Martin Kríž

Vysokoškolské vzdelanie získal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor filozofia a história, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Od roku 2004 študuje v externom doktorandskom štúdiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor pedagogika.

Problematiku vzdelávania v základných stredných školách spoznal v praxi z mnohých uhlov pohľadu, viac nájdete tu.