Návrh školského zákona - deviata časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Deviata časť
§ 57
Spoločné ustanovenia

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,50) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 58

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 59
Prechodné ustanovenia

(1) Vzdelávanie v školách sa uskutočňuje do 1. septembra 2011 podľa učebných plánov a učebných osnov schválených ministerstvom školstva.

(2) Učebné plány a učebné osnovy vydané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov sa menia za účelom zosúladenia s týmto zákonom. (3) Piaty ročník základných škôl od 1. septembra 2006 bude zaradený do prvého stupňa základných škôl.

(4) S účinnosťou od 1. septembra 2011 počnúc prvým a šiestym ročníkom základných škôl, prvým ročníkom a piatym ročníkom gymnázií s osemročným štúdium, prvým ročníkom stredných odborných škôl, učilíšť a ostatných gymnázií sa vzdelávanie zabezpečuje podľa školských vzdelávacích programov podľa tohto zákona. (5) Stupne vzdelania získané podľa doterajších predpisov, zostávajú nedotknuté.

(6) Národný vzdelávací program musí byť schválený do 1. septembra 2007.

(7) Rámcové vzdelávacie programy musia byť vydané do 1. septembra 2009.

(8) Školy podľa tohto zákona musia mať schválené školské vzdelávacie programy do 1. septembra 2011.

(9) Riaditelia škôl podľa tohto zákona sú povinní do 1. septembra 2009 absolvovať odbornú prípravu zameranú na prípravu školských vzdelávacích programov. Odbornú prípravu riaditeľa školy môže vykonávať len vzdelávacia inštitúcia akreditovaná podľa osobitného zákona.51)

(10) Prvé rokovanie Kurikulárnej rady zvolá minister školstva do 31. augusta 2007.

(11) Experimentálne overovanie schválené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa až do ukončenia experimentálneho overovania, najdlhšie však do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, riadi pravidlami platnými v čase jeho schválenia.

(12) Asistent učiteľa alebo asistent vychovávateľa musí splniť požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti uvedené v § 53 najneskôr do 1. septembra 2011.

(13) Materská škola zriadená podľa doterajších predpisov15) ako školské zariadenie sa účinnosťou tohto zákona stáva školou.

(14) Združená stredná škola zriadená podľa doterajších predpisov sa účinnosťou tohto zákona mení na strednú odbornú školu.


[15] Zákon č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[50] Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

[51] Zákon č. 386/1997 Z. z. o dalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.