Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

15.10.2014 | Admin | Projekty pre reformu

Cieľom projektu je identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú žiaci, ich rodičia a učitelia v procese integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením a navrhnúť riešenia.


Rodiny detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa ocitajú v situáciách, v ktorých si nevedia poradiť a zažívajú bezmocnosť. Pri napĺňaní práva na vzdelanie a slobodný výber školy narážajú na prekážky školského systému, ktoré im komplikujú život.Cieľom projektu je identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú žiaci, ich rodičia a učitelia v procese integrácie detí so špeciálnymi potrebami či zdravotným znevýhodnením a navrhnúť riešenia. K naplneniu tohto cieľa slúžili workshopy, na ktorých experti a zástupcovia cieľových skupín spoločne identifikovali problémy, ktorým sa následne, vrátane návrhov riešení, venuje pozornosť v rámci manuálu advokačného poradenstva nielen pre rodičov, ktorý v podobe Iných príbehov spracoval tím expertov Nového školstva, a sú dostupné aj v podobe samostatnej webstránky, ktorú nájdete tu.Súčasťou projektu je sieťovanie a rozširovanie koalície Za rovnosť vo vzdelávaní, ktorá predstavuje mechanizmus spolupráce rôznych skupín a silnejší spoločný hlas v prospech inklúzie.


Realizované aktivity:


Správa z okrúhleho stola na tému Inkluzívne vzdelávanie – vzdelávanie pre všetkých


Májový newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní


Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí


Júnový newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní


Správa z tretieho zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky na tému Ako inkluzívny vzdelávací systém reaguje na individuálne potreby detí


Júlový newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní


Augustový newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní


Septembrový newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní


Workshop | Inklúzia je spoločná vec


Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva


Októbrový newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní


Projekt Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.
For inclusion and eqality in education


The mission is to identify problems with which children, their parents and teachers face during the integration process of children with special needs or health disability and to formulate a solution.


Families with kids, who have special pedagogical and educational needs, are often in helpless situations. When these families are fulfilling their rights for education and school choice, they often face obstacles in schooling system, which are complicating their lives.


The mission of this project is to identify problems with which children, their parents and teachers face during the integration process of children with special needs or health disability and to formulate a solution.


On the path of fulfilling this task, there will be held regional workshops with experts and representatives of focus groups where they together identify problems and will formulate not only possible solutions but also will be preparing manuals for focus groups.


Part of the project is building and widening of the Coalition for equality in education, which represents mechanics of better cooperation of different groups and stronger unified voice for inclusion.

Projekty pre reformu

Školy pre všetkých

Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Štartujeme kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

Vzdelávací program pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

Vzdelávanie pre život

Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže

Čitateľská gramotnosť

Model hodnotenia kvality školy

Kurikulárna transformácia pre stredné školy