Návrh školského zákona - tretia časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Tretia časť
Organizácia a formy vzdelávania

Prvý diel
Organizácia vzdelávania

§ 21
Vyučovacia hodina

(1)Vyučovacia hodina je základnou organizačnou jednotkou vzdelávania.

(2) Vyučovacia hodina trvá spravidla 45 minút.

(3) Dĺžka vyučovacích hodín a prestávok je určená školským vzdelávacím programom. Celkové trvanie maximálneho počtu vyučovacích hodín v minútach v jednom týždni nesmie časovo presiahnuť súčet maximálneho počtu hodín uvedených v odseku 5 alebo 6.

(4) Rámcový vzdelávací program určí maximálny počet vyučovacích hodín v jednom týždni.

(5) Maximálny počet vyučovacích hodín v jednom týždni je pre žiakov škôl poskytujúcich

a) predprimárne vzdelávanie v nultom ročníku a primárne vzdelávanie v prvom až druhom ročníku najviac 22,

b) primárne vzdelávanie v treťom až piatom ročníku najviac 26,

c) nižšie sekundárne vzdelávanie v šiestom a siedmom ročníku najviac 30,

d) nižšie sekundárne vzdelávanie v ôsmom a deviatom ročníku najviac 32,

e) odborné vzdelávanie najviac 33,

f) vyššie sekundárne vzdelávanie, úplné odborné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie najviac 35,

(6) Maximálny počet vyučovacích hodín pre žiakov škôl v odboroch vzdelávania, v ktorých súčasťou prijímacieho konania je skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, je 40 hodín v jednom týždni.

(7) Rámcový vzdelávací program určí povinný minimálny počet vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti a stupne vzdelávania tak, aby ich súčet v minútach poskytoval škole možnosť doplniť obsah vzdelávania spôsobom uvedeným v § 17 odseku 5 a 6.

§ 22
Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom v školách podľa tohto zákona je štátny jazyk Slovenskej republiky,23) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 23
Vzdelávanie národnostných menšín

(1) Deťom a žiakom patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na vzdelávanie v ich jazyku24) za podmienok uvedených v odseku 2.

(2) Vzdelávanie detí a žiakov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje

a) v školách a triedach s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, v ktorých sa vzdelávací proces zabezpečuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny,

b) v školách a triedach s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, v ktorých sa vyučuje predmet jazyk národnostnej menšiny a vyučovacím jazykom ostatných predmetov alebo iných častí obsahu vzdelávania je štátny jazyk; v týchto školách a triedach sa môžu aj niektoré ďalšie predmety alebo iné časti obsahu vzdelávania vyučovať v jazyku národnostnej menšiny.

(3) Súčasťou vzdelávania v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín je vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra.

§ 24
Bilingválne vzdelávanie

(1) Vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj v cudzom jazyku (ďalej len „bilingválne vzdelávanie“). Cudzím jazykom na účely tohto zákona sa rozumie jazyk iného štátu, ktorého jazykom nie je jazyk národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny. V školách, v ktorých sa uskutočňuje bilingválne vzdelávanie, je druhým vyučovacím jazykom cudzí jazyk.

(2) V školách a v triedach, v ktorých sa uskutočňuje bilingválne vzdelávanie, je súčasťou povinný vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra.

(3) V školách a v triedach, v ktorých sa uskutočňuje bilingválne vzdelávanie, sa niektoré predmety alebo iné časti obsahu vzdelávania vyučujú v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku.

(4) Vyučovací jazyk školy, v ktorom sa zabezpečuje vyučovanie predmetov alebo iných častí obsahu vzdelávania, môže byť jazykom, v ktorom sa vykonávajú skúšky. (5) Pomer vyučovania predmetov alebo iných častí obsahu vzdelávania v štátnom jazyku a v cudzom jazyku určí rámcový vzdelávací program.

§ 25
Organizácia školského roka

(1) Školský rok sa začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po skončení ktorého nasleduje obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania.

(3) Obdobie školského vyučovania sa začína 2. septembra a končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasleduje obdobie školských prázdnin ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

(4) Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok sa začína 2. septembra a končí 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a druhý školský polrok sa začína 1. februára a končí 30. júna príslušného kalendárneho roka. Vzdelávanie sa v školách zabezpečuje v päťdennom vyučovacom týždni, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) V období školského vyučovania môže riaditeľ školy určiť zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, okrem dní prázdnin najviac päť dní voľna.

(6) V období školského vyučovania môže ministerstvo školstva zo závažných dôvodov, najmä klimatických alebo organizačných, vyhlásiť mimoriadne voľno.

(7) V dňoch pracovného pokoja, vrátane štátom uznaných sviatkov, sa na školách nevyučuje. (8) Obdobie školských prázdnin pre žiakov trvá v príslušnom školskom roku najviac 60 pracovných dní. Termíny školských prázdnin v období školského vyučovania a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka pre jednotlivé druhy a typy škôl určí pre každý školský rok ministerstvo školstva.25)

§ 26
Zmeny v priebehu vzdelávania

V priebehu vzdelávania sa umožňuje žiakovi a primerane dieťaťu

a) prestup do inej školy,

b) zmena odboru vzdelávania,

c) opakovanie ročníka,

d) postup do vyššieho ročníka,

e) prerušenie štúdia žiakovi, ktorý ukončil plnenie povinnej školskej dochádzky,

f) zanechanie štúdia žiakovi, ktorý ukončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

Druhý diel

§ 27
Formy vzdelávania

(1) Vzdelávanie sa v školách podľa tohto zákona organizuje dennou formou alebo externou formou.

(2) Denná forma sa realizuje ako poldenná, celodenná, týždenná alebo nepretržitá. (3) Externá forma sa realizuje ako prezenčné (večerné, diaľkové) štúdium, dištančné štúdium alebo kombinované štúdium.

(4) Vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.

(5) Poldenná forma vzdelávania je organizovaná len v dopoludňajších alebo len v odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni.

(6) Celodenná forma vzdelávania je organizovaná v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni. (7) Týždenná forma vzdelávania je vzdelávanie uvedené v odseku 6 so zabezpečením ubytovania a stravovania.

(8) Večerná forma vzdelávania je organizovaná pravidelne niekoľkokrát v týždni, v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.

(9) Diaľková forma vzdelávania je organizovaná spravidla raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín.

(10) Dištančná forma vzdelávania nahrádza priamy kontakt učiteľa so žiakom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

(11) V školách zabezpečujúcich vyššie sekundárne vzdelávanie alebo vyššie odborné vzdelávanie možno dennú formu kombinovať s externou formou (ďalej len „kombinované štúdium“).

(12) Pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku sa vzdelávanie organizuje len dennou formou.

(13) Dĺžka externej formy vzdelávania je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma vzdelávania.

(14) Vzdelanie získané vo všetkých formách vzdelávania je rovnocenné.


[23] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[24] Čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky.

[25] § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.