Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

3.4.2017 | Peter Dráľ | Vláda a reforma

Ministerstvo školstva posunulo návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) pod názvom Učiace sa Slovensko na verejnú diskusiu. Dokument pripravený tímom odborníkov na takmer 230 stranách načrtáva, aké zmeny by sa mali udiať a aké opatrenia na to treba prijať vo výhľade presahujúcom súčasné volebné obdobie.


Odhliadnuc od všetkých čiastkových návrhov v ňom jedno konštatovanie akoby stálo nad takmer všetkými ostatnými:


Pri súčasnej úrovni financovania výchovy a vzdelávania nie je možné očakávať zlepšenie kvality školstva, ani zvýšenie záujmu o učiteľské povolanie, ani zlepšenie materiálnych podmienok škôl ani vytvorenie dostatočných odborných tímov schopných pomôcť učiteľovi zvládnuť výchovu a vzdelávanie detí s rozličnými vzdelávacími potrebami.“ (Učiace sa Slovensko, s. 148)


Ten istý dokument na tej istej strane však konštatuje, že systematická analýza výdavkov na vzdelávanie ani systému jeho financovania neexistuje.


Medzitým minister financií zopakoval, že v tomto roku aj celom volebnom období sa budú zvyšovať výdavky na školstvo, avšak iba samotné nalievanie peňazí automaticky nezvýši jeho kvalitu. Preto práve prebieha revízia výdavkov aj v tomto rezorte, aby bolo jasnejšie, na čo sa peniaze používajú. Minister zároveň odmietol zvyšovať objemy na čiastkové opatrenia (napríklad viac asistentov v školách) iba na základe požiadaviek škôl či ministerstva a bez zhodnotenia ich efektov.


Doposiaľ zrejme nebola dilema reformy slovenského školstva pomenovaná jasnejšie. Je nevyhnutné najprv zvýšiť objemy financií, aby systém prestal chradnúť a prinášať neuspokojivé  výsledky? Alebo treba najprv urobiť výrazné zmeny, aby sme aj naďalej neliali peniaze do nefunkčného systému?


Ak sa však začneme rozprávať o zmene systému, do hry nevyhnutne vstúpi aj ministerstvo vnútra, cez ktoré dnes prechádza podstatná časť financií určených na vzdelávanie. No spolu s ním sa otvorí aj otázka celkovej architektúry verejnej správy na Slovensku, ktorú má práve tento rezort na starosti, a do ktorej je aj riadenie školstva zabudované. Otvoria sa teda aj otázky kompetencií samospráv na miestnej a regionálnej úrovni a štátnej správy v centre aj v území.


Kapitola sama osebe


Témy riadenia a financovania sú v Učiacom sa Slovensku rozpracované vo štvrtej kapitole. Presnejšie, niektoré z nich sú načrtnuté ako stručné návrhy opatrení. Kapitola postupuje od financovania cez kompetencie až po sieť škôl.


Pasáže o financovaní sú postavené na dvoch základných požiadavkách – väčšom objeme peňazí a väčšej efektívnosti ich vynakladania. Nezaoberajú sa otázkou kvality, ktorá má byť takto zabezpečená a vyhodnocovaná. Po nich nasledujúce pasáže o riadení deklarujú rešpektovanie princípov decentralizácie a subsidiarity, no zaoberajú sa takmer výlučne riadením v centre a na úrovni školy. Ucelený návrh na rozdelenie zodpovedností a kompetencií medzi týmito úrovňami, teda na strane územnej samosprávy a iných zriaďovateľov a tiež štátnej správy, zostáva nejasný.


Napokon, pri školskej sieti sa dôraz kladie na analýzu kapacít v spojitosti s demografickým vývojom aj právami národnostných menšín, no v zozname návrhov nie je žiaden, ktorý by pomenoval kľúčovú vec: aká veľkosť školy je optimálna, aby mohla poskytovať kvalitné vzdelávanie so štandardným personálnym obsadením aj materiálnym vybavením, a aby bola zároveň efektívna pre systém aj primerane dostupná pre učiacich sa? V tejto „rovnici“ sú totiž všetky kľúčové neznáme slovenského školského systému, bez rozlúsknutia ktorých sa dopredu nepohneme.


Netriviálna postupnosť


Ak by bolo Učiace sa Slovensko vo svojej štvrtej kapitole konzistentné s filozofiou celého dokumentu, aby napríklad „vzdelávacie príležitosti boli celoživotne dostupné pre každého jednotlivca, ich dostupnosť bola zabezpečená rovným prístupom k vzdelávaniu a v prípade potreby aj opatreniami na vyrovnávanie šancí“ (s. 3), návrhy opatrení by v tejto kapitole boli radené presne opačne.


