Pripomienka za zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní ZUŠ a školských zariadení /október 2007/

[ 19.10.2007, Viera Grohová, Juraj Droppa a Jana Némethová, Vláda a reforma]

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 519/2006 Z. z.

/Materiál Ministerstva financií SR predložený na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 25. septembra 2007 je k dispozícii na stiahnutie tu./

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 519/2006 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. je súčasťou komplexu legislatívnych noriem fiškálnej decentralizácie, podľa ktorých sa realizuje systém financovania originálnych kompetencií obcí a vyšších územných celkov od 1. januára 2005. Nariadenie vlády určuje kritéria a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

Predmetom predloženého návrhu je v prvom rade zahrnutie do mechanizmu rozdeľovania celoštátneho výnosu dane z príjmov fyzických osôb cirkevné a súkromné základné umelecké školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia, ktoré boli do roku 2006 financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR a v roku 2007 účelovou dotáciou z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Predložený návrh zakladá nerovnosť vo financovaní základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a neštátnych (cirkevných a súkromných) základných umeleckých škôl a školských zariadení. Napriek tomu, že cirkevné a súkromné základné umelecké školy a školské zariadenia poskytujú služby vo verejnom záujme občanom miest a obcí rovnako ako základné umelecké školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, budú občania, ktorí sa rozhodnú pre cirkevnú alebo súkromnú základnú umeleckú školu (školské zariadenie) potrestaní tým, že štát bude prispievať na ich dieťa nižšou sumou, ako keby sa rozhodli pre štátnu (obecnú) základnú umeleckú školu (školské zariadenie).

Žiadame zachovanie rovnoprávnosti vo financovaní základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a neštátnych (cirkevných a súkromných) základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Pripomienka:

V článku I. ods. 2 písmeno c) návrhu nariadenia vlády zmeniť text tak, že bude obsahovať len jednu prílohu č. 3 spoločnú pre základné umelecké školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce aj pre cirkevné základné umelecké školy, súkromné základné umelecké školy, cirkevné školské zariadenia a súkromné školské zariadenia.

Vypustiť prílohu č.3a a prílohu č.3 upraviť tak, že bude obsahovať koeficienty pre všetky základné umelecké školy a školské zariadenia bez rozdielu zriaďovateľa.

Odôvodnenie:

Zákon c. 564/2004 Z. z. a nariadenie vlády SR c. 668/2004 Z. z. určujú spôsob a kritériá rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam a vyšším územným celkom. Tieto výnosy daní sú určené na financovanie originálnych kompetencií vrátane školských originálnych kompetencií, medzi ktoré patria aj základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a deti materských škôl.

Z objemu finančných prostriedkov z výnosu dane, ktoré dostanú obce, sa 40% rozdeľuje jednotlivým obciam podľa počtu detí v materských školách v obci a podľa počtu žiakov v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach v obci. Každé dieťa a každý žiak sa započítava určitou váhou podľa toho, ktoré z uvedených zariadení navštevuje. Váha žiaka je určená koeficientom, ktorý stanovuje, aký podiel z výnosu pripadá na žiaka.

Ak obec nemá materskú školu, základnú umeleckú školu a ani školské zariadenie, z tohto podielu výnosu dane nedostane žiadne prostriedky. Z čoho logicky vyplýva, že nositeľom finančných prostriedkov je žiak alebo dieťa, ktoré navštevuje základnú umeleckú školu alebo príslušné školské zariadenie. Počet žiakov v jednotlivých školských zariadeniach v obci je kľúčom k rozdeľovaniu výnosu dane pre školské originálne kompetencie, teda ak počet žiakov v zariadeniach bude klesať, bude sa úmerne znižovať aj objem finančných prostriedkov pre obec.

Novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktoré schválila Národná rada SR dňa 6.12.2006 priniesla zmenu financovania neštátnych školských zariadení v tom zmysle, že tieto zariadenia už nie sú financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva ale priamo z rozpočtov obcí. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve V § 6 odsek 12 priamo uvádza: „obec poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu (Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia.“

Zákon ďalej uvádza, že: „zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môže požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad.“

Priamo v zákone sa teda uvádza, že sa jedná o dotáciu na dieťa alebo žiaka. Na základe čoho predkladateľ novely nariadenia vlády teda robí rozdiel medzi deťmi a žiakmi, ktoré navštevujú neštátne alebo štátne školy a školské zariadenia? Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia sú školami a školskými zariadeniami podľa tých istých zákonov ako štátne školy a školské zariadenia. Neštátne školy poskytujú služby občanom vo verejnom záujme tak isto ako štátne školy. Na základe uvedeného by mal štát prispievať na výchovu a vzdelanie detí rovnako, bez rozdielu zriaďovateľa. Tento princíp zachováva aj zákon o financovaní škôl v súčasnej podobe a žiadame aby bol tento princíp zachovaný aj v prípade základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Dieťa alebo žiak má právo na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty na štátnych, súkromných alebo cirkevných školách a školských zariadeniach. Rovnako tak aj zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo na slobodnú voľbu vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa platných zákonov.

Ak by nariadenie vlády upravilo spôsob financovania neštátnych škôl tak, že by štát neprispieval na výchovu vzdelávanie detí, ktoré sa rozhodli pre neštátnu školu alebo školské zariadenie rovnako, ako na deti, ktoré sa rozhodli pre štátnu školu alebo školské zariadenie, obmedzil by tým ich slobodnú voľbu pri výbere školy a školského zariadenie.

PaedDr. Viera Grohová, Poprad,
Ing. Juraj Droppa, Banská Bystrica,
Mgr. art. Jana Némethová, Bratislava

Pripomienku bolo možné podporiť najneskôr do 15. októbra 2007 prostredníctvom internetového denníka change|net.sk. Znenie hromadnej pripomienky a zoznam podporovateľov nájdete tu.