Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

5.5.2008 | Admin | Projekty pre reformu

Projekt Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sa zaoberá transformáciou systému stredoškolského vzdelávania, pričom špecificky sa zameriava na 8-ročné gymnáziá.


Riešenie tohto projektu v sebe zahŕňa nasledovné kroky:

  1. Vypracovanie koncepcie vzdelávania

  2. Vypracovanie dokumentov na štátnej úrovni

  3. Vypracovanie ukážok dokumentov na školskej úrovni

  4. Tvorba učebných materiálov pre 1. ročník 8-ročných gymnázií

Na projektovej webstránke budú postupne zverejnené i Rámcové vzdelávacie plány v nasledovných oblastiach:

  Cudzie jazyky

  Človek a príroda

  Jazyk a komunikácia

  Jedinec – osobnosť

  Kultúra

  Matematické myslenie a práca s informáciami

  Spoločnosť

  Zdravie a pohyb


Viac sa o tomto projekte Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity dozviete tu.

Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy