Štúdia:
Reforma školstva v spoločenskom kontexte

30.9.2008 | Admin | Publikácie

Stiahnite si štúdiu, ktorá vychádza v rámci projektu Vzdelávanie pre život. Autormi štúdie sú Zuzana Humajová, Martin Kríž, Branislav Pupala, Marian Timoracký, Peter Zajac, Peter Gonda a Jaroslav Lindák.


Štúdiu Reforma školstva v spoločenskom kontexte vo formáte PDF nájdete tu.Obsah:


Peter Zajac
Úvod

Zuzana Humajová
Etapy rozvoja slovenského školského systému

Zuzana Humajová
Rozdelenie kompetencií v systéme spravovania škôl

Peter Gonda, Zuzana Humajová, Jaroslav Lindák
Stručná charakteristika systému financovania

Zuzana Humajová, Branislav Pupala
Podoby školskej reformy

Marian Timoracký
Hodnota vzdelania v slovenskej spoločnosti – výsledky prieskumu
Príloha na stiahnutie: Socio-kultúrny kontext vzdelávania

Martin Kríž
Dôvody a ciele kurikulárnej transformácie

Martin Kríž
Niekoľko postrehov k prebiehajúcej kurikulárnej transformácii

Martin Kríž
Ako zachrániť reformu?Z pohľadu učiteľov sa ako ťažiskový javí „problém ako zaujať dnešné deti“, od ktorého sa odvíja mnoho ďalších problémov. Od veľkého počtu žiakov v triede, cez učebné pomôcky, neexistujúcu výmenu skúseností a metodickú pomoc, až po učebné osnovy a kvalitu absolventov pedagogických vysokých škôl. To celé je zarámcované jednak zastaranosťou materiálno-technického vybavenia škôl a financovaním školstva samosprávami a jednak dlhodobou absenciou koncepcie vzdelávania. No azda najdôležitejším problémom, na ktorý učitelia poukazujú, je nízky status učiteľa, jeho slabé morálne ohodnotenie a vôbec nízka hodnota vzdelania v spoločnosti.
Štúdia vychádza v rámci projektu Vzdelávanie pre život - príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Pilotný vzdelávací tréningový program). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou poskytnutím nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu (Program: SOP ĽZ 2005/1-091, Priorita: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, Opatrenie: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov, Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva SR).

Publikácie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Kľukaté cesty k inklúzii

Na každom dieťati záleží | Obec - škola - mediácia

Novinky z kampane Chceme vedieť viac

Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva

Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

O krok bližšie k inklúzii

Školy v prúde reforiem

Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Publikácia:
Reforma školstva v súvislostiach

Štúdia:
Reforma školstva v spoločenskom kontexte

Stratégia reformy školstva

Školstvo

Publikácia: Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách

Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)