Model hodnotenia kvality školy

29.1.2007 | Admin | Projekty pre reformu

Projekt Model efektívneho zapojenia partnerov školy do procesu hodnotenia jej kvality. Príprava a praktické overovanie metodológie monitoringu kvality nadväzuje na aktivity, s ktorými sa počas rokov 2002 – 2004 skupina reformných pedagógov a ďalších spolupracujúcich expertov, združených v Iniciatíve za reformu školstva pri Centre pre vzdelávaciu politiku, aktívne zapájala do procesu realizácie reformy vzdelávacieho systému. Hlavným cieľom týchto aktivít bolo najmä:

- informovať verejnosť o potrebe reformy vzdelávacieho systému, o jednotlivých reformných krokoch exekutívy, ako aj o rôznych inovatívnych návrhoch odbornej verejnosti a zástupcov mimovládnych organizácií,

- aktivizovať rôzne cieľové skupiny a zvýšiť ich záujem o veci verejné v oblasti reformy školstva.

Projekt je zameraný na proces hodnotenia kvality základných a stredných škôl z pohľadu hlavných aktérov školskej komunity – učiteľov, rodičov a žiakov. Zámerom je ponúknuť im jednoduchý, univerzálne využiteľný a efektívny nástroj na zisťovanie ich spokojnosti s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v rámci celého územia Slovenska.

Cieľom projektu je vytvorenie manuálu, upotrebiteľného pre rôzne druhy a typy škôl, pomocou ktorého si dokážu vytvoriť vlastné autoevalvačné nástroje na meranie kvality svojho vzdelávacieho prostredia. Za hlavný autoevalvačný nástroj sa v projekte zvolil dotazníkový prieskum.

Pilotné testovanie univerzálnych dotazníkov pre 3 cieľové skupiny (učitelia, rodičia, žiaci) sa realizovalo v školskom roku 2005/2006 na štyroch vybraných školách v meste Šamorín (základná škola, gymnázium, stredné odborné učilište, hotelová akadémia). Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu získal projektový tím potrebnú spätnú väzbu na doladenie optimálnej podoby autoevalvačného manuálu, použiteľného aj pre ďalšie školy.

Výsledky projektu sú zhrnuté v publikácii Model hodnotenia kvality školy, ktorú si môžete pozrieť či stiahnuť tu.

Závery projektu boli verejne prezentované v novembri 2006 na medzinárodnej konferencii Združenia Orava Inovácie v škole a na konferencii Rady mládeže Slovenska Neformálne vzdelávanie: Dôležitá súčasť rozvoja osobnosti mladého človeka.

Prezentáciu Zuzany Humajovej si môžete pozrieť či stiahnuť vo formáte PPS tu.


Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a združenie Občan a demokracia realizujú v rokoch 2006-2007 samostatné projekty na podporu vytvárania reformného prostredia na slovenských základných a stredných školách. Projekty Model hodnotenia kvality školy a Čitateľská gramotnosť vznikli za finančnej podpory Nadácie otvorenej spoločnosti v rámci grantovej schémy Reforma vzdelávania a ich úvodné analytické činnosti sa komplementárne dopĺňajú.

Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy