Porušovanie základných práv detí vo vzdelávaní na Slovensku /máj 2016/

[ 22.5.2016, Zuzana Zimenová, Jana Dubovcová, Vláda a reforma]

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová predložila Národnej rade Slovenskej republiky Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2015, ktorá ju na 4. schôdzi prerokovala. „Je to síce drobný, nie však postačujúci posun oproti roku 2013, kedy sa z rozhodnutia vtedajšej parlamentnej väčšiny tvorenej poslancami strany SMER-SD odmietla čo i len zaoberať mimoriadnou správou, ktorú ombudsmanka NR SR predložila,“ uviedol člen ústavnoprávneho výboru NR SR Ondrej Dostál.


Zo správy ombudsmanky za rok 2015 vyberáme nasledovné skrátené a upravené časti, ktoré sa týkajú oblasti vzdelávania:


Zistenia v roku 2013


„V roku 2013 som uskutočnila prieskum zameraný na dodržiavanie základného práva detí na vzdelanie, ktorého výsledky sú uverejnené v Správe o uplatňovaní práva na vzdelanie detí príslušníkov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z júla 2013.


Na základe výsledkov prieskumu som upozornila na porušovanie základného práva detí na prístup k vzdelaniu, ako aj na to, že toto porušovanie má charakter systémovej chyby v právnom aj faktickom nastavení školského systému. Dôsledky tejto chyby majú dlhodobo nepriaznivé dopady na celú spoločnosť a podpisujú sa pod takmer uzavretý kruh dedičnej chudoby ľudí z vylúčených spoločenstiev.


Prieskum v roku 2013 iba potvrdil už roky známe skutočnosti, a to, že opakovane dochádza k zaraďovaniu veľkého počtu detí, pochádzajúcich z vylúčeného spoločenstva rómskych komunít, do špeciálneho školského vzdelávania.

V špeciálnych školách a triedach im pritom školský systém umožňuje dosiahnuť ako najvyššie možné vzdelanie iba nižší stupeň stredoškolského vzdelania.


Súčasný právny stav zároveň umožňuje, resp. nezabraňuje vytvárať segregované školské obvody.


Zistený stav ukázal, že vzdelávací systém právne aj fakticky umožňuje zaradiť dieťa do typu školského vzdelávania s obmedzeným stropom dosiahnuteľného vzdelania nielen zo zdravotných dôvodov, ale aj z dôvodu, že pochádza z nepodnetného prostredia.


Správu o zisteniach závažného porušovania základného práva na prístup k vzdelávaniu som v auguste 2013 predložila do Národnej rady SR ako prílohu Mimoriadnej správy o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov. Súčasťou mimoriadnej správy bol aj návrh konkrétnych opatrení v oblasti vzdelávania. K prerokovaniu správy v pléne národnej rady dodnes (po viac ako 2,5 roku!!!) nedošlo a verejným ochrancom práv navrhované opatrenia ostali od roku 2013 bez adekvátnej odozvy.“


Zistenia v roku 2014


„Pre zaradenie dieťaťa do špeciálneho systému vzdelávania je v súčasnom vzdelávacom systéme na Slovensku potrebné splniť nasledovné podmienky:


- na základe diagnostikovania je u dieťaťa potvrdené jeho ľahké mentálne postihnutie,

- rodičia dieťaťa/žiaka dali škole informovaný súhlas na jeho zaradenie do špeciálnej školy, triedy.


V roku 2014 uskutočnil verejný ochranca práv prieskum zameraný na vplyv praxe testovania školskej spôsobilosti detí na základné práva detí. Jeho výsledky sú uverejnené v Správe o výsledkoch vplyvu testovania školskej spôsobilosti na základné práva dieťaťa z nepodnetného prostredia s kultúrnou, sociálnou, jazykovou bariérou, najmä z rómskej národnostnej menšiny z júla 2014.


Psychologické pracoviská v prieskume uviedli, že pri diagnostikovaní detí postupujú rovnako voči všetkým deťom a že nerobia rozdiely s odôvodnením, aby ich nediskriminovali. To ale v praxi znamená, že pri diagnostikovaní nijako nezohľadňujú pomery dieťaťa, teda to, že dieťa pochádza z vylúčeného prostredia, čím sa jeho situácia podstatne odlišuje od situácie detí, ktoré nepochádzajú z takéhoto prostredia.


Používanie rovnakého postupu voči všetkým deťom, pri ktorom sa bez adekvátneho dôvodu nezohľadňuje osobitná situácia dieťaťa vyrastajúceho vo vylúčenom spoločenstve s kultúrnou, sociálnou a jazykovou bariérou, je podľa práva diskriminačným postupom.


Okrem toho psychologické pracoviská uviedli, že pri diagnostikovaní neberú do úvahy materinský jazyk diagnostikovaného dieťaťa, a teda neprihliadajú na to, že dieťa im nemusí rozumieť. Dorozumievajú sa s ním v štátnom jazyku pomocou rodičov alebo súrodencov, či iných príbuzných. Pritom o nich v prieskume uviedli, že sú často nespoľahliví.


Prieskum taktiež potvrdil, že z dôvodu diagnostikovania mentálnej poruchy dieťaťa dochádza na Slovensku k zaraďovaniu takého vysokého počtu rómskych detí do systému špeciálneho školstva, ktorý je z biologického hľadiska vylúčený, pretože výskyt mentálneho postihnutia v takomto vysokom počte je v populácii vylúčený.


V prieskume sa zároveň nepreukázalo, či a ako funguje systém povinnej rediagnostiky detí.


Z toho vyplynul záver verejného ochrancu práv, že právne predpisy a spôsob ich uplatňovania v praxi umožňujú zaradenie dieťaťa do systému špeciálneho vzdelávania aj z iných ako zdravotných dôvodov, napríklad aj z dôvodu, že dieťa sa narodilo a žije v spoločensky vylúčenej rómskej osade, teda z dôvodu jeho sociálneho postavenia alebo príslušnosti k rómskej národnostnej menšine.


Týmto postupom orgánov verejnej správy dochádza k zásahu do základného práva na vzdelanie a na prístup k vzdelávaniu u veľkého počtu detí.


V závere správy ponúkol verejný ochranca práv opäť odporúčania, ktoré neboli realizované.“


Zistenia v roku 2015


„V roku 2015 bol vykonaný prieskum získavania informovaného súhlasu od rodičov žiaka základnej školy, s osobitným zameraním na zisťovanie postupu, ktorým školy získavajú informovaný súhlas od rómskych rodičov žiaka s kultúrnou, sociálnou a jazykovou bariérou, aj žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Úlohou prieskumu bolo zisťovať ako škola svojím postupom zabezpečuje to, že informovaný súhlas rodiča vykonaný ako súhlas s porozumením veci.


V nadväznosti na výsledky prieskumu a s cieľom skvalitniť uplatňovanie inštitútu informovaného súhlasu v praxi základných škôl som navrhla opatrenia, ktorých prijatie som odporučila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva mi oznámilo, že návrhy opatrení analyzuje z hľadiska ich uskutočniteľnosti.“


Prvý krok k náprave


„K prvej pozitívnej zmene došlo až potom, ako Európska komisia opierajúc sa o svoje zistenia, aj o zistenia verejného ochrancu práv, odoslala ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky úradné oznámenie – upozornenie na nezhodu medzi implementáciou Smernice Európskej komisie 2000/43/EC v Slovenskej republike a jej aplikáciou v praxi. Spomínaná smernica zakotvuje princíp rovnakého zaobchádzania medzi osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod.


Európska komisia vyčíta Slovenskej republike, že rómske deti sú na Slovensku predmetom rozšírenej diskriminácie, a to disproporčným umiestňovaním v špeciálnych školách alebo špeciálnych triedach pre deti s mentálnym alebo iným postihnutím, v ktorých sa vyučuje v obmedzenom rozsahu.


V snahe odvrátiť začatie konania voči Slovensku navrhla vláda SR zmenu v školskom zákone a Národná rada SR túto novelu prijala. S účinnosťou od 1. januára 2016 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon), obsahuje novelizované znenie paragrafu, ktorý upravuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podľa neho dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovnovzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôžu byť prijatí do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy, ale sa zaraďujú do bežných škôl a tried spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi.


Z pohľadu verejného ochrancu práv ide o prvý krok, ktorý vytvára formálne právne predpoklady pre zmenu postupov uplatňovaných voči deťom pochádzajúcim z vylúčených spoločenstiev. Zmenu, ktorú v záujme detí a našej spoločnosti očakáva verejný ochranca práv aj Európska komisia, však možno dosiahnuť iba správnou aplikáciou a vnútorným prijatím zmyslu týchto zmenených ustanovení v školskej a diagnostickej praxi. A (ako prieskum potvrdil), je stále postavená na inom vnímaní tejto problematiky.


Ak v diagnostike nebude rozlišované, tak ako tomu bolo doteraz, či špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka vyplývajú z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí alebo majú zdravotnú príčinu a ak bude aj naďalej informovaný súhlas rodičov vnímaný iba ako formálny doklad pre školu, potom k napĺňaniu základného práva detí na základe tejto zmeny právnej úpravy nedôjde a jej účel bude možné v praxi obchádzať.“


Na ťahu je vláda


Ombudsmanka trvá aj na prijatí opatrení, ktoré navrhovala už v predchádzajúcich správach a v mimoriadnej správe, ak neboli prijaté.


Poslanec Ondrej Dostál preto navrhol, aby sa NR SR uzniesla na tom, že žiada vládu, aby vypracovala a parlamentu následne v termíne do konca júla 2016 predložila stanovisko k návrhom a odporúčaniam verejnej ochrankyne práv v správe za obdobie roka 2015 a k dosiaľ nerealizovaným návrhom a odporúčaniam v správach za roky 2012, 2013 a 2014 a v mimoriadnej správe z augusta 2013.


„Inými slovami, navrhol som, aby si parlament od vlády vyžiadal stanovisko k tým návrhom a opatreniam, ktoré sú obsiahnuté v správe verejnej ochrankyne práv, a i keď vláda nemusí so všetkými súhlasiť, ale ak s nimi nebude súhlasiť, aspoň by mala vysvetliť, prečo má na tie veci iný názor,“ uviedol Dostál.


Poslanci vládnej koalície tento návrh odmietli. Podľa poslanca Ondreja Dostála tým vlastne „vyjadrili okrem iného nezáujem o to, či a ako budú orgány verejnej správy postupovať pri oddeľovaní rómskych žiakov od ostatných žiakov, či orgány verejnej správy vytvoria podmienky pre plné zabezpečenie práva na prístup k rovnocennému vzdelávaniu aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo nie, či sa vytvoria podmienky pre prístup ku všetkým stupňom vzdelania aj pre tých žiakov, ktorí sú vzdelávaní v špeciálnych školách a v špeciálnych triedach, alebo bude dosiahnutie vyšších stupňov vzdelania pre tieto deti naďalej znemožnené.“