Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

5.4.2013 | Admin | Podujatia

TREND a Nové školstvo s podporou spoločnosti Orange
organizovali dňa 27. marca 2013 v Bratislave verejnú prednášku s diskusiou na témuDuálny systém odborného vzdelávania vo ŠvajčiarskuAké sú základné princípy švajčiarskeho modelu duálneho systému odborného vzdelávania? Ako funguje tento systém a aké sú príklady spolupráce medzi firmami a školami na lokálnej úrovni kantónov? Ako prebieha aktualizácia a inovácia systému?Prednášal: Josef Widmer
generálny riaditeľ sekcie odborného a všeobecného vzdelávania zo švajčiarskeho federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu, Bern
Výstupy:
Videozáznam úvodného slova organizátorov, ako i videozáznam z prednášky a diskusie v nemeckom jazyku nájdete nižšie.
Osobitne ešte nižšie ponúkame i verziu videozáznamu s tlmočením do slovenského jazyka.
Prezentáciu Josefa Widmera v nemeckom jazyku a taktiež jej osobitnú verziu v anglickom jazyku nájdete nižšie.Josef Widmer | Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku | DEJosef Widmer | Berufsbildung in der SchweizJosef Widmer | Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku | SKJosef Widmer | Vocational and Professional Education and Training in SwitzerlandO Josefovi WidmeroviJosef Widmer vyštudoval univerzitu vo Freiburgu, odbor germanistika a história. Bohaté skúsenosti v oblasti manažmentu získal počas pôsobenia v Management Center Vorarlberg a v rámci Swiss Excellence Forum, kde sa venoval najmä systému rozvoja organizácií, personálnemu riadeniu a inovatívnym projektom. V kantóne Luzern pôsobil štrnásť rokov na pozícii riaditeľa sekcie pre odborné vzdelávanie, prípravu a ďalšie vzdelávanie. V januári 2013 nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie odborného a všeobecného vzdelávania na švajčiarskom ministerstve hospodárstva, vzdelávania a výskumu v Berne a svoje pôsobenie tak rozšíril aj na oblasť gymnázií.

Švajčiarska verejnosť ho pozná ako človeka s bystrým úsudkom a rýchlym uvažovaním, ktorého silnou stránkou je nachádzanie súvislostí a vytváranie inovatívnych konceptov. „Trpezlivosť je cnosť, ktorú som musel počas uplynulých štrnástich rokov tvrdo trénovať,“ priznáva s úsmevom v rozhovore pre švajčiarsku televíziu a rozhlas SFR. „V odbornom vzdelávaní, najmä na jeho vyšších stupňoch, sa však práve teraz očakávajú zmeny a mojou úlohou bude ponúkať dobré návrhy na ich realizáciu,“ prezentuje v rozhovore výzvy, ktoré na neho po nástupe do novej funkcie čakajú.Fotogaléria:Mediálne výstupy:


14. apríl 2013


Pravda: Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát


22. január 2013


Neue Zürcher Zeitung: Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania
Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie (OVP) vo Švajčiarsku


Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie je vo Švajčiarsku hlavným prúdom stredoškolského vzdelávania. Až dve tretiny žiakov pokračujú po skončení povinnej školskej dochádzky v základnej škole v systéme OVP, z toho približne 85% v tzv. duálnom systéme vzdelávania priamo vo firmách.

Duálny systém OVP ideálne odráža potreby trhu práce, a to tak v zmysle odborných kvalifikácií ako aj v zmysle voľných pracovných miest. Výhodnosť tohto systému pre Švajčiarsko dokazuje aj skutočnosť, že krajina si udržiava stabilnú mieru nezamestnanosti okolo 4-4,5 %. Zároveň patrí Švajčiarsko štatisticky medzi európske krajiny s najnižšou mierou nezamestnanosti mladých.

Duálny systém OVP sa realizuje v rámci spolupráce troch úrovní: federálnej (OPET – Federal Office for Professional Education and Technology | SFIVET – Swiss Federal Institute for Vocational Education and Trainig), kantonálnej a úrovne profesijných organizácií a združení.

Vzdelávanie vo firmách prebieha v súlade s federálnymi a kantonálnymi právnymi predpismi, ktorých hlavným účelom je zabezpečenie udržania a rozvoja kvality vzdelávania. Regulácia vzdelávacieho prostredia však firmy nijako neobmedzuje vo flexibilnom prispôsobovaní sa požiadavkám trhu.

Nie všetky firmy spĺňajú požiadavky na vytvorenie učňovských miest. Vzdelávať učňov pre ne na jednej strane znamená možnosť vychovať si budúcu pracovnú silu podľa špecifických potrieb a podporiť inovatívny rozvoj vo vnútri firmy, na druhej strane to znamená zvýšené náklady, veľký spoločenský záväzok a s ním spojenú zodpovednosť. Vzdelávanie učňov však okrem toho, že odpovedá na aktuálne potreby firiem, prispieva aj k ich dobrému menu, zvyšuje ich kredibilitu a v istých aspektoch ich aj zvýhodňuje oproti konkurenčným partnerom, ktorí učňov nevzdelávajú, preto firmy vstupujú do tohto procesu dobrovoľne. Vo Švajčiarsku nie je daná firmám povinnosť zabezpečovať OVP, firmy sa zúčastňujú na vzdelávaní z vlastnej iniciatívy, v koordinácii s lokálnymi samosprávnymi autoritami (kantóny).

Základný rozdiel medzi postavením mladého človeka, študujúcim v systéme OVP u nás a vo Švajčiarsku je ten, že na Slovensku je v systéme odborného vzdelávania žiakom školy, vo Švajčiarsku sa ihneď po nástupe na vzdelávanie stáva zamestnancom firmy. Absolventi štúdia OVP majú vo Švajčiarsku veľmi vysokú šancu, že firma po ukončení štúdia ponúkne riadne pracovné miesto.

Výber učňovského miesta v konkrétnej firme zo strany mladých ľudí ovplyvňuje okrem ich záujmu o konkrétne povolanie aj viacero ďalších faktorov – dostupnosť, resp. vzdialenosť od miesta bydliska, možnosti ubytovania, firemné benefity a pod. Významným faktorom pri rozhodovaní je aj výška platu, ktorý firma svojim učňom ponúka už počas štúdia.

Vzhľadom na to, že povinná školská dochádzka končí vo Švajčiarsku na úrovni základnej školy, žiakom, ktorí sa po skončení základnej školy ešte nerozhodli pre ďalšie štúdium alebo neboli na zvolený odbor prijatí, ponúka švajčiarsky vzdelávací systém pomoc v podobe tzv. motivačného semestra, ktorý organizujú kantóny. Cieľom štúdia počas tohto semestra je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť spoznať lepšie samých seba, získať lepší prehľad o ponuke pracovných miest a o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať v spolupráci so slovenskými expertami v rámci pracovných skupín na workshopoch (účasť na workshopoch je možná na základe pozvánky od organizátorov).


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.Partneri prednášky:

Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)