Čitateľská gramotnosť

23.2.2007 | Admin | Projekty pre reformu

Projekt Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve je súčasťou aktivít Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, realizovaných v oblasti reformy vzdelávania, ktorých hlavným cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na potrebu reformy obsahu vzdelávania na základných a stredných školách a navrhovať konkrétne riešenia vypuklých problémov.

Projekt sa sústredil na jednu parciálnu oblasť problematiky reformy školstva, na otázku čitateľskej gramotnosti na základných školách. Výsledky medzinárodného výskumu OECD PISA (Program for International Student Assessment) odhalili vážne nedostatky slovenských žiakov práve v tejto oblasti, čo zároveň signalizuje poruchu aj v širšom chápaní gramotnosti a neadekvátne zotrvávanie vzdelávacích štruktúr na neefektívnych stereotypoch vo vyučovacej praxi.

Cieľom projektu bolo preveriť predstavy a ciele, ktoré vzdelávací systém SR formuluje v oblasti všeobecného vzdelávania na základných školách a určiť dôsledky takto formulovaných predstáv a cieľov pre kvalitu vzdelávania.


Výstupy projektu:


Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a združenie Občan a demokracia realizovali v rokoch 2006-2007 samostatné projekty na podporu vytvárania reformného prostredia na slovenských základných a stredných školách. Projekty Model hodnotenia kvality školy a Čitateľská gramotnosť vznikli za finančnej podpory Nadácie otvorenej spoločnosti v rámci grantovej schémy Reforma vzdelávania a ich úvodné analytické činnosti sa komplementárne dopĺňali.

Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy