Vzdelávanie pre život

25.10.2007 | Admin | Projekty pre reformu

Projekt nadväzuje na snahu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika formulovať strategické zámery reformy vzdelávania, ktorých konkrétna podoba sa odráža v návrhu nového školského zákona, zverejneného vo februári 2006 (nájdete ho tiež na týchto stránkach tu).

Cieľom projektu je príprava učiteľov na pôsobenie v nových podmienkach v procese naštartovanej reformy vzdelávacieho systému so zámerom zlepšiť ich pripravenosť odovzdávať žiakom vedomosti a zručnosti reálne uplatniteľné v praktickom živote. Orientácia projektu na učiteľov základných škôl súvisí so skutočnosťou, že základy potrebných vedomostí a zručností, ktoré sú primárnym predpokladom úspešnosti mladého človeka v dospelosti, sa osvojujú práve v čase povinnej školskej dochádzky.

Hlavným výstupom projektu je príprava, realizácia, overenie a akreditácia pilotného vzdelávacieho tréningového programu pre učiteľov základných škôl, ktorý svojím zameraním obohatí o nové skúsenosti nielen hlavnú cieľovú skupinu, ale sprostredkovane z neho budú môcť profitovať aj žiaci zainteresovaných učiteľov.

Výsledky projektu budú v závere zhrnuté v analytickej štúdii a v publikácii. Súčasťou projektu je i webstránka, ktorú ste práve navštívili.


Viac o projekte sa dozviete tu.

Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy