Branislav Pupala

Absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore pedagogika. V rezorte školstva pôsobil ako učiteľ na základnej i na strednej škole, ako pracovník Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave, ako metodik vzdelávania učiteľov v Ústrednom metodickom centre MŠ SR.

Od roku 1993 je vysokoškolským učiteľom. Pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK, neskôr na Pedagogickej fakulte UK, od roku 2003 pracuje na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Je profesorom pedagogiky, vedie katedru predškolskej a elementárnej pedagogiky a súčasne je prodekanom pre štúdium. Zaoberá sa problematikou základného vzdelávania a utvárania kultúrnej gramotnosti v školskej socializácii. V tejto oblasti je autorom viacerých knižných publikácií, desiatok štúdií a odborných textov.