618/2003 Z. z.), na ktoré sa nová smernica o učebniciach a pomôckach (č. 2/2008-R) priamo odvoláva, minimálne s touto konkrétnou voľbou boli spojené vážne problémy.


Doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV.

Pôvodne písané pre Učiteľské noviny (UN).


Na ilustráciu uvádzam výber niekoľkých anonymných i neanonymných výpovedí učiteľov:

  • „Musím priznať, že po skúsenostiach so šlabikármi Virgovičeovej a Nemčíkovcov je toto úplná bomba! Všetko je v ňom iné – metódy, postupy, grafika, navyše je tvorivý. Obsahuje veľa zaujímavých úloha a hier – taktiež podporujúcich tvorivosť. Zaujímavé je využívanie nápovedných obrázkov .... Objednávam tento šlabikár“, ZŠ B.Bystrica, 6. 3. 2007;
  • „My sme používali šlabikár Lipka a som nesmierne rada, že je to minulosťou. Od septembra sme objednali šlabikár Štefekovej a Culkovej. ...Suplovali sme skostnatenú metódu začiatočného čítania a písania pomocou vlastného inovačného prístupu... Nový šlabikár sa konečne prispôsobil pregramotným skúsenostiam našich 6-ročných detí. Autorkám nového šlabikára volám BRAVO!“, ZŠ Šurany, 6. 3. 2007;
  • „V tomto školskom roku pracujeme s Vaším šlabikárom. Od začiatku má od nás len pozitívne hodnotenie: Výborne vypracované tzv. predšlabikárové obdobie, v ktorom sa deti naučia čítať a písať veľké tlačené písmená, čo tvorí kvalitný základ pre ďalšiu prácu. Nápovedné obrázky na každej dvojstrane umožňujú neustálu zrakovú fixáciu písmen..... Tento šlabikár naozaj umožňuje diferencovaný prístup k žiakom, na hodinách nenastávajú tzv. hluché chvíľky, každý žiak je stále zamestnaný a pritom môže pracovať svojim individuálnym tempom.... Vynikajúca príručka, ktorá pomôže tak začínajúcemu učiteľovi ako aj učiteľovi s dlhoročnou praxou“. (A. Ivanová, D. Hlavajová, ZŠ a MŠ Nižná, máj 2008);
  • „So šlabikárom K. Štefekovej sa mi pracuje veľmi dobre... Pri správnom používaní a dodržiavaní jednoduchých zásad autorkinej metódy sa naučilo každé dieťa bezproblémovo čítať.... Myslí na všetko, čo je potrebné pre zvládnutie čítania... Deti sa naučili čítať v škole a čítajú radi. Rodičia sú milo prekvapení a ja, ako pedagóg som veľmi rada, že som mohla učiť z kvalitného šlabikára.... Je doslovne „ušitý na mieru“ pre deti.... vďaka úlohám sa deti rozvíjajú a posúvajú ďalej.... Informáciu o nemožnosti výberu som najprv považovala za nevhodný vtip. Veď mať na Slovensku šlabikár takejto vynikajúcej kvality a zároveň zviazané ruky pedagóga k nemožnosti využiť ho, to je skutočne krok späť“. (PaedDr. Lucia Zachardová);
  • „Veľmi pozitívne hodnotím inovačné metódy uplatnené v šlabikári, čítanke a písankách pre 1. ročník od autoriek K. Štefekovej a R. Culkovej.... Nápovedné obrázky – u iných autorov sa vyvodzuje písmeno len raz, tu si dieťa vyhľadáva písmeno neustále, podľa vlastnej potreby.... poskytuje k kľúč k čítaniu ...deti dokázali čítať aj viacslabičné slová .... naučili sa čítať v škole....“ Ďalej vyzdvihuje: „Zažívanie úspešnosti a sebadôvery, pochopenie obsahu slov a viet, tvorbu kreslených príbehov, jazykolamov, komiksov, uplatňovanie humoru, dramatizáciu, využitie logického myslenia“ a pod.;
  • Z listu adresovaného vydavateľstvu Orbis Pictus Istropolitana: „Viem, že Vaša organizácia nezodpovedá za rozhodnutia ministerských úradníkov..... šlabikár Štefekovej sme vyskúšali v minulom roku a kolegyne si ho veľmi pochvaľujú. So šlabikárom Lipka nemáme žiadne skúsenosti a ani teraz nemáme záujem. Nechápem, prečo iba tento jediný dostal prednosť pred inými, za ktoré treba platiť. Prečo niekto zrazu tresce školy, ktoré chcú ísť vlastnou cestou, podľa overených postupov a doteraz si mohli vyberať? Že by to bola tá slávna reforma – nedomyslená, nepripravená, zmätočná...? Prepošlite prosím tento e-mail tomu, alebo tým, ktorí sú za to zodpovední..“ Mgr. Valéria Černohorská, riaditeľka školy Liptovská Teplička.


Použité zdroje:

Zápotočná, O.: Učíme sa čítať. Slovenský jazyk a literatúra v škole. 48, 1-2, 2001/2002, str. 53 – 55.

Mancová, M., Kollárik, K., Marušincová, E., Zápotočná, O.: Záverečná správa z overovania experimentálnej učebnice Šlabikár pre 1. roč. ZŠ. Bratislava: ŠPU, 2002.

Štefeková, K., Culková, R.: Učíme sa čítať. Pracovný zošit a Metodické poznámky k elementárnemu čítaniu. Orbis Pictus – Istropolitana, Bratislava, 2001.

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/