Nostalgia komunistických expertov po predškolskej výchove

19.2.2007 | Branislav Pupala a Zuzana Humajová | Nové školstvo v médiách

Keď sa v jednej z internetových diskusií objavila ironická poznámka, že v celoživotnom vzdelávaní bude pomaly chýbať už len povinné prenatálne a povinné postkremačné vzdelávanie, ani sa na prvý pohľad nezdalo, ako verne táto poznámka zachytáva existujúci trend: na jednom konci znovu ožívajú hlasy, ktoré by deti už od najútlejšieho veku chceli školiť (správne vraj zaškoľovať) v kolektívnych verejných zariadeniach, na druhom konci si teoretický odbor s odpudivým názvom geragogika zamenil rozumnú starostlivosť o seniorov za pokrútenú ideu o ich výchove a vzdelávaní.

Zdá sa, že odborníci na výchovu a vzdelávanie chcú v opojení zo svojej výnimočnej profesionality definitívne rozpustiť hranice, ktoré tradične vymedzovali potrebný, ale nevyhnutne obmedzený priestor externe plánovaného vplyvu na život detí a na slobodný priestor dospelých ľudí.

.nová povinnosť

Presne v tomto duchu znovu vyrazili do ofenzívy slovenské odborníčky na materské školy, keď dostali od rezortu školstva priestor na vytvorenie jednej z ďalších koncepcií štátnej starostlivosti o výchovu predškolákov. V nej opäť presviedčajú, že správna výchova malých detí je tá, ktorá je v inštitucionálnych rukách odborníkov, ktorá je pod dohľadom centrálnej autority a ktorá má vopred jasne stanovený obsah a cieľ. Presviedčajú, že takáto výchova je prospešná aspoň od dvoch rokov a pre päťročné deti je natoľko užitočná, že by si zaslúžila byť povinná. Zavedenie povinnej dochádzky detí do materskej školy sa tu predkladá ako konečné optimálne riešenie, ktorému ak niečo stojí v ceste, tak je to len a len nedostatok peňazí.

.výkladná skriňa socializmu

Ak tieto idey niekomu silne pripomenú koncept rozbujnenej socialistickej materskej školy, nemýli sa. „Nová“ koncepcia predškolskej výchovy, teraz zabalená do rúcha starostlivosti o blaho a práva detí, je otvorene postavená na nostalgii za „starou dobrou“ materskou školou. Veď tá mala mať špičkovú úroveň a bola vnímaná ako výkladná skriňa socialistickej starostlivosti o deti a o rodinu, ktorú nám mali závidieť aj západní experti. Materiálne zabezpečenie vtedajších materských škôl bolo určite výnimočné a závisť expertov, ktorí chcú mať výchovu detí vo svojich výnimočných expertných rukách, sa dá tiež pochopiť. Len ktovie, aký by experti zaujali postoj, keby im bol vtedy viac zrejmý vzťah medzi materskými školami a umelou zamestnanosťou žien, keby sa viac zahĺbili do programu činnosti materských škôl, ktorý ako jeden zo svojich ústredných cieľov otvorene deklaroval včasný ideologický vplyv a kontrolu nad budovaním komunistického vedomia detí. Keby závidiaci experti mali možnosť nahliadnuť do pocitov matiek vodiacich svoje deti do socialistických materských škôl, zrejme by viac porozumeli novinárke a bývalej poslankyni českého parlamentu Michaele Freiovej, keď napísala, že „obdobie sociálnych experimentov päťdesiatych rokov poznamenalo dve generácie: generáciu vyčerpaných matiek, trpiacich výčitkami svedomia, že neodvádzajú na pracovisku výkon ako ostatní a pre svoje deti nie sú takými matkami, akými boli ich matky – a generáciu detí, vláčených za ranného šera začmudenou socialistickou realitou do kolektívnych zariadení a neskôr si prisahajúcich, že ich rodinný život bude vyzerať inak“. Výnimočnosť pocitov týchto generácií je ekvivalentná výnimočnosti budovania svetovo exkluzívnej siete jednotnej materskej školy.

