Návrh školského zákona - prvá časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Čl. I

Prvá časť
Úvodné ustanovenia

Prvý diel
Predmet úpravy a základné pojmy

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti detí a žiakov a ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov pri vzdelávaní, dĺžku a spôsoby plnenia povinnej školskej dochádzky, princípy a ciele vzdelávania, pravidlá tvorby obsahu a organizácie vzdelávania v predprimárnom, primárnom, nižšom sekundárnom, vyššom sekundárnom, odbornom, úplnom odbornom a vyššom odbornom vzdelávaní a podmienky dosiahnutia jednotlivých stupňov vzdelania.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a) vzdelávanie je organizovaný proces, v ktorom si jednotlivci v súlade so svojimi možnosťami a schopnosťami osvojujú spoločnosťou uznávané kultúrne nástroje, hodnoty a postoje, potrebné na zabezpečenie plnohodnotného a aktívneho verejného i súkromného života; vzdelávanie sa uskutočňuje na školách podľa tohto zákone,

b) vzdelanie je jednotlivcom osvojené vzdelávacie obsahy, korešpondujúce s cieľmi vzdelávania stanovenými vo vzdelávacích programoch pre konkrétne odbory a stupne vzdelávania,

c) vzdelávací odbor je oblasť poznania, ktorá je predmetom vzdelávania a ktorá je určená konkrétnymi cieľmi, obsahom a rozsahom vzdelávania, dĺžkou vzdelávania v jednotlivých stupňoch vzdelania,

d) vzdelávací program je pedagogický projekt, ktorý určuje ciele ucelenej časti vzdelávania, ďalej obsah a rozsah vzdelávania, jeho organizáciu a formy ako aj personálne a materiálno technické zabezpečenie potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov,

e) vzdelávací cyklus je plnenie vzdelávacieho programu v školách podľa tohto zákona od prvého do posledného ročníka nepretržite,

f) stupeň vzdelania je štátom určená úroveň vedomostí a schopností dosiahnutá úspešným absolvovaním príslušných odborov vzdelávania v hierarchii určujúcej nadväznosť vo vzdelávaní alebo možnosť uplatnenia sa v pracovnom procese,

g) vyučovací jazyk je jazyk, v ktorom sa uskutočňuje vzdelávací program alebo jeho časť,

h) škola je vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu,1) ktorá zabezpečuje vzdelávanie pre deti a žiakov podľa vzdelávacieho programu,

i) spádová škola je základná škola v školskom obvode,2) v ktorom má žiak trvalý pobyt,

j) kmeňová škola3) je škola, do ktorej bol žiak prijatý na plnenie povinnej školskej dochádzky,

k) školská spôsobilosť je súlad psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania vzdelávacieho programu základnej školy alebo základnej školy zriadenej pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami; školská nespôsobilosť sa pokladá vždy za dočasnú,

l) školská dochádzka dieťaťa alebo žiaka je jeho účasť na plnení vzdelávacieho programu spravidla v školách podľa tohto zákona,

m) dieťa je osoba pred začatím povinnej školskej dochádzky,

n) žiak je osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania spravidla v školách podľa tohto zákona s výnimkou materskej školy,

o) absolvent je žiak, ktorý úspešne ukončil vzdelávací program pre príslušný stupeň vzdelania,

p) vzdelávacia potreba je požiadavka na zabezpečenie, organizáciu a realizáciu vzdelávacieho programu spôsobom, ktorý zodpovedá osobitostiam telesného a psychického vývinu detí alebo žiakov,

q) špeciálna vzdelávacia potreba je špeciálna požiadavka na prispôsobenie podmienok, organizácie a realizácie vzdelávacieho procesu dieťaťu alebo žiakovi, ktorého telesný alebo psychický vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu; môže sa prejavovať v celom vzdelávacom procese alebo v jeho časti, prechodne alebo trvalo; jej príčinou môže byť najmä zdravotné postihnutie, zdravotné znevýhodnenie, vývinové poruchy, sociálne znevýhodnenie, kultúrna a jazyková odlišnosť alebo nadanie; špeciálna vzdelávacia potreba dieťaťa alebo žiaka sa diagnostikuje prostredníctvom poradenského zariadenia, v prípade zdravotného postihnutia alebo zdravotného znevýhodnenia dieťaťa alebo žiaka aj na základe diagnózy určenej odborným lekárom,

r) dieťa alebo žiak so špeciálnou vzdelávacou potrebou je aj osoba odsúdená a vykonávajúca trest odňatia slobody, osoba vo výkone väzby a osoba, ktorá sa zúčastňuje programu na ochranu svedkov podľa osobitného predpisu,4)

s) dieťa alebo žiak so zdravotným postihnutím je osoba s mentálnym, psychickým, zmyslovým, telesným alebo kombinovaným postihnutím,

t) dieťa alebo žiak so zdravotným znevýhodnením je osoba zdravotne oslabená alebo dlhodobo chorá, alebo osoba s takými zdravotnými poruchami, ktoré si vyžadujú zohľadnenie pri vzdelávaní,

u) dieťa alebo žiak s vývinovými poruchami je osoba so špecifickými vývinovými poruchami učenia, správania, emocionality, reči, pozornosti a aktivity,

v) dieťa alebo žiak so sociálnym znevýhodnením je osoba z rodinného prostredia s takým sociálnym a ekonomickým postavením, na základe ktorého nedosahuje veku primeranú úroveň psychického vývinu a môže byť ohrozená sociálnopatologickými javmi, alebo osoba s nariadenou ústavnou starostlivosťou alebo uloženou ochrannou výchovou,

w) dieťa alebo žiak s nadaním je osoba, ktorá v oblasti intelektových schopností, umeleckého alebo športového nadania dosahuje v porovnaní s osobami rovnakého veku mimoriadne vysoké výkony,

x) školská integrácia je vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v triedach škôl určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych vzdelávacích potrieb,

y) individuálne vzdelávanie je spôsob účasti žiaka na plnení školského vzdelávacieho programu, ktorý sa neuskutočňuje v škole,

z) komunita je skupina osôb určená geografickou oblasťou alebo spoločnými záujmami a hodnotami,

za) vysvedčenie je verejná listina, ktorá je dokladom o hodnotení úrovne žiaka po absolvovaní programu vzdelávania alebo jeho časti alebo je dokladom o získanom stupni vzdelania; vysvedčenie vydáva škola, v ktorej žiak absolvoval vzdelávací program alebo jeho časť.

Druhý diel
Princípy vzdelávania

§ 3

(1) Vzdelávanie uvedené v tomto zákone je súčasťou celoživotného vzdelávania.

(2) Vzdelávanie je založené na princípoch

a) rovnoprávnosti prístupu ku vzdelávaniu,

b) zohľadňovania vzdelávacích potrieb jednotlivca,

c) slobodnej voľby vzdelávacej cesty s prihliadnutím na očakávania a predpoklady občanov v súlade s možnosťami školskej sústavy,

d) rovnakého právneho postavenia škôl a iných právnických osôb a fyzických osôb v systéme školskej sústavy uvedenej v tomto zákone.

Tretí diel
Ciele vzdelávania

§ 4

Medzi ciele vzdelávania patrí

a) rozvoj osobnosti človeka, osvojenie si vedomostí a získanie poznávacích a sociálnych spôsobilostí, potrebných pre zodpovedný osobný a občiansky život v slobodnej spoločnosti a pre výkon povolania alebo pracovnej činnosti,

b) osvojenie si kultúrneho dedičstva spoločnosti a spoločenských hodnôt, pochopenie a uplatňovanie zásad demokracie a právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd,

c) získanie vzdelania podľa tohto zákona,

d) príprava na ďalšie a samostatné vzdelávanie v rámci celoživotného procesu vzdelávania.

Štvrtý diel
Práva a povinnosti dieťaťa a žiaka a jeho zákonného zástupcu

§ 5

(1) Dieťa alebo žiak má právo na

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b) individuálny prístup vo vzdelávaní v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, ktorý rešpektuje jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

c) bezplatné vzdelávanie v školách podľa tohto zákona,

d) vzdelávanie v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e) zabezpečenie povinného obsahu vzdelávania v rozsahu ustanovenom rámcovým vzdelávacím programom,

f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov,

g) vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

h) organizáciu vzdelávacieho procesu primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu, uskutočňovanom v súlade so zásadami psychohygieny,

i) rešpektovanie jeho potrieb, schopností, zdravotného stavu, záujmov a nadania pri výbere školy, ktorá zabezpečuje vzdelávanie podľa tohto zákona,

j) slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov alebo iných častí obsahu vzdelávania v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom uskutočňovanom v súlade s jeho záujmami a možnosťami,

k) poskytovanie poradenstva a služieb spojených so vzdelávaním,

l) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

m) aktívnu účasť pri voľbe orgánov školskej samosprávy a byť volený do orgánov školskej samosprávy,

n) informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho vzdelávacích výsledkov,

o) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Dieťa alebo žiak so špeciálnou vzdelávacou potrebou má právo na integráciu v triedach škôl určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych vzdelávacích potrieb pri rešpektovaní špeciálnych požiadaviek na prispôsobenie podmienok, organizácie a realizácie vzdelávacieho procesu.

(3) Dieťa alebo žiak so špeciálnou vzdelávacou potrebou má právo používať pri vzdelávaní učebnice, ktoré sú jeho potrebe prispôsobené. Nepočujúcemu dieťaťu alebo žiakovi sa zabezpečuje právo na vzdelávanie pomocou posunkovej reči nepočujúcich;5) nevidiacemu dieťaťu alebo žiakovi sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím Braillovho písma; dieťaťu alebo žiakovi s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

(4) Dieťa alebo žiak je povinný

a) zúčastňovať sa pravidelne na vzdelávacom procese a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) dodržiavať školský poriadok6) a ďalšie vnútorné predpisy školy,

c) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa vzdelávacieho procesu,

d) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa vzdelávacieho procesu,

e) chrániť majetok, ktorý škola využíva na vzdelávací proces.

(5) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo

a) vybrať školu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti dieťaťa alebo žiaka; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami sústavy škôl,

b) zúčastňovať sa na voľbách do orgánov školskej samosprávy7) a byť volený do orgánov školskej samosprávy,

c) oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

d) vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy a k školskému poriadku prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

e) žiadať, aby v rámci vzdelávacieho procesu v škole sa poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti v súlade so všeobecnými cieľmi vzdelávania,

f) byť informovaný o spôsobe hodnotenia a o vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

g) žiadať, aby sa mu poskytli poradenské služby pri vzdelávaní svojho dieťaťa,

h) zvoliť voliteľné a nepovinné predmety alebo iné častí obsahu vzdelávania pre dieťa alebo žiaka v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom, pri rešpektovaní jeho potrieb, schopností, zdravotného stavu, záujmov a nadania,

i) zúčastňovať sa na procese vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

j) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní dieťaťa alebo žiaka.

(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti na vzdelávacom procese doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je ďalej povinný

a) dodržiavať podmienky vzdelávacieho procesu dieťaťa alebo žiaka určené školským poriadkom školy,

b) vytvoriť pre dieťa alebo žiaka podmienky na prípravu na vzdelávací proces v škole a na plnenie školských povinností,

c) rešpektovať špeciálne vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka,

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti, zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania dieťaťa alebo žiaka,

e) umožniť výkon práv a plnenia povinností detí a žiakov uvedených v odseku 1 až 4.

(8) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na vzdelávacom procese, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

(9) Neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka, ktorý nie je plnoletý, v rozsahu jeden až päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže požadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad, potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží dieťa alebo žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

§ 6

(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako deťom alebo žiakom a ich zákonným zástupcom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenom osobitným zákonom.8)

(2) Za diskrimináciu na nepovažuje osobitný spôsob prijímania žiakov cirkevných škôl, upravený vnútornými predpismi školy, ktorý celkom alebo sčasti uprednostňuje prijímanie žiakov určitého vierovyznania.

(3) Dieťa alebo žiak a ich zákonný zástupca nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný a ani inak postihovaný.

(4) Ak sa dieťa alebo žiak a ich zákonný zástupca domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môžu sa domáhať podľa osobitného zákona8) právnej ochrany na súde.

Piaty diel
Povinná školská dochádzka a jej plnenie

§ 7
Povinná školská dochádzka

(1) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Ak bolo odložené plnenie povinnej školskej dochádzky podľa tohto zákona, žiak dokončí povinnú školskú dochádzku najneskôr do 18. roku veku.

(2) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

(3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak. Na posúdenie školskej spôsobilosti zákonný zástupca predloží potvrdenie praktického lekára pre deti a dorast o preventívnych prehliadkach vykonaných pred dovŕšením 6. roku veku dieťaťa spolu so závermi, vyplývajúcimi pre túto spôsobilosť. Ak zákonný zástupca nepredloží potvrdenie uvedené v predchádzajúcej vete, vyžiada si uvedené potvrdenie škola na náklady zákonného zástupcu.

(4) Pedagogický zamestnanec pri zápise vykoná diagnostiku školskej spôsobilosti štandardizovaným postupom, ktorý upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(5) V prípade pochybnosti praktického lekára alebo pedagogického zamestnanca o dosiahnutí školskej spôsobilosti, odporučí riaditeľ školy dieťa na diagnostiku školskej spôsobilosti v príslušnom poradenskom zariadení.9)

(6) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, rozhodne10) riaditeľ školy na návrh zákonného zástupcu alebo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje alebo aj bez takéhoto návrhu o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok. Na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje môže riaditeľ školy rozhodnúť o zaradení dieťaťa uvedeného v predchádzajúcej vete do nultého ročníka základnej školy. Súčasťou návrhu a žiadosti zákonného zástupcu alebo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, je odporučenie praktického lekára pre deti a dorast, odporučenie pedagogických zamestnancov školy, do ktorej zákonný zástupca prihlásil dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a odporučenie príslušného poradenského zariadenia.

(7) Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, sa v prvom polroku školského roka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, rozhodne riaditeľ školy o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka so súhlasom zákonného zástupcu.

(8) Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr 1. septembra roku nasledujúceho po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.

(9) Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dovŕšili šesť rokov veku a nedosiahli školskú spôsobilosť. Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

(10) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia9) a praktického lekára pre deti a dorast.

§ 8
Prihlasovacia povinnosť na povinnú školskú dochádzku

(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v učilištiach, v gymnáziách a v stredných odborných školách. (2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná každoročne od 15. januára do 15. februára.

(3) Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole uvedenej v odseku 2 určí

a) obec všeobecne záväzným nariadením,11)

b) krajský školský úrad,12)

c) zriaďovateľ cirkevnej školy,

d) zriaďovateľ súkromnej školy.

(4) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,13) v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťaťa nevyberie inú základnú školu. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, riaditeľ školy to oznámi riaditeľovi spádovej školy najneskôr do 31. marca; riaditeľ spádovej školy v lehote do 15. apríla zašle zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky, obci podľa trvalého bydliska žiaka.

(5) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v detskom domove,14) v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole vyšší ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.13)

(6) Riaditeľ základnej školy môže na požiadanie zákonného zástupcu žiaka alebo s jeho súhlasom a na základe odporučenia príslušného školského poradenského zariadenia preradiť žiaka zo školského vzdelávacieho programu poskytujúceho primárne alebo nižšie sekundárne vzdelanie do školského vzdelávacieho programu pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

(7) Žiak umiestnený v školskom zariadení15) alebo v detskom domove na základe nariadenej ústavnej starostlivosti, uloženej ochrannej výchovy alebo na požiadanie jeho zákonného zástupcu, plní povinnú školskú dochádzku v škole zriadenej pri tomto zariadení, ak je zriadená.

(8) Žiak uvedený v odseku 7 môže so súhlasom riaditeľa školského zariadenia alebo riaditeľa detského domova plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej škole podľa tohto zákona.

§ 9
Formy osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky

Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky možno vykonať týmito formami

a) individuálnym vzdelávaním, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v školách podľa tohto zákona,

b) vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky,

c) vzdelávaním v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky.

§ 10
Individuálne vzdelávanie

(1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. (2) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu.16) Individuálne vzdelávanie a) sa povoľuje žiakom, ktorým zdravotný stav neumožňuje pravidelnú účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace alebo

b) sa môže povoliť žiakom prvého stupňa základnej školy, ak nejde o prípady, uvedené pod písmenom a).

(3) K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania uvedenej v odseku 2 písm. a) zákonný zástupca priloží súhlasné vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie v tomto prípade zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania v rozsahu najmenej 5 hodín týždenne, ak zákonný zástupca žiaka nezabezpečí vzdelávanie podľa tohto zákona.

(4) Vzdelávanie žiaka uvedeného v odseku 2 písm. b) zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobne celodennou formou vzdelávania alebo prostredníctvom pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa primárneho vzdelávania uvedené v tomto zákone.

(5) Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania žiaka uvedeného v odseku 2 písm. b) obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,

b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálna výchova a vzdelávanie povoliť,

c) dôvody pre povolenie individuálneho vzdelávania,

d) individuálny vzdelávací plán, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade so školským vzdelávacím programom školy, rozhodujúcej o povolení individuálneho vzdelávania,

e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,

f) meno a priezvisko osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť individuálne vzdelávanie povolené; ak bude touto osobou pedagogický zamestnanec, predložia sa súčasne aj jej doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek pre učiteľa primárneho vzdelávania uvedených v tomto zákone; ak bude touto osobou zákonný zástupca, predloží aj doklady o dosiahnutom stupni vzdelania a zamestnaní,

g) zoznam učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,

h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka,

i) vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

(6) Riaditeľ školy individuálne vzdelávanie žiaka uvedeného v odseku 2 písm. b) povolí, ak

a) sú splnené podmienky pre individuálne vzdelávanie uvedené v odseku 5,

b) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania sú v súlade s princípmi a cieľmi vzdelávania podľa tohto zákona.

(7) Žiak, ktorému riaditeľ školy povolil individuálne vzdelávanie, môže absolvovať v tejto škole priebežné hodnotenie, ktoré sa vykonáva v súlade so systémom hodnotenia podľa školského vzdelávacieho programu. Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje podľa dohody učiteľa so zákonným zástupcom žiaka. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o odborné konzultácie učiteľa, ktorý priebežné hodnotenie žiaka vykonáva.

(8) Žiak, ktorému riaditeľ školy povolil individuálne vzdelávanie, musí absolvovať v tejto škole komisionálne skúšky podľa osobitného predpisu17) za každý školský polrok.

(9) Kontrolu úrovne vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní uskutočňuje Štátna školská inšpekcia podľa osobitného predpisu.18) Kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia vzdelávania a ochrany zdravia žiaka uskutočňuje škola.

(10) Povolenie individuálneho vzdelávania žiaka uvedeného v odseku 2 písm. a) riaditeľ školy zruší, ak dôvody povolenia pominú. K žiadosti o zrušenie povolenia priloží zákonný zástupca súhlasné vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast.

(11) Povolenie individuálneho vzdelávania žiaka uvedeného v odseku 2 písm. b) riaditeľ školy zruší

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka,

b) ak zákonný zástupca žiaka neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,

c) ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospel,

d) ak žiaka nemožno hodnotiť podľa tohto zákona.

(12) Riaditeľ školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí žiaka do príslušného ročníka základnej školy. Proti rozhodnutiu riaditeľa o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. Ak je zriaďovateľom školy obec, rozhoduje o odvolaní obec. Ak je zriaďovateľom školy iná fyzická alebo právnická osoba, o odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa školy rozhoduje útvar určený jej štatútom; ak taký útvar nie je, rozhoduje orgán, ktorý školu zriadil alebo založil.

