Čo všetko musí slovenský učiteľ /máj 2011/

[ 12.6.2011, Anna Chlupíková, Vláda a reforma]

Na úvod – pedagogickú profesiu milujem. Keby to bolo opačne, tieto riadky by som nepísala. Končí sa ďalší školský rok. Prišla ďalšia zmena. Mám k nej plno otázok, ale neviem, komu ich položiť. Nový učebný plán pre ISCED 1, 2 prišiel znenazdajky, bez diskusie učiteľov.

Postavila som sa pred učiteľov v zborovni a trápne som sa pokúšala vyjadriť, čo nás čaká od 1. septembra 2011. S platnosťou pre ktoré ročníky? Tie, čo prídu? Tie, čo sú už reformné? To azda nie, je dosť nelogické uprostred vzdelávacieho stupňa meniť učebné plány... Ako obísť ironickú vetu, že ak si chcete dať viac hodín do učebného plánu, hraďte si to zo svojich príjmov? Vie ministerstvo, ako my tu dolu žijeme? Aké máme vlastné príjmy, aké máme možnosti na modernizáciu vzdelávania, učebných pomôcok, opravy striech, ihrísk, financovanie súťaží žiakov, vedenie portálov, agendy, ...?

Apropo, vedenie agendy – je „úsmevné“, ako dve firmy bojujú o miesto na trhu v elektronickej dokumentácii a ich spor si odnášame my, učitelia, ktorí už nevieme, ktorý softvér je ten správny, ktoré tlačivo je použiteľné a ktoré nie. Ach, prepáčte, zabudla som, že učiteľ musí dokázať rozlíšiť po právnej stránke všetky náležitosti, ktoré má mať úradný dokument...


Čo všetko musí slovenský učiteľ?


Vyrábať učebné osnovy

Tento bod sa mi zdá najtragickejším v našom školstve. Ak sa na Slovensku nájde riaditeľ, ktorý dokáže kompetentne prejsť a zhodnotiť správnosť učebných osnov, vytvorených učiteľmi, dajte mu tú najvyššiu cenu ministerstva. Jaj, prepáčte, veď je tu vedúca PK, MZ, ktorá to má v náplni svojej činnosti, mimochodom, za ktorú nedostáva nič. Robí ju len z lásky k povolaniu, zo zodpovednosti, preto, že to niekto robiť musí a riaditeľka ju uprosila... ale učiteľ, ktorý túto funkciu nerobí, má taký istý plat... na osobné príplatky nie je.

Je vedúca PK, MZ preškolená a úplne kompetentná posúdiť správnosť učebných osnov? Chceme od vedúcej PK, MZ, riaditeľa, aby zhodnotil správnu implementáciu štátnych učebných osnov predmetu do školských? Ktorý vedúci PK, MZ to skutočne vydrží a dokáže to?

Pozreli ste sa niekedy na portál, kde sa zverejňujú /dobrovoľne, pre vzájomnú pomoc, keďže iné odborné materiály nie sú alebo nie sú dostupné našim finančným možnostiam/ aj tematické výchovno-vzdelávacie plány /TVVP/? Mnohí dodnes nevyčiarkli učivo, ktoré reforma v roku 2008 presunula do vyšších ročníkov alebo úplne zrušila, a tak sa veselo v niektorých školách učí aj to, čo by sme učiť nemali. Budeme za to postihovať učiteľov? Riaditeľov? Nie je tento problém v tom, že obsah učiva v štátnom vzdelávacom programe bol podaný chaoticky, neprehľadne, rýchlo, za každý predmet inak, že sa boríme s pojmami, ktoré nám nik nevysvetlil, nič do konkrétnej práce neprinášajú, len to pôsobí múdrejšie? Napíšem konkrétne:

Ako a kedy mám vysvetliť učiteľom – tvorcom učebných osnov a TVVP pojmy a ich význam, význam všetkých kompetencií, štandardov, ako ich stanoviť, merať, hodnotiť? Pravdupovediac, pokúsila som sa o preškolenie našich učiteľov v tejto terminológii ešte v roku 2009. Oslovení školitelia nemali čas, tak som školila sama. 16 hodín. Oči niektorých mi aj po 16 hodinách stále kládli otázky, ktoré som sa už radšej neotvárala.

Budeme spokojní a úspešní, ak tieto termíny napíšeme do daných dokumentov? Zlepší sa úroveň nášho školstva?

