Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

22.5.2007 | Admin | Podujatia

Image„Všetko, čo nám sloboda umožňuje, je, že dáva slobodu tým, ktorí chcú a vedia. Žiadna sloboda nevie prinútiť tých, ktorí nechcú a nevedia“

Celoslovenská konferencia o tom, kto a ako riadi školy na Slovensku na tému Manažment školy s podtitulom „Je rodič zákazníkom školy?“ sa konala dňa 26. apríla 2007 v Banskej Bystrici. Organizátorom konferencie bolo občianske združenie Šťastné deti Banská Bystrica.

Účastníkmi konferencie boli riaditelia základných škôl, zriaďovatelia, mimovládne organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa problematikou vzdelávania, zástupcovia samosprávy a štátnej správy, ale aj vysokých škôl a odborných inštitúcií zabezpečujúcich odbornú prípravu a vzdelávanie riadiacich pracovníkov v školstve. Spolu sa konferencie zúčastnilo viac ako 200 účastníkov.

Cieľom konferencie bolo hľadať odpovede na otázky, prečo sú niektoré školy úspešnejšie a niektoré menej úspešné na trhu vzdelávania, a či môže byť vynikajúca škola produktom úspešného manažmentu. Ďalším cieľom bolo podporiť diskusiu o praktickom riadení základných škôl, možnostiach manažmentu školy ako zákaznícky orientovanej inštitúcie s ohľadom na primárny cieľ škôl – vzdelávanie a výchovu plnohodnotných osobností.

Témy konferencie boli nasledovné:

- legislatívne predpoklady efektívneho riadenia škôl
- škola ako prozákaznícky orientovaná organizácia
- rôzne prístupy k vzdelávaniu školských manažérov
- ako musí reagovať na zmeny v spoločnosti úspešná škola
- efektívne zapojenie partnerov školy do procesu hodnotenia kvality školy
- možnosti viac-zdrojového financovania škôl

Z diskusie k jednotlivým témam vyplynuli nasledovné závery:


1. Riaditeľ školy je manažér

Na základe definície manažmentu ako ekonomického termínu, ktorý charakterizuje proces vedenia a smerovania celej organizácie a na základe zodpovedností a právomocí riaditeľov škôl vyplývajúcich s platnej legislatívy je možné riaditeľov škôl považovať za manažérov. Z pohľadu cieľa – kvalitnej a úspešnej školy nie je rozhodujúce, či riaditeľom (manažérom) školy je učiteľ alebo ekonóm. Rozhodujúce je, či na čele inštitúcie stojí dobrý alebo zlý manažér (riaditeľ).

Efektívny manažment škôl je možné realizovať v dvoch rovinách:

1. bez zmeny súčasnej právnej úpravy – vyžaduje si to, aby sa pri výberových konaniach na riaditeľov popri splnení kvalifikačných zákonných predpokladov na riaditeľa vyžadovalo tiež preukázanie manažérskej výbavy
2. so zmenou súčasnej právnej úpravy – v kvalifikačných požiadavkách na riaditeľa odstránenie pedagogického dôrazu a presunúť dôraz na vedomosti, zručnosti a vlastnosti potrebné pre manažment inštitúcie. V prípade zástupcu riaditeľa pre ekonomickú oblasť nie je potrebné pedagogické zázemie


2. Prozákaznícky prístup k vzdelávaniu má úspech

Podstatou prozákazníckej organizácie je spätná väzba – porovnanie požiadaviek rodičov s poznatkami vedenia školy, dokumentami školy (poslanie, vízia, hodnoty, strategický plán) a s legislatívou.

Špecifikom ale zároveň aj pridanou hodnotou prozákazníckej školy je fakt, že zákazník (rodič) nestojí oproti službe. Práve naopak – môže aktívne vstupovať do procesu tvorby produktu (vzdelania) a vytvára tak spolu s učiteľmi a žiakmi školskú komunitu. Toto prepojenie rodiny a školy do jedného efektívne fungujúceho systému má multiplikačný efekt vzhľadom na nepopierateľne vysoký vplyv rodiny na vzťah žiaka ku vzdelávaniu, na jeho vnútornú motiváciu pre prácu v škole a tým i na jeho študijné výsledky.


3. Systém vzdelávania školských manažérov je nefunkčný

Rad rôznych výskumov a prieskumov opakovane preukazuje celý rad nedostatkov v oblasti riadenia škôl, ktoré sa viažu najmä k manažérskym funkciám:

- nedostatky v oblasti strategického plánovania
- nedostatky v oblasti organizovania
- nedostatky v oblasti vedenia ľudí
- nedostatky v oblasti kontroly a evalvácie

Výberové konania na riaditeľov škôl nespĺňajú svoj účel, sú často formálne a neprofesionálne vedené.

Tzv. systém „funkčných vzdelávaní“ riaditeľov škôl, realizovaný prevažne prostredníctvom Metodicko-pedagogických centier, riaditeľom nepomáha v dostatočnej miere v ich riadiacej praxi.

Je nevyhnutné čo najskôr otvoriť trh s ďalším vzdelávaním učiteľov, s cieľom zrušiť monopol ministerstva školstva na bezplatné poskytovanie licencovaných programov ďalšieho vzdelávania, zrovnoprávniť postavenie neštátnych vzdelávacích subjektov so štátnymi poskytovateľmi metodickej pomoci a previesť priamo na školy finančné prostriedky, potrebné na zakúpenie kvalitných vzdelávacích programov podľa konkrétnych potrieb učiteľov.


4. Úspešná škola je slobodná škola

Úspešná škola je škola:

- orientovaná na zákazníka (rodičia, študenti)
- orientovaná na pridanú hodnotu (ponúkať program, ktorý bude reflektovať ciele zákazníkov)
- orientovaná na strategické myslenie (škola má víziu, poslanie, ciele a filozofiu, ktorú ponúka na trh)

Cieľom reforiem regionálneho školstva (financovanie, kurikulum) by malo byť:

- získanie nových kompetencií
- väčšia rôznorodosť škôl
- konkurencia v obsahu a forme vzdelania
- vyššia autonómia škôl


5. Nové nástroje na objektívne interné hodnotenie škôl

Dnešné slovenské školstvo sa vyznačuje nevyváženou zodpovednosťou za kvalitu vzdelávania. Ministerstvo školstva je od konkrétnej školy „najďalej“. Napriek tomu má v rukách väčšinu kompetencií, ktoré majú na jej kvalitu priamy vplyv:

- obsah vzdelávania (učebné osnovy, vzdelávacie štandardy)
- kontrolu procesu vzdelávania (Štátna školská inšpekcia)
- hodnotenie úrovne vzdelávania (Štátna školská inšpekcia, ŠPÚ)

Potrebná zmena - preniesť kľúčovú zodpovednosť za kvalitu vzdelávania na školu:

- tvorba učebných osnov v zmysle národne stanovených štandardov
- zodpovednosť za proces vzdelávania
- kontrola a hodnotenie vzdelávania

Základným predpokladom rozvoja slovenských škôl je zavedenie komplexného systému hodnotenia a riadenia kvality, ktorý bude zahŕňať nové nástroje na objektívne externé hodnotenie, nové nástroje na objektívne interné hodnotenie a ich vzájomné prepojenie.

Hlavné výhody internej evalvácie:

- je zameraná na zmenu
- sleduje plnenie konkrétnych cieľov
- do procesu hodnotenia sa zapája celá školská komunita (rodičia, žiaci aj personál školy)


6. Princíp viac-zdrojového financovania je dobrý a treba ho podporovať

Program komunitnej nadácie „Poďme spolu, podporíme našu školu“ je jedným z mnohých pozitívnych príkladov prínosu viac-zrojového financovania. Jeho cieľom je motivovať vedenie základných škôl k realizácii mimoškolských projektov a zamýšľať sa nad financovaním svojich potrieb.

Príklad rekonštrukcie budovy školy v Slovenskej Ľupči z európskych fondov je príkladom úspešnej spolupráce zriaďovateľa a vedenia školy. Opäť jeden z dôkazov, že dobrou partnerskou spoluprácou je možné dosiahnuť na prvý pohľad aj nedosiahnuteľné ciele a vízie.

Na základe vyhodnotenia anonymných dotazníkov od účastníkov konferencie môžeme konštatovať, že konferencia mala prevažne pozitívny ohlas. Na kľúčovú otázku: Splnila konferencia Vaše očakávania?, odpovedalo 58 % respondentov ÁNO, 38 % odpovedalo ČIASTOČNE a len 4% odpovedelo NIE.

Ako najvýstižnejší citát z pripomienok v dotazníkoch uvádzame: „organizácia bola dobrá, s veľmi zaujímavým obsahom, chýbali tu MŠ SR, ktorí rozhodujú, určujú "normy", so svojim centrálnym riadením sú však veľmi ďaleko od "trendu" - od toho, čo skutočne regionálne školstvo potrebuje, čo chcú zákazníci. Zdalo sa mi, že všetko bolo zbytočné, ak to zostane len na úrovni konferencie.“

Či bolo všetko zbytočné nezávisí od MŠ SR ale od každého z nás. Už niekoľko rokov čakáme, že nám MŠ SR predloží a NR SR schváli nový školský zákon. Zatiaľ sme sa nedočkali. Ak robíme len to, čo robíme vždy, vždy dostaneme len to, čo sme už mali. Preto skúsme urobiť viac a využime možnosti, ktoré nám ponúka súčasnosť.

Organizátorom konferencie bolo Občianske združenie Šťastné deti, Banská Bystrica.

Podujatia

Ôsme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých. Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať

Prepájame autorov reformných konceptov

Okrúhly stôl na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému

Diskusia o vzdelávaní detí s rodičmi v Bratislave

Diskusia o školstve v Pezinku

Okrúhly stôl na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti

Okrúhly stôl na tému Príprava na svet práce

Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Jedenásty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Desiaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Deviaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Čo už vieme:
Prezentácia prvých zistení z kampane

Ôsmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Siedmy workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Šiesty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Workshop | Inklúzia je spoločná vec

Piaty workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Štvrtý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prednáška | Daniel Sobel:
Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých

Tretí workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý workshop v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Prvý okrúhly stôl v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Josef Widmer:
Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

Prednáška | Leo Pahkin:
Financovanie vzdelávania vo Fínsku

TREND CSR FÓRUM 2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

Reforma školstva bez učebníc?

Aká je budúcnosť waldorfských škôl na Slovensku?

Konferencia:
Základné školy v reformnom procese

September 2008 – Čo prinesie reforma školstva?

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (závery konferencie)

Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa (prednáška )

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Naučme sa učiť – učíme sa pre život (konferencia)

Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec reformy vzdelávania (diskusia)

Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR (konferencia)

Reforma vzdelávania (diskusia)