Návrh školského zákona - štvrtá časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Štvrtá časť
Sústava škôl zabezpečujúcich stupne vzdelania

§ 28
Stupne vzdelania

(1)Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho časti môže dieťa alebo žiak dosiahnuť tieto stupne vzdelania

a) predprimárne vzdelanie; ciele a záväzné vzdelávacie štandardy predprimárneho vzdelávania určí rámcový vzdelávací program. Školami zabezpečujúcimi predprimárne vzdelávanie sú materská škola a základná škola.

b) primárne vzdelanie; ciele a záväzné vzdelávacie štandardy primárneho vzdelávania určí rámcový vzdelávací program. Školou zabezpečujúcou primárne vzdelávanie je základná škola.

c) nižšie sekundárne vzdelanie; ciele a záväzné vzdelávacie štandardy nižšieho sekundárneho vzdelávania určia rámcové vzdelávacie programy. Školami zabezpečujúcimi nižšie sekundárne vzdelávanie sú základná škola, učilište, osemročné gymnázium a stredná odborná škola.

d) vyššie sekundárne vzdelanie; ciele a záväzné vzdelávacie štandardy vyššieho sekundárneho vzdelávania určia rámcové vzdelávacie programy. Školami zabezpečujúcimi vyššie sekundárne vzdelávanie sú gymnázium a stredná odborná škola.

§ 29
Stupne odborného vzdelávania

(1) Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho časti môže žiak dosiahnuť okrem stupňa vzdelania uvedeného v § 28 aj:

a) odborné vzdelanie; ciele a záväzné vzdelávacie štandardy odborného vzdelávania určia rámcové vzdelávacie programy. Školami zabezpečujúcimi odborné vzdelávanie sú učilištia a stredné odborné školy.

b) úplné odborné vzdelanie; ciele a záväzné vzdelávacie štandardy úplného odborného vzdelávania určia rámcové vzdelávacie programy. Školami zabezpečujúcimi úplné odborné vzdelávanie sú stredné odborné školy a učilištia.

c) vyššie odborné vzdelanie; ciele a záväzné vzdelávacie štandardy vyššieho odborného vzdelávania určia rámcové vzdelávacie programy. Školami zabezpečujúcimi vyššie odborné vzdelávanie sú stredné odborné školy.

§ 30
Druhy škôl

(1) Školy, ktoré zabezpečujú vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom školských vzdelávacích programov tvoria sústavu škôl. (2) Sústavu škôl tvorí

a) materská škola,

b) základná škola,

c) učilište,

d) gymnázium,

e) stredná odborná škola.

(3) Druhy škôl sa môžu členiť na typy najmä podľa zamerania na jednotlivé vzdelávacie oblasti nad povinný minimálny obsah a rozsah uvedený v rámcovom vzdelávacom programe alebo podľa špeciálnych vzdelávacích potrieb žiakov, prípadne aj podľa vzdelávacích odborov.

(4) Školy uvedené v odseku 2 písm. b) až e) sú právnickými osobami. Materské školy, neplnoorganizované základné školy uvedené v § 32 odseku 6 písm. b) sú právnickými osobami, ak tak určí ich zriaďovateľ. (5) Základná škola a materská škola sa môžu spájať do jednej právnickej osoby, ktorou je základná škola s materskou školou.

(6) Školy majú právo vykonávať aj podnikateľskú činnosť.26) Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania.

(7) V školách nie je povolená činnosť politických strán a politických hnutí a ani ich propagácia.

(8) V školách sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi, cieľmi a obsahom vzdelávania a reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí a žiakov.

§ 31
Materská škola

(1) Materská škola zabezpečuje vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu pre deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť podľa tohto zákona. (2) Materská škola nezabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky.

(3) Vzdelávanie v materských školách môže byť uskutočňované aj s priamou účasťou zákonných zástupcov.

(4) Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu v materskej škole získa absolvent predprimárne vzdelanie. Dokladom o získaní predprimárneho vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie s doložkou, na ktorej materská škola uvedie príslušný stupeň vzdelania. (5) Materské školy sa členia na typy podľa zamerania alebo podľa špeciálnych vzdelávacích potrieb detí uvedených v odseku 6.

(6) Typy materských škôl, ktoré sa zriaďujú pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú:

a) materská škola pre deti so zrakovým postihnutím,

b) materská škola pre deti so sluchovým postihnutím,

c) materská škola pre deti s telesným postihnutím,

d) materská škola pre deti pre deti s chybami a poruchami reči,

e) materská škola pre deti s poruchami správania,

f) materská škola pre deti s autizmom,

g) materská škola pre deti s mentálnym postihnutím,

h) materská škola pre deti s nadaním,

i) materská škola pre deti pri zdravotníckom zariadení.

(7) Podrobnosti o zriadení materských škôl, organizácii a priebehu vzdelávania sú upravené všeobecne záväzným právnym predpisom.27)

§ 32
Základná škola

(1) Základná škola zabezpečuje vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorého úspešné absolvovanie poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, ak má škola zriadený nultý ročník aj predprimárne vzdelanie.

(2) Základná škola zabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky.28)

(3) Základná škola sa člení na prvý a druhý stupeň. (4) Prvý stupeň základnej školy tvorí prvý až piaty ročník, ak má škola zriadený nultý ročník tvorí prvý stupeň nultý až piaty ročník. Prvý stupeň základnej školy zabezpečuje primárne vzdelávanie, okrem nultého ročníka, v ktorom sa zabezpečuje predprimárne vzdelávanie. Úspešným absolvovaním časti školského vzdelávacieho programu pre nultý ročník získa absolvent predprimárne vzdelanie. Dokladom o získaní predprimárneho vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie s doložkou, na ktorej škola uvedie dosiahnutý stupeň vzdelania. Úspešným absolvovaním časti školského vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy získa absolvent primárne vzdelanie. Dokladom o získaní primárneho vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie s doložkou, na ktorej škola uvedie dosiahnutý stupeň vzdelania. Získanie primárneho vzdelania je predpokladom pokračovania vzdelávania v časti školského vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy alebo vo vzdelávacích programoch iných škôl podľa tohto zákona, zabezpečujúcich nižšie sekundárne vzdelávanie.

(5) Druhý stupeň základnej školy tvorí šiesty až deviaty ročník. Druhý stupeň základnej školy zabezpečuje nižšie sekundárne vzdelávanie. Úspešným absolvovaním časti školského vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy získa absolvent nižšie sekundárne vzdelanie. Dokladom o získaní nižšieho sekundárneho vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie s doložkou, na ktorej škola uvedie dosiahnutý stupeň vzdelania. Získanie nižšieho sekundárneho vzdelania je predpokladom pokračovania vzdelávania vo vzdelávacích programoch škôl, zabezpečujúcich vyššie sekundárne vzdelávanie.

(6) Základné školy sa členia na

a) základné školy so všetkými ročníkmi (ďalej len „plnoorganizované základné školy“),

b) základné školy, ktoré nemajú všetky ročníky (ďalej len „neplnoorganizované základné školy“).

(7) Vzdelávanie v neplnoorganizovaných základných školách len s prvým stupňom sa môže organizovať aj v triedach, v ktorých sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa.

(8) Základné školy sa môžu členiť na typy základných škôl podľa zamerania alebo podľa špeciálnych vzdelávacích potrieb žiakov uvedených v odseku 9.

(9) Typy základných škôl, ktoré sa zriaďujú pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú:

a) základná škola pre deti so zrakovým postihnutím,

b) základná škola pre deti so sluchovým postihnutím,

c) základná škola pre deti s telesným postihnutím,

d) základná škola pre deti pre deti s chybami a poruchami reči,

e) základná škola pre deti s poruchami správania,

f) základná škola pre deti s autizmom,

g) základná škola pre deti s mentálnym postihnutím,

h) základná škola pre deti s nadaním,

i) základná škola pre deti pri zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu.29)

(10) Pre občanov, ktorí nezískali v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky primárne alebo nižšie sekundárne vzdelanie, môže základná škola organizovať externú formu vzdelávania na získanie príslušného stupňa vzdelania. Úspešným absolvovaním externej formy vzdelávacieho programu pre príslušný stupeň vzdelávania získa absolvent primárne alebo nižšie sekundárne vzdelanie. Dokladom o získaní primárneho alebo nižšieho sekundárneho vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie s doložkou, na ktorej škola uvedie príslušný stupeň vzdelania. Pre osoby odsúdené a vykonávajúce trest odňatia slobody sa toto vzdelávanie organizuje v detašovaných triedach30) základných škôl v ústavoch pre výkon trestu.

(11) Podrobnosti o zriadení základných škôl, prijímaní na vzdelávanie, ukončovaní vzdelávania, o organizácii a priebehu vzdelávania určí Ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 33
Učilište

(1) Učilište zabezpečuje vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorého úspešné absolvovanie poskytuje odborné vzdelanie alebo úplné odborné vzdelanie. Učilište môže zabezpečovať aj nižšie sekundárne vzdelávanie pre žiakov s ukončeným primárnym vzdelaním.

(2) Učilište zabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky.28) (3) Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu získa absolvent odborné vzdelanie. Dokladom o získaní odborného vzdelania podľa tohto zákona je osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení alebo vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Dokladom o získaní úplného odborného vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie o maturitnej skúške.

(4) Učilištia sa môžu členiť na typy podľa vzdelávacích odborov, zamerania alebo podľa špeciálnych vzdelávacích potrieb žiakov uvedených v odseku 5.

(5) Typy učilíšť, ktoré sa zriaďujú pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú:

a) praktické školy a

b) odborné učilištia.

(6) Pri učilištiach možno zriaďovať strediská praktického vyučovania,31) v ktorých sa zabezpečuje odborná prax. Strediská praktického vyučovania môžu plniť úlohy pri zabezpečovaní výrobných a hospodárskych činností, služieb a podnikateľských činností v súlade so svojim účelovým poslaním. Strediská praktického vyučovania poskytujú praktické vyučovanie žiakom učilíšť na základe zmluvných vzťahov.

(7) Podrobnosti o zriadení učilíšť, prijímaní na vzdelávanie, ukončovaní vzdelávania, o organizácii a priebehu vzdelávania určí Ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 34
Gymnázium

(1) Gymnáziá sa delia na gymnáziá s osemročným štúdiom a ostatné gymnáziá.

(2) Gymnáziá zabezpečujú vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorého úspešné absolvovanie poskytuje vyššie sekundárne vzdelanie, gymnáziá s osemročným štúdiom zabezpečujú aj nižšie sekundárne vzdelávanie.

(3) Nižšie sekundárne vzdelávanie sa zabezpečuje v prvom až štvrtom ročníku gymnázií s osemročným štúdiom. Úspešným absolvovaním časti školského vzdelávacieho programu pre prvý až štvrtý ročník gymnázií s osemročným štúdiom získa absolvent nižšie sekundárne vzdelanie. Dokladom o získaní nižšieho sekundárneho vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie s doložkou, na ktorej škola uvedie dosiahnutý stupeň vzdelania. Získanie nižšieho sekundárneho vzdelania je predpokladom na pokračovanie vzdelávania vo vyšších ročníkoch gymnázií s osemročným štúdiom alebo na pokračovanie vzdelávania vo vzdelávacích programoch iných škôl, zabezpečujúcich vyššie sekundárne vzdelávanie, odborné vzdelávanie alebo úplné odborné vzdelávanie.

(4) Vyššie sekundárne vzdelávanie sa zabezpečuje v piatom až ôsmom ročníku gymnázií s osemročným štúdiom a v ostatných gymnáziách. Úspešným absolvovaním časti školského vzdelávacieho programu pre piaty až ôsmy ročník gymnázií s osemročným štúdiom a školských vzdelávacích programov ostatných gymnázií získa absolvent vyššie sekundárne vzdelanie. Dokladom o získaní vyššieho sekundárneho vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie o maturitnej skúške.

