Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

28.10.2019 | Admin | Podujatia

Nové školstvo a kampaň Chceme vedieť viac organizovali dňa 6. septembra 2019 v Bratislave siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Expertná skupina sa v rámci workshopu tentoraz zaoberala témou:Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?Na Slovensku i v Českej republike je hodnotenie kvality škôl a vzdelávacích výsledkov žiakov široko diskutovanou témou. Z národných aj medzinárodných testovaní sa opakovane dozvedáme, že výsledky slovenských žiakov sa zhoršujú a v mnohých školách sa ani necítia dobre. Zároveň vieme, že žiaci a žiačky majú vlastné predstavy o tom, ako by ich učenie mohlo prebiehať. Do akej miery to dokážeme zohľadniť pri snahe o zlepšovanie škôl a vzdelávacieho systému ako celku?


Odborné diskusie o možnostiach merania vzdelávacích výsledkov prebiehajú v mnohých krajinách a aj na medzinárodnej úrovni. Čo je vhodné zisťovať a ako to možno merať, testovať a vyhodnocovať, je otvorená a občas aj kontroverzná otázka. O tom, akými premenami a úskaliami v tomto ohľade prechádza vzdelávací systém v Českej republike, predniesol úvodný príspevok Oldřich Botlík. Po následných prezentáciách slovenských odborníkov prebehla moderovaná diskusia.


Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:Ďalšie súvisiace výstupy:
- videozáznam úvodného slova Petra Dráľa
- videozáznam a prezentácie Oldřicha Botlíka, Romany Kanovskej a Vladimíra Burjana
- fotogaléria z priebehu zasadnutia (workshopu)Peter Dráľ: úvodné slovo k workshopu


Oldřich Botlík: Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov? (workshop)Oldřich Botlík

je matematik, konzultant a odborník na oblasť merania kvality vzdelávania. Je spoluautorom projektu Kalibro, ktorý zisťuje nielen vedomosti a zručnosti žiakov, ale aj to, ako sa v školách cítia a ako si svoje vzdelávanie predstavujú. V minulosti sa podieľal na príprave viacerých zákonov v českom školstve a pomáhal taktiež pri príprave grantového systému ExTra na podporu inovatívnych učiteľov a škôl.


Zároveň je zakladateľom iniciatívy Maturitní data – odtajněno, ktorá sa snaží presadiť rutinné zverejňovanie anonymizovaných prvotných dát z jednotných prijímacích skúšok na stredné školy a zo štátnej maturitnej skúšky. Cieľom je nielen zlepšiť informovanosť verejnosti, ale taktiež zabezpečiť verejnú kontrolu činnosti štátnej organizácie Cermat, ktorá tieto skúšky pripravuje, administruje a následne spracúva odpovede žiakov.Romana Kanovská (NÚCEM): Aký význam majú celoplošné testovania? (systémové hľadisko) | Ako vhodne prepájať medzinárodné a národné merania?Vladimír Burjan (Exam Testing): Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov.Fotogaléria:Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt počas roka 2019 podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Orange.


Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)