Hodnotenie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania /august 2010/

[ 13.9.2010, Zuzana Zimenová, Vláda a reforma]

Hodnotenie zámerov v oblasti vzdelávacieho systému v Programovom vyhlásení vlády (PVV | viac vo formáte PDF tu) z pohľadu Programového vyhlásenia reformnej vlády (PVRV | viac na www.reformnavlada.sk tu).

V systéme základných a stredných škôl sa vláda nezaväzuje k väčšiemu šetreniu zdrojov, ani k prehodnoteniu systémových štruktúr so zámerom zefektívniť ich činnosti. Neavizuje razantný ústup štátu z pozícií garanta vzdelávania ani v procese definovania záväzného obsahu vzdelávania, ani v procese kontroly a hodnotenia kvality škôl. Naopak, predkladá návrhy na zavádzanie nových povinností do procesu vzdelávania, a to bez toho, aby konkretizovala spôsob realizácie navrhovaných zmien. Vláda neplánuje presunúť žiadne odborné činnosti, doteraz zabezpečované ministerstvom školstva, na nezávislé odborné inštitúcie a nezávislých vzdelávacích expertov, ani posilniť slobodu a osobnú zodpovednosť jednotlivých aktérov vzdelávacieho procesu. Namiesto záväzku prehodnotiť činnosť priamo riadených organizácií Ministerstva školstva SR za účelom zrušenia väčšiny z nich, plánuje poveriť ich pri realizácii avizovaných zmien novými úlohami.

V systéme vysokých škôl sa vláda zaväzuje prehodnotiť posledné novely vysokoškolského zákona, ktoré brzdia rozvoj vysokoškolského systému. Na zabezpečenie vyššej kvality vzdelávania plánuje využiť aj celý rad ďalších nástrojov verejnej politiky, vrátane informačných a finančných, ktoré však nie sú v dokumente dostatočne konkretizované. V oblasti financovania vysokých škôl vláda neavizuje postupný prechod na financovanie vysokoškolského vzdelávania výlučne zo súkromných zdrojov.

V oblasti vedy a výskumu vláda identifikuje ako hlavný problém nedostatok finančných prostriedkov, ale aj spôsob ich použitia, ktorý nezabezpečuje ich koncentráciu na najlepšie výskumné tímy a inštitúcie. Vláda deklaruje zámer vytvoriť nový systém inštitucionálneho a grantového financovania výskumu, ktorý bude transparentný, zrovnoprávni výskumné pracoviská bez ohľadu na zriaďovateľa, bude oddelený od financovania vzdelávania a bude motivovať k zvyšovaniu spolupráce pracovísk v rámci vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií. Rovnako v tejto oblasti však predkladá len minimum konkrétnych opatrení, ktorými chce zámery naplniť.

Z pohľadu potreby riešiť podstatu problémov vo vzdelávacom systéme a v porovnaní s PVRV sú navrhované opatrenia vlády príliš všeobecné, nedostatočne prepracované a málo ambiciózne. Návrhy systémových riešení, ktoré by vzdelávací systém dokázali významným spôsobom skvalitniť, v programovom vyhlásení vlády chýbajú.


1. Súlad s PVRV

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k realizácii niektorých zámerov, ktoré sú v značnej miere v súlade s PVRV, napríklad:


2. Neúplnosť, nedostatočnosť

Viaceré zámery ale vláda z pohľadu autorov PVRV deklaruje v programovom vyhlásení nedostatočne, čo môže spôsobiť vážne problémy pri ich následnej realizácii, napríklad:


3. Protirečivosť

V PVV sa nachádzajú aj protirečivé zámery vo vzťahu k PVRV, ktoré môžu brániť riešeniu podstatných problémov v oblasti vzdelávacieho systému, napríklad:


4. Absencia v PVV

Vo vládnom programovom vyhlásení chýba viacero podstatných zámerov a opatrení PVRV, ktoré by mohli prispieť k riešeniu kľúčových problémov v oblasti vzdelávacieho systému, napríklad:

Primárnym cieľom projektu Programové vyhlásenie reformnej vlády, ktorý zrealizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) v partnerstve s Nadáciou F. A. Hayeka (NFAH) a v spolupráci s ďalšími expertmi, je prezentovanie systémového a uskutočniteľného programového vyhlásenia reformnej vlády, ktorého realizácia by zásadným a maximálne možným spôsobom posunula Slovensko k slobodnej, prosperujúcej a bezpečnej spoločnosti, kde sa dodržiavajú základné morálne pravidlá a zabezpečujú pravidlá pre udržateľné verejné financie.

Dokument bol zverejnený dňa 31. mája 2010 a jeho cieľom je inšpirovať akúkoľvek vládu, ktorá vznikne po voľbách konaných dňa 12. júna 2010.


VIAC INFORMÁCIÍ O KONKRÉTNYCH NÁVRHOCH OPATRENÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH REFORMNÝCH ZÁMEROV, KTORÉ ODPORÚČAME BUDÚCEJ VLÁDE REALIZOVAŤ, NÁJDETE NA www.reformnavlada.sk


Autorka je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.