To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

3.12.2019 | Peter Dráľ | Vláda a reforma

Keď Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a Centrom pre výskum etnicity a kultúry v roku 2014 odštartovalo verejnú kampaň o slovenskom školstve, jej hlavný cieľ sme premietli rovno do názvu: Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.Mapovali sme v nej predstavy širokého spektra aktérov na vzdelávanie, organizovali verejné a odborné podujatia, kreatívne workshopy pre deti aj dospelých. V tom čase sme začali spracovávať týždenné prehľady o dianí v školstve, ktoré pripravujeme dodnes. Zo všetkých zozbieraných podnetov sme napokon spracovali Atlas predstáv, v ktorom načrtávame scenáre vývoja vzdelávacieho systému prepájaním laických a odborných pohľadov a v kontexte širších trendov vývoja spoločnosti.Keď v roku 2016 think tank MESA10 začal projekt To dá rozum, boli sme aj na základe výstupov kampane oslovení podieľať sa na tvorbe vízie vzdelávania. Tá sa stala podkladom pre rozsiahly kvalitatívny a kvantitatívny prieskum, ktoré hlavným cieľom bolo identifikovať problémy a analyzovať príčiny, súvislosti a dopady nepriaznivého stavu vzdelávacieho systému na Slovensku a navrhnúť v ňom zmeny.


Prieskum sa venoval piatim prierezovým témam naprieč jednotlivými vzdelávacími stupňami: individualizáciou vzdelávania, jeho obsahom a formami, prípravou a ďalším vzdelávaním učiteľov, priestupnosťou systému a taktiež riadením a financovaním školstva. Na poslednej téme sa výskumne a analyticky podieľal aj zástupca Nového školstva.


V prieskume boli na uvedené témy zrealizované individuálne a skupinové rozhovory s vyše 650 aktérmi v školstve a vyše 15-tisíc respondentov sa zapojiulo do dotazníkového zisťovania. Vďaka tomu boli reprezentatívne zmapované skúsenosti a názory pedagogických a odborných zamestnancov, riadiacich pracovníkov škôl, ako aj študentov a zamestnávateľov. Začiatkom októbra 2019 bola na základe výsledkov prieskumu zverejnená Analýza zistení o stave školstva na Slovensku.


Jedným z kľúčových problémov súčasného školstva na Slovensku je podľa analýzy negarantovaná dostupnosť kvalitného vzdelávania pre všetkých. Pod vplyvom demografického vývoja i odchodu podstatnej časti mladých ľudí za štúdiom do zahraničia sa na slovenské vysoké školy dnes dostane takmer každý uchádzač. Naproti tomu prístup k programom vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a v predprimárnom vzdelávaní zostáva pre mnohé deti obmedzený, či rovno nedostupný. Vzdelávací systém kvôli tomu nedokáže dostatočne a včas zmierňovať riziká ich neskoršieho neúspechu. Nákladné opatrenia vo forme nultých ročníkov či kurzov na dokončenie základného vzdelania sa pritom ukazujú ako neefektívne.


Vzdelávanie v súčasnosti nedokáže reagovať na rozmanitosť potrieb a záujmov detí, žiakov a študentov. Niektoré skupiny, napríklad deti so zdravotným znevýhodnením či zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, sú zo vzdelávania systematicky vylučované, resp. v rámci neho segregovane vzdelávané. Mnohé deti ukončujú svoju vzdelávaciu dráhu bez nadobudnutia takého vzdelania, ktorý by im umožňovalo ďalšie štúdium alebo dosiahnutie kvalifikácie na plnohodnotné uplatnenie sa na trhu práce.


Učitelia nie sú dostatočne pripravovaní na ovládanie širokej škály vyučovacích metód, rozpoznávanie potrieb učiacich sa, ani na ich reflektovanie vo výučbe. Odmeňovanie učiteľov nie je dostatočné a ich spoločenské uznanie je neprimerané náročnosti ich povolania. Analýza ukazuje aj to, že príprava budúcich učiteľov je zameraná prevažne na rozvoj teoretických vedomostí, a nie praktických pedagogických zručností. Nedostatočný je aj systém profesijného rozvoja súčasných vyučujúcich.


Obsah vzdelávania nie je vymedzený tak, aby popri nadobudnutí dôležitých vedomostí zabezpečil aj rozvinutie potrebných zručností. Výučba spravidla nepodporuje aktívne bádanie, ani rozvíjanie kritického myslenia, etického správania, tvorivosti, schopnosti spolupracovať či občiansky sa angažovať. Podľa vyjadrení učiteľov a učiteliek sú dominantnými metódami výučby rozhovor o téme a výklad. Tie zväčša nepodporujú osvojovanie si rôznych stratégií učenia sa, nemotivujú k objavovaniu a hľadaniu súvislostí a nerozvíjajú analytické a kritické myslenie. Pritom práve to sú zručnosti, ktoré od absolventov očakávajú aj zamestnávatelia.


Vysoké školy sú na Slovensku charakterizované uzavretosťou. Študenti pôsobia na jednej škole počas všetkých stupňov svojho štúdia a akademici od skončenia štúdia do konca profesijnej kariéry. Len časť doktorandov si rozvíja svoje výskumné a pedagogické zručnosti a vysokoškolskí učitelia často nie sú za kvalitnú pedagogickú činnosť odmeňovaní. Na školách a fakultách prevládajú pasívne metódy výučby. Dôraz sa kladie na odborné vedomosti, ktoré sú však často neaktuálne a menej sa rozvíjajú zručnosti potrebné pre osobný a pracovný život. Plagiátorstvo je na vysokých školách rozšírenou praxou. Podiel vysokoškolákov odchádzajúcich za štúdiom do zahraničia dlhodobo prekračuje priemer v krajinách OECD. Hlavným dôvodom odchodu nie je len väčšia prestíž zahraničných škôl, ale aj kvalita vyúčby a prístup učiteľov na mnohých vysokých školách na Slovensku.


Slovenské školstvo nie je kvalitne riadené, dostatočne ani efektívne financované. To platí pre celý systém od materských až po vysoké školy. Riaditelia a riaditeľky zväčša nemajú potrebnú prípravu a mnoho z nich nedostáva ani dostatočnú podporu pri riadení. To komplikujú aj rozsiahle a neprehľadné právne normy. Výkon kompetencií riaditeľov a zriaďovateľov nie je dostatočne vyjasnený. Starostlivosť o školskú infraštruktúru, realizácia verejných obstarávaní, či ekonomická a personálna agenda uberá vedúcim pracovníkom kapacity na strategický rozvoj škôl, skvalitňovanie pedagogického procesu či riadenie ľudských zdrojov.


Zásadným problémom celého systému vzdelávania na Slovensku je absencia dlhodobej a široko akceptovanej vízie, z ktorej by vychádzala ucelená stratégia rozvoja školstva. Dáta zbierané zo škôl sa dostatočne nespracovávajú a nevyhodnocujú, dopady realizovaných opatrení a politík nie sú systematicky analyzované a korigované počas ich zavádzania do praxe. To prispieva k častým zmenám v zákonoch i v spôsobe financovania. Podpora zamestnancov škôl, ako aj detí, žiakov a študentov nie je dostatočná. Všetky tieto faktory ďalej umocňujú neustále znižovanie kvality vzdelávania na Slovensku, ktoré je evidentné z medzinárodných porovnaní aj zo zhoršujúcich sa výsledkov v národných testovaniach.


Kompexná analýza zistení To dá rozum je dostupná tu, primárne dáta určené na ďalšie skúmanie sú k dispozícii tu. Napokon, prezentácie z konferencie, na ktorej boli prezentované hlavné zistenia, sú dostupné tu.V ďalšej fáze projektu analytický tím pripraví odporúčania pre komplexnú zmenu vzdelávacej politiky a príklady dobrej praxe vo všetkých skúmaných oblastiach, ktoré budú prezentované 27. februára 2020 na konferencii v Bratislave a následne v ďalších slovenských mestách.