.skúsenosti spoza hraníc

Predškolské expertky si však okrem svetlej histórie materských škôl z rokov 1948 – 1989 berú na pomoc aj súčasné zahraničné skúsenosti. Ubezpečujú, že inštitucionálna predškolská výchova je trendová a vo viacerých prípadoch sa začína spájať so vzdelávacou povinnosťou. Zabúdajú však na to, že školské systémy cez znižovanie vekovej hranice povinného vzdelávania vlastne vôbec neriešia analógiu našich materských škôl. Riešia najmä účinnosť primárneho vzdelávania, ide teda o skoré vzdelávanie na úrovni našej základnej školy. Dôvody na to majú rôzne, ako napríklad problém vysokej kultúrnej heterogenity (Holandsko) detí, potreba znížiť vekovú hranicu povinného vzdelávania zo 7 na 6 rokov (Poľsko) alebo jednoducho potrebu kontinuálneho školského vzdelávania od nižšieho veku života detí (Anglicko). A rozdiel je najmä v tom, že problém zapojenia menších detí do vzdelávania riešia cez dômyselné spracúvanie vzdelávacích programov, ktoré majú zabezpečiť úspešnosť základného vzdelania.

Ak by aj bola u nás predškolská príprava päťročných detí povinná, cez zatuchnutý program výchovnej práce materských škôl, ktorý už desaťročia a dodnes kopíruje unikátny systém zložiek komunistickej výchovy, by aj tak nebola šanca podporiť deti tam, kde v základnom vzdelávaní očividne a masívne zlyhávajú. Keby sa čas a námaha venované impulzívnemu boju za povinnú materskú školu investovali radšej do tvorby rôznorodých kvalitných predškolských vzdelávacích programov, mohli sme už dávno pozorovať pozitívny efekt, a to nielen na tých 91 percentách detí, ktoré napriek nepovinnej predškolskej výchove do materskej školy chodia, ale napokon aj na tých zvyšných.

.rozpad predškolského impéria

Nostalgické blúznenie za socialistickými materskými školami súčasne celkom znemožnilo vnímať predškolským expertom, ako sa s nástupom demokracie začala spoločnosť meniť. Smerom k rodine s malými deťmi začala vysielať nové povzbudivé signály – predĺžila sa materská dovolenka, stúpali dávky detských prídavkov a celkom prirodzene zoslabol tlak na kolektívnu predškolskú výchovu. Kočíkom sa otvorili obchody, úrady, banky, v reštauráciách pribudli vysoké detské stoličky, prostredie mimo rodiny začalo byť voči deťom „priateľské“. A rodičia znovu dostali šancu rozhodovať o tom, ako bude ich dieťa vyrastať.

Slobodná voľba znamená pluralitu možných ciest, preto sa postupne rozširovala aj sieť podporných mechanizmov pre deti a ich matky – okrem stále prítomných a dominantných štátnych materských škôl začali vznikať aj škôlky súkromné a cirkevné a popri nich aj nezávislé materské centrá, ktorých už máme na Slovensku vyše osemdesiat a ich počet sa stále rozrastá. Pritom možnosti na ďalšie nové formy predškolskej výchovy ešte zďaleka nie sú vyčerpané. Podporu si zaslúžia všetky prúdy – nielen sieť materských škôl, ale aj lokálne komunity, ktoré vytvárajú pestrú ponuku ďalších možností všade tam, kde nie je možné škôlku zriadiť či ďalej financovať.

Na ceste k emancipácii rodiny sme prešli kus cesty. Preto je „nový“ koncept vzdelávania predškolákov, ktorého dominantnou témou je návrat k povinnej predškolskej dochádzke, do istej miery prekvapením. A prekvapivé je aj ticho, ktoré prezentáciu konceptu sprevádza. Absencia hlasných protestov má viacero dôvodov, za zmienku však stojí jeden, ktorý mnohé osvetľuje – nastupujúca generácia rodičov si na tú „zlatú éru“ socialistickej škôlky už jednoducho nepamätá, preto majú tí, ktorí na ňu spomínajú ako na vrcholné obdobie predškolskej výchovy, zelenú. Rodičmi sa dnes stávajú mladí ľudia, pre ktorých je možnosť voľby celkom prirodzená. Slobodne si vyberali strednú školu, slobodne sa uchádzali o štúdium na vysokej, nemálo z nich študovalo v zahraničí. Výzva na návrat jednotnej povinnej predškolskej výchovy im preto neznie podozrivo.

.sila hlavných argumentov

Naopak, zdá sa, že na hlavný argument, ktorý zástancovia povinnej škôlky s obľubou vyťahujú z klobúka – potrebu socializácie detí z menej podnetného sociálneho prostredia – reaguje verejnosť dokonca s pochopením. Pritom je práve tento dôvod na uzákonenie povinnosti predškolskej výchovy málo postačujúci. Na vyrovnávanie šancí rómskych detí máme už dnes vytvorené viaceré podporné mechanizmy. Pri základných školách sa zriaďujú nulté ročníky, v ktorých majú „problémové“ deti šancu dobehnúť svojich vrstovníkov a proces integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami postúpil natoľko, že dáva školám možnosť prispôsobiť vzdelávacie tempo ich konkrétnym potrebám.

Tam, kde je rómskych detí viac, má učiteľ k dispozícii asistenta. Pravdou je, že nie všade tieto nástroje fungujú tak, ako by mali. Riešením však nie je povinná materská škola, ale dôsledná reforma obsahu základného vzdelávania, ktorá prinesie učiteľom dostatok priestoru a času venovať sa všetkým deťom bez rozdielu, zavedie na školách účinnú diagnostiku špeciálnych potrieb a poskytne na ich zabezpečenie dostatok potrebných financií.

Povinnosť chodiť do predškolského zariadenia ešte neznamená, že doň budú chodiť práve tie deti, ktoré to potrebujú ako soľ. Vysoká absencia rómskych detí na povinnej školskej dochádzke to dokazuje. Skôr ako nad vytváraním ďalšej vzdelávacej povinnosti by sme sa mali zamýšľať radšej nad tým, ako dostať tie rómske deti každý deň do riadnej školy a ako ich v nej udržať. Čísla, ktoré ukazujú, že mnohé z týchto detí nemajú ukončené ani základné vzdelanie, sú stále príliš vysoké.

.ohrozenie profesionálnej integrity

Podpora povinnej dochádzky detí do materskej školy je fatálnym zamieňaním si cieľov a prostriedkov, ako pomôcť socializácii detí v predškolskom veku a ich úspešnému štartu v povinnom školskom vzdelávaní. Namiesto snahy o rozumnú podporu rodičovskej zodpovednosti za výchovu predškolákov a účinnej pomoci všade tam, kde je to potrebné, vyznievajú všetky doterajšie iniciatívy predškolských expertov ako úporná snaha zachovať status jedinej inštitúcie, ktorá opätovne vezme zodpovednosť za deti do svojich mocných rúk. Vysvetlenie formátu tejto iniciatívy spočíva vo vnútornej potrebe expertov zachovať si svoju profesionálnu integritu, ktorú striasa pri predstave, že raná výchova detí nemusí byť za každú cenu pod ich „odbornou“ kontrolou.

Zuzana Humajová je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.
Branislav Pupala je vedúci Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Trnavskej univerzity a spolupracovník KI.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 7/2007 dňa 12. februára 2007.

Nové školstvo v médiách

Ako sa parazituje na vzdelávaní Rómov

Zuzana Zimenová: Školský systém s pandémiou nepočítal

Z prvej ruky na tému Koronavírus a problémy v školstve

Kontakty na tému Racionalizácia siete škôl

Školy majú menej možností ako pred desiatimi rokmi, štát pridal hodiny matematiky a slovenčiny navyše

Učitelia v penzii nebudú mať automatické zmluvy, navrhuje Lubyová

Estónske školstvo povoľuje mobily, nikto neprepadne a školy majú slobodu

Čo s osemročnými gymnáziami. Zrušiť, obmedziť alebo posilniť? Odpovedajú odborníci a politici

Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort

Z prvej ruky na tému Testy PISA

Odborníci varujú: Z nevzdelaných detí vyrastú povrchní a naivní občania

Okrem ministra školstva Petra Plavčana chce pripraviť reformu školstva aj bývalý minister Ivan Mikloš

Učiteľom sa myšlienky školskej reformy páčia, ale je to podľa nich sci-fi

Bežný žiak je mýtus. Tolerujme individuality

Sobotné dialógy na tému Reformy v regionálnom školstve

Ako by školstvo mohlo vyzerať o desať rokov?

Z prvej ruky na tému Učiace sa Slovensko

Revolučné zmeny v školstve: Škola od piatich rokov aj nové známkovanie

Plavčan predstavil plány rezortu, školstvo čakajú zmeny

Koniec prepadávaniu na prvom stupni. Ministerstvo prichádza s prevratným návrhom

Ministerstvo školstva zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Kto stojí za navrhovanými zmenami vo vzdelávaní?

Povinná dochádzka od 5 rokov, známky nahradí slovné hodnotenie. Plavčan ukázal, ako chce zmeniť školstvo

V rezorte školstva sa rozbieha diskusia k novému národnému programu výchovy a vzdelávania

Začal konzultačný proces o základných tézach národného programu rozvoja vzdelávania

Peter Dráľ: Preč so známkami v škole. Deťom do života nič nedajú

Vzdelávanie detí zo sociálne nepodnetného prostredia je dlhoročným problémom slovenského školstva

Získali sme Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Učitelia pýtajú 140 eur, Plavčan ide zháňať peniaze

Školstvo bude s Plavčanom zachraňovať exminister aj kritici systému

Nové školstvo nominované na Cenu Nadácie Orange

Päť problémov vládneho programu v školstve

Prehodnotia, čo sa bude učiť

Deviataci majú za sebou testovanie

Priority v školstve vznikali narýchlo a povrchne

Nemôžeme čakať, že zmeny v školstve prídu samé od seba

K veci: Rokovanie odborárov a ministra školstva o spoločnej deklarácii

K veci: Rokovanie školských odborov o podobe memoranda

Najväčší problém slovenského školstva. Podarí sa ho zmeniť?

Je učiteľský štrajk prelom?

Večera s Havranom o budúcnosti slovenskej školy

Štrajku učiteľov nahráva predvolebný čas

RTVS o atlase predstáv

Zuzana Zimenová: Voľnosť v škole neznamená chaos

Zuzana Zimenová: Prípravné ročníky neoberú deti o detstvo a slabším dajú šancu

Fico odškrtol modulové školy ako posledné opatrenie z vládneho balíčka

Rádio Slovensko o kampani Chceme vedieť viac

O zmene financovania školstva treba diskutovať

II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Matematikári a chemikári budú ohrozeným druhom

Draxler očísloval žiakov, šudentov aj škôlkarov

Učia deti hospodáriť s peniazmi

Sú domáce úlohy pre rodičov? A kedy je lepšie, aby ich nechali na deti

Prijímajú gymnáziá „slabých“ žiakov?

Štát opäť diktuje učivo

Ktoré školy majú najväčšiu pridanú hodnotu?

Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom

Máme zlé školy s nešťastnými deťmi. Niekde ešte chodia cez prestávky do kruhu

Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)

Viac žiakov, viac peňazí? Také financovanie škôl by sa už malo zmeniť

Učebnice angličtiny dostanú žiaci na prvom stupni základných škôl zadarmo, deti na druhom stupni si za ne budú musieť platiť

Ako sa podľa verejnosti vyvíja slovenské školstvo?

Ako zmeniť slovenské školstvo? Problém nie je len v peniazoch

Aký je zmysel Testovania 9?

O budúcnosti detí nemá rozhodovať jeden test

Základné školy prídu o tvorivý priestor

Súčasné nastavenie vzdelávania vyhovuje iba jednej tretine žiakov

Zuzana Zimenová: Najväčšia chyba školstva? Nepočuť hlas verejnosti

Čo robiť, aby bakalári neboli bez práce?

Kamarátsky učiteľ je príjemná predstava!

Žiakom na základných školách sa mení učivo

Diskusia o školstve má prvé výsledky

Žiaci by chceli mať v školách oddychové zóny

Piss off, PISA?

Rezort školstva chce prispievať školám na učebnice

Školy by mali dostať všetkých asistentov, o ktorých žiadali

Zuzana Zimenová: Len inováciami v „povinnej“ literatúre vášeň pre čítanie neprebudíme

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa otvorili brány vyše 3300 základných a stredných škôl

Začal sa školský rok 2014/2015

Školská inšpekcia by sa nemala zaoberať nepodstatnými vecami

Na začiatku školského roka bude chýbať asi štvrtina učebníc

Prijímanie žiakov na stredné školy bude od septembra prísnejšie

Školám budú opäť chýbať učebnice

Inklúzia – šanca urobiť z integrácie výhodu do života

Inklúzia alebo individuálne potreby detí v škole na prvom mieste

Čaploviča nahradí na poste ministra školstva Pellegrini

Školy dúfajú, že nový minister sa nebude zaúčať dva roky

Málo dokončil, slabým nepomohol. Taký bol Čaplovič

Na top ministerstvá mieria ľudia z úzadia

Školstvo rozhoduje o ťažiskových zákonoch a Čaplovič má odísť

Deti i dospelí sa zhodujú: Školy by mali byť pre deti, a nie naopak!

Z prvej ruky: Výsledky monitoru a socio-ekonomické vplyvy na vzdelávanie

Povinná bude už iba angličtina

Deti z okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti dopadli v testovaní deviatakov najhoršie

Problémy s čitateľskou gramotnosťou pretrvávajú

Prečo sa investície do detí vyplatia

Poľskí študenti sú v Európe hviezdy, školstvu pomohla radikálna reforma

O školstve, reforme vzdelávania a kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC

Zuzana Zimenová: Cieľom je, aby rodina a škola navzájom nebojovali

Pezinský workshop o budúcnosti vzdelávania

Štát chce vziať milióny súkromným školám

K presunu učiteľov do pôsobnosti štátu

Zuzana Zimenová: Do školy vo Fínsku chodia deti rady

Firmám majú chýbať stovky tisíc absolventov

Školstvo zabudlo na deti

Čaplovič naruší zabehnutý systém

SKU žiada menej testovať čitateľskú gramotnosť

Testovanie PISA preukázalo zlyhávanie nášho vzdelávacieho systému

Z prvej ruky: Požiadavky na zmeny monitora deviatakov

K návrhom na zmeny v Testovaní 9

Konečne sa môžu vyjadriť rodičia

Zástupcovia stavovských a profesných organizácií na maturitách

Začína sa kampaň, ktorá má naštartovať diskusiu o budúcnosti vzdelávania

Čo robiť, aby sa deti učili lepšie?

Štart kampane Chceme vedieť viac

Prijímanie študentov na vysoké školy

Ministerstvo chce, aby súkromné školy dostávali menej

Návrat do školy

Škôlky, jasle, opatrovateľské centrá. Stačí to?

Delenie učiva do ročníkov je krok späť

Slovenskí žiaci patria k najnešťastnejším

Čaplovič chce škôlky pre deti od štyroch rokov zadarmo

Čaplovič chce, aby sa do škôl vrátila technická výchova

Školskí odborári miešajú hrušky s jablkami

Župy škrtli stredným školám desiatky tried

Kaliňák navrhol Čaplovičovi škrtnúť stovky úradníkov

NÚCEM pripravuje nové testovanie žiakov

Na Slovensku Fínov tak ľahko nedobehneme

Sobotné dialógy: Školstvo a vzdelávanie

Učni majú mať podľa odborníkov prax vo firmách zaplatenú

Experti verejnej komisie k reforme odborného vzdelávania na Slovensku

Naivný trik ministra Čaploviča

Rodičia a školy

Výsledky Testovania 9

Riaditeľov škôl by mal menovať a odvolávať zriaďovateľ

Minister školstva chce zmeniť kreditový systém pre učiteľov

Čakanie na prognózu potrieb pracovného trhu

Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát

V politike: Školstvo podľa Dušana Čaploviča

Stredné školy by o dva roky mali otvárať triedy podľa odhadov zmien na trhu práce

Obmedzenie výberu škôl sa nepáči ani ich riaditeľom

Správy a komentáre na tému správa o stave školstva

Zruší sa rodičom slobodná voľba výberu školy?

Zruší sa slobodný výber školy?

Rodičia sa môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl

Peniaze pre školstvo

Antiliberálna evanjelizácia nevedomého davu?

Žiakov má k sústruhu zlákať nový predmet

Povinná školská dochádzka

Škôlky v škole. Kto do nich investuje?

Písomné maturitné skúšky

Štát mení taktiku v podpore gymnázií

Prelomový obrat v školách nenastal

Je stredných škôl priveľa?

Racionalizácia a optimalizácia školskej siete

Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti

Výber základnej školy

Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku

Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas

Osemročné gymnáziá čaká šetrenie, zatiaľ na úkor platov učiteľov

V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin

Školy v malých obciach ekonomicky neobstoja

Platy nie sú jediným problémom nášho školstva

Mechanické znižovanie počtu učiteľov?

Málotriedne školy treba pospájať. Citlivo a uvážene

Peniaze na vyššie platy by sa našli

Čaplovič ráta učiteľov svojsky

Reorganizácia školstva

Potrebujeme viac alebo menej učiteľov?

Učitelia si kurzom prilepšia len na sedem rokov

Školskí odborári u prezidenta žiadali zvýšenie platov

Úspech v olympiádach nie je meradlom kvality školy

Z učiteľov verejní činitelia? Viac problémov ako výhod

Reforma zhora?

Reforma zdola?

Platy učiteľov

Zvyšovanie nárokov na maturitnú skúšku

Aké školstvo chceme? Každá vláda iné

Učitelia a platy

Učitelia zatvoria školy. Na ako dlho ešte nevedia

Školstvo živí priveľa organizácií

Učiteľom štrajk nepomôže. Treba argumenty

Stále nevieme hodnotiť kvalitu školy

Testovanie žiakov základných škôl

V triedach môže byť od septembra aj 35 či 40 detí

Pred začiatkom školského roka bez učebníc

100 dní ministra školstva

Školstvo vraj nevyhovuje požiadavkám doby

Čaplovič vidí slovenské školstvo ako nevyhovujúce dobe

Čaplovič sa uviedol ako negativisticky naladený politik

Ako zvýšiť užitočnosť vzdelávania?

Kontroverzný dotazník

Štát nadiktuje, čo sa bude učiť

Rodičia sa búria proti zmenám v školstve

Neštátne školy sa boja o existenciu

Spoločná základná škola

Štát bude školám diktovať, čo učiť

Podľa kvality školy financovať nemôžeme

Uberú školám bez uplatnenia

Odborári: Štát nemá dávať na súkromné školy

Vyššie vzdelanie na trhu stále boduje

Školy sa už o žiakov možno nebudú biť

Gymnáziá padnú za obeť odborným školám

Priemer známok 1,5 pre prijatie na gymnázium? Jedni sú za, druhí proti

Chýbajú nové učebnice aj vysokoškolský zákon

Ktoré priority v školstve by mali byť kľúčové pre budúcu vládu?

Testovanie dospelých

Povinná angličtina sa spustila, podľa odborníkov ju učí hocikto

Ministerstvo školstva zvýši váhu externej maturity pri hodnotení

STV: Večer na tému reforma v školstve

Anketa: Ako hodnotíte prvý rok ministra Eugena Jurzycu?

Jurzycu už kritizujú za nečinnosť

Otvorený list vláde SR k návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania

Dospelých čakajú testy

Po deťoch otestuje OECD aj dospelých

Prezident stopol angličtinu

S pochopením textu majú problém aj dospelí

Platy väčšiny učiteľov od januára zamrznú

Na povinnú angličtinu chýbajú učitelia

Vyrastá nám generácia naivných voličov, tvrdia odborníci

Deviataci: Podpriemer v porozumení textu

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA

Povinná angličtina v slovenskom kontexte

Slotov úradník ,,obletel" svet. Za 15-tisíc

Ako sa odrazí šetrenie samosprávy na kvalite vzdelávania?

Čaká sa na rozhodnutie o waldorfskej škole

Povinná školská dochádzka sa má predĺžiť o rok

Povinná angličtina od prvého ročníka môže priniesť viac rizík

Začiatok roka opäť bez učebníc

Učebnice na internete

Anketa: Je zavedenie povinnej angličtiny dobrým krokom?

Tretiaci a siedmaci ZŠ nemajú reformné učebnice

Plat učiteľa určí región

Otvorený trh s učebnicami

Alternatívne vzdelávanie

V zajatí nariadenia

Vzdelávací systém musí byť viac otvorený a flexibilný

Papierová reforma neoslovila žiakov ani školy

Zuzana Humajová-Zimenová: Školstvo potrebuje nový reformný koncept

Vysokým školám maturita nestačí

Školský zákon v praxi

Kto získa na kariérnom raste

Dejepis sa bude učiť inak

Školy zapisujú prvákov

Učebnice meškajú už pol roka

Osemročné gymnáziá bojujú o prežitie

Experimentálne bahno

Zuzana Humajová: Kvalita škôl u nás stále nie je celospoločenskou témou

Mikolaj zrušil osemročným gymnáziám latinské názvy

Štátny patent na rozum

Reformná šaráda ministra Mikolaja

Zánik slovného hodnotenia

Rýchlo šité učebnice

V srdci Slovenska bodujú malomestské školy

Rezortný kráľ je nahý!

Postavenie verejných činiteľov nezabezpečí učiteľom reálne lepšiu ochranu

Nový zákon o učiteľoch – danajský dar ministra Mikolaja ku Dňu učiteľov

Nové pravidlá pre slovné hodnotenie?

K slovnému hodnoteniu žiakov

Téma .týždňa: Dobrá škola: ako ju nájsť?

Mikolaj chce zmeniť podmienky použitia školného

Mikolaj siaha súkromným školám na peniaze

Ministerstvo školstva je brzdou reformy základných a stredných škôl

Peniaze EÚ pre školy: Väčšina neúspešných

Reformná „reality show“

Osemročné gymnáziá budú mať menej žiakov

Známka pre naše školstvo? Dva mínus

Mikolaj: Školám stačili prázdniny na prípravu na reformu

Minister školstva chce súkromným školám zakázať zisk

Financovanie súkromných škôl

Mikolaj chce súkromným školám siahnuť na zisk

Čo prináša do škôl reforma?

Mikolaj zatiaľ nezmení školské úrady

Učitelia musia čoskoro dokončiť školské programy

5 tisíc nových učiteľov jazykov?

Za výber šlabikára zaplatia rodičia

Bratislava učiteľa zaplatí len ťažko

Úradníci už školám poradili. Aj s chybami

Učitelia sú nespokojní s učebnicovou politikou

Ohrozený druh školy?

Ak reforma, tak s novými učebnicami

Reforma má stúpencov aj kritikov

Školy dostanú učebnice na predmety, hoci ich reforma mala zrušiť

Parlament včera schválil nový školský zákon

Nový zákon o výchove a vzdelávaní schválený

Na školské programy bude málo času

Vzdelávacie programy

Reforma spľasla

Šikovní učitelia podľa Mikolaja reformu vzdelávania zvládnu

Stredné školy po zmene: Naučia myslieť?

K povinnej škôlke

Učebnice si konkurovať nebudú

Veľký tresk školstvo znovu obíde

Stredná škola? Dva pokusy a dosť

Recept na školský zákon alebo ako psíček a mačička tortu piekli

KI: Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania

KI: V septembri sa po novom učiť nebude

Školy dostanú počítače za miliardy

Fico chce poslať stredoškolákov do zahraničia

KI: Nový školský zákon je omyl

Sprísňujú sa kritériá pre učiteľov

Školy budú meniť učivo narýchlo

Každý piaty učiteľ počítač nepoužíva

Svet testoval žiakov, Slováci prepadli

Reforma školstva alebo kozmetické zmeny

Výchova – rodina, škola, ulica

Zuzana Humajová: Zhasne túžba po reforme

Učiteľstvo najlepších žiakov nepriťahuje

Školy dostanú svoju ústavu

Školská taška je pre prváka priťažká

Cudzie jazyky na školách

Moderný učiteľ v kontexte nového školského zákona (diskusia)

KI: Dve tváre nového školského zákona

Reformný školský rok

Zabudnutá škola hrou

Priority školstva

Zuzana Humajová: KI navrhuje Nové školstvo

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

Kritici: Školská reforma nebude výrazná

Stredné školy a bakalársky titul?

Zuzana Humajová: Školám zmeny neprinesú väčšiu slobodu

Deťom štát nadiktuje nové učivo

S jazykmi sa začne skôr

Mikolaj narazil na priveľa úloh

Minister školstva chce jeden štátny školský úrad

K Stratégii celoživotného vzdelávania

Reforma školstva - vyrieši to nový zákon?

Humajová odmietla miesto v Kurikulárnej rade ministerstva školstva

Zuzana Humajová: Maturita má „starý šat“

Mikolaj: Školstvo? No bojujem

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Stratégia reformy školstva

Nostalgia komunistických expertov po predškolskej výchove

Nie povinnej materskej škole

Nový pohľad na nové školstvo

Škola ako trenažér

Posledný ročník materskej školy povinný nebude

Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva

Téma dňa: Aké zmeny nás čakajú v školstve?

Známka a kvalita školy

Hodnotenie krokov vlády v oblasti školstva v uplynulom období a volebné programy strán v oblasti školstva

Hodnotenie programového vyhlásenia vlády a reformy školstva

Politické gesto alebo potrebný impulz?

Šanca na štart reformy vzdelávania

Čas na školskú revolúciu

Yetti žije - aj reforma

Návrh nového školského zákona

Reforma vzdelávania je permanentný proces

Škola a tvorivosť

Zrútil sa mýtus o kvalitnom vzdelávaní