(13) Náklady spojené s individuálnym vzdelávaním žiaka uvedeného v odseku 2 písm. b), okrem nákladov na učebnice, učebné texty a pracovné zošity schválené ministerstvom školstva a nákladov na činnosť školy, do ktorej bol žiak prijatý, hradí zákonný zástupca žiaka.

§ 11
Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky alebo v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky

(1) Zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť riaditeľovi kmeňovej školy plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky alebo v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky. V oznámení zákonný zástupca žiaka uvedie

a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

b) rodné číslo žiaka,

c) názov a adresu školy, ktorú bude žiak navštevovať, ak je vopred známa,

d) ak bude žiak mimo územia Slovenskej republiky, aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí.

(2) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj

a) v škole iného štátu zriadenej mimo územia Slovenskej republiky,

b) v škole zriadenej pri diplomatickej misii Slovenskej republiky,

c) v škole zriadenej pri diplomatickej misii iného štátu na území Slovenskej republiky,

d) v Európskej škole.19)

(3) Ak žiak prvého stupňa základnej školy nemôže v zahraničí plniť povinnú školskú dochádzku v škole uvedenej v odseku 2 písm. a) a b), plní povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania.

(4) Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v škole uvedenej v odseku 2 alebo spôsobom uvedeným v odseku 3, je žiakom kmeňovej školy.

(5) Zákonný zástupca žiaka je povinný prihlásiť žiaka do školy uvedenej v odseku 2 najneskôr do 15 dní od príchodu žiaka do krajiny pobytu. Doklad o prijatí žiaka do školy uvedenej v odseku 2 zašle bezodkladne riaditeľovi kmeňovej školy.

(6) Ak žiak plní povinnú školskú dochádzku v škole uvedenej v odseku 2 písm. a) alebo c) alebo spôsobom uvedeným v odseku 3, vykoná skúšky v kmeňovej škole alebo v škole uvedenej v odseku 2 písm. b), a to za každý školský rok, najneskôr však po ukončení vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje primárne vzdelanie a po ukončení vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje nižšie sekundárne vzdelanie. Ak žiak plní povinnú školskú dochádzku v škole štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelania, skúška sa vykonáva v rozsahu dohodnutom v uzavretej zmluve. Termín skúšky dohodne zákonný zástupca žiaka s riaditeľom školy, v ktorej má žiak skúšku vykonať. Táto skúška sa vykoná ako komisionálna skúška podľa osobitného predpisu.17)

(7) Ustanovenia odsekov 3 a 6 sa nevzťahujú na občanov Slovenskej republiky, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v Európskej škole.

(8) Žiakovi, ktorý má povolené plnenie povinnej školskej dochádzky v škole uvedenej v odseku 2 písm. a), c) a d) alebo spôsobom uvedeným v odseku 3, poskytuje škola, ktorá povolenie vydala, učebnice, učebné texty a pracovné zošity na požiadanie jeho zákonného zástupcu.

(9) Riaditeľ kmeňovej školy žiaka, ktorý mal povolenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole uvedenej v odseku 2 alebo spôsobom uvedeným v odseku 3, po jeho návrate zaradí do príslušného ročníka podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.


[1] § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2] § 8 zákona cč 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[3] § 27 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[4] Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[5] Zákon NR SR č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reci nepocujúcich osôb.

[6] § 11 vyhlášky Ministerstva školstva č. 143/1984 Zb. o základnej škole.

[7] § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[8] Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

[9] § 20 zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

[10] § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[11] Čl. 68 Ústavy č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.

[12] § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[13] § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[14] § 49 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[15] Zákon č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[16] § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[17] Vyhláška č. 143/1984 Zb. o základnej škole a vyhláška č. 80/1991 Zb. o stredných školách.

[18] § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[19] Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z. o uzavretí Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl.