Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

24.3.2014 | Zuzana Zimenová | Podujatia


Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sa konal v Bratislave v priestoroch Národnej rady SR. Hlavnou témou stretnutia bolo spoločné uvažovanie o potrebách žiakov v školách na pozadí konkrétnych návrhov na zmeny, ktoré zaslala Slovenská komora učiteľov (SKU) v podobe listu Rade pre systémové zmeny a ministrovi školstva. Cieľom diskusie bolo sformulovať základnú predstavu o podmienkach na vzdelávanie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby žiaci v školách lepšie prosperovali a ktoré by im mala vedieť zabezpečiť každá škola.


Okrúhly stôl pripravilo občianske združenie Nové školstvo spoločne s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a s poslancami NR SR, ktorí prijali pozvanie na podujatie a pomohli ho zorganizovať na parlamentnej pôde. Symbolicky ju tak otvorili pre verejnosť a ponúkli jej dôstojný priestor na diskusiu o podnetoch, ktoré formujú vzdelávaciu politiku v našej krajine.


Za okrúhlym stolom spolu diskutovali  Veronika Adamčíková (vydavateľstvo Didaktis), Mária Barancová (špeciálna pedagogička, SKU), Roman Baranovič (manažér školy), Fedor Blaščák (Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky), Vladimír Crmoman (učiteľ, SKU), Peter Dráľ (Nadácia Milana Šimečku), Michaela Farenzenová (SGI), Elena Gallová Kriglerová (CVEK), Peter Halák (Indícia), Ivan Juráš (zriaďovateľ školy), Martin Kríž (učiteľ), Roman Mács (rodič z Pezinka), Pavel Maťko (rodič z Hamuliakova), Saskia Repčíková (Asociácia súkromných škôl a školských zariadení), Dana Rušinová (Nadácia pre deti Slovenska), Mária Smreková (riaditeľka školy), Dana Spurná (rodič z Bratislavy), Richard Vašečka (poslanec NR SR), Zuzana Zimenová (Nové školstvo), Miroslava Zubová (špeciálna pedagogička) a Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR).Po úvodných slovách Márie Barancovej a Saskie Repčíkovej sa rozprúdila živá diskusia o tom, čo by mohlo pomôcť deťom, aby v školách lepšie prosperovali. Veľa sa hovorilo o prirodzenej túžbe detí objavovať svet a o tom, že súčasný školský systém namiesto podporovania tejto túžby pôsobí často proti nej. Deti potrebujú viac zážitkového učenia, viac času a príležitostí na to, aby mohli veci skúmať, samostatne o nich uvažovať a mnohé si aj sami vyskúšať.

V diskusii opakovane zaznieval motív individuálneho prístupu učiteľov k žiakom. Odborníci aj rodičia sa zhodli na tom, že kľúčom k úspechu dieťaťa je osobný záujem učiteľa, otvorená komunikácia a dôvera na oboch stranách. Mnohí rodičia sú pripravení škole pomáhať a „ťahať s učiteľmi za jeden povraz,“ očakávajú však od nich rovnaký záujem a podporu.


Náš školský systém neumožňuje personalizáciu učiva, teda vytváranie individuálnych vzdelávacích programov, šitých „na mieru“ pre každého žiaka. Túto možnosť ponúka iba deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj to v nepostačujúcej miere. Vo svete sú však krajiny, ktoré sa touto cestou už vydali a kde učitelia ponúkajú všetkým žiakom osobné vzdelávacie plány, ktoré zohľadňujú ich potenciál, záujmy a nadanie a zároveň rešpektujú ich prípadný hendikep. Takýto prístup nie je možné zaviesť v našich školách zo dňa na deň, malo by sa však o ňom viac diskutovať a tým učiteľom a školám, ktorí sú pripravení ho vyskúšať, by sa v tom nemalo brániť.


Na to, aby sa mohli učitelia deťom aspoň viac venovať, potrebujú rozšíriť svoje tímy o špeciálnych pedagógov, psychológov a asistentov. Skutočnosť, že tieto odborné pozície nie sú v školách dostatočne zastúpené, je podľa učiteľov aj rodičov hlavnou prekážkou v napĺňaní špecifických potrieb žiakov, najmä ak majú zdravotné znevýhodnenie alebo sa pasujú s rôznymi problémami v učení. Zároveň však viacerí upozornili aj na to, že nestačí iba zvýšiť počet odborníkov v školách, rovnako dôležité je ich aj na prácu v školskom teréne dobre pripraviť.

Snahu učiteľov o individuálny prístup k žiakom brzdí aj súčasná podoba obsahu vzdelávania. Množstvo učiva v jednotlivých predmetoch, ktoré treba prebrať v istej postupnosti a nadväznosti, sa bije s nedostatkom času, ktorý na to učitelia aj žiaci majú. Učiteľom chýba čas na dostatočné vysvetlenie látky a na využitie rôznych pútavých foriem práce na hodine, ktoré by žiakom uľahčili jej pochopenie. Privítali by tiež možnosť deliť triedy s väčším počtom žiakov na menšie skupiny podľa potreby, čo by im umožnilo pracovať so žiakmi na hodine intenzívnejšie a kooperatívnejšie.


Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC | 10. marec 2014Reč prišla samozrejme aj na financie, pretože na ich nedostatok sa narážalo prakticky v každej oblasti, ktorá sa v diskusii otvorila. Opakovane zaznievalo, že nedostatok peňazí brzdí rozvoj škôl a je jednou z významných príčin nenaplnenia skutočných vzdelávacích potrieb žiakov. Kvalita výučby síce nestojí iba na peniazoch, ale bez dostatočného objemu financií ju školy jednoducho nedokážu posunúť na vyššiu úroveň.


V tejto súvislosti zazneli obavy z pripravovaných zmien vo financovaní škôl, ktoré avizuje rezort školstva. Viacerí sa domnievajú, že môžu ohroziť spravodlivosť vo financovaní a neprispejú ani k zlepšeniu napĺňania základných potrieb žiakov v školách.  Aby mohli školy napĺňať potreby žiakov podľa predstáv, ktoré zazneli na okrúhlom stole, muselo by dôjsť k významným posunom vo vnímaní základného štandardu, ktorý má vedieť poskytnúť žiakovi každá škola a k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov na jeho zabezpečenie, čo ministerstvo školstva zatiaľ neplánuje.


V diskusii sa načrtlo viacero tém, ktoré nebolo možné na priestore dvoch hodín dostatočne prediskutovať, preto hostia okrúhleho stola vyjadrili želanie v diskusiách pokračovať.

Podujatia

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)