Na začiatku sme chceli vedieť viac a dnes už viac aj vieme. To dá rozum, že s hlbším poznaním problémov nášho vzdelávacieho systému sa len tak neuspokojíme a navrhneme konkrétne zmeny, ktoré prispejú k riešeniu pálčivých problémov i udržateľnému rozvoju slovenského školstva.

 

Peter Dráľ | noveskolstvo.sk & chcemevedietviac.sk & todarozum.sk

Vláda a reforma

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2021 /december 2021/

O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

Spor o vysokoškolskú reformu /október 2021/

Učitelia a učiteľky sú už „ohrozený druh“. Ľudia chcú na školách viac upratovať ako učiť /september 2021/

Čo prinieslo leto /júl-august 2021/

Stratégia inkluzívneho vzdelávania? Sme svedkami Potemkinovej dediny /jún 2021/

Deťom pobyt v nepripravených škôlkach veľmi nepomôže /máj 2021/

Tri správy o vplyve pandémie na deti a vzdelávanie /apríl 2021/

Domáce vzdelávanie sa vynára zo šedej zóny len čiastočne /marec 2021/

Nezvládnutá údržbárčina v školstve /február 2021/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2020 /január 2021/

Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

Keď plán predbehne cieľ /november 2020/

Reformné plány a diskusia o nich /október 2020/

Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

Čo prinieslo leto /júl-august 2020/

Dopady uzatvorenia škôl podľa britského modelu /jún 2020/

Porovnanie dvoch programových vyhlásení troch vlád v školstve /máj 2020/

Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

Odporúčania To dá rozum pre skvalitnenie školstva na Slovensku /február 2020/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2019 /január 2020/

Výsledky PISA opäť nepotešili /december 2019/

Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

To dá rozum, že chceme vedieť viac! /október 2019/

Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

Čo prinieslo leto /júl-august 2019/

OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/

V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/

Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/

Prečo medzi mladými voličmi vyhráva Kotleba? /november 2018/

Kríza v školstve /október 2018/

Rok Lubyovej /september 2018/

Čo prinieslo leto /júl-august 2018/

Tento způsob reformy školstva zdá se mi poněkud nešťastným /jún 2018/

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

Malé víťazstvo socializmu nad kapitalizmom za 35 miliónov eur /apríl 2018/

Výzva ministrovi vnútra a ministerke školstva /marec 2018/

Odluka škôl od samospráv nepomôže /február 2018/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2017 /január 2018/

Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

Otvorený list o inklúzii /november 2017/

Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

K riadeniu a financovaniu školstva /september 2017/

Každý školský rok víta deti v školách iný minister /august 2017/

K zverejnenému počtu asistentov učiteľa /júl 2017/

Prehliadka strateného času /jún 2017/

Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/

Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/

Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/

Preto volíme, ako volíme /december 2016/

Reformný tím navrhol prekopať vysoké školstvo od základu /november 2016/

Oceňujeme prvý krok /október 2016/

Školstvo – chce to zmenu /september 2016/

Školy nedokážu čeliť extrémizmu, pretože sú neslobodné /august 2016/

Sú pre Fica s Kažimírom učiteľky kravy a vedci teliatka? /júl 2016/

Rodičia otvorili v parlamente viacero problémov nášho školstva /jún 2016/

Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania /apríl 2016/

Vzdelávanie a školstvo v programoch politických strán a hnutí /marec 2016/

Bilancia programového vyhlásenia vlády /február 2016/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2015 /január 2016/

Fico s Kažimírom sú hrobári slovenského školstva /december 2015/

Zatriasť školstvom nestačí /november 2015/

Najvyšší súd podporil inkluzívne vzdelávanie /október 2015/

Vláda zbabrala aj opravnú skúšku z reformy školstva /september 2015/

Päť dôvodov na obavy /august 2015/

Správy z prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní /júl 2015/

Školstvo potrebuje impulz /jún 2015/

Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? /máj 2015/

Čo potrebujú angličtinári /apríl 2015/

Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy /marec 2015/

Je nový Štátny vzdelávací program skutočne inovovaný? /február 2015/

Duálny model po slovensky /január 2015/

Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2014 /december 2014/

Fico si vylepšuje imidž Pellegrinim, na školstvo kašle /november 2014/

Svet ešte nikdy nebol tak nedorobený /október 2014/

Ilúzie o vzdelávaní na Slovensku /september 2014/

Kam kráča ministerstvo školstva /august 2014/

Pellegrini plní Kažimírov sľub /júl 2014/

Zverejňujeme ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve /jún 2014/

O budúcnosti školstva rozhoduje jeden človek /máj 2014/

Koncentrácia moci školstvo nezachráni /apríl 2014/

Inšpirujme sa tým, čo funguje /marec 2014/

Hlas detí zatiaľ nepočuť /február 2014/

Čaplovičov švédsky stôl /január 2014/

Chceme vedieť viac /december 2013/

Všetko, čo nie je v poriadku, treba zverejniť! /november 2013/

Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

Čaplovičove národné projekty /september 2013/

Štátne týranie vs. blaho detí /august 2013/

Správa z vládneho auditu vykonanom na ministerstve školstva /júl 2013/

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! /jún 2013/

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania /máj 2013/

Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

Zmätky a precitnutia ministra Čaploviča /marec 2013/

Testovanie podľa INEKO – chybné rady Čaplovičovi /február 2013/

Ide o deti /január 2013/

Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

Nový vzdelávací systém pre všetkých /október 2012/

K tupinám z debaty o platoch v školstve /september 2012/

Centrálne plánovaný absolvent /august 2012/

Prvých 100 dní Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva /júl 2012/

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán /jún 2012/

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom /apríl 2012/

Volebný odpočet /marec 2012/

Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

Ako ohlupovať národ /január 2012/

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii /december 2011/

Domáca škola, mravov stodola /november 2011/

Slabá záplata na deravé vrece /október 2011/

Planéta nehorázností /september 2011/

Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

Reformu školstva brzdia systémové prekážky /jún 2011/

Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

Planéta vedomostí /apríl 2011/

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená /marec 2011/

Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie? /december 2010/

Smutné voľby rektora /november 2010/

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy /október 2010/

Angličtina do každého vrecka? /september 2010/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

Učiteľom treba dať slobodu /júl 2010/

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Tradične žalostná gramotnosť /máj 2010/

Európska óda na vzdelanie /apríl 2010/

Kauza Waldorf na Slovensku /marec 2010/

Rodičia vynechaní z reformnej hry /február 2010/

Falošný vlastenecký diktát /január 2010/

Premýšľanie o reforme /december 2009/

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja /november 2009/

Absurdné divadlo v alternatívnych školách /október 2009/

Papieroví draci na predvolebnej oblohe /september 2009/

Druhý rok reformy klope na dvere /august 2009/

Rok jeden reformy vzdelávania bez reformy /júl 2009/

(druhý) pohľad obyčajného (m)učiteľa na reformu školstva /jún 2009/

Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

Mikolajov papierový drak /apríl 2009/

Nevedomosť skrytá za ústretovosť /marec 2009/

10 dôvodov, prečo dať výpoveď kvôli Mikolajovi /február 2009/

Zahmlené kontúry školskej politiky /január 2009/

Národné učebnice? Deforma /december 2008/

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy /november 2008/

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov /október 2008/

Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

Reformná prskavka /august 2008/

Edičná politika plná pochybností /júl 2008/

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy /jún 2008/

Falošné pierka kačku na páva nepremenia /máj 2008/

Reforma? - hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu /apríl 2008/

Otvorená výzva ministrovi školstva /marec 2008/

Školstvo v roku 2007 /február 2008/

Nový školský zákon je omyl /január 2008/

Výsledky PISA 2006 – problém zo slepej uličky /december 2007/

EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

Hodnotenie návrhov nového školského zákona /september 2007/

Hodnotenie Mikolajovho školského zákona: nebude reformný /august 2007/

Hodnotenie legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní /júl 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách /jún 2007/

Hodnotenie Návrhu koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR /máj 2007/

Minister školstva vymenoval Kurikulárnu radu /apríl 2007/

Centralizácia z kuchyne ministerstva školstva /marec 2007/

Hodnotenie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme /február 2007/

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy /január 2007/

Hodnotenie návrhu stratégie celoživotného vzdelávania /január 2007/

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/