Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

13.6.2011 | Zuzana Zimenová a Marcela Havrilová | Publikácie

Materiál Štart k novej kvalite vzdelávania. Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve je vytvorený za účelom ujasnenia zjednocujúcej línie koncepčných zámerov a následne realizovaných zmien v systéme regionálneho školstva.


Pomenúvame v ňom hlavné problémy fungovania systému v kľúčových oblastiach a konkretizuje prekážky, ktoré bránia v realizácii naštartovanej reformy školstva. Aby bola reforma školstva úspešná, je potrebné mať zadefinovaný jasný cieľ, ku ktorému má smerovať. Načrtnutie budúcej podoby vzdelávacieho systému, ktorá je cieľom reformného procesu, je hlavným zámerom tohto materiálu.

Výsledkom reformného úsilia by mal byť moderný, otvorený a flexibilný vzdelávací systém, zaručujúci kvalitu a efektívnosť. Cesta k uvedenému cieľu nebude jednoduchá, preto si vyžaduje dobrý strategický plán v podobe konkrétnych koncepčných návrhov a strategických krokov, definovaných vo vzájomných súvislostiach a zoradených v časovej následnosti.

Materiál neobsahuje analýzu finančných dopadov plánovaných zmien, ani návrhy na reštrukturalizáciu jednotlivých organizačných útvarov a priamo riadených organizácií rezortu školstva. Materiál by mal byť podkladom pre optimálne nastavenie manažérskeho procesu riadenia zmien, súčasťou ktorého by mali byť návrhy na konkrétne opatrenia legislatívneho i nelegislatívneho charakteru.


Zuzana Zimenová je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, garant kapitoly Vzdelávací systém v rámci Programového vyhlásenia reformnej vlády, ktoré nájdete na www.reformnavlada.sk a externá poradkyňa štátneho tajomníka ministerstva školstva pre oblasť regionálneho školstva.

Marcela Havrilová je generálna riaditeľka Junior Achievement Slovensko, n. o. a externá poradkyňa štátneho tajomníka ministerstva školstva pre oblasť odborného vzdelávania.


Materiál je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu, súvisiace prílohy tu (príloha 1), tu (príloha 2a) a tu (príloha 2b).


Materiál si môžete tiež prezrieť v náhľade nižšie:

Publikácie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Kľukaté cesty k inklúzii

Na každom dieťati záleží | Obec - škola - mediácia

Novinky z kampane Chceme vedieť viac

Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva

Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

O krok bližšie k inklúzii

Školy v prúde reforiem

Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Publikácia:
Reforma školstva v súvislostiach

Štúdia:
Reforma školstva v spoločenskom kontexte

Stratégia reformy školstva

Školstvo

Publikácia: Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách

Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)