Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

30.11.2021 | Admin | Podujatia

Nové školstvo a kampaň Chceme vedieť viac organizovali dňa 19. novembra 2021 v Bratislave ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Expertná skupina sa v rámci workshopu tentoraz zaoberala témou:Ako nastaviť strednú úroveň riadenia školstva tak, aby efektívne a účinne pomáhala školám a zriaďovateľom?Na Slovensku i v Českej republike je jedným z problémov efektívneho riadenia škôl roztrieštenosť kompetencií medzi mnoho subjektov a na rôznych úrovniach riadenia. V oboch krajinách sa v odborných kruhoch hovorí najmä o potrebe posilnenia či znovuvybudovania jej strednej úrovne, ktorá bude „mostíkom“ medzi regulovaním škôl a školských zariadení z centra a ich reálnym riadením na úrovni zriaďovateľov a samotných škôl.


Tohtoročnou novelou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa kompetencie aj financovanie časti regionálneho školstva od januára 2022 presunú z ministerstva vnútra späť na ministerstvo školstva. Napraví sa tým deformácia z roku 2013, kedy sa riadenie a financovanie škôl v rámci reformy Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa (ESO) rozdelili medzi dva rezorty pod zámienkou integrovanej služby občanom. V praxi to viedlo ku komplikovanosti a neefektívnosti riadenia, ktorého dôsledky dopadali najmä na samotné školy.


Okrem zmeny na centrálnej úrovni novela ovplyvní aj riadenie a financovanie škôl cez orgány miestnej štátnej správy. Odbory školstva okresných úradov v sídlach krajov sa odčlenia a vznikne samostatná špecializovaná štátna správa spadajúca pod ministerstvo školstva – regionálne úrady školskej správy. Zároveň sa nezávisle od tejto novely majú v roku 2022 zlúčiť viaceré priamo riadené organizácie rezortu, ktoré budú mať svoje zastúpenie aj v regiónoch.


Zmeny v štátnej správe sú komplikované a zahŕňajú množstvo právnych a administrívnych úkonov, delimitácie majetku, zmeny štatútov, personálno-právnych vzťahov a mnoho ďalšieho. V tomto procese by sa však nemala stratiť zmysluplná diskusia o tom, s akým poslaním, v akej štruktúre, s akým zabezpečením, no najmä v čom a ako by školám a ich zriaďovateľom mali novo zriadené úrady a inštitúcie pomáhať a metodicky ich usmerňovať.


Práve tomu bol venovaný odborný workshop, na ktorom skúsenosti z budovania stredného článku riadenia a z poskytovania podpory riaditeľom a zriaďovateľom škôl v Českej republike v rámci úvodného príspevku sprostredkoval Miroslav Hřebecký zo spoločnosti EDUin a na neho nadviazala prezentácia Jany Sládečkovej z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o transformácii odborov školstva na regionálne úrady školskej správy, k onom prebiehala moderovaná diskusia prítomných expertov.


Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:

Ďalšie súvisiace výstupy:
- videozáznam z prednášky Miroslava Hřebeckého
- prezentácie Miroslava Hřebeckého a Jany Sládečkovej
- rozhovor s Miroslavom Hřebeckým
- fotogaléria zo zasadnutia


Videozáznam prednášky Miroslava Hřebeckého


Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článkuMiroslav Hřebecký je programovým riaditeľom českej spoločnosti EDUin – Informačného centra o vzdělávání.


Absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte a v Centre školského managementu Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobil ako riaditeľ gymnázia aj základnej školy. Od roku 2003 je lektorom vzdelávania učiteľov a riaditeľov, jeho kurzy absolvovalo už viac ako päť tisíc pracovníkov v školstve. Venuje sa vzdelávacej politike a podpore zriaďovateľom škôl.


Je zakladateľom českej celoštátnej súťaže školských webov sCOOL web, ceny za inovácie vo vzdelávaní Eduína, Klubu zriaďovateľov a spoluautorom nástroja Co umím na podporu pozitívnej motivácie detí.


Jana Sládečková (MŠVVŠ SR) o transformácii odborov školstva na RÚŠSJana Sládečková je generálnou riaditeľkou Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pôsobila postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia, na Krajskom úrade v Trnave a na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako vedúca odboru financovania školstva.Fotogaléria:Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu pri realizácii podujatia partnerom:
Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)