Posledné slová k učebným osnovám – pozreli ste si nové varianty učebných osnov? Tak napr. štátne učebné osnovy pre slovenský jazyk a literatúru majú 170 strán. K tomu si treba sadnúť, prelúskať, pochopiť, vybrať, čo učiť v ktorom ročníku, napísať, skonzultovať v PK, opraviť, napísať, poslať vedeniu, vytlačiť a môžete sa pustiť do tvorby TVVP... Dokáže niekto z kompetentných za týmito slovami vidieť aj reálnu prácu? Robili by to autori týchto osnov, keby učili dva – tri predmety?


Prehodnotiť učebné plány

Učebné plány treba zmeniť podľa nového návrhu. Viem, veď môžeme zostať pri starom. Ale ak sa rozhodnem ho zmeniť, prináša to povinnosť opäť vypracovať nové učebné osnovy, nové TVVP. Kedy? Nuž cez prázdniny, cez dovolenku, aby sme boli na začiatku roka pripravení – s obavou – nepríde potom ďalšia zmena?

Ak presuniem vyučovanie predmetu do iného ročníka, ako to bude s učebnicami? Budem mať z čoho učiť? Čo na to rodičia, ktorí chcú pomôcť svojim deťom a učebnice nie sú?

Otriasla mnou vypočutá myšlienka, že UČITEĽ má - môže skĺbiť predmety vo vzdelávacích oblastiach tak, aby ich obsahy navzájom korešpondovali. To znamená, že cez tie prázdniny /lebo inokedy nie je šanca dať na dlhší čas učiteľov dohromady/ si sadnú spolu učitelia a budú sa dohadovať, čo v ktorom predmete a kedy sa bude učiť tak, aby sme sa zladili... Za ako dlho sa dohodnú? Týždeň, dva? Kto to potom všetko napíše, skontroluje, zhodnotí? Čo keď po roku prídeme na chyby? Urobíme to znovu? Sme výskumný ústav alebo škola? Nie je náhodou za niečo takéto niekto platený? Asi je, ale učiteľ to rozhodne nie je.


Začleňovať prierezové témy

Do kolónky v triednej knihe sa ti musí zmestiť zapísať učivo aj skratky prierezových tém, ktoré si v ňom odučila. Že učíte tú hodinu delene a musíte tam zapísať dva predmety? No, nejak sa potráp. Ak si tam tú skratku nedala, tak si asi neodučila tú prierezovú tému. Čo na tom, že tvoja hodina bola vynikajúca, nesplnila si predpis.

V snahe obísť formálnosť sme vytvorili kurzy na realizáciu prierezových tém. Úžasné dni, keď sa venujete len environmentálnej výchove, navštevujete zberné suroviny, skládky alebo sa venujete osobnostnému rozvoju detí v triede a máte čas na didaktické hry, rozprávanie, testy, krásne chvíle so svojimi deťmi... Ale pozor, už sa búria učitelia, lebo hodiny ich klasických predmetov sa skracujú a treba doháňať... a prosím ťa, už nevolaj rytierov na Netradičné vyučovanie dejepisu, ani nepôjdeme na muzikál, ktorý nacvičila naša spriaznená umelecká škola, lebo nestihneme prebrať učivo, ktoré máme predpísané ... ale veď aj tým ich vyučuješ, dokonca netradične, zážitkovo ... ale nestihnem prebrať učivo a v mojom pláne žiadni rytieri ani muzikál nie sú...


Vzdelávať sa

To robím rada. Prihlásila som sa. Po roku a pol som dostala odpoveď o zaradenie do vzdelávania, ktoré som potrebovala pred rokom, nie teraz. Tak sedím a počúvam veci, s ktorými som sa borila ešte nevzdelaná a keďže som si tým prešla sama, s mnohými informáciami teraz mi podávanými nesúhlasím, ale keďže nechcem pôsobiť ako rebel, už som moju diskusiu počas vzdelávania ukončila. Tak sedím a počúvam. Kedy? Trikrát do týždňa popoludní a každú sobotu celý deň. Kedy sa stihnem pripraviť na hodiny? Rozmýšľať nad zmenou učebných osnov? Vytvárať procesy zážitkového vyučovania? A domáci by ešte chceli aj večeru...

Nezabudnite však, že ak vaše vzdelávanie presiahne 5 dní v kalendárnom roku, už nemáte nárok na pracovné voľno a vzdelávate sa cez dovolenku, NV. Ešteže chodíme naň v sobotu.


Pracovať v projektoch

O tom z EÚ /OP Vzdelávanie/ nemám ani síl písať. Len stručne - keby som bola vedela, nikdy nebudem iniciatívna... Nikdy viac.

Ostatné realizujeme len vďaka nadšeniu učiteľov – bez nároku na odmenu, na osobný príplatok, len s chuťou niečo pre školu získať, vytvoriť, dokázať, že naše deti sú šikovné. Po vyučovaní. Lebo cez hodiny musíte plniť plán, ktorý sa nedá stihnúť, ak vám odpadne 1 – 2 hodiny. Nepovedzte mi, že si môžem zaradiť úlohy projektu do TVVP. Keď tvorím TVVP, ani nesnívam o tom, aké projekty budú cez rok vytvorené. Meniť TVVP počas roka – na to niet času ani síl a predpísané učivo mi aj tak nedovolí nič vkladať.


Vyučovať, tvoriť a žiadať

Mám veľa žiakov na fyziku, chémiu , rozdeľte mi ich. Nemáme peniaze.

Zas nemáme toner, ako mám tlačiť materiál pre žiakov? Nemáme peniaze.

Chceli by sme ísť na športové podujatie do Bratislavy. Nemáme peniaze.

Potrebujeme nové lopty. Nemáme peniaze.

Nemôže byť viac interaktívnych tabúľ?

Videla som vynikajúci vizualizér.

Na ihrisku už nemôžeme cvičiť, je na ňom nebezpečný povrch.

Učivo vlastivedy je zas obsiahlejšie ako bolo.

Vo výtvarnej výchove máme pracovať s fotoaparátmi.

Rozumiem /?/ jednej veci – chceme zmeniť obsah a formy vyučovania tak, aby sa naši žiaci vedeli orientovať, aby vedeli prakticky využívať svoje vedomosti a zručnosti a tvorivo sa zapojiť do pracovného procesu. Táto zmena sa však nedá robiť skokovo a nesystematicky. Boríme sa s dilemou, čo vlastne chceme dosiahnuť vo vyučovacom procese:

- chceme menej, ale trvalejšie vedomosti ?

- chceme viac praktických zručností?

- prečo tomu nezodpovedajú štátne učebné osnovy?


Snívať

Slovenskí učitelia môžu a musia snívať. O tom, že:

- zodpovední sa budú správať zodpovedne a nebudú presúvať svoju prácu na učiteľov,

- raz dostanú pomoc v podobe materiálov, z ktorých si môžu vyberať,

- budú mať menej vyučovacích hodín, na ktoré sa budú môcť lepšie pripraviť pri neskrátenom pracovnom čase, v ktorom bude priestor na diskusie, zasadania PK, MZ,

- budú jasne stanovené štátne učebné osnovy, ktoré budú prehľadné, jasné, bez nič nehovoriaceho slovného balastu s výrazne upraveným vyučovacím obsahom,

- na 1. stupni sa deti naučia „LEN“ čítať, písať, počítať a násobiť,

- na 2. stupni budú môcť učitelia na týchto vedomostiach budovať a učiť „LEN“ potrebné učivo - obsah predmetov bude navzájom korešpondovať,

- dostaneme priestor /a peniaze/ na kurzy, vychádzky, exkurzie, netradičné vyučovacie hodiny,

- bude jednotná – jedna – jednoduchá elektronická dokumentácia,

- vzdelávanie pre učiteľov bude prospešné nielen na získanie kreditov, ale i obsahovo,

- na vzdelávanie pre učiteľov škola dostane peniaze, aby si mohla vybrať program nielen z Metodicko-pedagogického centra,

- v podobe finančného ohodnotenia si všimneme výchovných poradcov, vedúcich MZ, PK, koordinátorov, iniciatívnych učiteľov,

- stredné školy si budú vyberať zo žiakov podľa kvality na základe ich výsledkov,

- niekto si všimne rozdiel učiť 28 žiakov v triede a 5 až 8 žiakov v triede na malých školách,

- nebudú sa robiť len prieskumy ohľadom problémových žiakov, ale dostaneme finančnú možnosť zamestnať potrebných odborníkov, aby sme týmto deťom skutočne pomohli. Keďže nemáme v škole deti neprispôsobivých občanov, neviem si ani predstaviť, o čom môžu snívať riaditelia a učitelia takýchto žiakov /klobúk dolu, hlboko vás obdivujem/.

Nechcem písať frázy. Verím, že aj v tomto chaose sa vďaka obetavým učiteľom a úžasným rodičom podarí vychovať zrelých mužov a ženy, ktorí dokážu zodpovedne pristupovať k životu, k svojim túžbam a cieľom. Len mám túžbu, aby sme v galérii osobností školy mohli raz vyčleniť miesto aj pre učiteľa, ktorý to, napriek všetkému, zvládol, nevzdal, prežil a dokázal.

P.S. Otázka učiteľov: A ty sa nebojíš niečo takéto napísať? Nie, ja verím, že dobrý úmysel nebude potrestaný.


Autorka je riaditeľka základnej školy v Novákoch.