(5) Gymnáziá zabezpečujú plnenie povinnej školskej dochádzky.28)

(6) Podrobnosti o zriadení osemročných a ostatných gymnázií, prijímaní na vzdelávanie, ukončovaní vzdelávania, o organizácii a priebehu vzdelávania určí Ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 35
Stredné odborné školy

(1) Stredná odborná škola zabezpečuje vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorého úspešné absolvovanie poskytuje odborné vzdelanie alebo úplné odborné vzdelanie, v špecifických prípadoch uvedených v odseku 8 aj nižšie sekundárne vzdelanie. Stredná odborná škola môže zabezpečovať aj vyššie odborné vzdelávanie.

(2) Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu získa absolvent odborné vzdelanie alebo úplné odborné vzdelanie. Dokladom o získaní odborného vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list, dokladom o získaní úplného odborného vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. Získanie úplného odborného vzdelania je predpokladom na pokračovanie vzdelávania vo vzdelávacích programoch, ktoré zabezpečujú úroveň vyššieho odborného vzdelávania v príslušnom odbore vzdelávania. (3) Stredné odborné školy môžu zabezpečovať aj vzdelávanie poskytujúce stupeň vyššieho odborného vzdelania. Úspešným absolvovaním časti školského vzdelávacieho programu pre príslušný stupeň vzdelania získa absolvent vyššie odborné vzdelanie. Dokladom o získaní vyššieho odborného vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom. (4) Stredné odborné školy zabezpečujú plnenie povinnej školskej dochádzky28).

(5) Stredné odborné školy sa členia na typy podľa odborov vzdelávania.

(6) Typy stredných odborných škôl, ktoré sa zriaďujú pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú nasledovné

a) stredná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím,

b) stredná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím,

c) stredná škola pre žiakov s telesným postihnutím.

(7) Pri stredných odborných školách možno zriaďovať strediská praktického vyučovania31), v ktorých sa zabezpečuje odborná prax. Strediská praktického vyučovania môžu plniť úlohy pri zabezpečovaní výrobných a hospodárskych činností, služieb a podnikateľských činností v súlade so svojim účelovým poslaním. Strediská praktického vyučovania poskytujú praktické vyučovanie žiakom stredných odborných škôl na základe zmluvných vzťahov.

(8) Riaditeľ strednej odbornej školy môže poskytovať žiakom finančné zabezpečenie formou odmien získaných za vykonávanie prác v rámci vzdelávania.

(9) Konzervatórium je špecifickým typom strednej odbornej školy, ktorá môže zabezpečovať aj nižšie sekundárne vzdelávanie. Úspešným absolvovaním časti školského vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie, získa absolvent príslušný stupeň vzdelania. Dokladom o získaní nižšieho sekundárneho vzdelania podľa tohto zákona je vysvedčenie s doložkou, na ktorej škola uvedie dosiahnutý stupeň vzdelania. Získanie nižšieho sekundárneho vzdelania je predpokladom na pokračovanie vzdelávania v časti školského vzdelávacieho programu zabezpečujúceho úplné odborné vzdelávanie alebo na vzdelávanie vo vzdelávacích programoch iných škôl, zabezpečujúcich vyššie sekundárne vzdelávanie alebo odborné vzdelávanie.

(10) Stredná odborná škola môže zabezpečovať aj pokračovanie vzdelávania pre absolventov, ktorí získali odborné vzdelanie alebo úplné odborné vzdelanie. Pokračovanie vzdelávania sa organizuje externou formou nadstavbového alebo pomaturitného štúdia. (11) Nadstavbové štúdium organizuje stredná odborná škola za účelom získania úplného odborného vzdelania. (12) Pomaturitné štúdium organizuje stredná odborná škola za účelom doplnenia úplného odborného vzdelania zvýšením kvalifikácie v absolvovanom vzdelávacom odbore alebo získaním kvalifikácie v inom vzdelávacom odbore.

(13) Podrobnosti o zriadení stredných odborných škôl, prijímaní na vzdelávanie, ukončovaní vzdelávania, o organizácii a priebehu vzdelávania určí Ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.


[26] Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

[27] Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach.

[28] § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[29] Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

[30] § 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[31] Vyhláška Ministerstva školstva č. 279/1996 o strediskách odbornej praxe.