Najprv by sa zadefinovali „výkony“, podmienky a štandardy, ktoré sa štát zaväzuje pri poskytovaní vzdelávacích príležitostí každému jednotlivcovi naplniť (nielen) vo formálnom vzdelávaní. Následne by sa vymedzila optimálna sieť poskytovateľov, ktoré tieto výkony „dodajú“ v požadovanej kvalite a budú zároveň primerane dostupné s ohľadom na sídelnú štruktúru krajiny. Základný štandard by sa jasne zadefinoval a nastavili by sa mechanizmy na jeho vyhodnocovanie u jednotlivých poskytovateľov. Podľa nastavenia siete aj parametrov hodnotenia by bolo možné posúdiť, kto má o čom a na akej úrovni rozhodovať, aby bol aj štandard naplnený, aj riadenie efektívne. A na základe toho by boli vyčíslené potrebné náklady i navrhnuté funkčné mechanizmy na ich prerozdeľovanie.


Zjednodušene povedané, najprv si poviem, akú prácu, v akej kvalite a za akých podmienok treba vykonať, potom to vyčíslim a následne požadujem dodatočné zdroje, ak tie súčasné nie sú dostatočné. Namiesto toho je štvrtá kapitola napísaná v logike – spočítam si, koľko mám, i keď už teraz „viem“, že nemám dosť, niečo v centre a na úrovni škôl zreorganizujem, do kompetencií medzi týmito úrovňami však radšej nerýpem, a popri tom už nejako „poriešim“ aj sieť škôl. Z kapitoly nie je jasné, čo treba urobiť najskôr a v nadväznosti na čo ďalšie, a preto reálne hrozí riziko, že sa zo všetkého urobí niečo, no bez jednotiaceho princípu a vhodnej postupnosti.


Čo čomu predchádza a ako na seba jednotlivé kroky nadväzujú, nie je triviálna záležitosť. Je to otázka vnútornej logiky, ktorá určí podobu aj manažment reformy a v konečnom dôsledku aj jej úspech či neúspech.


Rozlúskne dilemu akčný plán?


Nie je nevyhnutne na škodu, ak pri tvorbe prvotného konceptu reformy na chvíľu odložíme otázky nákladovosti a efektívnosti na bok. Striktné finančné limity by totiž mohli už v zárodku zastaviť uvažovanie o takých riešeniach, ktoré by mohli priniesť lepšie výsledky, i keď za viac peňazí v systéme, ktorý vykazuje znaky dlhodobého podfinancovania. Na druhej strane, ak sa otázka nákladov, posúdenie ich využitia a dopadu na výsledky nezohľadní vôbec, mnohé návrhy zostanú len v rovine zbožných želaní.


Ak v súčasnosti prebieha verejné pripomienkovanie Učiaceho sa Slovenska a zároveň analytici ministerstva financií podrobujú výdavky rezortu revízii, je viac než žiaduce tieto dva procesy prepojiť.


Oddelenie koncepčnej prípravy od ekonomickej analýzy by v ďalších fázach nebolo múdre ani šťastné, pretože ani ekonómovia, ani realizátori školskej reformy nenájdu naozaj dobré riešenia bez pomoci tých druhých. Lepšie výsledky žiakov prídu, až keď sa obe strany zhodnú na vyváženom nastavení kvality a efektivity poskytovaného vzdelávania.


Ak bude NPRVV v nejakej podobe prijatý vládou aj parlamentom, a súčasne bude jasné, na čo presne vo vzdelávaní plynú peniaze a s akým efektom, spojenie ekonomického a vecného pohľadu by malo zásadne ovplyvniť podobu prvého akčného plánu reformy. Ten má dať odpovede na otázky, čo a v akej postupnosti treba urobiť a kde na to vziať. Najdôležitejšie je však čo najskôr rozťať falošnú dilemu o vajci vs. sliepke a presne pomenovať, čo sú bezpodmienečne potrebné zdroje na štart reformy a čo by mali byť podmienečne sa zvyšujúce výdavky na základe zlepšujúcich sa výsledkov.


Až keď bude jasne povedané, čo je štartovné a čo odmena v cieli, začne sa ozajstná reforma školstva. Či to bude ešte v tomto volebnom období, nevedno.


Autor je riaditeľ občianskeho združenia Nové školstvo a spoluiniciátor kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/