Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

1.8.2007 | Admin | Projekty pre reformu

Medzinárodný projekt Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže sa realizoval v období január 2007 až júl 2007 vďaka podpore holandského ministerstva zahraničných vecí, v rámci programu Holandsko – slovenskej bilaterálnej spolupráce Matraflex.

Cieľom projektu bolo podporiť integráciu inovačných vzdelávacích programov, ktoré boli doteraz vnímané ako okrajové, do väčšinového prúdu vzdelávacieho systému a podnietiť spoluprácu štátneho, neziskového a súkromného sektora a nezávislých odborníkov pri uskutočňovaní reformy vzdelávania.

Projekt predložilo a administrovalo Ministerstvo zdravia, sociálnych vecí a športu Holandského kráľovstva, prostredníctvom The Netherlands Institute for Care and Welfare (NIZW).

Za holandskú stranu sa do projektu zapojili Royal Netherlands Embassy, EVD (International Bussiness and Cooperation), Ministry of Education Culture and Science, International Child Devepolment Iniciatives (ICDI) a Sardes.

Za slovenskú stranu na projekte spolupracovali Ministerstvo školstva SR – sekcia regionálneho školstva a odbor detí a mládeže, Iuventa, Štátny pedagogický ústav, Nadácia pre deti Slovenska (NDS) a experti z ďalších mimovládnych organizácií – Asociácia S. Kovalikovej – vzdelávanie pre 21.storočie na Slovenku, Centrum pre vzdelávaciu politiku, Erko, Združenie Orava pre demokratické vzdelávanie a Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika.

Výstupom z projektu je Návrh strategicko-akčného plánu na začlenenie pedagogických inovácií, podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií do vzdelávacieho systému, ktorý spoločne vypracovali medzinárodné pracovné skupiny. Predstavuje súbor nástrojov, ktoré majú potenciál zefektívniť podporu inovácií vo vzdelávaní. Pri ich definovaní vychádzali experti pracovných skupín z aktuálnych strategických materiálov, skoncipovaných na európskej i národnej úrovni, ktoré sa zameriavajú na kvalitatívne zmeny vo vzdelávacích systémoch. Jedným zo zásadných dokumentov, s ktorými akčný plán korešponduje, je i Stratégia očakávaných zmien na slovenských ZŠ a SŠ, ktorú pod názvom Nové školstvo vypracoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.


Súbor nástrojov na podporu pedagogických inovácií - materiály na stiahnutie:

- Návrh strategicko – akčného plánu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na začlenenie pedagogických inovácií podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií do vzdelávacieho systému

- Zhrnutie

- Príloha 1

- Prílohy 2 až 10


Viac o projekte sa dozviete tu.

Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy